Maków Mazowiecki: 03W/SERWIS TECHNICZNY/2010


Numer ogłoszenia: 42326 - 2010; data zamieszczenia: 15.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
03W/SERWIS TECHNICZNY/2010.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
UTRZYMANIE W PEŁNEJ ZDOLNOŚCI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNEJ SPRZĘTU MEDYCZNEGO W SP ZOZ-ZZ mAKÓW mAZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.40.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: a) formularz ofertowy (na załączonym druku) zał. nr 1, b) oświadczenie - upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy zał. nr 5, c) koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania ofert Zał. nr 6, e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt. 1- 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. f) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o Zam. Publ. na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Zał. Nr 7, wraz z aktualnymi zaświadczeniami: 2. zaświadczenie z właściwego organu podatkowego o regularnym uiszczaniu podatków i braku ich zaległości lub, że Wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności (ważne na dzień upływu terminu składania ofert). Zał. Nr. 8. 3) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o regularnym opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i braku ich zaległości lub że Wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie na raty zaległych płatności (dane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Zał. Nr. 9. g) oświadczenie finansowe potwierdzone bilansem i rachunkiem zysków i strat za ostatni rok, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu, informacji określającej obroty, zyski oraz zobowiązania i należności ogółem (zał. nr 10.), h) wykaz wszystkich dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie trzech lat odpowiadających charakterowi zamówienia. Zał. Nr. 11. I) oświadczenie, że w przypadku ustalenia w umowie terminu płatności dłuższego niż 30 dni Wykonawca nie będzie żądał odsetek zgodnie z ustawą Dz.U. Nr 139/2003 poz.1323.


  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
  nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
  nie.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  nie


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  www.szpital-makow.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  www.szpital-makow.pl.


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  23.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów ul. Witosa 2 06-200 Maków Maz..


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie


  Maków Mazowiecki: 03W/SERWIS TECHNICZNY


  Numer ogłoszenia: 74804 - 2010; data zamieszczenia: 17.03.2010

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 42326 - 2010r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  tak.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  03W/SERWIS TECHNICZNY.


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Usługi.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  UTRZYMANIE W PEŁNEJ ZDOLNOŚCI TECGNICZNO-EKSPLOATACYJNEJ W SPZOZ ZZ Maków Maz.


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.40.00.00-9.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  Część NR:
  1   


  Nazwa:
  Pak. Nr.3


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  15.03.2010.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  1.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  .


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Napraw Aparatury Ciśnieniowej i Medycznej s.c., {Dane ukryte}, 10-699 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 13920,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   13920,00


  • Oferta z najniższą ceną:
   13920,00
   / Oferta z najwyższą ceną:
   13920,00


  • Waluta:
   PLN.


  Część NR:
  2   


  Nazwa:
  Pak. Nr 4,10


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  15.03.2010.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  1.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  .


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TECHMED Zakład Techniki Medycznej s.c. Marek Pingot Jerzy Oziewicz, {Dane ukryte}, 10-603 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 6000,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   6000,00


  • Oferta z najniższą ceną:
   6000,00
   / Oferta z najwyższą ceną:
   6000,00


  • Waluta:
   PLN.

  Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
  woj. mazowieckie
  Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
  tel: 29 7142301, 7142335
  fax: 29 7142299
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2010-02-22
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 4232620100
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2010-02-14
  Rodzaj zamówienia: usługi
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: 1116 dni
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: NIE
  Oferty częściowe: NIE
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: NIE
  Ilość części: 1
  Kryterium ceny: 100%
  WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
  Informacja dostępna pod: www.szpital-makow.pl
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  50400000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
  Wyniki
  Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
  Pak. Nr.3 Zakład Napraw Aparatury Ciśnieniowej i Medycznej s.c.
  Olsztyn
  2010-03-17 13 920,00
  Pak. Nr 4,10 TECHMED Zakład Techniki Medycznej s.c. Marek Pingot Jerzy Oziewicz
  Olsztyn
  2010-03-17 6 000,00