Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Utrzymanie zieleni na nieruchomościach niezabudowanych oraz w pasach dróg wewnętrznych w Łodzi na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie UMŁ


Numer ogłoszenia: 42816 - 2010; data zamieszczenia: 15.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie , ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385235, faks 042 6385234.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie zieleni na nieruchomościach niezabudowanych oraz w pasach dróg wewnętrznych w Łodzi na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie UMŁ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni na nieruchomościach niezabudowanych oraz w pasach dróg wewnętrznych w Łodzi na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie UMŁ, obejmujące usługi ogrodnicze, pielęgnacji i wycinania drzew. Szczegółowy zakres prac do wykonania obejmuje: 1. Przycięcia, wycięcia drzew (w tym interwencyjne), nasadzenia zamienne drzew, nasadzenia krzewów oraz rekultywacje trawników na nieruchomościach niezabudowanych będących we władaniu Delegatury Łódź - Polesie UMŁ. Miejsce wykonywania prac - osiedla mieszkaniowe: Koziny, im. J. Montwiłła - Mireckiego, Zdrowie - Mania, Stare Polesie, Karolew - Retkinia Wschód, Retkinia Zachód - Smulsko. 2. Przycięcia, wycięcia drzew (w tym interwencyjne), nasadzenia zamienne drzew oraz koszenie traw i chwastów wraz z wygrabieniem i wywozem w pasach dróg wewnętrznych będących we władaniu Delegatury Łódź - Polesie UMŁ. Miejsce wykonywania prac - wykaz dróg wewnętrznych będących we władaniu Delegatury Łódź - Polesie UMŁ stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Nasadzenia jednoroczne oraz pielęgnacja nasadzeń jednorocznych i wieloletnich w gazonach (45 szt.) będących we władaniu Delegatury Łódź - Polesie UMŁ, w tym: - wiosenne oraz jesienne obsadzanie gazonów roślinami jednorocznymi wraz z przygotowaniem podłoża i zasileniem nawozami mineralnymi oraz podlaniem po posadzeniu; - pielęgnacja nasadzeń jednorocznych oraz wieloletnich w gazonach, obejmująca: spulchnianie i pielenie z chwastów oraz usuwanie przekwitłych pędów kwiatowych, systematyczne podlewanie, uzupełnianie brakujących roślin oraz usunięcie przekwitłych roślin. Lokalizacja gazonów ujęta w tabeli w punkcie III 1c SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających z zakresu (rodzaju) usług ogrodniczych, pielęgnacji i wycinania drzew.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.30.00.00-3, 77.21.15.00-7, 77.21.14.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie wymaga się wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegć się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej dwie usługi polegające na utrzymaniu i pielęgnacji zieleni (przycinanie, wycinanie drzew, wykonywanie nowych nasadzeń, rekultywacja i koszenie trawników) o wartości nie mniejszej niż 40.000 zł brutto, z podaniem dat ich wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca sporządzi wykaz wykonanych lub wykonywanych usług. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i doświadczeniem) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym: - co najmniej 2 osobami posiadającymi zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia pilarza oraz aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości; - co najmniej 1 osobą o kwalifikacjach zawodowych ogrodniczych, która ukończyła szkołę ogrodniczą. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób zdolnych do wykonania zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 100.000,00 zł. Powyższy warunek może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia winien posiadać każdy Wykonawca - suma wartości wszystkich ubezpieczeń zgodnie z powyższym wymaganiem. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź - Polesie, ul. Krzemieniecka 2b, 90-030 Łódź, pok. 115..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź - Polesie, ul. Krzemieniecka 2b, 90-030 Łódź, pok. 305..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 35983 - 2010; data zamieszczenia: 22.02.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
42816 - 2010 data 15.02.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385235, fax. 042 6385234.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  24.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź - Polesie, ul. Krzemieniecka 2b, 90-030 Łódź, pok. 305.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  26.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź - Polesie, ul. Krzemieniecka 2b, 90-030 Łódź, pok. 305.


Łódź: Utrzymanie zieleni na nieruchomościach niezabudowanych oraz w pasach dróg wewnętrznych w Łodzi na terenie działania Delegatury Łódź-Polesie UMŁ.


Numer ogłoszenia: 70725 - 2010; data zamieszczenia: 31.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 42816 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385235, faks 042 6385234.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie zieleni na nieruchomościach niezabudowanych oraz w pasach dróg wewnętrznych w Łodzi na terenie działania Delegatury Łódź-Polesie UMŁ..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni na nieruchomościach niezabudowanych oraz w pasach dróg wewnętrznych w Łodzi na terenie działania Delegatury Łódź-Polesie UMŁ, obejmujące usługi ogrodnicze, pielęgnacji i wycinania drzew..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.30.00.00-3, 77.21.15.00-7, 77.21.14.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Zieleni J.K.L. Wojtczak s.c., ul. Zapolskiej 57/41, Łódź, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 117930,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  83547,35


 • Oferta z najniższą ceną:
  83547,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  175611,60


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-02-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4281620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-02-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 310 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź - Polesie, ul. Krzemieniecka 2b, 90-030 Łódź, pok. 115.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
77211400-6 Usługi wycinania drzew
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
77300000-3 Usługi ogrodnicze
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Utrzymanie zieleni na nieruchomościach niezabudowanych oraz w pasach dróg wewnętrznych w Łodzi na terenie działania Delegatury Łódź-Polesie UMŁ. Zakład Zieleni J.K.L. Wojtczak s.c.
ul. Zapolskiej 57/41, Łódź, woj. Polska
2010-03-29 83 547,00