Zabrze: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Zabrzu w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów przesyłek, wraz z usługą przewozu przesyłek z siedziby Zamawiającego do placówki pocztowej Wykonawcy


Numer ogłoszenia: 409474 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Skarbowy w Zabrzu , ul. Bytomska 2, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 2777699, faks 032 2777666.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.isnet.katowice.pl/us/zabrze.htm


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Zabrzu w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów przesyłek, wraz z usługą przewozu przesyłek z siedziby Zamawiającego do placówki pocztowej Wykonawcy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Bytomskiej 2, w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, potwierdzeń odbioru oraz paczek pocztowych przy użyciu maszyny do frankowania lub za opłatą skredytowaną z dołu, wraz z usługą przewozu przesyłek z siedziby Zamawiającego do placówki pocztowej Wykonawcy, zwanych dalej usługą. Usługi te powinny być świadczone z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 maja 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013r. poz. 545), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), międzynarodowe przepisy pocztowe: ratyfikowana umowa międzynarodowa ogłoszona dnia 8 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 206 poz. 1494), Regulamin Poczty Listowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 108, poz. 744), w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późn. zm.), regulaminy obowiązujące u Wykonawcy, obowiązujące przez cały czas trwania umowy, a regulujących jej przedmiot. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy zaliczyć: usługi pocztowe w obrocie krajowym dla przesyłek listowych o wadze do 2000 g oraz paczek pocztowych do 10 kg i przesyłek zagranicznych o wadze do 1000 g w zakresie ich przyjmowania, sortowania , przemieszczania i doręczania, doręczanie zwrotów przesyłek listowych nie doręczonych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz zwrot potwierdzeń odbioru do siedziby Zamawiającego, odbiór z siedziby Zamawiającego przesyłek listowych oraz paczek przeznaczonych do nadania. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym. Przez paczki pocztowe rozumie się paczki zwykłe - rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii lub priorytetowe - rejestrowane najszybszej kategorii. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i za granicą, na podany adres bądź wskazany adres skrytki pocztowej. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią liczbę placówek zdawczo - odbiorczych. W celu umożliwienia odbioru awizowanej przesyłki. Placówki winny być czynne we wszystkie dni robocze, co najmniej 5 dni w tygodniu. Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki listowe krajowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia: w dniu następnym, jednak nie później niż w 3 dniu po dniu nadania w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii; w dniu następnym, jednak nie później niż w 5 dniu po dniu nadania w przypadku przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii. Zamawiający posiada maszynę do frankowania stanowiącą jego własność. Jest to urządzenie firmy Pitney Bowes typ E511. Zamawiający oświadcza, że będzie korzystał przy znakowaniu przesyłek z w/w urządzenia. W przypadku zastosowania maszyny do frankowania rozliczenie usług pocztowych odbywać się będzie w formie kaucji. W okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. (ostatnie 8 miesięcy poprzedzających czas przygotowywania postępowania) Zamawiający nadał następująca liczbę przesyłek: Przesyłki rejestrowane do 350 gram: 83000 szt. Przesyłki rejestrowane pow. 350 gram: 300 szt. Przesyłki nierejestrowane do 350 gram: 650 szt. Zwroty rejestrowanych przesyłek niedoręczonych:17000 szt. Dane wskazane w punkcie 10 mają charakter szacunkowy i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku, gdy środki finansowe i ilości przesyłek określone w umowie nie zostaną w pełni wykorzystane do terminu zakończenia umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu obowiązujący cennik usług pocztowych. Wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu projekt umowy zawierający wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Cennik usług pocztowych Wykonawcy stanowi załącznik do umowy..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł słownie dziesięć tysięcy złotych zero groszy. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w formie: przelewu pieniężnego na rachunek bankowy NBP O Katowice 42 1010 1212 3070 6613 9120 1000 z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Skarbowego w Zabrzu. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego; kopię dowodu wpłaty wadium zaleca się załączyć do oferty. poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.) . Oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - V piętro, pokój 510, ul. Bytomska 2 Zabrze. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. Zgodnie z treścią ww art. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529)


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednego podmiotu przez okres co najmniej 6 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 150.000,00zł każda


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00zł ważną przez cały okres trwania umowy oraz w przypadku zakończenia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy oświadczenie, że przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, Ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje przesyłek, w okresie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie w przypadku: ustawowej zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), zmiany cennika usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy Prawa pocztowego, Miesięczna stawka za świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. b i c, Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej. Zmiany cen, o których mowa w ust. wyżej wymagają zgody Zamawiającego oraz podpisanego przez obie strony pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, W przypadku braku zgody na zmianę cen jednostkowych, każda ze stron umowy ma prawo wypowiedzieć umowę z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym na koniec okresu rozliczeniowego, Jeżeli w trakcie trwania umowy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa dotyczących Zamawiającego, prawa i obowiązki wynikające z umowy przejmie w całości Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wstępując w miejsce Zamawiającego. Powyższe zmiany pozostaną bez wpływu na teść zawartej umowy, miejsce wykonywania umowy nie ulega zmianie. O powyższych zmianach Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.isnet.katowice.pl/us/zabrze.htm

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Skarbowy w Zabrzu ul. Bytomska 2 41-800 Zabrze pok. 510.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Skarbowy w Zabrzu ul. Bytomska 2 41-800 Zabrze pok. 510.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Zabrze: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Zabrzu w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów przesyłek, wraz z usługą przewozu przesyłek z siedziby Zamawiającego do placówki pocztowej Wykonawcy


Numer ogłoszenia: 493406 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 409474 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Skarbowy w Zabrzu, ul. Bytomska 2, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 2777699, faks 032 2777666.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Zabrzu w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów przesyłek, wraz z usługą przewozu przesyłek z siedziby Zamawiającego do placówki pocztowej Wykonawcy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Bytomskiej 2, w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, potwierdzeń odbioru oraz paczek pocztowych przy użyciu maszyny do frankowania lub za opłatą skredytowaną z dołu, wraz z usługą przewozu przesyłek z siedziby Zamawiającego do placówki pocztowej Wykonawcy, zwanych dalej usługą. Usługi te powinny być świadczone z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: a)ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), b)rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 maja 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013r. poz. 545), c)ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), d)ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), e)międzynarodowe przepisy pocztowe: ratyfikowana umowa międzynarodowa ogłoszona dnia 8 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 206 poz. 1494), Regulamin Poczty Listowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 108, poz. 744), w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym, f)ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.), g)ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późn. zm.), h)regulaminy obowiązujące u Wykonawcy, obowiązujące przez cały czas trwania umowy, a regulujących jej przedmiot. 2. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy zaliczyć: a) usługi pocztowe w obrocie krajowym dla przesyłek listowych o wadze do 2000 g oraz paczek pocztowych do 10 kg i przesyłek zagranicznych o wadze do 1000 g w zakresie ich przyjmowania, sortowania , przemieszczania i doręczania, b) doręczanie zwrotów przesyłek listowych nie doręczonych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz zwrot potwierdzeń odbioru do siedziby Zamawiającego, c) odbiór z siedziby Zamawiającego przesyłek listowych oraz paczek przeznaczonych do nadania. 3. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: a)zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, b)zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, c)polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, d)polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, e)polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, f)polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym. 4. Przez paczki pocztowe rozumie się paczki zwykłe - rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii lub priorytetowe - rejestrowane najszybszej kategorii. 5. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i za granicą, na podany adres bądź wskazany adres skrytki pocztowej. 6. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią liczbę placówek zdawczo - odbiorczych. W celu umożliwienia odbioru awizowanej przesyłki. Placówki winny być czynne we wszystkie dni robocze, co najmniej 5 dni w tygodniu. 7. Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki listowe krajowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia: a) w dniu następnym, jednak nie później niż w 3 dniu po dniu nadania w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii; b) w dniu następnym, jednak nie później niż w 5 dniu po dniu nadania w przypadku przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii. 8. Zamawiający posiada maszynę do frankowania stanowiącą jego własność. Jest to urządzenie firmy Pitney Bowes typ E511. Zamawiający oświadcza, że będzie korzystał przy znakowaniu przesyłek z w/w urządzenia. 9. W przypadku zastosowania maszyny do frankowania rozliczenie usług pocztowych odbywać się będzie w formie kaucji. 10. W okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. (ostatnie 8 miesięcy poprzedzających czas przygotowywania postępowania) Zamawiający nadał następująca liczbę przesyłek: Lp. Przesyłki rejestrowane do 350 gram 83000 Przesyłki rejestrowane pow. 350 gram 300 Przesyłki nierejestrowane do 350 gram 650 Zwroty rejestrowanych przesyłek niedoręczonych 17000 11. Dane wskazane w punkcie 10 mają charakter szacunkowy i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku, gdy środki finansowe i ilości przesyłek określone w umowie nie zostaną w pełni wykorzystane do terminu zakończenia umowy. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu obowiązujący cennik usług pocztowych. 13. Wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu projekt umowy zawierający wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Cennik usług pocztowych Wykonawcy stanowi załącznik do umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POCZTA POLSKA S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego REGION SPRZEDAŻY KATOWICE, {Dane ukryte}, 40-940 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 541003,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  541003,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  541003,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  541003,20


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Bytomska 2, 41-800 Zabrze
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: us2433_ol_1@sl.mofnet.gov.pl
tel: +48 322777600
fax: +48 322777666
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-10-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 40947420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-10-08
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 8 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.isnet.katowice.pl/us/zabrze.htm
Informacja dostępna pod: Urząd Skarbowy w Zabrzu ul. Bytomska 2 41-800 Zabrze pok. 510
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów
64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Zabrzu w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów przesyłek, wraz z usługą przewozu przesyłek z siedziby Zamawiająceg POCZTA POLSKA S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego REGION SPRZEDAŻY KATOWICE
Katowice
2013-12-02 541 003,00