Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: usługa nadzoru autorskiego oprogramowania - GNOM, SFINKS, ENT 1, DEMON, DRUID


Numer ogłoszenia: 42862 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
usługa nadzoru autorskiego oprogramowania - GNOM, SFINKS, ENT 1, DEMON, DRUID.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
usługa nadzoru autorskiego oprogramowania - GNOM, SFINKS, ENT 1, DEMON, DRUID.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.26.70.00-4.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Oprogramowanie objęte zamówieniem, zakupione zostało na postawie umowy zawartej 29 kwietnia 1992r, a więc przed wejściem w życie przepisów ustawy o Zamówieniach Publicznych. Autor oprogramowania LSI Software S.A. posiada autorskie prawa majątkowe do ww. oprogramowania i jest jego właścicielem. Jednocześnie producent oprogramowania nie udostępnia kodów źródłowych do wspomnianego oprogramowania oraz nie przekazuje autorskich praw majątkowych do systemów wykorzystywanych przez UMŁ W chwili obecnej aplikacje używane są w: 1. Wydziale Finansowym 2. Wydziale Ustalania Praw do Nieruchomości 3. Wydziale Księgowości 4. Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami (COM Bałuty, COM Górna, COM Polesie, COM Widzew, COM Śródmieście) W trakcie eksploatacji systemy te wymagają wprowadzenia modyfikacji wynikających m.in. ze zamian przepisów prawa. Brak umowy na świadczenie usług nadzoru autorskiego oprogramowania aplikacyjnego Gnom, Sfinks, Ent1, Demon, Druid, w przypadku np. awarii systemu, może spowodować realne zagrożenie dla realizacji dochodów miasta wynikających z tytułu: - dzierżaw gruntu, - wieczystego użytkowania gruntu, - sprzedaży lokali, - sprzedaży lokali użytkowych, - opłaty adiacenckiej, - opłaty planistycznej, - użyczenia, - trwałego zarządu, - przekształceń wieczystego użytkowania gruntu na własność. Program Demon i Druid używany jest przez pracowników Wydziału Księgowości do naliczania list płac dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi oraz umów cywilno-prawnych. Brak nadzoru autorskiego w momencie awarii systemu może uniemożliwić terminowe naliczanie i dokonanie wypłat wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń. W efekcie może doprowadzić to do naruszenia podstawowych praw pracowniczych wynikających z kodeksu pracy (art. 282), niedotrzymanie terminów wypłat spowoduje naliczenie odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń dla wszystkich pracowników a także nałożenie dodatkowych kar dla pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy. Jednocześnie należy podkreślić, że firma LSI Software S.A. jako twórca ww. oprogramowania jest właścicielem praw autorskich do jego kodu źródłowego i tylko on ma prawo do jego modyfikacji, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Świadczenie usług objętych przedmiotem wniosku o zamówienie z wolnej ręki wiąże się bezpośrednio z ingerencją w oprogramowanie, w tym również w kody źródłowe oprogramowania, do których firma LSI Software S.A. posiada wyłączne prawa autorskie zgodnie z Oświadczeniem z dnia 28.12.2011 r., stanowiącym załącznik do niniejszego Uzasadnienia. Podkreślić należy także, że LSI Software S.A. w Oświadczeniu z dnia 28.12.2011 r., stanowiącym załącznik do niniejszego Uzasadnienia. informuje, że nie udostępnia kodów źródłowych do przedmiotowego oprogramowania oraz nie przekazuje autorskich praw majątkowych do systemów wykorzystywanych przez UMŁ. Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czynności polegające m.in. na modyfikacji, konserwacji, asyście technicznej przedmiotowego oprogramowania objęte są ochroną prawno - autorską i mieszczą się w granicach uprawnień przysługujących twórcy utworu lub podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do oprogramowania. W związku z powyższym uzasadniona jest decyzja o wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki, oparta o treść art.67 ust. 1 pkt. 1b ustawy o zamówieniach publicznych, zgodnie z którym skorzystanie z takiego trybu może być między innymi podyktowane faktem, iż z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. W obecnej sytuacji wydatek będzie dokonany w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metody i środków służących osiągnięciu założonych celów (zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • LSI SOFTWARE S.A., ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: usługa nadzoru autorskiego oprogramowania - GNOM, SFINKS, ENT 1, DEMON, DRUID


Numer ogłoszenia: 67427 - 2012; data zamieszczenia: 23.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 42862 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
usługa nadzoru autorskiego oprogramowania - GNOM, SFINKS, ENT 1, DEMON, DRUID.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
usługa nadzoru autorskiego oprogramowania - GNOM, SFINKS, ENT 1, DEMON, DRUID..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.26.70.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LSI SOFTWARE S.A., ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 88560,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  77000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  77000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  77000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Oprogramowanie objęte zamówieniem, zakupione zostało na postawie umowy zawartej 29 kwietnia 1992r, a więc przed wejściem w życie przepisów ustawy o Zamówieniach Publicznych. Autor oprogramowania LSI Software S.A. posiada autorskie prawa majątkowe do ww. oprogramowania i jest jego właścicielem. Jednocześnie producent oprogramowania nie udostępnia kodów źródłowych do wspomnianego oprogramowania oraz nie przekazuje autorskich praw majątkowych do systemów wykorzystywanych przez UMŁ W chwili obecnej aplikacje używane są w: 1. Wydziale Finansowym 2. Wydziale Ustalania Praw do Nieruchomości 3. Wydziale Księgowości 4. Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami (COM Bałuty, COM Górna, COM Polesie, COM Widzew, COM Śródmieście) W trakcie eksploatacji systemy te wymagają wprowadzenia modyfikacji wynikających m.in. ze zamian przepisów prawa. Brak umowy na świadczenie usług nadzoru autorskiego oprogramowania aplikacyjnego Gnom, Sfinks, Ent1, Demon, Druid, w przypadku np. awarii systemu, może spowodować realne zagrożenie dla realizacji dochodów miasta wynikających z tytułu: - dzierżaw gruntu, - wieczystego użytkowania gruntu, - sprzedaży lokali, - sprzedaży lokali użytkowych, - opłaty adiacenckiej, - opłaty planistycznej, - użyczenia, - trwałego zarządu, - przekształceń wieczystego użytkowania gruntu na własność. Program Demon i Druid używany jest przez pracowników Wydziału Księgowości do naliczania list płac dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi oraz umów cywilnoprawnych. Brak nadzoru autorskiego w momencie awarii systemu może uniemożliwić terminowe naliczanie i dokonanie wypłat wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń. W efekcie może doprowadzić to do naruszenia podstawowych praw pracowniczych wynikających z kodeksu pracy (art. 282), niedotrzymanie terminów wypłat spowoduje naliczenie odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń dla wszystkich pracowników a także nałożenie dodatkowych kar dla pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy. Jednocześnie należy podkreślić, że firma LSI Software S.A. jako twórca ww. oprogramowania jest właścicielem praw autorskich do jego kodu źródłowego i tylko on ma prawo do jego modyfikacji, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Świadczenie usług objętych przedmiotem wniosku o zamówienie z wolnej ręki wiąże się bezpośrednio z ingerencją w oprogramowanie, w tym również w kody źródłowe oprogramowania, do których firma LSI Software S.A. posiada wyłączne prawa autorskie zgodnie z Oświadczeniem z dnia 28.12.2011 r., stanowiącym załącznik do niniejszego Uzasadnienia. Podkreślić należy także, że LSI Software S.A. w Oświadczeniu z dnia 28.12.2011 r., stanowiącym załącznik do niniejszego Uzasadnienia. informuje, że nie udostępnia kodów źródłowych do przedmiotowego oprogramowania oraz nie przekazuje autorskich praw majątkowych do systemów wykorzystywanych przez UMŁ. Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czynności polegające m.in. na modyfikacji, konserwacji, asyście technicznej przedmiotowego oprogramowania objęte są ochroną prawno - autorską i mieszczą się w granicach uprawnień przysługujących twórcy utworu lub podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do oprogramowania. W związku z powyższym uzasadniona jest decyzja o wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki, oparta o treść art.67 ust. 1 pkt. 1b ustawy o zamówieniach publicznych, zgodnie z którym skorzystanie z takiego trybu może być między innymi podyktowane faktem, iż z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. W obecnej sytuacji wydatek będzie dokonany w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metody i środków służących osiągnięciu założonych celów (zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych).

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4286220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
usługa nadzoru autorskiego oprogramowania - GNOM, SFINKS, ENT 1, DEMON, DRUID LSI SOFTWARE S.A.
ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, woj. łódzkie
2012-03-23 77 000,00