TITytułPolska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne
NDNr dokumentu428940-2016
PDData publikacji06/12/2016
OJDz.U. S235
TWMiejscowośćRZESZÓW
AUNazwa instytucjiPodkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany02/12/2016
DTTermin22/12/2016
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV33140000 - Materiały medyczne
33600000 - Produkty farmaceutyczne
OCPierwotny kod CPV33140000 - Materiały medyczne
33600000 - Produkty farmaceutyczne
RCKod NUTSPL325
IAAdres internetowy (URL)http://www.pcchp.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

06/12/2016    S235    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne

2016/S 235-428940

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
ul. Rycerska 2
Osoba do kontaktów: Ewelina Szymańska, Magdalena Czurczak
35-241 Rzeszów
Polska
Tel.: +48 178611421-380
E-mail: zamowienia@pcchp.pl
Faks: +48 178611429


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pcchp.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa produktów leczniczych – Leki.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Szpitalna.

Kod NUTS PL325

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych oraz materiałów medycznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z SIWZ i spełniał wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
Leki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 41 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych – Leki
1)Krótki opis
LEKI.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
11.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 – 87 000 PLN Zadanie nr 22 – 80 000 PLN
Zadanie nr 2 – 146 000 PLN Zadanie nr 23 – 173 000 PLN
Zadanie nr 3 – 18 000 PLN Zadanie nr 25 – 32 000 PLN
Zadanie nr 4 – 73 000 PLN Zadanie nr 25 – 66 000 PLN
Zadanie nr 5 – 43 000 PLN Zadanie nr 26 – 24 000 PLN
Zadanie nr 6 – 6 000 PLN Zadanie nr 27 – 57 000 PLN
Zadanie nr 7 – 4 000 PLN Zadanie nr 28 – 163 000 PLN
Zadanie nr 8 – 579 000 PLN Zadanie nr 29 – 87 000 PLN
Zadanie nr 9 – 34 000 PLN Zadanie nr 30 – 162 000 PLN
Zadanie nr 10 – 130 000 PLN Zadanie nr 31 – 171 000 PLN
Zadanie nr 11 – 3 000 PLN Zadanie nr 32 – 183 000 PLN
Zadanie nr 12 – 10 000 PLN Zadanie nr 33 – 269 000 PLN
Zadanie nr 13 – 35 000 PLN Zadanie nr 34 – 378 000 PLN
Zadanie nr 14 – 13 000 PLN Zadanie nr 35- 257 000 PLN
Zadanie nr 15 – 46 000 PLN Zadanie nr 36 – 106 000 PLN
Zadanie nr 16 – 105 000 PLN Zadanie nr 37 – 3 000 PLN
Zadanie nr 17 – 90 000 PLN Zadanie nr 38 – 60 000 PLN
Zadanie nr 18 – 85 000 PLN Zadanie nr 39 – 198 000 PLN
Zadanie nr 19 – 42 000 PLN Zadanie nr 40 – 191 000 PLN
Zadanie nr 20 – 23 000 PLN Zadanie nr 41 – 14 000 PLN
Zadanie nr 21 – 79 000 PLN
11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
Bank Zachodni WBK S.A., 4 Oddział w Rzeszowie
Nr: 81 1500 1100 1216 5000 8371 0000.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
11.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium-Przetarg na dostawę produktów leczniczych-leki – zadanie nr… – nr sprawy DTA 240/17/16”.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nazwę banku oraz numer konta na jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium. W pozostałych przypadkach (pkt. 11.3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
11.5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo.
8.2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
8.3. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
8.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy,
8.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełnia i podpisuje oddzielny załącznik nr 2 do SIWZ (JEDZ). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8.6. Dokumenty wymienione w pkt 6.9 ppkt 1-6 i w pkt 6.10 obowiązują każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, musi złożyć komplet wyżej wymienionych dokumentów, poświadczonych/podpisanych „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez każdego z Wykonawców, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
8.7. W przypadku innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez te podmioty, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
8.8. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych dokumentach, właściwych dla danej formy organizacyjnej Wykonawców albo przez pełnomocnika. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum.
8.9. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów wspólnie składających ofertę.
8.10. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
8.11. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
8.12. Dowód wniesienia wadium – dotyczy całego konsorcjum. Wadium może być wniesione poprzez złożenie oddzielnych dokumentów wadialnych przez poszczególnych członków konsorcjum. Wadium wnoszone w pieniądzu może być wnoszone w częściach przez poszczególnych członków konsorcjum, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika. Sumy poszczególnych dokumentów wadialnych muszą składać się na wadium w wysokości określonej w niniejszej SIWZ.
8.13. Załącznik nr 5 do SIWZ obowiązuje każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć podpisaną przez siebie informację dot. grupy kapitałowej.
8.14. Inne niewymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje (lub parafuje) pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą one całego konsorcjum.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego – dotyczy Wykonawców składających ofertę na produkty lecznicze.
Zgodnie z treścią art.22b.1 Pzp Zamawiający wymaga ,aby Wykonawcy składający oferty na produkty lecznicze byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE lub w załączniku VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13.7.2009 w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U.U.E. L 216 ztr. 76 ,z późn. zm), lub aby spełniali inne wymogi określone w tych załącznikach
6) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia takiego wymagania.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia takiego wymagania.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
Dta 240/17/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.12.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 22.12.2016 - 10:15

Miejscowość:

Rzeszów

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Wrzesień 2017.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700


Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.12.2016
TITytułPolska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne
NDNr dokumentu434247-2016
PDData publikacji09/12/2016
OJDz.U. S238
TWMiejscowośćRZESZÓW
AUNazwa instytucjiPodkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany07/12/2016
DTTermin22/12/2016
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV33140000 - Materiały medyczne
33600000 - Produkty farmaceutyczne
OCPierwotny kod CPV33140000 - Materiały medyczne
33600000 - Produkty farmaceutyczne
RCKod NUTSPL325

09/12/2016    S238    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne

2016/S 238-434247

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2, Osoba do kontaktów: Ewelina Szymańska, Magdalena Czurczak, Rzeszów 35-241, Polska. Tel.: +48 178611421-380. Faks: +48 178611429. E-mail: zamowienia@pcchp.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 6.12.2016, 2016/S 235-428940)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33600000, 33140000

Produkty farmaceutyczne

Materiały medyczne


Zamiast: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

11.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 87 000 PLN Zadanie nr 22 – 80 000 PLN

Zadanie nr 2 – 146 000 PLN Zadanie nr 23 – 173 000 PLN

Zadanie nr 3 – 18 000 PLN Zadanie nr 25 – 32 000 PLN

Zadanie nr 4 – 73 000 PLN Zadanie nr 25 – 66 000 PLN

Zadanie nr 5 – 43 000 PLN Zadanie nr 26 – 24 000 PLN

Zadanie nr 6 – 6 000 PLN Zadanie nr 27 – 57 000 PLN

Zadanie nr 7 – 4 000 PLN Zadanie nr 28 – 163 000 PLN

Zadanie nr 8 – 579 000 PLN Zadanie nr 29 – 87 000 PLN

Zadanie nr 9 – 34 000 PLN Zadanie nr 30 – 162 000 PLN

Zadanie nr 10 – 130 000 PLN Zadanie nr 31 – 171 000 PLN

Zadanie nr 11 – 3 000 PLN Zadanie nr 32 – 183 000 PLN

Zadanie nr 12 – 10 000 PLN Zadanie nr 33 – 269 000 PLN

Zadanie nr 13 – 35 000 PLN Zadanie nr 34 – 378 000 PLN

Zadanie nr 14 – 13 000 PLN Zadanie nr 35- 257 000 PLN

Zadanie nr 15 – 46 000 PLN Zadanie nr 36 – 106 000 PLN

Zadanie nr 16 – 105 000 PLN Zadanie nr 37 – 3 000 PLN

Zadanie nr 17 – 90 000 PLN Zadanie nr 38 – 60 000 PLN

Zadanie nr 18 – 85 000 PLN Zadanie nr 39 – 198 000 PLN

Zadanie nr 19 – 42 000 PLN Zadanie nr 40 – 191 000 PLN

Zadanie nr 20 – 23 000 PLN Zadanie nr 41 – 14 000 PLN

Zadanie nr 21 – 79 000 PLN


Powinno być: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

11.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 1700 PLN Zadanie nr 22 – 1 500 PLN

Zadanie nr 2 – 2 700 PLN Zadanie nr 23 – 3 200 PLN

Zadanie nr 3 – 400 PLN Zadanie nr 25 – 600 PLN

Zadanie nr 4 – 1 400 PLN Zadanie nr 25 – 1 300 PLN

Zadanie nr 5 – 800 PLN Zadanie nr 26 – 500 PLN

Zadanie nr 6 – 200 PLN Zadanie nr 27 – 1 100 PLN

Zadanie nr 7 – 100 PLN Zadanie nr 28 – 3 100 PLN

Zadanie nr 8 – 10 800 PLN Zadanie nr 29 – 1 600 PLN

Zadanie nr 9 – 700 PLN Zadanie nr 30 – 3 000 PLN

Zadanie nr 10 – 2 400 PLN Zadanie nr 31 – 3 200 PLN

Zadanie nr 11 – 100 PLN Zadanie nr 32 – 3 400 PLN

Zadanie nr 12 – 200 PLN Zadanie nr 33 – 5 000 PLN

Zadanie nr 13 – 700 PLN Zadanie nr 34 – 7 000 PLN

Zadanie nr 14 – 300 PLN Zadanie nr 35- 4 800 PLN

Zadanie nr 15 – 900 PLN Zadanie nr 36 – 2 000 PLN

Zadanie nr 16 – 2 000 PLN Zadanie nr 37 – 100 PLN

Zadanie nr 17 – 1 700 PLN Zadanie nr 38 – 1 200 PLN

Zadanie nr 18 – 1 600 PLN Zadanie nr 39 – 3 700 PLN

Zadanie nr 19 – 800 PLN Zadanie nr 40 – 3 600 PLN

Zadanie nr 20 – 500 PLN Zadanie nr 41 – 300 PLN

Zadanie nr 21 – 1 500 PLN


TITytułPolska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne
NDNr dokumentu125074-2017
PDData publikacji04/04/2017
OJDz.U. S66
TWMiejscowośćRZESZÓW
AUNazwa instytucjiPodkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany31/03/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV33600000 - Produkty farmaceutyczne
OCPierwotny kod CPV33600000 - Produkty farmaceutyczne
RCKod NUTSPL32
IAAdres internetowy (URL)http://www.pcchp.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

04/04/2017    S66    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne

2017/S 066-125074

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
ul. Rycerska 2
Osoba do kontaktów: Ewelina Szymańska, Magdalena Czurczak
35-241 Rzeszów
Polska
Tel.: +48 178611421-380
E-mail: zamowienia@pcchp.pl
Faks: +48 178611429


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pcchp.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa produktów leczniczych – Leki.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka podkarpackiego centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

Kod NUTS PL32

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych oraz materiałów medycznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 661 228,33 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DTA 240/17/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 235-428940 z dnia 6.12.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 1 - Nazwa: Zadanie nr 1
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

NEUCA S.A.
ul. Szosa Bydgoska 58
87-100 Toruń
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 87 000 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 80 757,70 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 2 - Nazwa: Zadanie nr 2
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

FARMACOL S.A.(lider)/ Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Rzepakowa 2,
40-541 Katowice

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 146 000 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 38 250 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 3 - Nazwa: Zadanie nr 3
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Marii Konopnickiej 11a,
12-230 Biała Piska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 18 000 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 14 274 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 4 - Nazwa: Zadanie nr 4
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Baxter Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Kruczkowskiego 8,
00-380 Warszawa

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 73 000 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 66 800 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 5 - Nazwa: Zadanie nr 5
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU „Specjał” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Jana Pawła II 80/5,
00-175 Warszawa

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 43 000 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 8 760 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 6 - Nazwa: Zadanie nr 6
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm: PGF URTICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krzemieniecka 120
54 – 613 Wrocław

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 000 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 516,40 EUR
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 7 - Nazwa: Zadanie nr 7
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

FARMACOL S.A.(lider)/ Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2,
40 – 541 Katowice

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 000 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/16/17 Część nr: 8 - Nazwa: Zadanie nr 8
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

FARMACOL S.A.(lider)/ Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Rzepakowa 2,
40 – 541 Katowice

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 579 000 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 525 270,90 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 9 - Nazwa: Zadanie nr 9
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TRAMCO Sp. z o.o., Wolskie,
ul. Wolska 14,
05-860 Płochocin

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 34 000 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 27 720 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 10 - Nazwa: Zadanie nr 10
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią
ul. Marii Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 130 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 107 568 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 11 - Nazwa: Zadanie nr 11
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Promed Spółka Akcyjna
Ul. Krajewskiego 1b
01-520 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 749,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 12 - Nazwa: Zadanie nr 12
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AQUA MED ZPAM Kolasa Spółka Jawna
ul. Targowa 55
90-323 Łódź
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 10 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 865,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 13 - Nazwa: Zadanie nr 13
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol Spółka Akcyjna
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 35 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 24 227,04 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 16 - Nazwa: Zadanie nr 16
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Aspen Pharma
Limited One George's Quay Plaza
Dublin 2
Irlandia

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 105 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 102 942,99 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 17 - Nazwa: Zadanie nr 17
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Jana Pawła II 80/5
00-175 Warszaw
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 90 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 80 517,68 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 18 - Nazwa: Zadanie nr 18
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LEK Spółka akcyjna
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 85 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 70 016,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 19 - Nazwa: Zadanie nr 19
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol Spółka akcyjna
ul. Rzepakowa 2
40-541 katowice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 42 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 44 750,56 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 21 - Nazwa: Zadanie nr 21
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol Spółka Akcyjna
Ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 79 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 76 921,70 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 22 - Nazwa: Zadanie nr 22
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Amgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 80 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 79 379,03 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 23 - Nazwa: Zadanie nr 23
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol Spółka Akcyjna
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 173 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 212 738,28 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 24 - Nazwa: Zadanie nr 24
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Baxter Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 32 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 30 780 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 26 - Nazwa: Zadanie nr 26
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Asclepios Spółka Akcyjna
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 24 000 MKD
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 23 090,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 27 - Nazwa: Zadanie nr 27
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PGF Urtica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 57 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 56 548,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 31 - Nazwa: Zadanie nr 31
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LEK Spółka Akcyjna
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 171 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 146 377,31 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 32 - Nazwa: Zadanie nr 32
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Sanofi – Aventis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 183 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 97 867,23 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 33 - Nazwa: Zadanie nr 33
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Asclepios Spółka Akcyjna
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 269 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 296 312,58 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 34 - Nazwa: Zadanie nr 34
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol Spółka Akcyjna
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 378 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 363 001,97 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 35 - Nazwa: Zadanie nr 35
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol Spółka Akcyjna
Ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 257 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 233 114,18 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 36 - Nazwa: Zadanie nr 36
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol Spółka Akcyjna
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 106 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 90 462,21 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 37 - Nazwa: Zadanie nr 37
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Spółka Akcyjna
ul. Annopol 6b
03-236 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 653,48 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 38 - Nazwa: Zadanie nr 38
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol Spółka Akcyjna
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 60 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 59 940 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: DTA 240/17/16 Część nr: 40 - Nazwa: Zadanie nr 40
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. Jana Pawła II 80/5
00-175 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 191 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 202 213,28 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700


Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.3.2017

Adres: ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów
woj. PODKARPACKIE
Dane kontaktowe: email: zamowienia@pcchp.pl
tel: +48 178611421-380
fax: +48 178611429
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-12-22
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 42894020161
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-12-06
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 87000 ZŁ
Szacowana wartość* 2 900 000 PLN  -  4 350 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 41
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.pcchp.pl
Informacja dostępna pod: Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów, woj. PODKARPACKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
33600000-6 Produkty farmaceutyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie nr 1 NEUCA S.A.
ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2017-01-30 80 757,00
Zadanie nr 2 FARMACOL S.A.(lider)/ Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Rzepakowa 2,, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2017-01-30 38 250,00
Zadanie nr 3 Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Marii Konopnickiej 11a,, 12-230 Biała Piska, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2017-01-30 14 274,00
Zadanie nr 4 Baxter Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Kruczkowskiego 8,, 00-380 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2017-01-30 66 800,00
Zadanie nr 5 PPHU „Specjał” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Jana Pawła II 80/5,, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2017-01-30 8 760,00
Zadanie nr 6 Konsorcjum Firm: PGF URTICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krzemieniecka 120, 54 – 613 Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2017-01-30 23 028,00
Zadanie nr 7 FARMACOL S.A.(lider)/ Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzepakowa 2,, 40 – 541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2017-01-30 1 000,00
Zadanie nr 8 FARMACOL S.A.(lider)/ Farmacol – Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Rzepakowa 2,, 40 – 541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2017-01-23 525 270,00
Zadanie nr 9 TRAMCO Sp. z o.o., Wolskie,
ul. Wolska 14,, 05-860 Płochocin, woj. MAZOWIECKIE
2017-01-30 27 720,00
Zadanie nr 10 Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią
ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2017-01-30 107 568,00
Zadanie nr 11 Promed Spółka Akcyjna
Ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2017-01-23 1 749,00
Zadanie nr 12 AQUA MED ZPAM Kolasa Spółka Jawna
ul. Targowa 55, 90-323 Łódź, woj. ŁÓDZKIE
2017-01-23 4 865,00
Zadanie nr 13 Farmacol Spółka Akcyjna
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2017-01-30 24 227,00
Zadanie nr 16 Aspen Pharma
Limited One George's Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia
2017-01-23 102 942,00
Zadanie nr 17 PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Jana Pawła II 80/5, 00-175 Warszaw, woj. MAZOWIECKIE
2017-01-23 80 517,00
Zadanie nr 18 LEK Spółka akcyjna
ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, woj. ŁÓDZKIE
2017-01-23 70 016,00
Zadanie nr 19 Farmacol Spółka akcyjna
ul. Rzepakowa 2, 40-541 katowice, woj. ŚLĄSKIE
2017-01-30 44 750,00
Zadanie nr 21 Farmacol Spółka Akcyjna
Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2017-01-30 76 921,00
Zadanie nr 22 Amgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2017-01-23 79 379,00
Zadanie nr 23 Farmacol Spółka Akcyjna
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2017-01-23 212 738,00
Zadanie nr 24 Baxter Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2017-01-23 30 780,00
Zadanie nr 26 Asclepios Spółka Akcyjna
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2017-01-23 23 090,00
Zadanie nr 27 PGF Urtica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2017-01-23 56 548,00
Zadanie nr 31 LEK Spółka Akcyjna
ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, woj. ŁÓDZKIE
2017-01-23 146 377,00
Zadanie nr 32 Sanofi – Aventis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2017-01-23 97 867,00
Zadanie nr 33 Asclepios Spółka Akcyjna
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2017-01-30 296 312,00
Zadanie nr 34 Farmacol Spółka Akcyjna
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2017-01-23 363 001,00
Zadanie nr 35 Farmacol Spółka Akcyjna
Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2017-01-23 233 114,00
Zadanie nr 36 Farmacol Spółka Akcyjna
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2017-01-23 90 462,00
Zadanie nr 37 Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Spółka Akcyjna
ul. Annopol 6b, 03-236 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2017-01-23 1 653,00
Zadanie nr 38 Farmacol Spółka Akcyjna
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2017-01-23 59 940,00
Zadanie nr 40 PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. Jana Pawła II 80/5, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2017-01-23 202 213,00