Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Konserwacja i utrzymanie w sprawności Fontanny Muzycznej na pl. Dąbrowskiego w Łodzi


Numer ogłoszenia: 426272 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja i utrzymanie w sprawności Fontanny Muzycznej na pl. Dąbrowskiego w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie w sprawności Fontanny Muzycznej na pl. Dąbrowskiego w Łodzi. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Utrzymanie fontanny w ruchu ciągłym w okresie od 14.04.2012r. do 30.10.2012r. 2. Kontrola działania fontanny 2 razy dziennie w godzinach rannych i popołudniowych. 3. Oczyszczanie niecki, lustra wody oraz utrzymanie czystości wokół fontanny. 4. Oczyszczanie i uzdatnianie wody z zastosowaniem środków chemicznych wraz z ich zakupem. 5. Bieżąca konserwacja urządzeń elektrycznych, mechanicznych, wodociągowych oraz urządzeń maszynowni. 6. Oczyszczanie odpływów i filtrów, czyszczenie i konserwacja 270 dysz. 7. Sprawdzanie poprawności działania urządzeń w automatyce. 8. Wymiana uszczelnień, zaworów, łożysk, bezpieczników, dysz, filtrów i podzespołów elektronicznych wraz z ich zakupem. 9. Demontaż uszkodzonych, innych niż określone w pkt 8, urządzeń i montaż na ich miejsce nowych zakupionych przez Zamawiającego. Zdemontowane urządzenia będą każdorazowo przekazywane protokołem Zamawiającemu. 10. Każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii fontanny. 11. Zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia i usunięcie awarii w ciągu 24 godzin lub w uzasadnionych technicznie przypadkach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 12. Awaryjne uruchomienie fontanny w przypadku zaniku zasilania energetycznego. 13. Przygotowanie urządzeń fontanny na czas zimowy w tym odwodnienie, umycie zbiorników wewnętrznych i niecki zewnętrznej, zabezpieczenie pomp i urządzeń dozowania do wody środków chemicznych oraz montaż zabezpieczeń dysz w niecce fontanny. 14. Nadzór w okresie styczeń - kwiecień oraz listopad - grudzień nad urządzeniami fontanny zamontowanymi w maszynowni oraz nad stanem zabezpieczeń dysz zamontowanych w niecce zewnętrznej (min. 2 razy w tygodniu). 15. Odczytywanie wskazań liczników (energii elektrycznej i wodomierzy) 1 raz w miesiącu i przekazywanie informacji na piśmie do Zamawiającego..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.80.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu fontann o wartości minimum 100 000 PLN. W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość zrealizowanej usługi do dnia składania ofert.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać dysponowanie: a) co najmniej 1 osobą z dyplomem inżyniera lub technika automatyka z doświadczeniem przy uruchamianiu i eksploatacji fontann, b) co najmniej 1 osobą z dyplomem inżyniera lub technika elektronika.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 PLN.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.12.2011 godzina 08:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie: a) średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Konserwacja i utrzymanie w sprawności Fontanny Muzycznej na pl. Dąbrowskiego w Łodzi


Numer ogłoszenia: 31130 - 2012; data zamieszczenia: 01.02.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 426272 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja i utrzymanie w sprawności Fontanny Muzycznej na pl. Dąbrowskiego w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie w sprawności Fontanny Muzycznej na pl. Dąbrowskiego w Łodzi. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Utrzymanie fontanny w ruchu ciągłym w okresie od 14.04.2012r. do 30.10.2012r. 2. Kontrola działania fontanny 2 razy dziennie w godzinach rannych i popołudniowych. 3. Oczyszczanie niecki, lustra wody oraz utrzymanie czystości wokół fontanny. 4. Oczyszczanie i uzdatnianie wody z zastosowaniem środków chemicznych wraz z ich zakupem. 5. Bieżąca konserwacja urządzeń elektrycznych, mechanicznych, wodociągowych oraz urządzeń maszynowni. 6. Oczyszczanie odpływów i filtrów, czyszczenie i konserwacja 270 dysz. 7. Sprawdzanie poprawności działania urządzeń w automatyce. 8. Wymiana uszczelnień, zaworów, łożysk,bezpieczników, dysz, filtrów i podzespołów elektronicznych wraz z ich zakupem. 9. Demontaż uszkodzonych, innych niż określone w pkt 8, urządzeń i montaż na ich miejsce nowych zakupionych przez Zamawiającego. Zdemontowane urządzenia będą każdorazowo przekazywane protokołem Zamawiającemu. 10. Każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii fontanny. 11. Zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia i usunięcie awarii w ciągu 24 godzin lub w uzasadnionych technicznie przypadkach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 12. Awaryjne uruchomienie fontanny w przypadku zaniku zasilania energetycznego. 13. Przygotowanie urządzeń fontanny na czas zimowy w tym odwodnienie, umycie zbiorników wewnętrznych i niecki zewnętrznej, zabezpieczenie pomp i urządzeń dozowania do wody środków chemicznych oraz montaż zabezpieczeń dysz w niecce fontanny. 14. Nadzór w okresie styczeń - kwiecień oraz listopad -grudzień nad urządzeniami fontanny zamontowanymi w maszynowni oraz nad stanem zabezpieczeń dysz zamontowanych w niecce zewnętrznej (min. 2 razy w tygodniu). 15. Odczytywanie wskazań liczników (energii elektrycznej i wodomierzy) 1 raz w miesiącu i przekazywanie informacji na piśmie do Zamawiającego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.80.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 125950,73 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  149226,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  60885,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  224352,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 42627220110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 375 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Konserwacja i utrzymanie w sprawności Fontanny Muzycznej na pl. Dąbrowskiego w Łodzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, woj. łódzkie
2012-02-01 149 226,00