Warszawa: Sprzedaż i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka w roku 2012


Numer ogłoszenia: 42852 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy , ul. Modlińska 197/232, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5103125, faks 022 5103189.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bialoleka.waw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka w roku 2012.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka w roku 2012. Pod pojęciem -fabrycznie nowe- Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczonym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 2. Zamawiający wskazuje typ materiału eksploatacyjnego stosowany przez producenta urządzenia, jednocześnie informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne. 3. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu-tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. 4. Materiały równoważne muszą posiadać wydajność równorzędną z wydajnością tonera produkowanego przez producenta sprzętu. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego innego producenta niż producent sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku -raporty z testów- potwierdzające, że podana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami: ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych i ISO/IEC 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych, wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm. 5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC. 6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. 7. Zamontowanie i używanie wkładów drukujących równoważnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 8. Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 9. W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązuje się do: - udzielenia gwarancji na dostarczone tonery, taśmy i tusze do wyczerpania się środka barwiącego, - pokrycia kosztów naprawy drukarki, gdy jej uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu równoważnego dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy drukarki (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki. Naprawa drukarki wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarki. Zamawiający powiadomi faksem Wykonawcę o konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca. 10. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia. 11. Wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. 12. Ilości wskazane w załączniku nr 2 do umowy w kolumnie nr 5 są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w powyższej tabeli. Jednocześnie zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej w formularzu ofertowym. 13. Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb, od dnia podpisania umowy do dnia 15-12-2012 r. 14. Wielkość dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. 15. Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne, swoim transportem, w ciągu 3 dni roboczych na adres: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka, 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197, w godz. 8.00 - 15.30 poniedziałek - piątek 16. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15-12-2012 r. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres obowiązywania umowy wybrany Wykonawca posiadał ważną polisę ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż całkowita wartość wynagrodzenia brutto podana w ofercie. Ubezpieczenie to musi obejmować również podwykonawców..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.10.00.00-0, 30.12.43.00-7, 30.12.51.10-5, 30.19.21.12-9, 30.19.21.13-6, 30.19.23.20-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże się, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy zamówienia, każde obejmujące dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek o wartości sprzedaży brutto minimum 180 000,00 zł. Warunek o którym mowa powyżej musi być udokumentowany w wykazie zrealizowanych dostaw (załącznik nr 4 do SIWZ) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Inne dokumenty, które należy załączyć do oferty: a) Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Formularz cenowy - zał. nr 5 do SIWZ, w przypadku oferowania tuszu/toneru równoważnego w kolumnie 4 podać jego dokładną nazwę i załączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 3.3.5. SIWZ. c) Dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 2. Inne dokumenty, które zaleca się załączyć do oferty: a) Kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 4 SIWZ 3. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dotyczy materiałów równoważnych): Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w przypadku oferowania materiałów równoważnych niżej wymienione dokumenty: a) raporty z testów potwierdzające, że gwarantowana przez Wykonawcę wydajność materiałów równoważnych jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami: ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych i ISO/IEC 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych, wystawiony przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm, b) karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
tak, adres strony, na której będzie prowadzona: http://aukcje.um.warszawa.pl


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki: - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. Strony zastrzegają możliwość zmiany umów w zakresie terminu dostawy w przypadku, gdy dochowanie pierwotnego terminu będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od stron, - z powodu zmian redakcyjnych umowy, - z powodu zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących Wykonawcy, - z powodu zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, - z powodu zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Strony ustalą zmiany w drodze aneksu do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bialoleka.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka 03-122 Warszawa ul. Modlińska 197, II piętro, wejście C, pok. 232A.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.02.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka 03-122 Warszawa ul. Modlińska 197, II piętro, wejście C, pok. 232A.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
do 21.03.2012.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Sprzedaż i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka w roku 2012.


Numer ogłoszenia: 83874 - 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 42852 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy, ul. Modlińska 197/232, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5103125, faks 022 5103189.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka w roku 2012..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka w roku 2012. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczonym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 2. Zamawiający wskazuje typ materiału eksploatacyjnego stosowany przez producenta urządzenia, jednocześnie informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne. 3. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. 4. Materiały równoważne muszą posiadać wydajność równorzędną z wydajnością tonera produkowanego przez producenta sprzętu. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego innego producenta niż producent sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku raporty z testów potwierdzające, że podana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami: ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych i ISO/IEC 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych, wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm. 5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC. 6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. 7. Zamontowanie i używanie wkładów drukujących równoważnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 8. Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 9. W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązuje się do:- udzielenia gwarancji na dostarczone tonery, taśmy i tusze do wyczerpania się środka barwiącego, - pokrycia kosztów naprawy drukarki, gdy jej uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu równoważnego dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy drukarki (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki. Naprawa drukarki wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarki. Zamawiający powiadomi faksem Wykonawcę o konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca. 10. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia. 11. Wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. 12. Ilości wskazane w załączniku nr 2 do umowy w kolumnie nr 5 są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w powyższej tabeli. Jednocześnie zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej w formularzu ofertowym. 13. Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb, od dnia podpisania umowy do dnia 15-12-2012 r. 14. Wielkość dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. 15. Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne, swoim transportem, w ciągu 3 dni roboczych na adres: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka, 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197, w godz. 8.00 - 15.30 poniedziałek - piątek 16. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15-12-2012 r. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres obowiązywania umowy wybrany Wykonawca posiadał ważną polisę ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż całkowita wartość wynagrodzenia brutto podana w ofercie. Ubezpieczenie to musi obejmować również podwykonawców..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.10.00.00-0, 30.12.43.00-7, 30.12.51.10-5, 30.19.21.12-9, 30.19.21.13-6, 30.19.23.20-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 162085,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  173000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  173000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  203899,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Modlińska 197, 03-122 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: bialoleka.zp@um.warszawa.pl
tel: 22 44 38 406
fax: 22 32 54 166
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-02-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4285220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 298 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bialoleka.waw.pl
Informacja dostępna pod: Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka 03-122 Warszawa ul. Modlińska 197, II piętro, wejście C, pok. 232A
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30100000-0 Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192112-9 Głowice barwiące do maszyn drukujących
30192113-6 Wkłady drukujące
30192320-0 Taśmy do drukarek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sprzedaż i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka w roku 2012. JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2012-03-19 173 000,00