Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 kursów, ukierunkowanych na podniesienie zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia, dla uczestników projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2./10


Numer ogłoszenia: 42350 - 2011; data zamieszczenia: 11.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 kursów, ukierunkowanych na podniesienie zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia, dla uczestników projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2./10.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z organizacja, i przeprowadzeniem kursów, ukierunkowanych na podniesienie zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia: Cześć 1. Kurs spawania metodą MAG 135 zakończony egzaminem państwowym. Cześć 2. Kurs na prawo jazdy kategorii C Cześć 3. Kurs operatorów wózków widłowych zakończony egzaminem państwowym - dwie edycje Cześć 4. Kurs kelnerski podstawowy Cześć 5. Kurs barmański podstawowy Cześć 6. Kurs barmański - Flair - dwie edycje Cześć 7. Kurs carvingu - dwie edycje Cześć 8. Kurs Baristyczny Latte Art - dwie edycje Cześć 9. Kurs obsługi programu Solid Edge - dwie edycje.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.55.00.00-8, 80.41.12.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiajacy nie wymaga wnoszenia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia, określonego w specyfikacji, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Wykonawcy winni posiadać: -koncesje, zezwolenie lub licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym: -wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej - zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (odnośnie wszystkich części zamówienia); -atest do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o wytyczne Nr W-07/IS - 17 po kursach spawania blach i rur - spoiny pachwinowe i spawania spoin czołowych blach i rur objętych merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa, w zakresie spawania: - elektrodą topliwą w osłonie gazów (135) wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach; odnośnie I części zamówienia Ocenę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do oferty oświadczeń, dokumentu uprawniającego Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (aktualne zezwolenie) oraz załączonej kserokopii Akredytacji i Certyfikatu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z treścią SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z treścią SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże do każdego szkolenia osobno wykładowcę i/lub instruktora, który posiada uprawnienia pedagogiczne oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ocenę spełnienia warunku w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie przedłożonych do oferty dokumentów: oświadczenia i wykazów.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) -Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ -Wzór umowy zaparafowany przez Wykonawcę lub upoważnioną do reprezentowania wykonawcy osobę(osoby) -Kalkulacja ceny, osobno dla każdego szkolenia -W przypadku składania oferty przez konsorcjum, niezbędne będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 0.6
 • 2 - doświadczenie Wykonawcy - 0.2
 • 3 - program i materiały szkoleniowe przedstawione przez Wykonawcę - 0.2


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.03.2011 godzina 10:15, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46 -sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2./10.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Rawa Mazowiecka: Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 kursów, ukierunkowanych na podniesienie zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia, dla uczestników projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2./10


Numer ogłoszenia: 134025 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 42350 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 kursów, ukierunkowanych na podniesienie zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia, dla uczestników projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2./10.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 14 kursów, ukierunkowanych na podniesienie zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia, dla uczestników projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2./10. Zamówienie zostało podzielone na 9 części: Część I. Kurs spawania metodą MAG(135) Część II. Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii C Część III. Kurs operatorów wózków widłowych Część IV. Kurs kelnerski Część V. Kurs barmański - podstawowy Część VI. Kurs barmański - Flair Część VII. Kurs carvingu Część VIII. Kurs baristyczny Latte Art Część VIII. Kurs obsługi programu Solid Edge.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.55.00.00-8, 80.41.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowany w Zespole Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unie Europejska ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nr Konkursu POKL/I/9.2/10.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Kurs spawania metoda MAG 135 zakończony egzaminem państwowym.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 20, Al. Konstytucji 3-Maja 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21951,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21951,22


 • Oferta z najniższą ceną:
  21951,22
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21951,22


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Kurs na prawo jazdy kategorii C


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców Marek Królak, ul.Wyzwolenia 10, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28048,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  27682,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  27682,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27682,93


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Kurs operatorów wózków widłowych zakończony egzaminem państwowym - dwie edycje


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 20, Al. Konstytucji 3-Maja 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15040,65 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14634,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  13008,13
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14634,15


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Kurs kelnerski podstawowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BP Bartosz Prońko, ul. Paderewskiego 8A/5, 25-017 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4186,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4146,34


 • Oferta z najniższą ceną:
  4146,34
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7317,07


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Kurs barmański podstawowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTRUM SZKOLENIA BARMANÓW Jerzy Czapla, ul. Piłsudskiego 35 lok 203, 05-120 Legionowo, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5325,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3008,13


 • Oferta z najniższą ceną:
  3008,13
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7317,07


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Kurs barmański - Flair - dwie edycje


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTRUM SZKOLENIA BARMANÓW Jerzy Czapla, ul. Piłsudskiego 35 lok 203, 05-120 Legionowo, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6910,57 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5284,55


 • Oferta z najniższą ceną:
  5284,55
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14634,15


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Kurs carvingu - dwie edycje


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maria Rachwał EDUKATOR, ul. Okrzei 18/1, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4878,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4796,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  4796,75
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7317,07


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Kurs Baristyczny Latte Art - dwie edycje


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BP Bartosz Prońko, ul. Paderewskiego 8A/5, 25-017 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9756,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9756,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  9756,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12195,12


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Kurs obsługi programu Solid Edge - dwie edycje


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZERO Technologia Produkcji Andrzej Leks, Ul. Sołtana 4/60, 01-494 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6504,06 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6504,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  6504,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6504,06


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4235020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-11
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 651 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 9
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy
80550000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Kurs spawania metoda MAG 135 zakończony egzaminem państwowym. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 20
Al. Konstytucji 3-Maja 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-05-10 21 951,00
Kurs na prawo jazdy kategorii C Ośrodek Szkolenia Kierowców Marek Królak
ul.Wyzwolenia 10, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-05-10 27 682,00
Kurs operatorów wózków widłowych zakończony egzaminem państwowym - dwie edycje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 20
Al. Konstytucji 3-Maja 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-05-10 14 634,00
Kurs kelnerski podstawowy BP Bartosz Prońko
ul. Paderewskiego 8A/5, 25-017 Kielce, woj. świętokrzyskie
2011-05-10 4 146,00
Kurs barmański podstawowy CENTRUM SZKOLENIA BARMANÓW Jerzy Czapla
ul. Piłsudskiego 35 lok 203, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
2011-05-10 3 008,00
Kurs barmański - Flair - dwie edycje CENTRUM SZKOLENIA BARMANÓW Jerzy Czapla
ul. Piłsudskiego 35 lok 203, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
2011-05-10 5 284,00
Kurs carvingu - dwie edycje Maria Rachwał EDUKATOR
ul. Okrzei 18/1, 84-300 Lębork, woj. pomorskie
2011-05-10 4 796,00
Kurs Baristyczny Latte Art - dwie edycje BP Bartosz Prońko
ul. Paderewskiego 8A/5, 25-017 Kielce, woj. świętokrzyskie
2011-05-10 9 756,00
Kurs obsługi programu Solid Edge - dwie edycje ZERO Technologia Produkcji Andrzej Leks
Ul. Sołtana 4/60, 01-494 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-05-10 6 504,00