Bielsko - Biała: Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - 21/D/2014/PN


Numer ogłoszenia: 415226 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej , ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko - Biała, woj. śląskie, tel. 33 816 43 70, faks 33 816 44 01.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - 21/D/2014/PN.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w ramach wyodrębnionych zadań (pakietów) artykułów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 5 do siwz. 2. Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z zamówieniami Zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb. Dostawy odbywać się będą średnio jeden raz w tygodniu w ustalonych każdorazowo z Wykonawcą terminach, w dni robocze w godzinach 8:00 - 12:00. Asortyment wyszczególniony w formularzu asortymentowo - cenowym (załączniku nr 5 do siwz) w pakietach nr 1 i nr 2 należy dostarczyć w zależności od potrzeb do Magazynu Artykułów Biurowych mieszczącego się przy ul. Wyzwolenia 18 lub do Magazynu mieszczącego się przy ul. Wyspiańskiego 21. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opisem zawierającym wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności od produktu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5. Termin ważności oferowanych produktów ( jeżeli dotyczy) nie może być krótszy niż 6 miesięcy, licząc od daty dostarczenia ich do Zamawiającego. Termin ważności Zamawiający rozumie jako termin ważności podany na opakowaniu liczony od daty produkcji..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.00.00-7, 30.12.50.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunków Zamawiający wymaga złożenia: 1. stosownego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń określonych w treści siwz. Zamawiający sprawdzi kompletność oświadczeń i dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków wg zasady spełnia (+) / nie spełnia (-), co musi wynikać jednoznacznie z treści tych oświadczeń i dokumentów.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunków Zamawiający wymaga złożenia: 1. stosownego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. 2. wykazu wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - do każdego wykazanego zamówienia powinny być załączone dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia są: - w przypadku, gdy podmiotem na rzecz, którego wykonane były lub są wykonywane zamówienia wskazane w wykazie nie był Zamawiający poświadczenie wydane przez ten podmiot (w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw wykazanych w wykazie poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia oświadczenie Wykonawcy, - w przypadku gdy podmiotem, na rzecz którego były wcześniej wykonane zamówienia wskazane w wykazie był Zamawiający wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia. Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w w/w okresie co najmniej dwóch zrealizowanych zamówień na dostawę artykułów biurowych - w przypadku składania oferty na Pakiet nt 1 oraz dwóch zrealizowanych zamówień na dostawę materiałów eksploatacyjnych - w przypadku składania oferty na Pakiet nr 2. Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń określonych w treści siwz. Zamawiający sprawdzi kompletność oświadczeń i dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków wg zasady spełnia (+) / nie spełnia (-), co musi wynikać jednoznacznie z treści tych oświadczeń i dokumentów.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunków Zamawiający wymaga złożenia: 1. stosownego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowego dokumentu. Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń określonych w treści siwz. Zamawiający sprawdzi kompletność oświadczeń i dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków wg zasady spełnia (+) / nie spełnia (-), co musi wynikać jednoznacznie z treści tych oświadczeń i dokumentów.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunków Zamawiający wymaga złożenia: 1. stosownego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowego dokumentu. Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń określonych w treści siwz. Zamawiający sprawdzi kompletność oświadczeń i dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków wg zasady spełnia (+) / nie spełnia (-), co musi wynikać jednoznacznie z treści tych oświadczeń i dokumentów.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunków Zamawiający wymaga złożenia: 1. stosownego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowego dokumentu. Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń określonych w treści siwz. Zamawiający sprawdzi kompletność oświadczeń i dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków wg zasady spełnia (+) / nie spełnia (-), co musi wynikać jednoznacznie z treści tych oświadczeń i dokumentów.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Na potwierdzenie spełnienia tych warunków Zamawiający wymaga złożenia: 1. wypełnionego formularza ofertowego - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; 2. wypełnionego formularza asortymentowo-cenowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz; Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń określonych w treści siwz. Zamawiający sprawdzi kompletność oświadczeń i dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków wg zasady spełnia (+) / nie spełnia (-), co musi wynikać jednoznacznie z treści tych oświadczeń i dokumentów.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w pkt. 5 a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania; 2. Informacja, z której będzie wynikało, że istniejące między Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - w przypadku Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej a składających odrębne oferty. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2 b) ustawy do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowe lub ekonomiczne) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dotyczy Wykonawców, którzy polegają na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów. 4. W przypadku dokumentów, o których mowa w pkt. 4 i 5 innych podmiotów, na okoliczność gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy, Zamawiający żąda tych dokumentów, tylko wtedy gdy podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia. W przypadku kiedy podmiot trzeci nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia lecz udostępni swoje zasoby np. (sprzęt, pracowników), Zamawiający nie żąda tych dokumentów. 5. W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy, Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń określonych w treści siwz. Zamawiający sprawdzi kompletność oświadczeń i dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków wg zasady spełnia (+) / nie spełnia (-), co musi wynikać jednoznacznie z treści tych oświadczeń i dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Określa załącznik nr 4 do siwz - Projekt umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.onkologia.bielsko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 13..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć (doręczyć) w terminie w Sekretariacie Dyrekcji Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, przy ul. Wyzwolenia 18..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet nr 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Artykuły biurowe - szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do siwz.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.10.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet nr 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Materiały eksploatacyjne - tusze i tonery do drukarek laserowych i atramentowych - szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do siwz.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.50.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Bielsko - Biała: Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - 21/D/2014/PN


Numer ogłoszenia: 28002 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 415226 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko - Biała, woj. śląskie, tel. 33 816 43 70, faks 33 816 44 01.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - 21/D/2014/PN.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w ramach wyodrębnionych zadań (pakietów) artykułów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 5 do siwz. 2. Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z zamówieniami Zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb. Dostawy odbywać się będą średnio jeden raz w tygodniu w ustalonych każdorazowo z Wykonawcą terminach, w dni robocze w godzinach 8:00 - 12:00. Asortyment wyszczególniony w formularzu asortymentowo - cenowym (załączniku nr 5 do siwz) w pakietach nr 1 i nr 2 należy dostarczyć w zależności od potrzeb do Magazynu Artykułów Biurowych mieszczącego się przy ul. Wyzwolenia 18 lub do Magazynu mieszczącego się przy ul. Wyspiańskiego 21. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opisem zawierającym wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności od produktu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5. Termin ważności oferowanych produktów (jeżeli dotyczy) nie może być krótszy niż 6 miesięcy, licząc od daty dostarczenia ich do Zamawiającego. Termin ważności Zamawiający rozumie jako termin ważności podany na opakowaniu liczony od daty produkcji.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.00.00-7, 30.12.50.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.01.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURO PLUS Jeży Rożen, {Dane ukryte}, 40-601 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 74711,28 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  76864,63


 • Oferta z najniższą ceną:
  76864,63
  / Oferta z najwyższą ceną:
  76864,63


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet nr 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.01.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 140318,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  177945,33


 • Oferta z najniższą ceną:
  177945,33
  / Oferta z najwyższą ceną:
  217848,58


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko - Biała
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zam.publiczne@onkologia.bielsko.pl
tel: 33 816 43 70
fax: 33 816 44 01
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-01-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 41522620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-12-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.onkologia.bielsko.pl
Informacja dostępna pod: Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 13.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30100000-0 Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
30125000-1 Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet nr 1 BIURO PLUS Jeży Rożen
Katowice
2015-02-09 76 864,00
Pakiet nr 2 JM DATA S.C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2015-02-09 177 945,00