Warszawa: Roboty w zakresie wykonania rusztów sufitowych i warstw podłogowych w ramach zamówienia dodatkowego do zamówienia pn: Modernizacja i przebudowa Sali Prób Orkiestry w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej


Numer ogłoszenia: 408744 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6920200, faks 022 8260423, 8265012, 6920202 , strona internetowa www.teatrwielki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty w zakresie wykonania rusztów sufitowych i warstw podłogowych w ramach zamówienia dodatkowego do zamówienia pn: Modernizacja i przebudowa Sali Prób Orkiestry w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są roboty, których konieczność wykonania została stwierdzona w trakcie realizacji zamówienia podstawowego zadania pn. Modernizacja i przebudowa Sali Prób Orkiestry w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, na podstawie protokołów konieczności nr 1 i 3 w zakresie: wykonania nowych warstw podłogowych na fragmencie podłogi (przy ścianie łukowej Sali Prób Orkiestry) oraz wykonania nowych rusztów (podkonstrukcji) do mocowania paneli akustycznych (ściennych i sufitowych) w Sali Prób Orkiestry. Powierzchnia fragmentu podłogi, w której będą wymieniane warstwy podłogowe - 46,87m2 Powierzchnia nowego rusztu sufitowego - 244,825m2 Powierzchnia nowego rusztu ściennego - 285,41m2 2. Zakres robót Zakres robót obejmuje w szczególności następujące prace: 1) W zakresie wykonania warstw podłogowych: a) rozbiórka istniejących warstw podłogowych do poziomu stropu właściwego, b) usunięcie warstw subitu z pozostałej powierzchni podłogi Sali, c) wykonanie warstw podłogowych ze styroduru (polistyren ekstrudowany) oraz warstwy wełny mineralnej akustycznej, d) wykonanie dylatacji obwodowej. 2) W zakresie wykonania nowego rusztu sufitowego: a) rozbiórka istniejącego rusztu metalowego wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym pozostałości po zawiesiach stalowych, b) wykonanie nowego, systemowego metalowego rusztu (podkonstrukcji) do mocowania akustycznych paneli sufitowych, ruszt podwójny w rozstawach: co 50cm i co 70cm. Konstrukcja zawieszona na zawiesiach noniuszowych w rozstawie co 75 cm. Wieszaki noniuszowe montowane przy użyciu pręta gwintowanego stalowego fi 6 do wieszaka akustycznego. Wieszak akustyczny przytwierdzony do stropu żelbetowego przy użyciu kotew. Poszycie rusztu stanowi płyta ze sklejki z drzewa liściastego (2 warstwy), c) impregnowanie płyt ze sklejki liściastej oraz malowanie płyt ze sklejki i GK, d) wykonanie szczeliny dylatacyjnej masą spoinującą na obwodzie. 3) W zakresie wykonania nowego rusztu ściennego: a) wykonanie nowego rusztu (podkonstrukcji) do mocowania akustycznych paneli ściennych z elementów z drewna klejonego, mocowany do ściany przy użyciu zawiesi elastycznych z przekładką z pianki neoprenowej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.43.00.00-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem dodatkowym w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp: udzielanym dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych konsorcjum firm w składzie: lider - AMP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Sarmacka 5 G, 02 - 972 Warszawa, partner - A- Projekt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Sarmacka 5 G, 02 - 972 Warszawa nieobjętym zamówieniem podstawowym - roboty budowlane pod nazwą Modernizacja i przebudowa Sali Prób Orkiestry w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej o wartości 1.862.614,05 zł, o wartości 182.721,07 zł - 9,8 % a więc nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego ze względu na to, że wykonanie robót objętych zamówieniem dodatkowym warunkuje wykonanie zamówienia podstawowego, jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, która związana była z brakiem możliwości określenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej zadania, w jakim stanie technicznym znajdują się elementy takie jak: podkonstrukcja do mocowania paneli akustycznych ściennych i sufitowych oraz w jaki sposób wykonane zostały pierwotnie warstwy podłogowe Sali a także w jakim są stanie technicznym. Zamawiający nie posiada bowiem dokumentacji archiwalnej w przedmiotowym zakresie. Nadto wykonanie odkrywek w zakresie umożliwiającym dokładne określenie stanu istniejącego w/w elementów, ze względu na rozmiar Sali i złożoność wymagałoby zbyt dużej ingerencji w substancję budynku a tym samym uniemożliwiłoby użytkowanie Sali Prób Orkiestry, co z punktu widzenia funkcjonowania Teatru jest niedopuszczalne, z przyczyn technicznych związanych z ewentualną koniecznością wprowadzenia na ten sam front robót dwóch kierowników budowy, powodowałoby w efekcie wykonanie jednego elementu budowlanego przez dwóch niezależnych wykonawców, co skutkowałoby trudnościami w egzekwowaniu odpowiedzialności za ewentualne wady wykonawcze a w konsekwencji utratę gwarancji na wykonane roboty budowlane. Ponadto, kierownik budowy jednoosobowo ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w trakcie procesu budowlanego. Obecny kierownik budowy formalnie odpowiedzialny za Teren budowy na skutek oświadczenia złożonego Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego wraz z rozpoczęciem robót budowlanych, nie może dzielić swojej funkcji z innym kierownikiem budowy, a tym samym nakładać odpowiedzialność za zdarzenia mające miejsce na budowie na inne osoby. Powyższe powoduje, że konsekwencje wynikające z oddzielenia zamówienia dodatkowego od podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów z uwagi na koszty organizacji procesu budowy przez innego wykonawcę a także ewentualne trudności w dochodzeniu roszczeń z tytułu wad robót budowlanych. Ponadto wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, bo wykonanie nowych okładzin akustycznych (ściennych i sufitowych) jest możliwe jedynie za pomocą właściwej podkonstrukcji (rusztów), a wykonanie posadzki Sali musi być wykonane na stabilnym właściwym podłożu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • AMP Sp. z o. o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

 • A- Projekt Sp. z o. o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Warszawa: Roboty w zakresie wykonania rusztów sufitowych i warstw podłogowych w ramach zamówienia dodatkowego do zamówienia pn: Modernizacja i przebudowa Sali Prób Orkiestry w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej


Numer ogłoszenia: 418372 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 408744 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6920200, faks 022 8260423, 8265012, 6920202.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty w zakresie wykonania rusztów sufitowych i warstw podłogowych w ramach zamówienia dodatkowego do zamówienia pn: Modernizacja i przebudowa Sali Prób Orkiestry w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są roboty, których konieczność wykonania została stwierdzona w trakcie realizacji zamówienia podstawowego zadania pn. Modernizacja i przebudowa Sali Prób Orkiestry w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, na podstawie protokołów konieczności nr 1 i 3 w zakresie: wykonania nowych warstw podłogowych na fragmencie podłogi (przy ścianie łukowej Sali Prób Orkiestry) oraz wykonania nowych rusztów (podkonstrukcji) do mocowania paneli akustycznych (ściennych i sufitowych) w Sali Prób Orkiestry. Powierzchnia fragmentu podłogi, w której będą wymieniane warstwy podłogowe - 46,87m2 Powierzchnia nowego rusztu sufitowego - 244,825m2 Powierzchnia nowego rusztu ściennego - 285,41m2 2. Zakres robót Zakres robót obejmuje w szczególności następujące prace: 1) W zakresie wykonania warstw podłogowych: a) rozbiórka istniejących warstw podłogowych do poziomu stropu właściwego, b) usunięcie warstw subitu z pozostałej powierzchni podłogi Sali, c) wykonanie warstw podłogowych ze styroduru (polistyren ekstrudowany) oraz warstwy wełny mineralnej akustycznej, d) wykonanie dylatacji obwodowej. 2) W zakresie wykonania nowego rusztu sufitowego: a) rozbiórka istniejącego rusztu metalowego wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym pozostałości po zawiesiach stalowych, b) wykonanie nowego, systemowego metalowego rusztu (podkonstrukcji) do mocowania akustycznych paneli sufitowych, ruszt podwójny w rozstawach: co 50cm i co 70cm. Konstrukcja zawieszona na zawiesiach noniuszowych w rozstawie co 75 cm. Wieszaki noniuszowe montowane przy użyciu pręta gwintowanego stalowego fi 6 do wieszaka akustycznego. Wieszak akustyczny przytwierdzony do stropu żelbetowego przy użyciu kotew. Poszycie rusztu stanowi płyta ze sklejki z drzewa liściastego (2 warstwy), c) impregnowanie płyt ze sklejki liściastej oraz malowanie płyt ze sklejki i GK, d) wykonanie szczeliny dylatacyjnej masą spoinującą na obwodzie. 3) W zakresie wykonania nowego rusztu ściennego: a) wykonanie nowego rusztu (podkonstrukcji) do mocowania akustycznych paneli ściennych z elementów z drewna klejonego, mocowany do ściany przy użyciu zawiesi elastycznych z przekładką z pianki neoprenowej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.43.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 • A- Projekt Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 182721,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  227204,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  227204,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  227204,70


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem dodatkowym w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp: udzielanym dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych konsorcjum firm w składzie: lider - AMP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem {Dane ukryte}, 02 - 972 Warszawa, partner - A- Projekt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem {Dane ukryte}, 02 - 972 Warszawa nieobjętym zamówieniem podstawowym - roboty budowlane pod nazwą Modernizacja i przebudowa Sali Prób Orkiestry w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej o wartości 1.862.614,05 zł, o wartości 182.721,07 zł - 9,8 % a więc nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego ze względu na to, że wykonanie robót objętych zamówieniem dodatkowym warunkuje wykonanie zamówienia podstawowego, jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, która związana była z brakiem możliwości określenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej zadania, w jakim stanie technicznym znajdują się elementy takie jak: podkonstrukcja do mocowania paneli akustycznych ściennych i sufitowych oraz w jaki sposób wykonane zostały pierwotnie warstwy podłogowe Sali a także w jakim są stanie technicznym. Zamawiający nie posiada bowiem dokumentacji archiwalnej w przedmiotowym zakresie. Nadto wykonanie odkrywek w zakresie umożliwiającym dokładne określenie stanu istniejącego w/w elementów, ze względu na rozmiar Sali i złożoność wymagałoby zbyt dużej ingerencji w substancję budynku a tym samym uniemożliwiłoby użytkowanie Sali Prób Orkiestry, co z punktu widzenia funkcjonowania Teatru jest niedopuszczalne, z przyczyn technicznych związanych z ewentualną koniecznością wprowadzenia na ten sam front robót dwóch kierowników budowy, powodowałoby w efekcie wykonanie jednego elementu budowlanego przez dwóch niezależnych wykonawców, co skutkowałoby trudnościami w egzekwowaniu odpowiedzialności za ewentualne wady wykonawcze a w konsekwencji utratę gwarancji na wykonane roboty budowlane. Ponadto, kierownik budowy jednoosobowo ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w trakcie procesu budowlanego. Obecny kierownik budowy formalnie odpowiedzialny za Teren budowy na skutek oświadczenia złożonego Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego wraz z rozpoczęciem robót budowlanych, nie może dzielić swojej funkcji z innym kierownikiem budowy, a tym samym nakładać odpowiedzialność za zdarzenia mające miejsce na budowie na inne osoby. Powyższe powoduje, że konsekwencje wynikające z oddzielenia zamówienia dodatkowego od podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów z uwagi na koszty organizacji procesu budowy przez innego wykonawcę a także ewentualne trudności w dochodzeniu roszczeń z tytułu wad robót budowlanych. Ponadto wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, bo wykonanie nowych okładzin akustycznych (ściennych i sufitowych) jest możliwe jedynie za pomocą właściwej podkonstrukcji (rusztów), a wykonanie posadzki Sali musi być wykonane na stabilnym właściwym podłożu

Adres: Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: eczyczuk@teatrwielki.pl, zamowienia@teatrwielki.pl
tel: 022 6920200
fax: 022 8260423, 8265012, 6920202
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 40874420140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-12-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.teatrwielki.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Roboty w zakresie wykonania rusztów sufitowych i warstw podłogowych w ramach zamówienia dodatkowego do zamówienia pn: Modernizacja i przebudowa Sali Prób Orkiestry w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej AMP Sp. z o. o.
Warszawa
2014-12-23 113 602,00
Roboty w zakresie wykonania rusztów sufitowych i warstw podłogowych w ramach zamówienia dodatkowego do zamówienia pn: Modernizacja i przebudowa Sali Prób Orkiestry w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej A- Projekt Sp. z o. o.
Warszawa
2014-12-23 113 602,00