Kraków: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb GDDKiA Oddział w Krakowie i Rejonów


Numer ogłoszenia: 42273 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie , ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4172172, 4172179, 4172183, faks 012 4110118.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.krakow.gddkia.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb GDDKiA Oddział w Krakowie i Rejonów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb GDDKiA Oddział w Krakowie i Rejonów. Przedmiot niniejszego postępowania został podzielony na następujące zadania: Zadanie 1 - obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do siedziby Oddziału GDDKiA w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, Zadanie 2 - obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do siedziby Departamentu Projektów Unijnych i Mo-nitoringu GDDKiA, Wydziału Przygotowania Dokumentacji, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, Zadanie 3 - obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do siedziby Rejonu Kraków, ul. Powstania Listopadowego 67, 30-298 Kraków, Zadanie 4 - obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do siedziby Rejonu Nowy Sącz, Podegrodzie 360, 33-386 Podegrodzie, Zadanie 5 - obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do siedziby Rejonu Nowy Targ, ul. Składowa 12a, 34-400 Nowy Targ, Zadanie 6 - obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do siedziby Rejonu Tarnów, ul. Zakładowa 6, 33-100 Tarnów, Zadanie 7 - obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do siedziby Rejonu Wadowice, Babica 67b, 34-100 Wadowice. Zadanie 8 - obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do siedziby Wydziału Technologii, ul. Krakowska 37b, 32-020 Wieliczka.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postę-powaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1) Ogłoszenia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali lub wykonują co najmniej dwie dostawy materia-łów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i/lub faksów i/lub kserokopiarek (tusze i/lub tonery i/lub taśmy barwiące) o wartości brutto każdej dostawy nie mniejszej niż 100 000,00 PLN.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postę-powaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1) Ogłoszenia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postę-powaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1) Ogłoszenia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postę-powaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1) Ogłoszenia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dokument lub dokumenty, z których wynikać będzie uprawnienie do podpisania oferty, w szczególności aktualny odpis z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez Wykonawcę. 2.Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w pkt 1, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentach powołanych w pkt Opisie Przedmiotu Zamówienia należy do oferty załączyć następujące dokumenty: 4.1 Wypełnione Formularze asortymentowo - cenowe dla zadań 1-8 na Formularzach 2.2.1-2.2.8 4.2. W przypadku zaproponowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych - następujące oświadczenia i dokumenty - Oświadczenie producenta materiału eksploatacyjnego równoważnego, że oferowane kasety z tonerem i/lub tusze są materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi a żaden z elementów kasety z tonerem i/lub tuszu nie jest wtórnie wyko-rzystany ani nie pochodzi z procesu recyklingu. - Raport z testów wydajności wg normy ,ISO 19752 dla tonerów monochromatycznych, normy jakości ISO 19758 dla tonerów kolorowych i normy ISO 24711 dla wkładów atramentowych informujące o wydajności produktów przetestowanych zgodnie z nor-mą. - Certyfikat ISO 14001 lub równoważny na proces produkcji materiałów eksploatacyjnych równoważnych , pozwalający zweryfikować czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bez-pieczny i nie wpływający negatywnie na środowisko. - Oświadczenie - producenta materiału równoważnego, że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw paten-towych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset. - Oświadczenie, że oferowane równoważne materiały eksploatacyjne nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: drukarki, faksu lub ksero, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera/tuszu).

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.krakow.gddkia.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
- bezplatnie ze str. internetowej - za pobraniem ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, III piętro , pokój 304 koszt 30,00 zl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.03.2013 godzina 10:30, miejsce: ul. Mogilska 25 31-542 Kraków, III pietro p.304.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kraków: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb GDDKiA Oddział w Krakowie i Rejonów


Numer ogłoszenia: 181166 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 42273 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4172172, 4172179, 4172183, faks 012 4110118.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb GDDKiA Oddział w Krakowie i Rejonów.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot niniejszego postępowania został podzielony na następujące zadania: Zadanie 1 - obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukują-cych i kopiujących do siedziby Oddziału GDDKiA w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, Zadanie 2 - obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukują-cych i kopiujących do siedziby Departamentu Projektów Unijnych i Monitoringu GDDKiA, Wydziału Przygotowania Dokumentacji, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, Zadanie 3 - obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukują-cych i kopiujących do siedziby Rejonu Kraków, ul. Powstania Listopadowego 67, 30-298 Kraków, Zadanie 4 - obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukują-cych i kopiujących do siedziby Rejonu Nowy Sącz, Podegrodzie 360, 33-386 Podegrodzie, Zadanie 5 - obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukują-cych i kopiujących do siedziby Rejonu Nowy Targ, ul. Składowa 12a, 34-400 Nowy Targ, Zadanie 6 - obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukują-cych i kopiujących do siedziby Rejonu Tarnów, ul. Zakładowa 6, 33-100 Tarnów, Zadanie 7 - obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukują-cych i kopiujących do siedziby Rejonu Wadowice, Babica 67b, 34-100 Wadowice. Zadanie 8 - obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukują-cych i kopiujących do siedziby Wydziału Technologii, ul. Krakowska 37b, 32-020 Wieliczka.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamówienie jest finansowane ze środków budżetowych oraz częściowo w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 323200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  370218,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  370218,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  440389,82


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Mogilska 25, 31-542 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: krakow_przetargi@gddkia.gov.pl
tel: 12 4172179, 4172183; 6163713
fax: 124 110 118
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-03-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4227320130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-03-19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.krakow.gddkia.gov.pl
Informacja dostępna pod: - bezplatnie ze str. internetowej - za pobraniem ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, III piętro , pokój 304 koszt 30,00 zl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb GDDKiA Oddział w Krakowie i Rejonów JM Data S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2013-05-08 370 218,00