Sadlno: BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WIERZBINEK ŁYSEK- ETAP IIb i III


Numer ogłoszenia: 42372 - 2016; data zamieszczenia: 25.02.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wierzbinek , Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno, woj. wielkopolskie, tel. 63 2611380, faks 63 2611381.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wierzbinek.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WIERZBINEK ŁYSEK- ETAP IIb i III.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: budowa ścieżki rowerowej o długości 1027m i szerokości 2,5 m o nawierzchni z asfaltu piaskowego. Wykonywana będzie również przebudowa i budowa zjazdów , przepustów rurowych O 400 i 500 mm - 113 m. Kładka dla ruchu pieszo rowerowego wykonana z prefabrykowanej żelbetowej płyty. Zestawienie powierzchni: 1. jezdnia ścieżki rowerowej z asfaltu piaskowego - 2.534,50 m2 , jezdnia zjazdów z betonu asfaltowego i kostki - 244 m2 , azyl z kostki brukowej - 10 m2. 14.2. Szczegóły dotyczące zakresu robót do wykonania zawarte są w dokumentacji projektowej obejmującej: 1.Projekty budowlane - (Załącznik Nr 11), 2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - (Załącznik Nr 12), 3.Przedmiary robót - (Załącznik Nr 10). - pomocniczo 4.Ilekroć w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych , patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się , że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż w dokumentacji projektowej w postaci materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych pod względem jakościowym i technicznym niż wyspecyfikowane materiały i urządzenia..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.62-6, 45.22.30.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie- wykonał min. 2 zadania dotyczące realizacji (budowa, przebudowa) nawierzchni z asfaltu o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN. brutto każde. Wykonawca musi udokumentować wykonywanie robót w w/w branży.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1. kierownikiem budowy w branży drogowej(min. 1 osoba), który winien posiadać: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na min. 2 budowach


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca: a) będzie posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż. 300.000,00 PLN. b) będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz z załącznikami

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98.5
 • 2 - Okres gwarancji - 1.5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu wykonania umowy, za obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: a) działania siły wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach), b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających - ze względu na technologię wykonania niektórych robót - prowadzenie prac budowlanych. Okoliczność ta nie dotyczy okresu kalendarzowej zimy., c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych i gruntowych d) wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych, niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych e) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, który będzie miał wpływ na dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót., f) wystąpienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, g) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia, utrudniającej wykonanie robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej lub kolizję z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. 2. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1 - termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż przewidywany czas trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1. 3. W przypadku zmiany podatku VAT, wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku w drodze aneksu do umowy. 4. Wniosek Wykonawcy dotyczący zmiany postanowień umowy powinien zawierać uzasadnienie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wierzbinek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110 ,pokój nr 214.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110 (pokój nr 205-Sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Sadlno: BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WIERZBINEK ŁYSEK- ETAP IIb i III


Numer ogłoszenia: 91078 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 42372 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno, woj. wielkopolskie, tel. 63 2611380, faks 63 2611381.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WIERZBINEK ŁYSEK- ETAP IIb i III.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: budowa ścieżki rowerowej o długości 1027m i szerokości 2,5 m o nawierzchni z asfaltu piaskowego. Wykonywana będzie również przebudowa i budowa zjazdów , przepustów rurowych O 400 i 500 mm - 113 m. Kładka dla ruchu pieszo rowerowego wykonana z prefabrykowanej żelbetowej płyty. Zestawienie powierzchni: 1. jezdnia ścieżki rowerowej z asfaltu piaskowego - 2.534,50 m2 , jezdnia zjazdów z betonu asfaltowego i kostki- 244 m2 , azyl z kostki brukowej - 10 m2. 14.2. Szczegóły dotyczące zakresu robót do wykonania zawarte są w dokumentacji projektowej obejmującej: 1.Projekty budowlane - (Załącznik Nr 11), 2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - (Załącznik Nr 12), 3.Przedmiary robót - (Załącznik Nr 10). - pomocniczo.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.62-6, 45.22.30.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 427124,11 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  440955,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  440955,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  625686,31


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: ug@wierzbinek.pl
tel: 632 611 380
fax: 632 611 381
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-03-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4237220160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-02-24
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 111 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 98%
WWW ogłoszenia: www.wierzbinek.pl
Informacja dostępna pod: Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110 ,pokój nr 214
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WIERZBINEK ŁYSEK- ETAP IIb i III Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.
Konin
2016-04-15 440 955,00