Warszawa: Zakup satelitarnego systemu antenowo-dystrybucyjnego


Numer ogłoszenia: 412644 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie , ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 547 84 40, faks 22 547 44 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.tvp.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup satelitarnego systemu antenowo-dystrybucyjnego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest satelitarny system antenowo-dystrybucyjny.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.32.43.10-6, 31.68.22.00-2, 34.99.21.00-8, 31.71.00.00-6, 32.41.31.00-2, 39.51.51.00-6, 44.32.10.00-6, 44.32.20.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy, polegające na: dostarczeniu, montażu (wraz z okablowaniem) i uruchomieniu co najmniej jednej anteny satelitarnej o średnicy większej, niż 2,9m


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  opis oferowanego urządzenia (np. katalogi lub karty katalogowe), sporządzony przez producenta oferowanego urządzenia, zawierający co najmniej informacje określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia - dotyczy punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 15, 17, 18, 20 sekcji D opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, 2) formularz cenowy zgodny w treści z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, 3) wykaz doświadczenia zgodny w treści z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, 4) informację o części / częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców, 5) pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu stron, postanowień zawartej Umowy w przypadkach określonych poniżej: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) zaprzestania produkcji Urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie na etapie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza zmianę na Urządzenia o parametrach technicznych i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane w załączniku nr 2 do Umowy kompatybilne z pozostałymi Urządzeniami składającymi się na System, bez zwiększenia ceny określonej w Umowie. 3) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, blok A, pokój 714.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.01.2011 godzina 12:45, miejsce: oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, blok A, pokój 714. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1) dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji III.4.2), sekcji III.4.1), sekcji III.5) i sekcji III.6) pkt 3) należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie oryginału; 2) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie dokumentu wskazanego w sekcji III.5) w języku angielskim; 3) W celu bezpośredniego złożenia Zamawiającemu korespondencji (w tym oferty), Wykonawca zobowiązany jest wystąpić, na co najmniej 30 minut przed planowanym terminem wizyty, do Sekretariatu Ośrodka - TVP Technologie (tel. +48 (22) 547 88 89; faks: +48 (22) 547 43 13), o wystawienie przepustki..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: Niedziałkowskiego 24a, 71-410 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: przemyslaw.herchel@tvp.pl
tel: 91 481 03 00
fax: 91 422 66 62
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-01-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 41264420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-12-16
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 6 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.tvp.pl
Informacja dostępna pod: w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, blok A, pokój 714
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
31682200-2 Panele przyrządowe
31710000-6 Sprzęt elektroniczny
32324310-6 Anteny satelitarne
32413100-2 Rutery sieciowe
34992100-8 Podświetlane znaki drogowe
39515100-6 Zasłony
44321000-6 Kabel
44322000-3 Akcesoria do okablowania