TITytułPolska-Opoczno: Usługi leśnictwa
NDNr dokumentu430814-2017
PDData publikacji28/10/2017
OJDz.U. S208
TWMiejscowośćOPOCZNO
AUNazwa instytucjiSkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Opoczno
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany27/10/2017
DTTermin11/12/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 - Usługi cięcia drewna
77211200 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 - Usługi selekcji drzew
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 - Usługi zalesiania
OCPierwotny kod CPV77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 - Usługi cięcia drewna
77211200 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 - Usługi selekcji drzew
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 - Usługi zalesiania
RCKod NUTSPL713
IAAdres internetowy (URL)http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

28/10/2017    S208    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Opoczno: Usługi leśnictwa

2017/S 208-430814

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Opoczno
Sitowa nr 15
Opoczno
26-300
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Krzysztofik
Tel.: +48 447551870
E-mail: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
Faks: +48 447551870
Kod NUTS: PL713


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_opoczno/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Opoczno
ul. Drzymały 28
Opoczno
26-300
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Krzysztofik
Tel.: +48 447551870
E-mail: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
Faks: +48 447551870
Kod NUTS: PL713


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Opoczno w latach 2018-2021.

Numer referencyjny: ZG.270.4.14.2017
II.1.2)Główny kod CPV
77200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz zadrzewień, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Opoczno w latach 2018 – 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia i szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3.1. – 3.4. do SIWZ. Szczegółowy opis kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) oraz opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4.1. – 4.4. do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 27 110 913.57 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1 – leśnictwa: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno leśnictwo: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 3.1. i w załączniku nr 4.1. do SIWZ.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna, zadrzewień oraz nasiennictwa i selekcji wynikające z załącznika nr 3.1. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 030 936.92 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10.1. do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia i obejmować będzie czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 2 – leśnictwa: Januszewice, Sitowa, Rożenek.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno leśnictwo: Januszewice, Sitowa, Rożenek.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 3.2. i w załączniku nr 4.2. do SIWZ.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna, ubocznego użytkowania lasu, zadrzewień oraz nasiennictwa i selekcji wynikające z załącznika nr 3.2. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 547 088.16 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10.2. do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia i obejmować będzie czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 3 – leśnictwa: Białaczów, Kowalów, Myślibórz.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno leśnictwo: Białaczów, Kowalów, Myślibórz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 3.3. i w załączniku nr 4.3. do SIWZ.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zadrzewień oraz nasiennictwa i selekcji wynikające z załącznika nr 3.3. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 179 655.05 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10.3. do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia i obejmować będzie czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 4 – szkółka leśna „Bukowiec Opoczyński.”

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno – szkółka leśna „Bukowiec Opoczyński” w leśnictwie Januszewice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia,

zawarty został w załączniku nr 3.4. i w załączniku nr 4.4. do SIWZ.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki szkółkarskiej oraz nasiennictwa i selekcji wynikające z załącznika nr 3.4. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 353 233.44 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust.1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10.4. do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia i obejmować będzie czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności ekonomicznej.

Warunek udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż dla:

1) Pakietu 1 – 450 000 PLN;

2) Pakietu 2 – 200 000 PLN;

3) Pakietu 3 – 300 000 PLN;

4) Pakietu 4 – 50 000 PLN.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji finansowej wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu:

1) oświadczenie wykonawcy na temat środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, zawarte na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia "JEDZ"." JEDZ" należy złożyć wraz z ofertą;

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Niniejszy dokument wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert. Dokument powinien być aktualny na dzień złożenia wyznaczony przez zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów o, których mowa powyżej w pkt 2 dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu odnośnie sytuacji finansowej winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów zamówienia to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać tych samych środków finansowych lub zdolności kredytowej w więcej niż jednym Pakiecie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez wykonawców.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie) należycie zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanych części przedmiotu umowy/umów) usługi polegające na wykonywaniu prac:

1) z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna dla Pakietu 1 na kwotę łączną nie mniejszą niż 6 500 000 PLN brutto;

2) z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna dla Pakietu 2 na łączną kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 PLN brutto;

3) z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna dla Pakietu 3 na łączną kwotę nie mniejszą niż 4 420 000 PLN brutto;

4) z zakresu gospodarki szkółkarskiej dla Pakietu 4 na łączną kwotę nie mniejszą niż 730 000,00 PLN brutto.

2. Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje:

1) dla Pakietu 1;

a) co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester,

b) co najmniej 4 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

c) co najmniej 1 szt. pługów do przygotowania gleby typu LPZ przeznaczonych do wyorywania bruzd;

2) dla Pakietu 2;

a) co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

b) co najmniej 1 szt. pługów do przygotowania gleby typu LPZ przeznaczonych do wyorywania bruzd;

3) dla Pakietu 3;

a) co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester,

b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

c) co najmniej 1 szt. pługów do przygotowania gleby typu LPZ przeznaczonych do wyorywania bruzd;

4) dla Pakietu 4;

a) co najmniej 1 szt. ciągnika rolniczego,

b) co najmniej 1 szt. opryskiwacza ciągnikowego.

Wykonawca lub podwykonawca będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą może osobiście realizować zamówienie. Wykonawca lub podwykonawca będący przedsiębiorcą spełniający warunek posiadania wykształcenia i kwalifikacji, o których mowa w poniżej w pkt 3 przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu traktowany będzie jako osoba skierowana do realizacji zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3. Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje:

1) osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65);

a) dla Pakietu 1 co najmniej 10 osobami,

b) dla Pakietu 2 co najmniej 6 osobami,

c) dla Pakietu 3 co najmniej 6 osobami,

d) dla Pakietu 4 – nie dotyczy;

2) osobami nadzoru z wykształceniem leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;

a) dla Pakietu 1 co najmniej 1 osobą,

b) dla Pakietu 2 co najmniej 1 osobą,

c) dla Pakietu 3 co najmniej 1 osobą,

d) dla Pakietu 4 – nie dotyczy;

3) osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im szkolenia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im szkolenia przeprowadzone na podstawie przepisów obowiązujących w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin;

a) dla Pakietu 1 co najmniej 1 osobą,

b) dla Pakietu 2 co najmniej 1 osobą,

c) dla Pakietu 3 co najmniej 1 osobą,

d) dla Pakietu 4 co najmniej 1 osobą.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1-3 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. .

Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów zamówienia to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać tego samego doświadczenia, tego samego potencjału technicznego, tych samych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w więcej niż jednym Pakiecie.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu:

1) oświadczenie wykonawcy na temat zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych, którymi dysponuje wykonawca, zawarte na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia "JEDZ"." JEDZ" należy złożyć wraz z ofertą;

2) dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Dowody wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia "JEDZ", następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez wykonawców.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10.1. – 10.4. do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/12/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/02/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/12/2017
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Tymczasowa siedziba zamawiającego w Opocznie, ul. Drzymały 28, pokoju nr 1 (sekretariat).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579). W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w terminach i z datą ważności określoną w rozdziale 7 SIWZ, wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu:

1) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”);

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające nie zaleganie z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że zawarto porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, nie zaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

6) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 7 Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9.1. – 9.4. do SIWZ;

7) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8.1. – 8.4. do SIWZ).

Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

1) dla Pakietu 1 w wysokości 121 000 PLN;

2) dla Pakietu 2 w wysokości 56 000 PLN;

3) dla Pakietu 3 w wysokości 82 000 PLN;

4) dla Pakietu 4 w wysokości 14 000 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien wnieść wadium odrębnie dla każdej części zamówienia (Pakiet) na którą składa ofertę.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp.

3. Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena – 60 %,

2) samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 – dalej „Pzp”), przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2017
TITytułPolska-Opoczno: Usługi leśnictwa
NDNr dokumentu23413-2018
PDData publikacji18/01/2018
OJDz.U. S12
TWMiejscowośćOPOCZNO
AUNazwa instytucjiSkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany16/01/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 - Usługi cięcia drewna
77211200 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 - Usługi selekcji drzew
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 - Usługi zalesiania
OCPierwotny kod CPV77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 - Usługi cięcia drewna
77211200 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 - Usługi selekcji drzew
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 - Usługi zalesiania
RCKod NUTSPL713
IAAdres internetowy (URL)http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

18/01/2018    S12    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Opoczno: Usługi leśnictwa

2018/S 012-023413

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno
Sitowa nr 15
Opoczno
26-300
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Krzysztofik
Tel.: +48 447551870
E-mail: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
Faks: +48 447551870
Kod NUTS: PL713


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Opoczno w latach 2018-2021.

Numer referencyjny: ZG.270.4.14.2017
II.1.2)Główny kod CPV
77200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu oraz zadrzewień, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Opoczno w latach 2018 – 2021.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 27 110 913.57 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1 – leśnictwa: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno leśnictwo: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 3.1. i w załączniku nr 4.1. do SIWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna, zadrzewień oraz nasiennictwa i selekcji wynikające z załącznika nr 3.1. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia. / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10.1. do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia i obejmować będzie czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 2 – leśnictwa: Januszewice, Sitowa, Rożenek.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno leśnictwo: Januszewice, Sitowa, Rożenek.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 3.2. i w załączniku nr 4.2. do SIWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna, ubocznego użytkowania lasu, zadrzewień oraz nasiennictwa i selekcji wynikające z załącznika nr 3.2. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia. / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10.2. do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia i obejmować będzie czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 3 – leśnictwa: Białaczów, Kowalów, Myślibórz.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231200
77231600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno leśnictwo: Białaczów, Kowalów, Myślibórz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 3.3. i w załączniku nr 4.3. do SIWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zadrzewień oraz nasiennictwa i selekcji wynikające z załącznika nr 3.3. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia. / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10.3. do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia i obejmować będzie czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 4 – szkółka leśna „Bukowiec Opoczyński.”

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno – szkółka leśna „Bukowiec Opoczyński” w leśnictwie Januszewice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 3.4. i w załączniku nr 4.4. do SIWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki szkółkarskiej oraz nasiennictwa i selekcji wynikające z załącznika nr 3.4. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust.1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10.4. do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia i obejmować będzie czynności analogiczne, jak opisane w sekcji II.2.4) – opis zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 208-430814
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Część nr:
1

Nazwa:

Pakiet 1 – leśnictwa: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Wiesław Puchała Usługi Leśne
Kruszewiec Kolonia 2A
Opoczno
26-300
Polska
Tel.: +48 607818247
E-mail: puchalaw@onet.eu
Kod NUTS: PL713
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 030 936.92 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 009 809.25 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 25 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Prace z zakresu: hodowli lasu, nasiennictwa i selekcji, ochrony lasu, ochrony p. poż., utrzymania obiektów turystycznych, pozyskania i zrywki drewna.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Część nr:
2

Nazwa:

Pakiet 2 – leśnictwa: Januszewice, Sitowa, Rożenek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Część nr:
3

Nazwa:

Pakiet 3 – leśnictwa: Białaczów, Kowalów, Myślibórz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Dariusz Szczegielniak P.H.U. „CARL-LAS”
Miedzna Drewniana 117
Białaczów
26-307
Polska
Tel.: +48 603312305
E-mail: szczegielniaki@wp.pl
Kod NUTS: PL713
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Leśnych Edmund Pabin
Siercz 57
Trzciel
66-320
Polska
Tel.: +48 501019372
Kod NUTS: PL432
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Szczepańczyk Krzysztof Usługi w zakresie zagospodarowania lasu
Sielec 25
Białaczów
26-300
Polska
Tel.: +48 697680361
Kod NUTS: PL713
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Usługi Leśne Sikorka-Bogatka Kresa Bogdan
Straszowa Wola 57
Żarnów
26-330
Polska
Tel.: +48 509373674
Kod NUTS: PL713
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 179 655.05 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 072 747.35 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Część nr:
4

Nazwa:

Pakiet 4 – szkółka leśna „Bukowiec Opoczyński”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Ryszard Pytlos Usługi Pilarskie
Dąbrówka 32B
Sławno
26-332
Polska
Tel.: +48 601211230
E-mail: danuta.pytlos59@gmail.com
Kod NUTS: PL713
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 353 233.44 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 342 742.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/01/2018

Adres: ul. Sitowa nr 15, 26-300 Opoczno
woj. ŁÓDZKIE
Dane kontaktowe: email: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
tel: +48 447551870
fax: +48 447551870
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-12-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 43081420171
ID postępowania Zamawiającego: ZG.270.4.14.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-10-28
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Opoczno
Sitowa nr 15, 26-300 Opoczno, woj. ŁÓDZKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
77210000-5 Usługi pozyskiwania drewna
77211000-2 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100-3 Usługi cięcia drewna
77211200-4 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300-5 Usługi selekcji drzew
77211400-6 Usługi wycinania drzew
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 Sadzenie drzew
77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
77231200-0 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600-4 Usługi zalesiania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 – leśnictwa: Królówka, Grabiny, Bielawy, Dęba Wiesław Puchała Usługi Leśne
Kruszewiec Kolonia 2A, 26-300 Opoczno, woj. ŁÓDZKIE
2018-01-16 12 009 809,00