Warszawa: Przetarg nr KP-ZP/6/11 na dostawę oprogramowania


Numer ogłoszenia: 407856 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Geodezji i Kartografii , ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3291900, faks 22 3291950.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.igik.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nr KP-ZP/6/11 na dostawę oprogramowania.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Część I. Oprogramowanie graficzne: Adobe Creative Suite 5.5 Design Standard PL Win (4 szt.), Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium ENG Win (1 szt.), CorelDRAW Graphic Suite X5 (1 szt.), Photoshop Extended CS5 ENG Win (1 szt.), ABBY FineReader 11 Professional PL (1 szt.), Microsoft Access 2010 PL (1 szt.), Część II. Oprogramowanie specjalistyczne: MicroStation SS2 (1 szt.), Global Mapper 1201 (1 szt.).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.00.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Zgodność z przedmiotem zamówienia - 50


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.igik.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Instytut Geodezji i Kartografii ul. Modzelewskiego 27 02-679 Warszawa.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Instytut Geodezji i Kartografii ul. Modzelewskiego 27 02-679 Warszawa.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
7 Program Ramowy Unii Europejskiej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Przetarg nr KP-ZP/6/11 na dostawę oprogramowania


Numer ogłoszenia: 431436 - 2011; data zamieszczenia: 20.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 407856 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3291900, faks 22 3291950.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nr KP-ZP/6/11 na dostawę oprogramowania.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Część I. Oprogramowanie graficzne: Adobe Creative Suite 5.5 Design Standard PL Win (4 szt.), Adobe Creative Suite 5.5, Design Premium ENG Win (1 szt.), CorelDRAW Graphic Suite X5 (1 szt.), Photoshop Extended CS5 ENG Win (1 szt.), ABBY FineReader 11 Professional PL (1 szt.), Microsoft Access 2010 PL (1 szt.) Część II. Oprogramowanie specjalistyczne: MicroStation SS2 (1 szt.), Globar Mapper 1201 (1 szt.).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: 7 Program Ramowy Unii Europejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Oprogramowanie graficzne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VENTI R. Wierzbicki, M. Rytych Sp.j., {Dane ukryte}, 93-192 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35772,35 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40590,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13858,41
  / Oferta z najwyższą ceną:
  44698,20


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Jacka Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: katarzyna.jagiello@igik.edu.pl, anna.butkiewicz@igik.edu.pl
tel: 22 3291900
fax: 22 3291950
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 40785620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-30
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.igik.edu.pl
Informacja dostępna pod: Instytut Geodezji i Kartografii ul. Modzelewskiego 27 02-679 Warszawa
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Oprogramowanie graficzne VENTI R. Wierzbicki, M. Rytych Sp.j.
Łódź
2011-12-20 40 590,00