Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego


Numer ogłoszenia: 406694 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: Część I zamówienia - sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad remontem tarasu przy ul. Organizacji WiN 52. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie tarasu przy ul. Organizacji WiN 52w Łodzi (działka o nr ewid. 44/75, 44/74, 44/116 i 44/20 w obrębie B - 48) obejmujące wymianę całej istniejącej posadzki na posadzkę z kostki betonowej o łącznej powierzchni 731,75 m2. Część II zamówienia - sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad remontem tarasu przy ul. Boya - Żeleńskiego 12; Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie tarasu przy ul. Boya - Żeleńskiego 12 w Łodzi (działka o nr ewid. 172/34, 172/49, 172/54, 172/55 i 172/61 w obrębie B - 50) obejmujące: wymianę całej istniejącej posadzki na posadzkę z kostki betonowej o łącznej powierzchni 663,26 m2, częściowe rozebranie murków oporowych oraz renowację pozostałych murków oporowych, wymianę nawierzchni schodów, wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych. Część III zamówienia - sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad remontem tarasu przy ul. Zbocze 19; Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie tarasu przy ul Zbocze 19 w Łodzi (działka o nr ewid. 215/81 w obrębie W-12) obejmujące: wymianę całej istniejącej posadzki na posadzkę z kostki betonowej o łącznej powierzchni 38,65 m2, częściowe rozebranie murków oporowych i całej konstrukcji tarasu oraz renowację muru w pozostałej części, wymianę nawierzchni schodów, wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, przez co należy rozumieć: pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie/przebudowie/remoncie drogi bądź chodników, a wartość brutto, robót budowlanych, wynosiła co najmniej 50.000,00 PLN każda.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie jedną osobą, zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą przewidzianą do pełnienia samodzielnie funkcji inspektora nadzoru, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu III.4.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie III.4.2 i III.4.4 musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt III.4, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Termin wykonania zamówienia dla każdej z części - 60 dni od daty zawarcia umowy.Dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia dla każdej z części w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź,pokój nr 8, III p..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielania zamówień uzupełniających, prawa opcji.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad remontem tarasu przy ul. Organizacji WiN 52.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie tarasu przy ul. Organizacji WiN 52 w Łodzi (działka o nr ewid. 44/75, 44/74, 44/116 i 44/20 w obrębie B - 48) obejmujące wymianę całej istniejącej posadzki na posadzkę z kostki betonowej o łącznej powierzchni 731,75 m2.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 60.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad remontem tarasu przy ul. Boya - Żeleńskiego 12.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie tarasu przy ul. Boya - Żeleńskiego 12 w Łodzi (działka o nr ewid. 172/34, 172/49, 172/54, 172/55 i 172/61 w obrębie B - 50) obejmujące:wymianę całej istniejącej posadzki na posadzkę z kostki betonowej o łącznej powierzchni 663,26 m2,częściowe rozebranie murków oporowych oraz renowację pozostałych murków oporowych, wymianę nawierzchni schodów, wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 60.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad remontem tarasu przy ul. Zbocze 19.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie tarasu przy ul Zbocze 19 w Łodzi (działka o nr ewid. 215/81 w obrębie W-12) obejmujące:wymianę całej istniejącej posadzki na posadzkę z kostki betonowej o łącznej powierzchni 38,65 m2, częściowe rozebranie murków oporowych i całej konstrukcji tarasu oraz renowację muru w pozostałej części, wymianę nawierzchni schodów, wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 60.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego


Numer ogłoszenia: 479628 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 406694 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: Część I zamówienia - sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad remontem tarasu przy ul. Organizacji WiN 52.Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie tarasu przy ul. Organizacji WiN 52w Łodzi (działka o nr ewid. 44/75, 44/74, 44/116 i 44/120 w obrębie B - 48) obejmujące wymianę całej istniejącej posadzki na posadzkę z kostki betonowej o łącznej powierzchni 731,75 m2. Część II zamówienia - sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad remontem tarasu przy ul. Boya - Żeleńskiego 12. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie tarasu przy ul. Boya - Żeleńskiego 12 w Łodzi (działka o nr ewid. 172/34, 172/49, 172/54, 172/55 i 172/61 w obrębie B - 50) obejmujące: wymianę całej istniejącej posadzki na posadzkę z kostki betonowej o łącznej powierzchni 663,26 m2, częściowe rozebranie murków oporowych oraz renowację pozostałych murków oporowych, wymianę nawierzchni schodów, wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych. Część III zamówienia - sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad remontem tarasu przy ul. Zbocze 19. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie tarasu przy ul Zbocze 19 w Łodzi (działka o nr ewid. 215/81 w obrębie W-12) obejmujące: wymianę całej istniejącej posadzki na posadzkę z kostki betonowej o łącznej powierzchni 38,65 m2, częściowe rozebranie murków oporowych i całej konstrukcji tarasu oraz renowację muru w pozostałej części, wymianę nawierzchni schodów, wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad remontem tarasu przy ul. Organizacji WiN 52


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Budowlane i Projektowe Grzegorz Sosnowski, ul. Grota Roweckiego 11G/6, Opole, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1968,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1476,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1968,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad remontem tarasu przy ul. Boya - Żeleńskiego 12


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Budowlane i Projektowe Grzegorz Sosnowski, ul. Grota Roweckiego 11G/6, Opole, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1968,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1968,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2460,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad remontem tarasu przy ul. Zbocze 19


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Budowlane i Projektowe Grzegorz Sosnowski, ul. Grota Roweckiego 11G/6, Opole, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1968,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1968,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1968,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-10-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 40669420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-10-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 60 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź,pokój nr 8, III p.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad remontem tarasu przy ul. Organizacji WiN 52 Usługi Budowlane i Projektowe Grzegorz Sosnowski
ul. Grota Roweckiego 11G/6, Opole, woj. Polska
2013-11-22 1 968,00
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad remontem tarasu przy ul. Boya - Żeleńskiego 12 Usługi Budowlane i Projektowe Grzegorz Sosnowski
ul. Grota Roweckiego 11G/6, Opole, woj. Polska
2013-11-22 1 968,00
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad remontem tarasu przy ul. Zbocze 19 Usługi Budowlane i Projektowe Grzegorz Sosnowski
ul. Grota Roweckiego 11G/6, Opole, woj. Polska
2013-11-22 1 968,00