Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2011.


Numer ogłoszenia: 415140 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2011..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2011. 1. Badanie sprawozdania finansowego na które składa się : - bilans z wykonania budżetu Miasta Łodzi, - łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, - łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikający z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, - łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych i uwzględnia odpowiednie wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami. 2. Sprawozdanie finansowe zdefiniowane zostało w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861). 3. Badanie obejmie Urząd Miasta Łodzi oraz minimum 7% ogólnej liczby jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wchodzących w skład Miasta Łodzi. UWAGA: Ilość jednostek poddanych badaniu, wynikająca z podanego w ofercie % jednostek, których księgi będą poddane weryfikacji będzie zaokrąglona do pełnych liczb, np. 8% jednostek to 36,61 czyli badania będą poddane 37 jednostki. W wyniku przeprowadzonego badania biegły rewident przekaże miastu Łódź: - opinię niezależnego biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego, w 3 egzemplarzach, - raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego, w 3 egzemplarzach, - wystąpienie, zawierające wykaz uchybień w systemie rachunkowości i kontroli wewnętrznej - w przypadku stwierdzenia uchybień. 4. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem w szczególności: - przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. - przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), - przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649), 5. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone w siedzibie jednostek podlegających badaniu. 6. Opinia biegłego rewidenta będzie w szczególności zawierać stwierdzenia wymagane przepisami art. 65 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 7. Raport biegłego rewidenta będzie w szczególności zawierać stwierdzenia wymagane przepisami art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 8. W razie wydania opinii zawierającej zastrzeżenia, co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdania finansowego, wydania o nim opinii negatywnej lub stanowiska w sprawie odmowy wydania opinii, biegły rewident przekaże Miastu Łódź stosowne pisemne uzasadnienie ich przyczyn. 9. W przypadku zrzeczenia się wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym na skutek ograniczenia zakresu lub metody badań z przyczyn leżących po stronie Miasta Łódź, zostaną wyczerpująco przedstawione tego powody na piśmie. 10. Rezultaty badania sprawozdania finansowego mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym przepisami prawa. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego i osoby badające w jego imieniu sprawozdanie finansowe zachowają w tajemnicy fakty i okoliczności poznane w toku badania..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.21.21.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649). Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zaświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów lub uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisaniu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej w formie elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów www.kibr.org.pl/pl/podmioty Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie badanie co najmniej 6 sprawozdań finansowych, w tym: - co najmniej 3 podmiotów z sektora finansów publicznych tj. badanie łącznego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w którym suma aktywów bilansu podmiotu posiadającego w swojej strukturze co najmniej 5 jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających bilans, wynosiła na koniec roku obrotowego nie mniej niż 2 miliardy zł i przychody netto ze sprzedaży wynosiły nie mniej niż 1 miliard zł, oraz - co najmniej 3 sprawozdań finansowych jednostek budżetowych lub zakładów budżetowych lub jednostek samorządu terytorialnego. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienia warunku określonego w tirecie drugim na podstawie jednej umowy, tj. wykazanie wykonania co najmniej 3 sprawozdań finansowych jednostek budżetowych lub zakładów budżetowych lub jednostek samorządu terytorialnego, których częścią składową jest badanie łącznego lub skonsolidowanego sprawozdania. W przypadku wykazania usług rozliczanych w walucie innej niż PLN Wykonawca winien przeliczyć ich wartość na PLN przyjmując: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia następujące dokumenty: - wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; - dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie; Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje, co najmniej 5 osobami, które: - posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wpisanego do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649). Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, następujące dokumenty: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (uprawnień) niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik do nr 5 SIWZ; - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniają warunki określone w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649); Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie III.4.3.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - % jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wchodzących w skład łącznego sprawozdania finansowego, których księgi będą poddane weryfi - 10


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok. 6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok. 11.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustalenia dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2011


Numer ogłoszenia: 11409 - 2012; data zamieszczenia: 11.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 415140 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2011.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2011. 1.Badanie sprawozdania finansowego na które składa się : -bilans z wykonania budżetu Miasta Łodzi, -łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, -łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikający z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, -łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych i uwzględnia odpowiednie wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami. 2.Sprawozdanie finansowe zdefiniowane zostało w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861). 3.Badanie obejmie Urząd Miasta Łodzi oraz minimum 7% ogólnej liczby jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wchodzących w skład Miasta Łodzi. UWAGA: Ilość jednostek poddanych badaniu, wynikająca z podanego w ofercie % jednostek, których księgi będą poddane weryfikacji będzie zaokrąglona do pełnych liczb, np. 8% jednostek to 36,61 czyli badania będą poddane 37 jednostki. W wyniku przeprowadzonego badania biegły rewident przekaże miastu Łódź: -opinię niezależnego biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego, w 3 egzemplarzach, -raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego, w 3 egzemplarzach, -wystąpienie, zawierające wykaz uchybień w systemie rachunkowości i kontroli wewnętrznej - w przypadku stwierdzenia uchybień. 4.Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem w szczególności: -przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. -przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), -przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649), 5. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone w siedzibie jednostek podlegających badaniu. 6. Opinia biegłego rewidenta będzie w szczególności zawierać stwierdzenia wymagane przepisami art. 65 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 7. Raport biegłego rewidenta będzie w szczególności zawierać stwierdzenia wymagane przepisami art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 8. W razie wydania opinii zawierającej zastrzeżenia, co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdania finansowego, wydania o nim opinii negatywnej lub stanowiska w sprawie odmowy wydania opinii, biegły rewident przekaże Miastu Łódź stosowne pisemne uzasadnienie ich przyczyn. 9.W przypadku zrzeczenia się wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym na skutek ograniczenia zakresu lub metody badań z przyczyn leżących po stronie Miasta Łódź, zostaną wyczerpująco przedstawione tego powody na piśmie. 10.Rezultaty badania sprawozdania finansowego mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym przepisami prawa. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego i osoby badające w jego imieniu sprawozdanie finansowe zachowają w tajemnicy fakty i okoliczności poznane w toku badania.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.21.21.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EKO-BILANS Sp z o.o. Biuro Biegłych Rewidentów, ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 99765,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  56826,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  56826,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  191880,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 41514020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 152 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok. 6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79212100-4 Usługi audytu finansowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2011 EKO-BILANS Sp z o.o. Biuro Biegłych Rewidentów
ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź, woj. łódzkie
2012-01-11 56 826,00