Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Administrowanie szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 406914 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Administrowanie szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie Miasta Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest użyczenie szaletów publicznych. Biorący w użyczenie (Zleceniobiorca) zobowiązany jest do zapewnienia obsługi administrowanych szaletów, utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym, zapewnienia materiałów i sprzętu niezbędnego do właściwego ich utrzymania przez cały okres działania oraz zapewnienia utrzymania czystości wokół szaletów i wywozu nieczystości na składowisko. Biorący w użyczenie (Zleceniobiorca) ma prawo do pobierania opłat za korzystanie z szaletów w wysokości określonej w załączniku do Uchwały Nr 3334/ 355/2002 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2002 roku..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.60.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 PLN (bez względu na ile części złożono ofertę).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.12.2011 godzina 08:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie: a) średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Administrowanie szaletami na terenie Bałut.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest użyczenie szaletów publicznych. Biorący w użyczenie (Zleceniobiorca) zobowiązany jest do zapewnienia obsługi administrowanych szaletów, utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym, zapewnienia materiałów i sprzętu niezbędnego do właściwego ich utrzymania przez cały okres działania oraz zapewnienia utrzymania czystości wokół szaletów i wywozu nieczystości na składowisko..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.60.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Administrowanie szaletami na terenie Górnej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest użyczenie szaletów publicznych. Biorący w użyczenie (Zleceniobiorca) zobowiązany jest do zapewnienia obsługi administrowanych szaletów, utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym, zapewnienia materiałów i sprzętu niezbędnego do właściwego ich utrzymania przez cały okres działania oraz zapewnienia utrzymania czystości wokół szaletów i wywozu nieczystości na składowisko..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.60.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Administrowanie szaletami na terenie Polesia.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest użyczenie szaletów publicznych. Biorący w użyczenie (Zleceniobiorca) zobowiązany jest do zapewnienia obsługi administrowanych szaletów, utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym, zapewnienia materiałów i sprzętu niezbędnego do właściwego ich utrzymania przez cały okres działania oraz zapewnienia utrzymania czystości wokół szaletów i wywozu nieczystości na składowisko..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.60.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Administrowanie szaletami na terenie Śródmieścia (rejon 1).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest użyczenie szaletów publicznych. Biorący w użyczenie (Zleceniobiorca) zobowiązany jest do zapewnienia obsługi administrowanych szaletów, utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym, zapewnienia materiałów i sprzętu niezbędnego do właściwego ich utrzymania przez cały okres działania oraz zapewnienia utrzymania czystości wokół szaletów i wywozu nieczystości na składowisko..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.60.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Administrowanie szaletami na terenie Śródmieścia (rejon 2).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest użyczenie szaletów publicznych. Biorący w użyczenie (Zleceniobiorca) zobowiązany jest do zapewnienia obsługi administrowanych szaletów, utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym, zapewnienia materiałów i sprzętu niezbędnego do właściwego ich utrzymania przez cały okres działania oraz zapewnienia utrzymania czystości wokół szaletów i wywozu nieczystości na składowisko..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.60.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Administrowanie szaletami na terenie Śródmieścia (rejon 3).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest użyczenie szaletów publicznych. Biorący w użyczenie (Zleceniobiorca) zobowiązany jest do zapewnienia obsługi administrowanych szaletów, utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym, zapewnienia materiałów i sprzętu niezbędnego do właściwego ich utrzymania przez cały okres działania oraz zapewnienia utrzymania czystości wokół szaletów i wywozu nieczystości na składowisko..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.60.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Administrowanie szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 5419 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 406914 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Administrowanie szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest użyczenie szaletów publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.60.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
4   


Nazwa:
Administrowanie szaletami na terenie Śródmieścia(rejon 1)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Monika Lenik LE-MO, ul. Rewolucji 1906 28 m 18, 90-207 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25953,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  49999,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  49999,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  97200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Administrowanie szaletami na terenie Śródmieścia (rejon 2)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Sprzątanie Tadeusz Cedrych, ul. Bardowskiego 22, 91-084 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25953,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  46800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  97200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Administrowanie szaletami na terenie Śródmieścia (rejon 3)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Sprzątanie Tadeusz Cedrych, ul. Bardowskiego 22, 91-084 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25953,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  46800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  97200,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Administrowanie szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 10499 - 2012; data zamieszczenia: 11.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 406914 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Administrowanie szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest użyczenie szaletów publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.60.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Administrowanie szaletami na terenie Polesie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tadeusz Cedrych Firma Sprzątanie, ul. Bardowskiego 22, 91-084 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 73183,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  86400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  86400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  129600,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Administrowanie szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 18221 - 2012; data zamieszczenia: 19.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 406914 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Administrowanie szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest użyczenie szaletów publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.60.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Monika Lenik LE-MO, ul. Rewolucji 1906 r. 28/18, 90-207 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 72000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  44634,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  44634,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  97200,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Administrowanie szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 27071 - 2012; data zamieszczenia: 01.02.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 406914 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Administrowanie szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest użyczenie szaletów publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.60.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Administrowanie szaletemi na terenie Górnej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Sprzątanie, Tadeusz Cedrych, ul. Bardowskiego 22, 91-084 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 73883,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  67200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  66977,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  129600,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 40691420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 388 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90600000-3 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Administrowanie szaletemi na terenie Górnej Firma Sprzątanie, Tadeusz Cedrych
ul. Bardowskiego 22, 91-084 Łódź, woj. łódzkie
2012-02-01 67 200,00
Administrowanie szaletami na terenie Bałut Monika Lenik LE-MO
ul. Rewolucji 1906 r. 28/18, 90-207 Łódź, woj. łódzkie
2012-01-19 44 634,00
Administrowanie szaletami na terenie Śródmieścia(rejon 1) Monika Lenik LE-MO
ul. Rewolucji 1906 28 m 18, 90-207 Łódź, woj. łódzkie
2012-01-05 49 999,00
Administrowanie szaletami na terenie Śródmieścia (rejon 2) Firma Sprzątanie Tadeusz Cedrych
ul. Bardowskiego 22, 91-084 Łódź, woj. łódzkie
2012-01-05 46 800,00
Administrowanie szaletami na terenie Śródmieścia (rejon 3) Firma Sprzątanie Tadeusz Cedrych
ul. Bardowskiego 22, 91-084 Łódź, woj. łódzkie
2012-01-05 46 800,00