TI Tytuł Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę
ND Nr dokumentu 436552-2015
PD Data publikacji 12/12/2015
OJ Dz.U. S 241
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 09/12/2015
DT Termin 22/01/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 2 - Procedura ograniczona
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
OC Pierwotny kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
RC Kod NUTS PL314
IA Adres internetowy (URL) www.plk-sa.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

12/12/2015    S241    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę

2015/S 241-436552

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Osoba do kontaktów: Joanna Nowicka
03-734 Warszawa
POLSKA
E-mail: joanna.nowicka@plk-sa.pl
Faks: +48 224732399

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.plk-sa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego w której Skarb Państwa posiada ponad 50 % akcji
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050 – 175,850.

Kod NUTS PL314

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wskazane roboty budowlane powinny być zrealizowane zgodnie z zakresem opracowanej dokumentacji projektowej oraz wymaganiami opisanymi w STWiORB oraz SIWZ – obejmującym obszar LCS Pilawa, LCS Dęblin oraz LCS Lublin na odcinku Otwock – Dęblin – Lublin o długość ok.150 km (od km 26,050 do km 175,850) z podziałem na LOT A (od km 26,050 – 55,600), LOT B (od km 55,600 – 107,283) i LOT C (od km 107,283 – 175,850).
Przedmiotowe roboty prowadzone etapowo przy całodobowych i czasowych zamknięciach torowych.
Zakres przedmiotu zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową i rozbudową następujących obiektów budowlanych:
układów torowych z podtorzem, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem,
przejazdów i przejść w poziomie szyn,
nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów,
dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,
dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,
urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) w tym: urządzeń stacyjnych i liniowych wraz z warstwą LCS oraz systemu ERTMS/ETCS poziom 2,
kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, srk, telekomunikacyjnych wraz z usunięciem kolizji,
sieci transmisji danych dla potrzeb sterowania i kierowania ruchem kolejowym, i innych systemów,
obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami,
peronów z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób niepełnosprawnych,
sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV,
linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN),
elektroenergetyki do 1kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych,
obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych,
usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce),
urządzeń ochrony środowiska,
kolidujących obiektów i sieci niezwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym.
Bezpośrednie cele i efekty przyszłej modernizacji linii kolejowej nr 7, które powinny być uwzględnione to:
przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych oraz co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC tj. prędkości pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasażerskim do 160 km/h, a w ruchu towarowym do 120 km/h i maksymalnego nacisku 221 kN na oś,
dostosowanie modernizowanych i przebudowywanych kolejowych obiektów inżynieryjnych do przeniesienia obciążeń pionowych, zgodnych z modelami obciążeń podanymi w „Standardach technicznych – szczegółowych warunkach technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości 160 km/h (dla taboru konwencjonalnego)”,
spełnienie wymagań określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności kolei we Wspólnocie (z późn. zm.)
spełnienie wymagań Decyzji Komisji z dnia 25.01.2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei (2012/88/UE)” – zastosowanie po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia o niej państw członkowskich,
zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem kolejowym na długości całej linii i wyposażenie obiektów, w których znajdują się urządzenia srk, w instalacje sygnalizacji pożaru i włamania oraz systemy gaszenia pożaru (niepowodujących podczas działania uszkodzeń w urządzeniach srk),
optymalizacja układów torowych na stacjach i szlakach,
zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych w wyniku zmniejszenia ich ilości oraz wyposażenia pozostałych przejazdów w nowoczesną sygnalizację i „nadzór wizualny”,
poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych oraz usprawnienie ruchu kołowego w sąsiedztwie linii kolejowej poprzez budowę nowych dróg dojazdowych,
poprawa jakości usług przewozowych i wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie po zakończeniu zadania realizowania oferty przewozowej z użyciem nowoczesnego taboru nowej generacji dla wprowadzenia wyższej prędkości operacyjnej oraz skrócenia czasu jazdy i zwiększenia przepustowości linii,
optymalizacja posterunków ruchowych,
likwidacja peronów wyspowych na przystankach o ile to możliwe w poszczególnych lokalizacjach i zastąpienie ich peronami jednokrawędziowymi naprzemiennymi,
poprawa stanu ochrony środowiska w czasie prowadzonych robót budowlanych i w czasie eksploatacji zmodernizowanej linii,
zmniejszenie zagrożenia oddziaływania przewozu ładunków niebezpiecznych na środowisko,
zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności,
uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów przez:
— zwiększenie komfortu podróży,
— skrócenie czasu podróży,
— zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność),
— zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków,
— eliminację barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
dostosowanie peronów do obecnego i przyszłego taboru pasażerskiego zgodnie z obowiązującymi TSI
W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się:
zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesienie kosztów z tym związanych,
zapewnienie obsługi geodezyjnej,
przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie
poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,
prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,
prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Roboty tymczasowe obejmują:
roboty niezbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej
roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu,
Dokumentacja:
Dokumentacja projektowa zostanie przedłożona przez Zamawiającego w zakresie projektów budowlanych i projektów wykonawczych niżej wymienionych branż:
Projekty budowlane – urządzenia sterowania ruchem klejowym
Projekty budowlane – sieci i urządzenia telekomunikacyjne
Projekty budowlane i wykonawcze – sieć trakcyjna
Projekty budowlane i wykonawcze – elektroenergetyka
Projekty budowlane i wykonawcze – branża torowa
Projekty budowlane i wykonawcze – perony i mała architektura
Projekty budowlane i wykonawcze – geotechnika
Projekty budowlane i wykonawcze – branża drogowa
Projekty budowlane i wykonawcze – obiekty inżynieryjne
Projekty budowlane i wykonawcze – obiekty kubaturowe
Projekty budowlane i wykonawcze – branża wod – kan
Projekty wykonawcze – sieci i urządzenia telekomunikacyjne (usuwanie kolizji)
Projekty wykonawcze do opracowania przez Wykonawcę robót:
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie następujących projektów:
1. Projekty wykonawcze:
Projekty wykonawcze – urządzenia sterowania ruchem kolejowym
Projekty wykonawcze -sieci i urządzenia telekomunikacyjne
Projekty wykonawcze – urządzenia ERTMS/ETCS
2. Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót:
Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.
Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu.
Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji.
Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego
Inne projekty branżowe niezbędne do realizacji robót
3. Dokumenty powykonawcze:
projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB;
geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytycznymi otrzymanymi (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej – pliki formatu wymienione w instrukcji Ig-1 § 5 ust.8na którą składać się będą:
instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45100000, 45200000, 45210000, 45220000, 45230000, 45300000, 45400000, 45500000, 45234000, 45234115, 45312330, 45314000, 45314300, 45314310

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 20 000 000,00 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 43 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium w wysokości:
25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).
Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamówienie zostanie sfinansowane z płatności w części europejskiej oraz z dotacji celowej – w części krajowej, z zastrzeżeniem, iż do czasu uzyskania refundacji wydatków kwalifikowalnych zobowiązanie będzie prefinansowane ze środków własnych PKP PLK SA i/ lub kredytu EBI.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”).
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Dopuszcza się wprowadzenie Podwykonawców do realizacji Zamówienia.
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że warunkiem wprowadzenie Podwykonawców na roboty z zakresu wykonania nawierzchni torowej jest wskazanie takiego Podwykonawcy, który będzie je realizował sprzętem wysokowydajnościowym do potokowej wymiany nawierzchni tj.:
— kombajn torowy do potokowej wymiany nawierzchni z wagonami do przewozu podkładów i złącz.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu oceny spełniania przez
wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, każdy z Wykonawców przedłoży wraz z
Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej „Wniosek”) następujące dokumenty:
1.1.Oświadczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów) o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu,
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania (od każdego z partnerów).
1.2.W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 Ustawy,
Wykonawca winien przedłożyć wraz z Wnioskiem następujące dokumenty:
a)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków;
b)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
c)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
d)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków;
e)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
f)listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2015 poz. 184), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy,
albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
2.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5÷8, 10 i 11 Ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5÷8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń
— zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, których mowa w pkt 1.2:
3.1.Lit. (a) (c) (d) (e) – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3.2. Lit. (b) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8, 10 i 11
Ustawy.
4.Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 lit. (a) i (c) oraz pkt 3.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 3.1 lit. (b)
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
5.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy pkt 4 stosuje się odpowiednio.
6.W przypadku Wykonawców składających wniosek wspólny, dokumenty, o których mowa w punkcie 1.2,
wskazujące, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania muszą być złożone przez
każdego z Wykonawców składających wniosek wspólny.
7.Wykonawcy składający wniosek wspólny oświadczenie wskazane:
W pkt 1.1 lit. a) – składają łącznie. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez pełnomocnika
podmiotów występujących wspólnie, o ile umożliwia to zakres udzielonego mu pełnomocnictwa.
W pkt 1.1 lit. b) – składa odrębnie każdy z Wykonawców.
UWAGA: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w
szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków
dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu
i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków
określonych w punkcie II, Wykonawca przedstawi wraz
z Wnioskiem:
a)część sprawozdania finansowego, tj. rachunek
zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości również z opinią o badanym rachunku,
a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych
do sporządzania sprawozdania finansowego inne
dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i
należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
b)informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków;
c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Z przedstawionych dokumentów wynikać musi, iż polisa została opłacona, tj. że składki, które stały się wymagalne do dnia upływu terminu składania Wniosków w postępowaniu zostały opłacone.
d)jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
zobowiązany jest przedstawić:
— pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji zasobów finansowych lub
ekonomicznych na potrzeby wykonania zamówienia,
a ponadto w celu oceny, czy Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, Zamawiający żąda, by z pisemnego
zobowiązania lub innych dokumentów złożonych wraz z
ofertą wynikał:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
— charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z
innym podmiotem,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z
dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie
osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe
zobowiązanie;
— część sprawozdania finansowego dotyczącego
podmiotu oddającego zasoby ekonomiczne do
dyspozycji Wykonawcy, tj. rachunek zysków i strat, a
jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią
o badanym rachunku, a w przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego inne dokumenty określające obroty
oraz zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres;
— informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków,
dotyczącą podmiotu oddającego zasoby finansowe do
dyspozycji Wykonawcy.
— opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że podmiot udostępniający jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Z przedstawionych dokumentów wynikać musi, iż polisa została opłacona, tj. że składki, które stały się wymagalne do dnia upływu terminu składania wniosków w postępowaniu zostały opłacone.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie
może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
przez Zamawiającego warunku.
II. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać
się Wykonawca spełniający warunki dotyczące sytuacji
ekonomicznej i finansowej tj.:
a)posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten
okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w
kwocie minimalnej 400 000 000,00 PLN
b)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w
wysokości nie mniejszej niż 200 000 000,00 PLN
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 6 000 000,00 PLN.
Do przeliczenia na PLN danych finansowych
wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski
z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym
opublikowano ogłoszenie o Zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca może polegać na zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami finansowymi lub ekonomicznymi we
wskazanym powyżej zakresie w trakcie realizacji
Zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
finansowych lub ekonomicznych na potrzeby wykonania
Zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
W przypadku Wykonawców składających wniosek
wspólnie, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje
się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy
Wykonawcy składający wniosek wspólny.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków
określonych w pkt III, Wykonawca przedstawi wraz z
Wnioskiem:
a)wykaz wykonanych – w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania wniosków, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie – robót, o których mowa w punkcie
III, z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania jak
również podaniem nazw (firm)
podmiotów trzecich, na zasoby których Wykonawca
powołuje się na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b Ustawy (w przypadku powoływania się na
te zasoby) oraz dowody określające, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa wyżej są: poświadczenia
albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy
Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego
roboty budowlane wskazane w w/w wykazie, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa wyżej;
b)jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest
przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia
na potrzeby wykonania Zamówienia, a ponadto w
celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda, by z pisemnego zobowiązania lub
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą wynikał:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
— charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z
innym podmiotem,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z
dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie
osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe
zobowiązanie.
c)jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części Zamówienia,
Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów
dotyczących tych podmiotów wymienionych w
ogłoszeniu część III.2.1 „Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego” pkt 1.1 lit. b oraz
część III.2.1 „Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego” pkt 1.2 lit a) – e).
II.W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków
określonych w pkt IV, Wykonawca przedstawi wraz z
Wnioskiem:
a)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
Zamówienia, wraz z informacjami na temat kwalifikacji
oraz doświadczenia niezbędnego do wykonania
Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nich czynności oraz informację o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
b)oświadczenie potwierdzające posiadanie
wymaganych uprawnień [wydanych na podstawie
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014
poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U.
2014 poz.1946) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich UE (t.j.: Dz. U. 2008 Nr 63
poz. 394 z późn. zm.)] przez osoby wymienione w pkt IV.
c)jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach
zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów,
zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób na
potrzeby wykonania Zamówienia, a ponadto w
celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda, by z pisemnego zobowiązania lub
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą wynikał:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
— charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z
innym podmiotem,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z
dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie
osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe
zobowiązanie;
d)wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy robót
budowlanych w celu wykonania Zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
e)jeżeli Wykonawca będzie polegał na potencjale
technicznym innych podmiotów, zobowiązany jest
przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji narzędzi i urządzeń
technicznych na
potrzeby wykonania Zamówienia, a ponadto w
celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda, by z pisemnego zobowiązania lub
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą wynikał:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
— charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z
innym podmiotem,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z
dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie
osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe
zobowiązanie.
Z poleganiem na potencjale (zasobach osobowych)
podmiotu trzeciego nie mamy do czynienia w
przypadku dysponowania bezpośredniego, tj. w
przypadku gdy tytułem prawnym do powołania się
przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia jest stosunek prawny
istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a
osobą (osobami), na dysponowanie którą (którymi)
Wykonawca się powołuje. Bez znaczenia jest
tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy
mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową o
świadczenie usług, umową przedwstępną, czy też
samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą itd.
Z poleganiem na potencjale (zasobach osobowych)
podmiotu trzeciego mamy natomiast do czynienia
w przypadku, gdy osoby te pozostają w dyspozycji
tych podmiotów trzecich, a nie w dyspozycji samego
Wykonawcy (dysponowanie pośrednie).
III.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia.
1.Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę
wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w
ramach jednego lub więcej Zamówień (co zostało potwierdzone końcowym protokołem odbioru) co najmniej:
A) ROBOTY TOROWE
Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:
a. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym), co najmniej 150 (stu pięćdziesięciu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 200 000 000 (dwieście milionów złotych), obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie, przy czym co najmniej 75 (siedemdziesiąt pięć) kilometrów nawierzchni torowej wykonana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim i
b. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym), co najmniej 120 rozjazdów.
Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż pięciu projektów / inwestycji.
*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.
B) SIEĆ TRAKCYJNA
Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja, co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kilometrów sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 65 000 000 (sześćdziesiąt pięć milionów) złotych.
Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji obejmujących odcinek nie krótszy niż 20 (dwadzieścia) km dla jednego zamówienia i może dotyczyć, nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.
*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.
C) STACJE
Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym), co najmniej dwóch stacji kolejowych (przy czym budowa lub przebudowa lub modernizacja każdej stacji obejmowała co najmniej sześć torów głównych wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem, siecią trakcyjną, co najmniej dwa perony, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji).
Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy lub modernizacji ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.
D) SYSTEMY SRK
Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej
umów, na zakres których składają się:
a. kompleksowa budowa systemu zdalnego sterowania na magistralnych lub pierwszorzędnych liniach kolejowych, przystosowanego do sterowania, co najmniej 3 stacjami wyposażonymi w komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym o łącznej ilości minimum 30 (trzydziestu) zwrotnic i
b. budowa systemu ERTMS/ETCS na co najmniej 30 (trzydziestu) km linii
kolejowej i
c. budowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2, w którym zrealizowana została współpraca z dostawcą systemu GSM-R, oraz który zakończył się przekazaniem do eksploatacji potwierdzonej przez właściwy organ administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.
E) MOST, WIADUKT, TUNEL
Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym), co najmniej 2 (dwóch) obiektów inżynieryjnych dostosowanych do prędkości min. 160 km/h typu: most, wiadukt lub estakada o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m (trzydzieści pięć metrów) w tym co najmniej 1 (jeden) wiadukt kolejowy oraz 1 tunelu o długości co najmniej 30 m i szerokości min. 2,5 m.
Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów /
inwestycji, lecz nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami dotyczącymi wiedzy i doświadczenia w
powyższym zakresie w trakcie realizacji Zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnej wiedzy i doświadczenia na
potrzeby wykonania Zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
W przypadku składania wniosku wspólnego, warunki
szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione,
jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający
wniosek wspólny.
IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:
a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
1. Kierownik Budowy (2 osoby)
Wykształcenie: wyższe.
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
Doświadczenie: – co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową, przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej oraz doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), pełnione łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy, w realizacji co najmniej 2 (dwóch) umów w zakresie infrastruktury kolejowej o wartości realizacyjnej (kontraktowej) minimum 150 000 000,00 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych netto) każda.
2. Dyrektor kontraktu (1 osoba)
Wykształcenie: wyższe.
Doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi roboty budowlane oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej przez okres co najmniej 12 miesięcy zdobyte w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, na co najmniej 2 (dwóch) inwestycjach, których wartość realizacyjna (kontraktowa) wynosiła minimum 200 000 000,00 PLN netto (słownie: dwieście milionów złotych netto) każda, przy czym przynajmniej 1 (jedna) z inwestycji musiała być realizowana w oparciu o uznany standard kontraktów inwestycyjnych (np. FIDIC, V0B/B, ICC/NEC, CCAG lub inne równoważne).
3. Zastępca Dyrektora kontraktu (1 osoba)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie: co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi roboty budowlane oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, zdobyte w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, na co najmniej 2 (dwóch) inwestycjach, których wartość realizacyjna (kontraktowa) wynosiła minimum 150 000 000,00 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych netto) każda, przy czym przynajmniej 1 (jedna) z inwestycji musiała być realizowana w oparciu o uznany standard kontraktów inwestycyjnych (np. FIDIC, V0B/B, ICC/NEC, CCAG lub inne równoważne).
4. Kierownik robót torowych (2 osoby)
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe):
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.
Doświadczenie:
co najmniej. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w specjalności kolejowej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacją (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) infrastruktury kolejowej w zakresie robót torowych.
5. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (2 osoby)
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacją (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) infrastruktury.
6. Kierownik robót mostowych (2 osoby)
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.
Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacją (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) obiektów inżynieryjnych takich jak: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
7.Kierownik robót drogowych (2 osoby)
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) dróg w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.
8. Kierownik zespołu geodezyjnego (2 osoby)
Uprawnienia: Uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520.):
geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne;
geodezyjna obsługa inwestycji;
Doświadczenie: – wykonał, co najmniej 2 prace, zakończone i przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące opracowanie materiałów geodezyjnych (w tym numerycznych map do celów projektowych) dla modernizacji (rozbudowy, przebudowy) lub budowy zelektryfikowanej linii kolejowej.
9. Kierownik robót telekomunikacyjnych (2 osoby)
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną/ telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacją (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) infrastruktury kolejowej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną lub telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
10. Kierownik robót sanitarnych (2 osoby)
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe):uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Doświadczenie:
co najmniej 3 (trzy lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
11. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie sieci trakcyjnych (2 osoby)
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacją (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) infrastruktury kolejowej w zakresie sieci trakcyjnych.
12. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (2 osoby)
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
13. Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym (2 osoby)
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.
Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w zakresie sterowania ruchem kolejowym (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacją (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) infrastruktury kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.
14. Kierownik ds. postępu, monitoringu robót i płatności.
Wykształcenie: wyższe techniczne.
Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku związanym z przygotowaniem harmonogramów i monitoringiem postępu robót oraz przepływami pieniężnymi na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub odnowieniem lub modernizacją (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) infrastruktury kolejowej.
15. Projektant ds. sterowania ruchem kolejowym (1 osoba)
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.
Doświadczenie: doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków co najmniej dwóch dokumentacji projektowych (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem dla budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obejmujących łącznie co najmniej 2 szlaki i 1 stację kolejową obejmującą przynajmniej cztery tory główne, w tym projekty stacyjnych urządzeń srk, ssp i urządzeń liniowych na szlakach, położonych na zelektryfikowanej linii kolejowej.
16. Projektant ds. telekomunikacji (1 osoba)
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Doświadczenie: doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych dla budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obejmujących łącznie instalacje urządzeń/systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej na co najmniej 2 szlakach i 1 stacji kolejowej z przynajmniej czterema torami głównymi.
UWAGA:
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U.2014 r., poz. 1946 ze zm.)), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
— nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
— posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub – w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych – zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Użyte powyżej sformułowanie „infrastruktura kolejowa”
należy rozumieć w znaczeniu określonym w Ustawie
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj.
Dz.U. 2013 poz. 1594 z późn. zm.). Infrastruktura kolejowa – linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury.
Nie dopuszcza się wskazywania we wniosku tej samej
osoby na więcej niż jedno stanowisko.
Do przeliczenia na PLN danych finansowych
wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski
z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym
opublikowano ogłoszenie o Zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
b) dostępności do niżej wymienionych narzędzi,
maszyn i urządzeń technicznych (co najmniej po 2 jednostki) w celu realizacji
Zamówienia:

a. wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 800m3/h, a w trybie płukania 300m3/h i

b. profilarka tłucznia, wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo. Zasobnik tłucznia nie mniejszy, niż 5 m3, pługami poziomym i bocznymi do skarp pryzmy, z zagęszczaczami tłucznia za czołami podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 1300m/h i

c. profilarka ławy torowiska i
d. wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h i
e. podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze i
f. zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h i
g. zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka),Wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania i
h. pociąg zrywkowo-układkowy posiadający własny system dystrybucji szyn długich lub pociąg zrywkowo-układkowy nie posiadający własnego systemu dystrybucji szyn długich lub kombajn do potokowej wymiany nawierzchni i
i. sprzęt do układania rozjazdów i
j. pociąg sieciowy i
k. palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m i
l. żuraw samojezdny kolejowy o minimalnym udźwigu 40t i
m. żuraw samojezdny samochodowy o minimalnym udźwigu 20t i
n. koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3 i
o. wagony samowyładowcze do przewozu podsypki min 5szt i
p. walce gruntowe o wysokiej wydajności zagęszczania od 2 do 17 ton i
q. spycharka gąsienicowa, wykorzystująca automatyczny system sterowania 3D, o minimalnej mocy silnika kW/KM 99/133 i
r. wysokowydajna koparka o pojemności łyżki powyżej 1,5 m3 do wykonania wykopu o głębokości do 8 m i
s. konstrukcje odciążające typu mostowego o prędkości przejazdu v= min 30 km/h i rozpiętości min. 20 m.
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym
i osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
w zakresie wskazanym powyżej do wykonania
Zamówienia w trakcie realizacji Zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania Zamówienia na potrzeby
wykonania Zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
W przypadku składania oferty wspólnej, warunki
szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione,
jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający
wniosek wspólny.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców: 8
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonychdokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocenabędzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikaćjednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunkiudziału w postępowaniu będzie większa niż 8, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzyotrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następujących zasad:1) ROBOTY TOROWEZa każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym), co najmniej 60 (sześćdziesięciu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 66.000.000 PLN (sześćdziesiąt sześć milionów złotych), obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie, przy czym co najmniej 15 (piętnaście) kilometrów nawierzchni torowej wykonana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim – Wykonawca otrzyma 30 punktów.*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany lub zmodernizowany, w ramach powyższego, odcinek nawierzchni torowej na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej o długości 20 (dwudziestu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów. W ZAKRESIE „ROBÓT TOROWYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.2) SIEĆ TRAKCYJNAZa każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 2, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym), co najmniej 30 (trzydziestu) kilometrów sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 36.000.000 PLN (trzydzieści sześć milionów złotych) – Wykonawca otrzyma 30 punktów.*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany lub zmodernizowany, w ramach powyższego zamówienia, odcinek sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi o długości 10 (dziesięciu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów. W ZAKRESIE „SIECI TRAKCYJNEJ” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.UWAGA – Zamawiający uzna roboty budowlane za wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wówczas, jeżeli ich prawidłowe wykonanie zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w sposób określony w pkt III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt I. niniejszego Ogłoszenia.UWAGA – Zamawiający w ramach kwalifikacji oceniał będzie doświadczenie własne Wykonawcy (tj. zamówienia wykonane siłami własnymi Wykonawcy – jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum lub jako podwykonawca) a także doświadczenie podmiotu trzeciego, na które powołuje się Wykonawca, z zastrzeżeniem że za KAŻDE ZAMÓWIENIE WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI WYKONAWCY, tj. jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum lub jako podwykonawca LICZBA PUNKTÓW ZOSTANIE PRZYZNANA W PEŁNEJ WYSOKOŚCI, zgodnie ze wskazaniem w pkt 1) – 2) powyżej, natomiast za KAŻDE ZAMÓWIENIE WYKONANE PRZEZ PODMIOT TRZECI Wykonawca otrzyma liczbę punktów wskazaną w pkt 1) – 2) powyżej, podzieloną przez PIĘĆ. 3. Za każde niżej wymienione narzędzie / urządzenie techniczne, którym Wykonawca dysponuje bezpośrednio dla realizacji Zamówienia (nie na podstawie zobowiązania podmiotu trzeciego ) Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z następującą zasadą: a) wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 800m³/h, a w trybie płukania 300m3/h;Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt),b) profilarka tłucznia, wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo. Zasobnik tłucznia nie mniejszy, niż 5 m³, pługami poziomym i bocznymi do skarp pryzmy, z zagęszczaczami tłucznia za czołami podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 1300m/h;Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt),c) profilarka ławy torowiska ;Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt),d) wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h;Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt),e) podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze;Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt),f) zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h;Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt), g) zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka), wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania;Wykonawca otrzyma 5 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt),h) pociąg zrywkowo-układkowy posiadający własny system dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 100 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 200 pkt) lub pociąg zrywkowo-układkowy nie posiadający własnego systemu dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 50 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 100 pkt)i) sprzęt do układania rozjazdów;Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt),j) pociąg sieciowy -Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt),k) palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m;Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt),l) żuraw samojezdny kolejowy o minimalnym udźwigu 40 t;Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt),m) koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3;Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt),n) wagony samowyładowcze do przewozu podsypki min 5 szt;Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt),W ZAKRESIE „NARZĘDZI/URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 600 PUNKTÓW. I. Zamawiający zaprosi do składania ofert 8 (ośmiu) Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów. II. Zamawiający odstąpi od ograniczenia liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert w przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki jest mniejsza lub równa 8. W takim przypadku Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. III. W przypadku, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, dwóch lub więcej Wykonawców uzyska tyle samo punktów (na pozycjach od 1 do 8), wówczas o tym którzy Wykonawcy zostaną zaproszeni do składania ofert, decydować będzie wykazana wysokość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytowa Wykonawcy (suma wykazanych posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej).IV. Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia przewidywanej w ogłoszeniu liczby Wykonawców, którzy mieli zostać zaproszeni do składania ofert (tj. 8) w sytuacji, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, więcej niż jeden Wykonawca ulokował się na tej samej pozycji (od pierwszej do ósmej).V. Zamawiający informuje, że ze względu na fakt, iż przepis art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych odnosi się do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, a nie kwalifikacji Wykonawców do zaproszenia do składania ofert, w ramach kwalifikacji Wykonawców (w oparciu o zasady określone powyżej) nie będzie brał pod uwagę dokumentów uzupełnionych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Całkowita cena brutto. Waga 80

2. Termin realizacji. Waga 10

3. Okres gwarancji. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: Aukcja elektroniczna będzie
przeprowadzona jeżeli zostaną
złożone co najmniej 3 oferty
niepodlegające odrzuceniu oraz
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty
spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu przekroczy kwotę
jaką zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia.
Kryterium oceny ofert w toku aukcji
elektronicznej będzie cena.
Adres strony internetowej,
na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna: https://
zamowienia.plk-sa.pl
Aukcja odbędzie się zgodnie
z Regulaminem prowadzenia
aukcji i licytacji elektronicznych w
PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
dostępnym na stronie internetowej:

https://zamowienia.plk-sa.pl

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
6060/ICZ3/17240/06867/15/P
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.1.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin”
POIiŚ 2014 – 2020.
VI.3)Informacje dodatkowe
I.
Opis sposobu przygotowania Wniosku o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego:
1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego –
zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.
Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli z dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład wniosku muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
Pełnomocnictwo osób do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych
do wniosku. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny Wykonawcy (rejestru lub innego dokumentu, właściwego dla danej formy organizacyjnej), to do wniosku
należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta
Wykonawcy, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe umocowanie.
2.
Dokumenty wchodzące w skład wniosku mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za
zgodność z oryginałem kopii za wyjątkiem oświadczenia Wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów) o
spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej oraz zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia zasobów, które muszą
być przedstawione w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów
wchodzących w skład wniosku musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do wniosku pełnomocnictwa.
3.
Do zobowiązań innych podmiotów należy dołączyć dokument potwierdzający, że osoba/y podpisująca/e
zobowiązanie jest/są uprawnione do działania w imieniu tego podmiotu. Dokument może być przedstawiony w
formie oryginału lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii przez ten podmiot.
4.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
5.
Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie), mieć formę
pisemną i format nie większy niż A4 oraz dodatkowo 1 kopia w wersji elektronicznej tj. zeskanowanego wniosku
w formie nieedytowalnego pliku pdf na płycie DVD / CD lub innym nośniku danych. Na ofertach powinien być
odpowiedni napis: „oryginał”, „kopia I”, „kopia II”, „kopia III”. Arkusze o większych formatach należy złożyć do
formatu A4.
Całość wniosku musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, połączone w
oprawie grzbietowej lub w jedną całość inną techniką.
6.
Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wraz z Wnioskiem powinny być złożone oświadczenia i
dokumenty, wymagane postanowieniami Sekcji III.2 Ogłoszenia o zamówieniu.
7.
Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Każdy dokument składany wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.
Wykonawca może zastrzec we wniosku, oświadczeniem sporządzonym zgodnie ze wzorem będącym
załącznikiem do Wzoru formularza wniosku, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j.: Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wraz z zastrzeżeniem, o którym mowa wyżej
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
W przypadku zastrzeżenia części wniosku jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany
najpóźniej w dniu składania wniosków wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek w taki sposób, aby arkusze (kartki), których
dotyczy tajemnica przedsiębiorstwa były w sposób trwały odłączone od pozostałej części wniosku. Ponadto
każdy arkusz (kartka) objęty tajemnicą przedsiębiorstwa musi zostać opatrzony napisem informującym, że
stanowi on tajemnicę przedsiębiorstwa (np. „Tajemnica przedsiębiorstwa”), natomiast wszystkie arkusze
(kartki) zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być zszyte, w oprawie grzbietowej lub połączone w
jedną całość inną techniką. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego punktu w
zakresie opisania oraz trwałego odłączenia arkuszy (kartek) objętych tajemnicą przedsiębiorstwa od pozostałej
części wniosku Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich
zawartych, np. podczas dokonywania wglądu we wnioski przez osoby trzecie.
Uwaga: w przypadku braku wykazania (niezłożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania wniosków,
a w przypadku zastrzegania informacji w odpowiedzi na wezwanie do uzupełniania i/lub wyjaśniania wniosku
— niezłożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania tych wyjaśnień i/lub uzupełnień wniosku), iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający uzna, iż nie została spełniona
przesłanka podjęcia działań niezbędnych w celu zachowania ich poufności i informacje te staną się jawne
odpowiednio od momentu otwarcia wniosków albo od terminu złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień wniosków.
9.
Zaleca się złożenie Wniosku jak i załączników, na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego. Wzór
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.plk-sa.pl

Miejsce składnia wniosków: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centralne Biuro Zamówień, 03-734 Warszawa, ul.
Targowa 74, segment B, przyziemie, pok. 0006.
II.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy.
Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego Postępowania w
formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną, za wyjątkiem wniosku oraz oferty, które muszą być złożone
w formie pisemnej. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony
przez każdą ze stron na żądanie drugiej.
III.
Informacje w zakresie istotnych zmian Umowy przedstawione będą szczegółowo w Tomie II Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
możliwa będzie wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności i na warunkach określonych w Umowie.
IV.
Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Wartość zaliczki: do 10 % wartości Umowy. Zaliczka wypłacana będzie w transzach.
V.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
VI.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a
Ustawy, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
VII.
Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
przewiduje się udzielania żadnych wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania.
VIII.
Zamawiający informuje, że termin wskazany w pkt II.3 „Czas trwania zamówienia lub termin realizacji” niniejszego ogłoszenia jest terminem maksymalnym i może ulec zmianie – zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą o ofercie, albowiem jednym z kryteriów oceny ofert jest Termin realizacji.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.
2.Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w
przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest
Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy,
albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.12.2015
TI Tytuł Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę
ND Nr dokumentu 19693-2016
PD Data publikacji 21/01/2016
OJ Dz.U. S 14
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 19/01/2016
DT Termin 12/02/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 2 - Procedura ograniczona
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
OC Pierwotny kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
RC Kod NUTS PL314

21/01/2016    S14    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę

2016/S 014-019693

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Osoba do kontaktów: Joanna Nowicka, Warszawa 03-734, POLSKA. Faks: +48 224732399. E-mail: joanna.nowicka@plk-sa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2015, 2015/S 241-436552)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45100000, 45200000, 45210000, 45220000, 45230000, 45300000, 45400000, 45500000, 45234000, 45234115, 45312330, 45314000, 45314300, 45314310

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynków

Roboty inżynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej

Montaż anten radiowych

Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

Instalowanie infrastruktury okablowania

Układanie kabli

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

22.1.2016 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

12.2.2016 (10:00)


TI Tytuł Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę
ND Nr dokumentu 47660-2016
PD Data publikacji 12/02/2016
OJ Dz.U. S 30
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 10/02/2016
DT Termin 18/03/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 2 - Procedura ograniczona
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
OC Pierwotny kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
RC Kod NUTS PL314

12/02/2016    S30    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę

2016/S 030-047660

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Osoba do kontaktów: Joanna Dąbrowska, Warszawa 03-734, POLSKA. Faks: +48 224732399. E-mail: Joanna.Dabrowska@plk-sa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2015, 2015/S 241-436552)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45100000, 45200000, 45210000, 45220000, 45230000, 45300000, 45400000, 45500000, 45234000, 45234115, 45312330, 45314000, 45314300, 45314310

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynków

Roboty inżynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej

Montaż anten radiowych

Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

Instalowanie infrastruktury okablowania

Układanie kabli

Zamiast: 

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Osoba do kontaktów: Joanna Nowicka.

E-mail: joanna.nowicka@plk-sa.pl.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

12.2.2016 (10:00)

—.

Powinno być: 

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Osoba do kontaktów: Joanna Dąbrowska.

E-mail: Joanna.Dabrowska@plk-sa.pl.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

18.3.2016 (10:00)

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Osoba do kontaktów: Joanna Dąbrowska, 03-734 Warszawa, PL. E-mail: Joanna.Dabrowska@plk-sa.pl. Faks: +48 224732399. Adresy internetowe: www.plk-sa.pl


TI Tytuł Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę
ND Nr dokumentu 59496-2016
PD Data publikacji 23/02/2016
OJ Dz.U. S 37
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 18/02/2016
DT Termin 21/03/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 2 - Procedura ograniczona
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
OC Pierwotny kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
RC Kod NUTS PL314

23/02/2016    S37    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę

2016/S 037-059496

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Osoba do kontaktów: Joanna Dąbrowska, Warszawa 03-734, POLSKA. Faks: +48 224732399. E-mail: joanna.dabrowska@plk-sa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2015, 2015/S 241-436552)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45100000, 45200000, 45210000, 45220000, 45230000, 45300000, 45400000, 45500000, 45234000, 45234115, 45312330, 45314000, 45314300, 45314310

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynków

Roboty inżynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej

Montaż anten radiowych

Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

Instalowanie infrastruktury okablowania

Układanie kabli

Zamiast: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Wskazane roboty budowlane powinny być zrealizowane zgodnie z zakresem opracowanej dokumentacji projektowej oraz wymaganiami opisanymi w STWiORB oraz SIWZ – obejmującym obszar LCS Pilawa, LCS Dęblin oraz LCS Lublin na odcinku Otwock – Dęblin – Lublin o długość ok.150 km (od km 26,050 do km 175,850) z podziałem na LOT A (od km 26,050 – 55,600), LOT B (od km 55,600 – 107,283) i LOT C (od km 107,283 – 175,850).

Przedmiotowe roboty prowadzone etapowo przy całodobowych i czasowych zamknięciach torowych.

Zakres przedmiotu zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową i rozbudową następujących obiektów budowlanych:

układów torowych z podtorzem, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem, przejazdów i przejść w poziomie szyn, nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów, dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem, dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem, urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) w tym: urządzeń stacyjnych i liniowych wraz z warstwą LCS oraz systemu ERTMS/ETCS poziom 2,

kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, srk, telekomunikacyjnych wraz z usunięciem kolizji, sieci transmisji danych dla potrzeb sterowania i kierowania ruchem kolejowym, i innych systemów, obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami, peronów z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób niepełnosprawnych, sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV, linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN), elektroenergetyki do 1kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych, obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych, usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce), urządzeń ochrony środowiska, kolidujących obiektów i sieci niezwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym.

Bezpośrednie cele i efekty przyszłej modernizacji linii kolejowej nr 7, które powinny być uwzględnione to:

przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych oraz co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC tj. prędkości pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasażerskim do 160 km/h, a w ruchu towarowym do 120 km/h i maksymalnego nacisku 221 kN na oś, dostosowanie modernizowanych i przebudowywanych kolejowych obiektów inżynieryjnych do przeniesienia obciążeń pionowych, zgodnych z modelami obciążeń podanymi w „Standardach technicznych – szczegółowych warunkach technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości 160 km/h (dla taboru

konwencjonalnego)”, spełnienie wymagań określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności kolei we Wspólnocie (z późn. zm.) spełnienie wymagań Decyzji Komisji z dnia 25.01.2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei (2012/88/UE)” – zastosowanie po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia o niej państw członkowskich, zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem kolejowym na długości całej linii i wyposażenie obiektów, w których znajdują się urządzenia srk, w instalacje sygnalizacji pożaru i włamania oraz systemy gaszenia

pożaru (niepowodujących podczas działania uszkodzeń w urządzeniach srk), optymalizacja układów torowych na stacjach i szlakach, zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych w wyniku zmniejszenia ich ilości oraz wyposażenia pozostałych przejazdów w nowoczesną sygnalizację i „nadzór wizualny”, poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych oraz usprawnienie ruchu kołowego w sąsiedztwie linii kolejowej poprzez budowę nowych dróg dojazdowych, poprawa jakości usług przewozowych i wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie po zakończeniu zadania realizowania oferty przewozowej z użyciem nowoczesnego taboru nowej generacji dla wprowadzenia wyższej prędkości operacyjnej oraz skrócenia czasu jazdy i zwiększenia przepustowości linii, optymalizacja posterunków ruchowych, likwidacja peronów wyspowych na przystankach o ile to możliwe w poszczególnych lokalizacjach i zastąpienie ich peronami jednokrawędziowymi naprzemiennymi, poprawa stanu ochrony środowiska w czasie prowadzonych robót budowlanych i w czasie eksploatacji zmodernizowanej linii, zmniejszenie zagrożenia oddziaływania przewozu ładunków niebezpiecznych na środowisko, zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności, uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów przez:

— zwiększenie komfortu podróży,

— skrócenie czasu podróży,

— zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność),

— zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków,

— eliminację barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,

dostosowanie peronów do obecnego i przyszłego taboru pasażerskiego zgodnie z obowiązującymi TSI.

W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się:

zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesienie kosztów z tym związanych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych, prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym, prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.

Roboty tymczasowe obejmują:

roboty niezbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu, Dokumentacja:

Dokumentacja projektowa zostanie przedłożona przez Zamawiającego w zakresie projektów budowlanych i projektów wykonawczych niżej wymienionych branż:

Projekty budowlane – urządzenia sterowania ruchem klejowym

Projekty budowlane – sieci i urządzenia telekomunikacyjne

Projekty budowlane i wykonawcze – sieć trakcyjna

Projekty budowlane i wykonawcze – elektroenergetyka

Projekty budowlane i wykonawcze – branża torowa

Projekty budowlane i wykonawcze – perony i mała architektura

Projekty budowlane i wykonawcze – geotechnika

Projekty budowlane i wykonawcze – branża drogowa

Projekty budowlane i wykonawcze – obiekty inżynieryjne

Projekty budowlane i wykonawcze – obiekty kubaturowe

Projekty budowlane i wykonawcze – branża wod – kan

Projekty wykonawcze – sieci i urządzenia telekomunikacyjne (usuwanie kolizji)

Projekty wykonawcze do opracowania przez Wykonawcę robót:

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie następujących projektów:

1. Projekty wykonawcze:

Projekty wykonawcze – urządzenia sterowania ruchem kolejowym

Projekty wykonawcze -sieci i urządzenia telekomunikacyjne

Projekty wykonawcze – urządzenia ERTMS/ETCS

2. Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót:

Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.

Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu.

Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji.

Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego

Inne projekty branżowe niezbędne do realizacji robót

3. Dokumenty powykonawcze:

projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB;

geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytycznymi otrzymanymi (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej – pliki formatu wymienione w instrukcji Ig-1 § 5 ust.8na którą składać się będą:

instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45100000, 45200000, 45210000, 45220000, 45230000, 45300000, 45400000, 45500000, 45234000, 45234115, 45312330, 45314000, 45314300, 45314310.

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)To zamówienie podzielone jest na części:

To zamówienie podzielone jest na części: nie.

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)Oferty można składać w odniesieniu do:

Oferty można składać w odniesieniu do

o tylko jednej części

o jednej lub więcej części

o wszystkich części.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)

Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium w wysokości:

25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)

Dopuszcza się wprowadzenie Podwykonawców do realizacji Zamówienia.

Zamawiający zastrzega jednocześnie, że warunkiem wprowadzenie Podwykonawców na roboty z zakresu wykonania nawierzchni torowej jest wskazanie takiego Podwykonawcy, który będzie je realizował sprzętem wysokowydajnościowym do potokowej wymiany nawierzchni tj.:

— kombajn torowy do potokowej wymiany nawierzchni z wagonami do przewozu podkładów i złącz.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: pkt I i II.

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków określonych w punkcie II, Wykonawca przedstawi wraz z Wnioskiem:

a)część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu

przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków;

c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Z przedstawionych dokumentów wynikać musi, iż polisa została opłacona, tj. że składki, które stały się wymagalne do dnia upływu terminu składania Wniosków w postępowaniu zostały opłacone.

d)jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić:

— pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów finansowych lub ekonomicznych na potrzeby wykonania zamówienia, a ponadto w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda, by z pisemnego zobowiązania lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą wynikał:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie;

— część sprawozdania finansowego dotyczącego podmiotu oddającego zasoby ekonomiczne do dyspozycji Wykonawcy, tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, dotyczącą podmiotu oddającego zasoby finansowe do dyspozycji Wykonawcy.

— opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że podmiot udostępniający jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Z przedstawionych dokumentów wynikać musi, iż polisa została opłacona, tj. że składki, które stały się wymagalne do dnia upływu terminu składania wniosków w postępowaniu zostały opłacone.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie przez Zamawiającego warunku.

II. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:

a)posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 400 000 000,00 PLN

b)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 200 000 000,00 PLN

c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 6 000 000,00 PLN.

Do przeliczenia na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami finansowymi lub ekonomicznymi we wskazanym powyżej zakresie w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów finansowych lub ekonomicznych na potrzeby wykonania Zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku Wykonawców składających wniosek wspólnie, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający wniosek wspólny.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: pkt III. i IV.

III.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące

posiadania wiedzy i doświadczenia.

1.Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednego lub więcej Zamówień (co zostało potwierdzone końcowym protokołem odbioru) co najmniej:

A) ROBOTY TOROWE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym), co najmniej 150 (stu pięćdziesięciu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 200 000 000 (dwieście milionów złotych), obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie, przy czym co najmniej 75 (siedemdziesiąt pięć) kilometrów nawierzchni torowej wykonana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim i

b. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym), co najmniej 120 rozjazdów.

Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż pięciu projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

B) SIEĆ TRAKCYJNA

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja, co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kilometrów sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 65 000 000 (sześćdziesiąt pięć milionów) złotych.

Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji obejmujących odcinek nie krótszy niż 20 (dwadzieścia) km dla jednego zamówienia i może dotyczyć, nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

C) STACJE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym), co najmniej dwóch stacji kolejowych (przy czym budowa lub przebudowa lub modernizacja każdej stacji obejmowała co najmniej sześć torów głównych wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem, siecią trakcyjną, co najmniej dwa

perony, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji).

Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy lub modernizacji ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.

D) SYSTEMY SRK

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a. kompleksowa budowa systemu zdalnego sterowania na magistralnych lub pierwszorzędnych liniach kolejowych, przystosowanego do sterowania, co najmniej 3 stacjami wyposażonymi w komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym o łącznej ilości minimum 30 (trzydziestu) zwrotnic i

b. budowa systemu ERTMS/ETCS na co najmniej 30 (trzydziestu) km linii kolejowej i

c. budowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2, w którym zrealizowana została współpraca z dostawcą systemu GSM-R, oraz który zakończył się przekazaniem do eksploatacji potwierdzonej przez właściwy organ administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.

E) MOST, WIADUKT, TUNEL

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym), co najmniej 2 (dwóch) obiektów inżynieryjnych dostosowanych do prędkości min. 160 km/h typu: most, wiadukt lub estakada o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m (trzydzieści pięć metrów) w tym co najmniej 1 (jeden) wiadukt kolejowy oraz 1 tunelu o długości co najmniej 30 m i szerokości min. 2,5 m.

Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami dotyczącymi wiedzy i doświadczenia w powyższym zakresie w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania Zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku składania wniosku wspólnego, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający wniosek wspólny.

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1. Kierownik Budowy (2 osoby)

Wykształcenie: wyższe.

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych Doświadczenie: – co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową, przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej oraz doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), pełnione łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy, w realizacji co najmniej 2 (dwóch) umów w zakresie infrastruktury kolejowej o wartości realizacyjnej (kontraktowej) minimum 150 000 000,00 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych netto) każda.

2. Dyrektor kontraktu (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi roboty budowlane oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej przez okres co najmniej 12 miesięcy zdobyte w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, na co najmniej

2 (dwóch) inwestycjach, których wartość realizacyjna (kontraktowa) wynosiła minimum 200 000 000,00 PLN netto (słownie: dwieście milionów złotych netto) każda, przy czym przynajmniej 1 (jedna) z inwestycji musiała być realizowana w oparciu o uznany standard kontraktów inwestycyjnych (np. FIDIC, V0B/B, ICC/ NEC, CCAG lub inne równoważne).

3. Zastępca Dyrektora kontraktu (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie: co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi roboty budowlane oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, zdobyte w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, na co najmniej

2 (dwóch) inwestycjach, których wartość realizacyjna (kontraktowa) wynosiła minimum 150 000 000,00 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych netto) każda, przy czym przynajmniej 1 (jedna) z inwestycji musiała być realizowana w oparciu o uznany standard kontraktów inwestycyjnych (np. FIDIC, V0B/B, ICC/ NEC, CCAG lub inne równoważne).

4. Kierownik robót torowych (2 osoby)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów

budowlanych.

Doświadczenie: co najmniej. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w specjalności kolejowej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacją (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) infrastruktury kolejowej w zakresie robót torowych.

5. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (2 osoby)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjnobudowlanej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w

rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacją (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) infrastruktury.

6. Kierownik robót mostowych (2 osoby)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w

rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacją (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) obiektów inżynieryjnych takich jak: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

7.Kierownik robót drogowych (2 osoby)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) dróg w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

8. Kierownik zespołu geodezyjnego (2 osoby)

Uprawnienia: Uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520.): geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne; geodezyjna obsługa inwestycji;

Doświadczenie: – wykonał, co najmniej 2 prace, zakończone i przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące opracowanie materiałów geodezyjnych (w tym numerycznych map do celów projektowych) dla modernizacji (rozbudowy, przebudowy) lub budowy zelektryfikowanej linii kolejowej.

9. Kierownik robót telekomunikacyjnych (2 osoby)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną/ telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacją (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) infrastruktury kolejowej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną lub telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

10. Kierownik robót sanitarnych (2 osoby)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

11. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie sieci trakcyjnych (2

osoby)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacją (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) infrastruktury kolejowej w zakresie sieci trakcyjnych.

12. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (2 osoby)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

13. Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym (2 osoby)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w zakresie sterowania ruchem kolejowym (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacją (w rozumieniu ustawy

o transporcie kolejowym) infrastruktury kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

14. Kierownik ds. postępu, monitoringu robót i płatności.

Wykształcenie: wyższe techniczne.

Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku związanym z przygotowaniem harmonogramów i monitoringiem postępu robót oraz przepływami pieniężnymi na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub odnowieniem lub modernizacją (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) infrastruktury kolejowej.

15. Projektant ds. sterowania ruchem kolejowym (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Doświadczenie: doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków co najmniej dwóch dokumentacji projektowych (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem dla budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obejmujących łącznie co najmniej 2 szlaki i 1 stację kolejową obejmującą przynajmniej cztery tory główne, w tym projekty stacyjnych urządzeń srk, ssp i urządzeń liniowych na szlakach, położonych na zelektryfikowanej linii kolejowej.

16. Projektant ds. telekomunikacji (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Doświadczenie: doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych dla budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obejmujących łącznie instalacje urządzeń/systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej na co najmniej 2 szlakach i 1 stacji kolejowej z przynajmniej czterema torami głównymi.

UWAGA:

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U.2014 r., poz. 1946 ze zm.)), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:

— nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

— posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub – w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych – zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Użyte powyżej sformułowanie „infrastruktura kolejowa” należy rozumieć w znaczeniu określonym w Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz.U. 2013 poz. 1594 z późn. zm.). Infrastruktura kolejowa – linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury.

Nie dopuszcza się wskazywania we wniosku tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

Do przeliczenia na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b) dostępności do niżej wymienionych narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych (co najmniej po 2 jednostki) w celu realizacji Zamówienia:

a. wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 800m3/h, a w trybie płukania 300m3/h i

b. profilarka tłucznia, wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo. Zasobnik tłucznia nie mniejszy, niż 5 m3, pługami poziomym i bocznymi do skarp pryzmy, z zagęszczaczami tłucznia za czołami podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 1300m/h i

c. profilarka ławy torowiska i d. wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h i

e. podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze i

f. zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h i

g. zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka),Wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania i

h. pociąg zrywkowo-układkowy posiadający własny system dystrybucji szyn długich lub pociąg zrywkowoukładkowy nie posiadający własnego systemu dystrybucji szyn długich lub kombajn do potokowej wymiany nawierzchni i

i. sprzęt do układania rozjazdów i

j. pociąg sieciowy i

k. palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m i

l. żuraw samojezdny kolejowy o minimalnym udźwigu 40t i

m. żuraw samojezdny samochodowy o minimalnym udźwigu 20t i

n. koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3 i

o. wagony samowyładowcze do przewozu podsypki min 5szt i

p. walce gruntowe o wysokiej wydajności zagęszczania od 2 do 17 ton i

q. spycharka gąsienicowa, wykorzystująca automatyczny system sterowania 3D, o minimalnej

mocy silnika kW/KM 99/133 i

r. wysokowydajna koparka o pojemności łyżki powyżej 1,5 m3 do wykonania wykopu o głębokości do 8 m i

s. konstrukcje odciążające typu mostowego o prędkości przejazdu v= min 30 km/h i rozpiętości min. 20 m.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi w zakresie wskazanym powyżej do wykonania Zamówienia w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia na potrzeby wykonania Zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający wniosek wspólny.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 8, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następujących zasad:

1) ROBOTY TOROWE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym), co najmniej 60 (sześćdziesięciu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 66.000.000 PLN (sześćdziesiąt sześć milionów złotych), obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie, przy czym co najmniej 15 (piętnaście) kilometrów nawierzchni torowej wykonana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim – Wykonawca otrzyma 30 punktów. *Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku. Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany lub zmodernizowany, w ramach powyższego, odcinek nawierzchni torowej na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej o długości 20 (dwudziestu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów. W ZAKRESIE „ROBÓT TOROWYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2) SIEĆ TRAKCYJNA

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 2, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym), co najmniej 30 (trzydziestu) kilometrów sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 36.000.000 PLN (trzydzieści sześć milionów złotych) – Wykonawca otrzyma 30 punktów. *Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku. Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany lub zmodernizowany, w ramach powyższego zamówienia, odcinek sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi o długości 10 (dziesięciu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów.

W ZAKRESIE „SIECI TRAKCYJNEJ” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

UWAGA – Zamawiający uzna roboty budowlane za wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wówczas, jeżeli ich prawidłowe wykonanie zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w sposób określony w pkt III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt I. niniejszego Ogłoszenia.

UWAGA – Zamawiający w ramach kwalifikacji oceniał będzie doświadczenie własne Wykonawcy (tj. zamówienia wykonane siłami własnymi Wykonawcy – jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum lub jako podwykonawca) a także doświadczenie podmiotu trzeciego, na które powołuje się Wykonawca, z zastrzeżeniem że za KAŻDE ZAMÓWIENIE WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI WYKONAWCY, tj. jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum lub jako podwykonawca LICZBA PUNKTÓW ZOSTANIE PRZYZNANA W PEŁNEJ WYSOKOŚCI, zgodnie ze wskazaniem w pkt 1) – 2) powyżej, natomiast za KAŻDE ZAMÓWIENIE WYKONANE PRZEZ PODMIOT TRZECI Wykonawca otrzyma liczbę punktów wskazaną w pkt 1) – 2) powyżej, podzieloną przez PIĘĆ.

3. Za każde niżej wymienione narzędzie / urządzenie techniczne, którym Wykonawca dysponuje bezpośrednio dla realizacji Zamówienia (nie na podstawie zobowiązania podmiotu trzeciego ) Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z następującą zasadą:

a) wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 800m3/h, a w trybie płukania 300m3/h; Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę

sprzętu (maksymalnie 40 pkt),

b) profilarka tłucznia, wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo. Zasobnik tłucznia nie mniejszy, niż 5 m3, pługami poziomym i bocznymi do skarp pryzmy, z zagęszczaczami tłucznia za czołami podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 1300m/h; Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt),

c) profilarka ławy torowiska; Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt),

d) wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h; Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt),

e) podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze; Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt),

f) zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h; Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt),

g) zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka), wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania; Wykonawca otrzyma 5 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt),

h) pociąg zrywkowo-układkowy posiadający własny system dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 100 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 200 pkt) lub pociąg zrywkowo-układkowy nie posiadający własnego systemu dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 50 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 100 pkt)

i) sprzęt do układania rozjazdów; Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt),

j) pociąg sieciowy – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt),

k) palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m; Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt),

l) żuraw samojezdny kolejowy o minimalnym udźwigu 40 t; Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt),

m) koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3; Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt),

n) wagony samowyładowcze do przewozu podsypki min 5 szt; Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt), W ZAKRESIE „NARZĘDZI/URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 600 PUNKTÓW.

I. Zamawiający zaprosi do składania ofert 8 (ośmiu) Wykonawców, którzy uzyskają największą

liczbę punktów.

II. Zamawiający odstąpi od ograniczenia liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do

składania ofert w przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki jest mniejsza lub równa 8. W takim przypadku Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

III. W przypadku, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, dwóch lub więcej Wykonawców uzyska tyle samo punktów (na pozycjach od 1 do 8), wówczas o tym którzy Wykonawcy zostaną zaproszeni do składania ofert, decydować będzie wykazana wysokość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytowa Wykonawcy (suma wykazanych posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej).

IV. Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia przewidywanej w ogłoszeniu liczby Wykonawców, którzy mieli zostać zaproszeni do składania ofert (tj. 8) w sytuacji, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, więcej niż jeden Wykonawca ulokował się na tej samej pozycji (od pierwszej do ósmej).

V. Zamawiający informuje, że ze względu na fakt, iż przepis art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych odnosi się do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, a nie kwalifikacji Wykonawców do zaproszenia do składania ofert, w ramach kwalifikacji Wykonawców (w oparciu o zasady określone powyżej) nie będzie brał pod uwagę dokumentów uzupełnionych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Aukcja elektroniczna będzie przeprowadzona jeżeli zostaną złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu oraz jeżeli cena najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przekroczy kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie cena.

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https:// zamowienia.plk-sa.pl

Aukcja odbędzie się zgodnie z Regulaminem prowadzenia aukcji i licytacji elektronicznych w

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. dostępnym na stronie internetowej:

https://zamowienia.plk-sa.pl

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

I.

Opis sposobu przygotowania Wniosku o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład wniosku muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

Pełnomocnictwo osób do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (rejestru lub innego dokumentu, właściwego dla danej formy organizacyjnej), to do wniosku należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta

Wykonawcy, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe umocowanie.

2.

Dokumenty wchodzące w skład wniosku mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii za wyjątkiem oświadczenia Wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia zasobów, które muszą być przedstawione w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład wniosku musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do wniosku pełnomocnictwa.

3.

Do zobowiązań innych podmiotów należy dołączyć dokument potwierdzający, że osoba/y podpisująca/e zobowiązanie jest/są uprawnione do działania w imieniu tego podmiotu. Dokument może być przedstawiony w formie oryginału lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii przez ten podmiot.

4.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

5.

Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4 oraz dodatkowo 1 kopia w wersji elektronicznej tj. zeskanowanego wniosku w formie nieedytowalnego pliku pdf na płycie DVD / CD lub innym nośniku danych. Na ofertach powinien być odpowiedni napis: „oryginał”, „kopia I”, „kopia II”, „kopia III”. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

Całość wniosku musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, połączone w oprawie grzbietowej lub w jedną całość inną techniką.

6.

Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wraz z Wnioskiem powinny być złożone oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami Sekcji III.2 Ogłoszenia o zamówieniu.

7.

Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składany wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.

Wykonawca może zastrzec we wniosku, oświadczeniem sporządzonym zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do Wzoru formularza wniosku, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wraz z zastrzeżeniem, o którym mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku zastrzeżenia części wniosku jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany

najpóźniej w dniu składania wniosków wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek w taki sposób, aby arkusze (kartki), których dotyczy tajemnica przedsiębiorstwa były w sposób trwały odłączone od pozostałej części wniosku. Ponadto każdy arkusz (kartka) objęty tajemnicą przedsiębiorstwa musi zostać opatrzony napisem informującym, że stanowi on tajemnicę przedsiębiorstwa (np. „Tajemnica przedsiębiorstwa”), natomiast wszystkie arkusze (kartki) zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być zszyte, w oprawie grzbietowej lub połączone w jedną całość inną techniką. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego punktu w

zakresie opisania oraz trwałego odłączenia arkuszy (kartek) objętych tajemnicą przedsiębiorstwa od pozostałej części wniosku Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych, np. podczas dokonywania wglądu we wnioski przez osoby trzecie.

Uwaga: w przypadku braku wykazania (niezłożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania wniosków, a w przypadku zastrzegania informacji w odpowiedzi na wezwanie do uzupełniania i/lub wyjaśniania wniosku – niezłożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania tych wyjaśnień i/lub uzupełnień wniosku), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia działań niezbędnych w celu zachowania ich poufności i informacje te staną się jawne odpowiednio od momentu otwarcia wniosków albo od terminu złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień wniosków.

9.

Zaleca się złożenie Wniosku jak i załączników, na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.plk-sa.pl

Miejsce składnia wniosków: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centralne Biuro Zamówień, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, segment B, przyziemie, pok. 0006.

II.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy.

Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego Postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną, za wyjątkiem wniosku oraz oferty, które muszą być złożone w formie pisemnej. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej.

III.

Informacje w zakresie istotnych zmian Umowy przedstawione będą szczegółowo w Tomie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa będzie wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności i na warunkach określonych w Umowie.

IV.

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Wartość zaliczki: do 10 % wartości Umowy. Zaliczka wypłacana będzie w transzach.

V.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

VI.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

VII.

Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przewiduje się udzielania żadnych wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania.

VIII.

Zamawiający informuje, że termin wskazany w pkt II.3 „Czas trwania zamówienia lub termin realizacji” niniejszego ogłoszenia jest terminem maksymalnym i może ulec zmianie – zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą o ofercie, albowiem jednym z kryteriów oceny ofert jest Termin realizacji.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

18.3.2016 (10:00)

Powinno być: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin.

Bezpośrednie cele i efekty przyszłej modernizacji linii kolejowej nr 7, które powinny być uwzględnione w zakresie wykonania wszystkich zadań to:

przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych oraz co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC tj. prędkości pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasażerskim do 160 km/h, a w ruchu towarowym do 120 km/h i maksymalnego nacisku 221 kN na oś,

dostosowanie modernizowanych i przebudowywanych kolejowych obiektów inżynieryjnych do przeniesienia obciążeń pionowych, zgodnych z modelami obciążeń podanymi w „Standardach technicznych – szczegółowych warunkach technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości 160 km/h (dla taboru konwencjonalnego)”,

spełnienie wymagań określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności kolei we Wspólnocie (z późn. zm.)

spełnienie wymagań Decyzji Komisji z dnia 25.01.2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei (2012/88/UE)” – zastosowanie po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia o niej państw członkowskich,

zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem kolejowym na długości całej linii i wyposażenie obiektów, w których znajdują się urządzenia srk, w instalacje sygnalizacji pożaru i włamania oraz systemy gaszenia pożaru (niepowodujących podczas działania uszkodzeń w urządzeniach srk),

optymalizacja układów torowych na stacjach i szlakach,

zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych w wyniku zmniejszenia ich ilości oraz wyposażenia pozostałych przejazdów w nowoczesną sygnalizację i „nadzór wizualny”,

poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych oraz usprawnienie ruchu kołowego w sąsiedztwie linii kolejowej poprzez budowę nowych dróg dojazdowych,

poprawa jakości usług przewozowych i wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie po zakończeniu zadania realizowania oferty przewozowej z użyciem nowoczesnego taboru nowej generacji dla wprowadzenia wyższej prędkości operacyjnej oraz skrócenia czasu jazdy i zwiększenia przepustowości linii,

optymalizacja posterunków ruchowych,

likwidacja peronów wyspowych na przystankach o ile to możliwe w poszczególnych lokalizacjach i zastąpienie ich peronami jednokrawędziowymi naprzemiennymi,

poprawa stanu ochrony środowiska w czasie prowadzonych robót budowlanych i w czasie eksploatacji zmodernizowanej linii,

zmniejszenie zagrożenia oddziaływania przewozu ładunków niebezpiecznych na środowisko,

zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności,

uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów przez:

zwiększenie komfortu podróży,

skrócenie czasu podróży,

zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność),

zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków,

eliminację barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,

dostosowanie peronów do obecnego i przyszłego taboru pasażerskiego zgodnie z obowiązującymi TSI.

Dokumentacja, którą udostępni Zamawiający:

Dokumentacja projektowa zostanie przedłożona przez Zamawiającego w zakresie projektów budowlanych i projektów wykonawczych niżej wymienionych branż:

Projekty budowlane – zagospodarowanie terenu

Projekty budowlane – architektura i konstrukcja

Projekty budowlane – urządzenia sterowania ruchem klejowym

Projekty budowlane – sieci i urządzenia telekomunikacyjne

Projekty budowlane i wykonawcze – sieć trakcyjna

Projekty budowlane i wykonawcze – elektroenergetyka

Projekty budowlane i wykonawcze – branża torowa

Projekty budowlane i wykonawcze – perony i mała architektura

Projekty budowlane i wykonawcze – geotechnika

Projekty budowlane i wykonawcze – branża drogowa

Projekty budowlane i wykonawcze – obiekty inżynieryjne

Projekty budowlane i wykonawcze – obiekty kubaturowe

Projekty budowlane i wykonawcze – branża wod – kan

Projekty wykonawcze – sieci i urządzenia telekomunikacyjne (usuwanie kolizji)

UWAGA – Przedmiotowe roboty prowadzone będą etapowo przy całodobowych i czasowych zamknięciach torowych. Planuje się realizację robót etapowo, tj.:

1) W pierwszym etapie planowane jest zamknięcie dwutorowe odcinka 2 i 3 tj. od Pilawy do Lublina z zachowaniem przejezdności stacji Pilawa i odcinka Pilawa – Garwolin (zamknięcie jednotorowe), odcinka Dęblin – Puławy Azoty (zamknięcie jednotorowe) i stacji Lublin, dla komunikowania pozostałych linii dochodzących, poprzez prowadzenie robót w fazach. Czas trwania zamknięcia – 18 miesięcy.

2) Po ukończeniu odcinka nr 2 tj. Pilawa – Dęblin zostanie zamknięty 1 odcinek jednotorowy Otwock – Pilawa na okres 12 kolejnych miesięcy, przy zachowaniu przejezdności stacji Otwock i Pilawa poprzez fazowanie.

W tym okresie wykorzystana będzie linia kolejowa nr 30 jako trasa objazdowa.

Przedmiot Zamówienia podzielono na 8 (osiem) CZĘŚCI (Zamówienia Częściowe):

— Zamówienie Częściowe A – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Pilawa;

— Zamówienie Częściowe B – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa – Dęblin;

— Zamówienie Częściowe C – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin;

— Zamówienie Częściowe D – wykonanie projektów i robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie srk wraz z teletechniką i ETCS na odcinku Otwock – Lublin;

— Zamówienie Częściowe E – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie Linii Potrzeb Nietrakcyjnych na odcinku Otwock – Pilawa;

— Zamówienie Częściowe F – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Otwock – Pilawa;

— Zamówienie Częściowe G – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Pilawa – Dęblin;

— Zamówienie Częściowe H – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Dęblin – Lublin.

Realizację przedmiotowego zakresu planuje się w ramach 3 (trzech) LOTÓW (gdzie LOT traktowany jest jako odcinek linii kolejowej):

Lot A – odcinek Otwock – Pilawa (obejmuje Zamówienie Częściowe A, E oraz F),

Lot B – odcinek Pilawa – Dęblin (obejmuje Zamówienie Częściowe B oraz G),

Lot C – odcinek Dęblin – Lublin (obejmuje Zamówienie Częściowe C oraz H)

natomiast Zamówienie Częściowe D będzie realizowane łącznie w ramach wszystkich Lotów A, B oraz C.

W zakresie Zamówienia Częściowego A przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:

układów torowych z podtorzem w tym budowa drugiego toru, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem,

przejazdów i przejść w poziomie szyn,

nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów,

dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,

dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,

kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji,

obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami,

peronów z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób niepełnosprawnych,

sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV,

elektroenergetyki do 1kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych,

obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych,

usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce),

urządzeń ochrony środowiska,

kolidujących obiektów i sieci niezwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym F.

W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:

konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót,

zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,

zapewnienie obsługi geodezyjnej,

przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,

poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,

prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,

prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.

Roboty tymczasowe obejmują w szczególności:

roboty niezbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej,

roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:

1. Projekty wykonawcze w tym w szczególności:

Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,

Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,

Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,

Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji,

Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,

Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót.

2. Dokumenty powykonawcze w szczególności:

projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB;

geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami.

zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Otwock – Pilawa,

operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.

W zakresie Zamówienia Częściowego B przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:

układów torowych z podtorzem, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem,

przejazdów i przejść w poziomie szyn,

nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów,

dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,

dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,

kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji,

obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami,

peronów z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób niepełnosprawnych,

sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV,

linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN),

elektroenergetyki do 1kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych,

obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych,

usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce),

urządzeń ochrony środowiska,

obiektów i sieci niezwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym G.

W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:

konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót

zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,

zapewnienie obsługi geodezyjnej,

przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,

poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,

prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,

prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.

Roboty tymczasowe obejmują w szczególności:

roboty niezbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej,

roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:

1. Projekty wykonawcze, w szczególności:

Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,

Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,

Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,

Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji,

Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,

Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót.

2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności:

projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB;

geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami,

zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Pilawa – Dęblin,

operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.

W zakresie Zamówienia Częściowego C przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:

układów torowych z podtorzem, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem,

przejazdów i przejść w poziomie szyn,

nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów,

dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,

dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,

kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji,

obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami,

peronów z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób niepełnosprawnych,

sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV,

linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN),

elektroenergetyki do 1kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych,

obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych,

usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce),

urządzeń ochrony środowiska,

obiektów i sieci niezwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym H.

W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:

konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót

zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,

zapewnienie obsługi geodezyjnej,

przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,

poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,

prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe – trzyzmianowym,

prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.

Roboty tymczasowe obejmują:

roboty niezbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej,

roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:

1. Projekty wykonawcze, w szczególności:

Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,

Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,

Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,

Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji,

Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,

Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót.

2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności:

projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB;

geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami,

zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Dęblin – Lublin,

operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.

W zakresie Zamówienia Częściowego D przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:

urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) w tym: urządzeń stacyjnych i liniowych wraz z warstwą LCS oraz systemu ERTMS/ETCS poziom 2,

urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowo-drogowych,

kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: srk, telekomunikacyjnych wraz z usunięciem kolizji,

sieci transmisji danych dla potrzeb sterowania i kierowania ruchem kolejowym, i innych systemów,

oraz wykonanie następujących projektów:

Projekty wykonawcze – urządzenia sterowania ruchem kolejowym,

Projekty wykonawcze – urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowo-drogowych,

Projekty wykonawcze -sieci i urządzenia telekomunikacyjne,

Projekty wykonawcze – urządzenia ERTMS/ETCS.

W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:

konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót

zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,

zapewnienie obsługi geodezyjnej,

przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,

poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,

prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe – trzyzmianowym,

prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.

Roboty tymczasowe obejmują:

roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:

1. Projekty wykonawcze, w szczególności:

Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,

Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,

Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,

Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i we współpracy z wykonawcą torowym,

Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,

Inne projekty branżowe technologiczne niezbędne do realizacji robót.

2. Dokumenty powykonawcze:

projekty powykonawcze w zakresie SRK wraz z systemami zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo drogowych, teletechniką i ETCS w podziale na odcinki Otwock – Pilawa, Pilawa – Dęblin, Dęblin – Lublin z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą robót torowych;

geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami.

operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.

W zakresie Zamówienia Częściowego E przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:

linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) wraz z usunięciem kolizji

W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:

konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,

zapewnienie obsługi geodezyjnej,

przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,

poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,

prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,

prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.

Roboty tymczasowe obejmują:

roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu,

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:

1. Projekty wykonawcze, w szczególności:

Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,

Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,

Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,

Projekty fazowania robót jeśli takie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami,

Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,

Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót

2. Dokumenty powykonawcze:

projekty powykonawcze w zakresie linii potrzeb nietrakcyjnych z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą torowym i srk;

geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami,

operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.

W zakresie Zamówienia Częściowego F przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:

Rozbiórka budynku w km 32,853 -

Rozbiórka budynku magazynowego w 38,853

Rozbiórka budynku schroniska drogowego w km

Rozbiórka budynku mieszkalnego w km 42,307

Rozbiórka budynku gospodarczego w km 42,317

Rozbiórka budynku w km 46,880

W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:

konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót

zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,

zapewnienie obsługi geodezyjnej,

przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,

poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,

prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,

prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.

Roboty tymczasowe obejmują:

roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu,

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:

1. Projekty wykonawcze w szczególności:

Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót:

Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.

Projekty technologii i organizacji rozbiórki i demontażu.

Projekty fazowania robót jeśli takie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami,

Inne projekty branżowe niezbędne do realizacji robót

2. Dokumenty powykonawcze w szczególności:

projekty powykonawcze w zakresie budynków wraz z instalacjami z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB i odpowiednich służb we współpracy z wykonawcą torowym,

geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami.

operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.

W zakresie Zamówienia Częściowego G przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:

Budynek – Warsztat Naprawczy, garaż.

W chwili obecnej w miejscu nowego budynku (warsztatu naprawczego, garażu) znajduje się istniejąca hala o konstrukcji stalowej.

Przewidziano rozbiórkę istniejącej konstrukcji hali i wykonanie nowej konstrukcji budynku.

Usytuowanie budynku znajduje się w okolicach km 103 w Dęblinie.

Budynek hali ma służyć do całorocznego, bieżącego utrzymania i naprawy sprzętu i urządzeń obsługi, organizacji i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Budynek administracyjny – ISE Dęblin

Budynek jest dwukondygnacyjny, murowany, podpiwniczony.

Obiekt pełni funkcję administracyjno – biurową oraz magazynową.

W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:

konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót

zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,

zapewnienie obsługi geodezyjnej,

przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie

poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,

prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,

prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.

Roboty tymczasowe obejmują w szczególności:

roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:

1. Projekty wykonawcze, w tym w szczególności:

Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,

Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,

Projekty technologii i organizacji rozbiórki i demontażu,

Projekty fazowania robót jeśli takie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami,

Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót.

2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności:

projekty powykonawcze w zakresie budynków wraz z instalacjami z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą zadania nr 2 oraz 4;

geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym, w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami,

operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.

W zakresie Zamówienia Częściowego H przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:

Puławy – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej. Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż., teletechniczne, srk [sterowania ruchem kolejowym].

Klementowice – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej.

Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż., teletechniczne, srk [sterowania ruchem kolejowym].

Nałęczów – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej.

Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż.,teletechniczne, srk [sterowania ruchem kolejowym].

Sadurki – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej.

Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż.,teletechniczne, srk [sterowania ruchem kolejowym].

Motycz – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej.

Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż. ,teletechniczne, srk [sterowania ruchem kolejowym].

Rozbiórka budynku dwukondygnacyjnego murowanego o pow. ok. 106 m 2 w km 164

Rozbiórka budynku drewnianego o pow. ok. 24,0 m2 w km 164.

W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:

konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót

zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,

zapewnienie obsługi geodezyjnej,

przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,

poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,

prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,

prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.

Roboty tymczasowe obejmują:

roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:

1. Projekty wykonawcze w tym w szczególności:

Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót:

Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,

Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,

Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji,

Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,

Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót.

2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności:

projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą zadania nr 3 oraz 4;

geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami.

operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

— w zakresie Zamówienia Częściowego A, B oraz C – 45100000, 45200000, 45210000, 45220000, 45230000, 45300000, 45400000, 45500000

— w zakresie Zamówienia Częściowego D – 45100000, 45200000, 45234000, 45234115, 45300000, 45312330, 45314000, 45314300, 45314310, 45400000

— w zakresie Zamówienia Częściowego E – 45200000, 45230000

— w zakresie Zamówienia Częściowego F, G oraz H – 45200000, 45210000.

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)To zamówienie podzielone jest na części:

To zamówienie podzielone jest na części: tak.

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)Oferty można składać w odniesieniu do:

Oferty można składać w odniesieniu do

— tylko jednej części.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)

Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium w wysokości:

— w zakresie Zamówienia Częściowego A – 7 500 000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych);

— w zakresie Zamówienia Częściowego B – 11 700 000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów siedemset tysięcy złotych);

— w zakresie Zamówienia Częściowego C – 15 500 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych);

— w zakresie Zamówienia Częściowego D – 12 000 000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych);

— w zakresie Zamówienia Częściowego E – 290 000,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy);

— w zakresie Zamówienia Częściowego F – 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych);

— w zakresie Zamówienia Częściowego G – 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);

— w zakresie Zamówienia Częściowego H – 290 000,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy).

Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie – dla każdej części zamówienia.

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)

W zakresie Zamówienia Częściowego A, B oraz C dopuszcza się wprowadzenie Podwykonawców do realizacji Zamówienia.

Zamawiający zastrzega jednocześnie, że warunkiem wprowadzenie Podwykonawców na roboty z zakresu wykonania nawierzchni torowej jest wskazanie takiego Podwykonawcy, który będzie je realizował sprzętem wysokowydajnościowym do potokowej wymiany nawierzchni tj.:

— kombajn torowy do potokowej wymiany nawierzchni z wagonami do przewozu podkładów i złącz.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: pkt I i II.

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków określonych w punkcie II, Wykonawca przedstawi wraz z Wnioskiem:

a) część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu

przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków;

c) jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić:

— pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów finansowych lub ekonomicznych na potrzeby wykonania zamówienia, a ponadto w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda, by z pisemnego zobowiązania lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą wynikał:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie;

— część sprawozdania finansowego dotyczącego podmiotu oddającego zasoby ekonomiczne do dyspozycji Wykonawcy, tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, dotyczącą podmiotu oddającego zasoby finansowe do dyspozycji Wykonawcy.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie przez Zamawiającego warunku.

II. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:

— w zakresie Zamówienia Częściowego A:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 150 000 000,00 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 38 000 000,00 PLN;

— w zakresie Zamówienia Częściowego B:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 235 000 000,00 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 60 000 000,00 PLN;

— w zakresie Zamówienia Częściowego C:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 300 000 000,00 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 80 000 000,00 PLN;

— w zakresie Zamówienia Częściowego D:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 223 000 000,00 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 56 000 000,00 PLN;

— w zakresie Zamówienia Częściowego E:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 9 500 000,00 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN;

— w zakresie Zamówienia Częściowego F:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 400 000,00 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN;

— w zakresie Zamówienia Częściowego G:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 3 500 000,00 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 900 000,00 PLN;

— w zakresie Zamówienia Częściowego H:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 9 500 000,00 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 2 400 000,00 PLN;

Do przeliczenia na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami finansowymi lub ekonomicznymi we wskazanym powyżej zakresie w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów finansowych lub ekonomicznych na potrzeby wykonania Zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku Wykonawców składających wniosek wspólnie, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający wniosek wspólny.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: pkt III. i IV.

III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące

posiadania wiedzy i doświadczenia.

1.Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednego lub więcej Zamówień (co zostało potwierdzone końcowym protokołem odbioru) co najmniej:

1.1. w zakresie Zamówienia Częściowego A:

A) ROBOTY TOROWE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 30 (trzydziestu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy nawierzchni torowej na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji i każda z tych umów musi obejmować odcinek nie krótszy niż 15 (piętnaście) kilometrów nawierzchni torowej*, o wartości co najmniej 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) brutto dla każdego odcinka;

b. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 30 rozjazdów.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż pięciu projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

B) SIEĆ TRAKCYJNA

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 30 (trzydziestu) kilometrów sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) brutto.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji obejmujących odcinek nie krótszy niż 10 (dziesięciu) kilometrów sieci trakcyjnej* o wartości co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięciu milionów złotych) brutto dla jednego zamówienia i może dotyczyć, nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

C) STACJE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja co najmniej jednej stacji kolejowej przy czym budowa lub przebudowa stacji obejmowała co najmniej 6 (sześć) torów głównych wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem, siecią trakcyjną oraz co najmniej 2 (dwa) perony, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy lub modernizacji ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów/inwestycji.

D) OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych dostosowanych do prędkości min. 160 km/h:

— co najmniej 1 (jednego) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m (trzydzieści pięć metrów), i

— co najmniej 1 (jednego) tunelu o długości co najmniej 30 m i szerokości co najmniej 2,5 m.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

1.2. w zakresie Zamówienia Częściowego B:

A) ROBOTY TOROWE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja, co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 70 000 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie, przy czym co najmniej 10 (dziesięć) kilometrów nawierzchni torowej wykonana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy nawierzchni torowej na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji i każda z tych umów musi obejmować odcinek nie krótszy niż 25 (dwadzieścia pięć) kilometrów nawierzchni torowej*, o wartości co najmniej 35 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) brutto dla każdego odcinka, przy czym co najmniej połowa robót dla każdego odcinka była wykonana przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim, i

b. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 50 rozjazdów.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż pięciu projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

B) SIEĆ TRAKCYJNA

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 45 (czterdzieści pięć) kilometrów sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 45 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) brutto.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji obejmujących odcinek nie krótszy niż 15 (piętnaście) kilometrów sieci trakcyjnej* o wartości co najmniej 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) brutto dla jednego zamówienia i może dotyczyć, nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

C) STACJE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja co najmniej jednej stacji kolejowej przy czym budowa lub przebudowa stacji obejmowała co najmniej 6 (sześć) torów głównych wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem, siecią trakcyjną, co najmniej 2 (dwa) perony, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy lub modernizacji ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów/inwestycji.

D) OBIEKTY INZYNIERYJNE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych dostosowanych do prędkości min. 160 km/h:

— co najmniej 1 (jednego) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m (trzydzieści pięć metrów), i

— co najmniej 1 (jednego) tunelu o długości co najmniej 30 m i szerokości co najmniej 2,5 m.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

1.3. w zakresie Zamówienia Częściowego C:

A) ROBOTY TOROWE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 70 (siedemdziesięciu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 90 000 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesięciu milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie, przy czym co najmniej 15 (piętnaście) kilometrów nawierzchni torowej wykonana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy nawierzchni torowej na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji i każda z tych umów musi obejmować odcinek nie krótszy niż 35 (trzydzieści pięć) kilometrów nawierzchni torowej*, o wartości co najmniej 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) brutto dla każdego odcinka, przy czym co najmniej połowa robót dla każdego odcinka była wykonana przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim, i

b. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 60 rozjazdów.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż pięciu projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

B) SIEĆ TRAKCYJNA

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 60 (sześćdziesiąt) kilometrów sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 60 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) brutto.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji obejmujących odcinek nie krótszy niż 20 (dwadzieścia) kilometrów sieci trakcyjnej* o wartości co najmniej 20 000 000,00 PLN (słownie: piętnastu milionów złotych) brutto dla jednego zamówienia i może dotyczyć, nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

C) STACJE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja co najmniej jednej stacji kolejowej, przy czym budowa lub przebudowa stacji obejmowała co najmniej 6 (sześć) torów głównych wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem, siecią trakcyjną, co najmniej 2 (dwa) perony, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy lub modernizacji ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów/inwestycji.

D) OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych dostosowanych do prędkości min. 160 km/h:

— co najmniej 1 (jednego) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m (trzydzieści pięć metrów), i

— co najmniej 1 (jednego) tunelu o długości co najmniej 30 m i szerokości co najmniej 2,5 m.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

1.4. w zakresie Zamówienia Częściowego D:

SYSTEMY SRK

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a. kompleksowa budowa systemu zdalnego sterowania na magistralnych lub pierwszorzędnych liniach kolejowych, przystosowanego do sterowania, co najmniej 3 (trzema) stacjami wyposażonymi w komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym o łącznej ilości minimum 30 (trzydziestu) zwrotnic, i

b. budowa systemu ERTMS/ETCS na długości co najmniej 30 (trzydziestu) km linii kolejowej, i

c. budowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2, w którym zrealizowana została współpraca z dostawcą systemu GSM-R, oraz który zakończył się przekazaniem do eksploatacji potwierdzonej przez właściwy organ administracji państwowej.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.

1.5. w zakresie Zamówienia Częściowego E:

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 10 (pięćdziesięciu) kilometrów linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) o wartości co najmniej 4 000 000,00 PLN (słownie: czterech milionów złotych) brutto.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.

1.6. w zakresie Zamówienia Częściowego F:

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 1 (jednego) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.

1.7. w zakresie Zamówienia Częściowego G:

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 1 (jednego) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 250 m3 i rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 1 (jednego) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.

1.8. w zakresie Zamówienia Częściowego H:

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 2 (dwóch) budynków dwukondygnacyjnych o kubaturze co najmniej 250 m3 i rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 1 (jednego) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami dotyczącymi wiedzy i doświadczenia w powyższym zakresie w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania Zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku składania wniosku wspólnego, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający wniosek wspólny.

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

— w zakresie Zamówienia Częściowego A:

1. Kierownik Budowy (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie – co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej oraz doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), pełnione łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy, w realizacji co najmniej 2 (dwóch) umów w zakresie infrastruktury kolejowej o wartości realizacyjnej (kontraktowej) minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda.

2. Dyrektor kontraktu (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi roboty budowlane oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej przez okres co najmniej 12 miesięcy zdobyte w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, na co najmniej 2 (dwóch) inwestycjach, których wartość realizacyjna (kontraktowa) wynosiła minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda, przy czym przynajmniej 1 (jedna) z inwestycji musiała być realizowana w oparciu o uznany standard kontraktów inwestycyjnych (np. FIDIC, V0B/B, ICC/ NEC, CCAG lub inne równoważne).

3. Kierownik robót torowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie: co najmniej. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjne kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie robót torowych.

4. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru(w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie obiektów kubaturowych służących do prowadzenia ruchu pociągów (np. peronów, nastawni).

5. Kierownik robót mostowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych takich jak: most, wiadukt, estakada, przepust, ściany oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

6. Kierownik robót drogowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej drogowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) dróg w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

7. Kierownik zespołu geodezyjnego (1 osoba)

Uprawnienia: Uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1, 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520.): geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji;

Doświadczenie – wykonał, co najmniej 2 prace, zakończone i przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące opracowanie materiałów geodezyjnych (w tym numerycznych map do celów projektowych) dla modernizacji (rozbudowy, przebudowy) lub budowy zelektryfikowanej linii kolejowej.

8. Kierownik robót telekomunikacyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną/ telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

9. Kierownik robót sanitarnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

10. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie sieci trakcyjnych.

11. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

12. Kierownik ds. postępu, monitoringu robót i płatności.

Wykształcenie: wyższe techniczne.

Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku związanym z przygotowaniem harmonogramów i monitoringiem postępu robót oraz przepływami pieniężnymi na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej.

— w zakresie Zamówienia Częściowego B:

1. Kierownik Budowy (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie: – co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej oraz doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), pełnione łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy, w realizacji co najmniej 2 (dwóch) umów w zakresie infrastruktury kolejowej o wartości realizacyjnej (kontraktowej) minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda.

2. Dyrektor kontraktu (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi roboty budowlane oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej przez okres co najmniej 12 miesięcy zdobyte w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, na co najmniej 2 (dwóch) inwestycjach, których wartość realizacyjna (kontraktowa) wynosiła minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda, przy czym przynajmniej 1 (jedna) z inwestycji musiała być realizowana w oparciu o uznany standard kontraktów inwestycyjnych (np. FIDIC, V0B/B, ICC/ NEC, CCAG lub inne równoważne).

3. Kierownik robót torowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie: co najmniej. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie robót torowych.

4. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjnobudowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie obiektów kubaturowych służących do prowadzenia ruchu pociągów (np. peronów, nastawni).

5. Kierownik robót mostowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)w specjalności inżynieryjnej mostowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych takich jak: most, wiadukt, estakada, przepust, ściany oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

6. Kierownik robót drogowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej drogowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) dróg w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

7. Kierownik zespołu geodezyjnego (1 osoba)

Uprawnienia: Uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520.): geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji;

Doświadczenie – wykonał, co najmniej 2 prace, zakończone i przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące opracowanie materiałów geodezyjnych (w tym numerycznych map do celów projektowych) dla modernizacji (rozbudowy, przebudowy) lub budowy zelektryfikowanej linii kolejowej.

8. Kierownik robót telekomunikacyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną/ telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

9. Kierownik robót sanitarnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

10. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie sieci trakcyjnych.

11. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

12. Kierownik ds. postępu, monitoringu robót i płatności.

Wykształcenie: wyższe techniczne.

Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku związanym z przygotowaniem harmonogramów i monitoringiem postępu robót oraz przepływami pieniężnymi na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub odnowieniem infrastruktury kolejowej.

— w zakresie Zamówienia Częściowego C:

1. Kierownik Budowy (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Doświadczenie – co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej oraz doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), pełnione łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy, w realizacji co najmniej 2 (dwóch) umów w zakresie infrastruktury kolejowej o wartości realizacyjnej (kontraktowej) minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda.

2. Dyrektor kontraktu (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi roboty budowlane oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej przez okres co najmniej 12 miesięcy zdobyte w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, na co najmniej 2 (dwóch) inwestycjach, których wartość realizacyjna (kontraktowa) wynosiła minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda, przy czym przynajmniej 1 (jedna) z inwestycji musiała być realizowana w oparciu o uznany standard kontraktów inwestycyjnych (np. FIDIC, V0B/B, ICC/ NEC, CCAG lub inne równoważne).

3. Kierownik robót torowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie: co najmniej. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacją (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) infrastruktury kolejowej w zakresie robót torowych.

4. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru(w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie obiektów kubaturowych służących do prowadzenia ruchu pociągów (np. peronów, nastawni).

5. Kierownik robót mostowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych takich jak: most, wiadukt, estakada, przepust, ściany oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

6. Kierownik robót drogowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej drogowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) dróg w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

7. Kierownik zespołu geodezyjnego (1 osoba)

Uprawnienia: Uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520.): geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji;

Doświadczenie – wykonał, co najmniej 2 prace, zakończone i przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące opracowanie materiałów geodezyjnych (w tym numerycznych map do celów projektowych) dla modernizacji (rozbudowy, przebudowy) lub budowy zelektryfikowanej linii kolejowej.

8. Kierownik robót telekomunikacyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną/ telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

9. Kierownik robót sanitarnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

10. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie sieci trakcyjnych.

11. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

12. Kierownik ds. postępu, monitoringu robót i płatności (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe techniczne.

Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku związanym z przygotowaniem harmonogramów i monitoringiem postępu robót oraz przepływami pieniężnymi na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej.

— w zakresie Zamówienia Częściowego D:

1. Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym (2 osoby)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sterowania ruchem kolejowym na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

2. Kierownik robót telekomunikacyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną/ telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

3. Kierownik ds. postępu, monitoringu robót i płatności (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe techniczne.

Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku związanym z przygotowaniem harmonogramów i monitoringiem postępu robót oraz przepływami pieniężnymi na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) odnowieniem infrastruktury kolejowej.

4. Projektant ds. sterowania ruchem kolejowym (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Doświadczenie: doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków co najmniej 2 (dwóch) dokumentacji projektowych (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem obejmujących łącznie co najmniej 2 szlaki i 1 stację kolejową obejmującą przynajmniej cztery tory główne, w tym projekty stacyjnych urządzeń srk, ssp i urządzeń liniowych na szlakach, położonych na zelektryfikowanej linii kolejowej.

5. Projektant ds. telekomunikacji (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Doświadczenie: doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, co najmniej 2 (dwóch) dokumentacji projektowych (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych obejmujących łącznie instalacje urządzeń/systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej na co najmniej 2 szlakach i 1 stacji kolejowej z przynajmniej czterema torami głównymi.

— w zakresie Zamówienia Częściowego E:

1. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej.

2. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

— w zakresie Zamówienia Częściowego F:

1. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru(w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów kubaturowych o kubaturze co najmniej 150 m3.

— w zakresie Zamówienia Częściowego G:

1. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjnobudowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów kubaturowych o kubaturze co najmniej 250 m3.

2. Kierownik robót sanitarnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

— w zakresie Zamówienia Częściowego H:

1. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)w specjalności konstrukcyjnobudowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów kubaturowych o kubaturze co najmniej 250 m3.

2. Kierownik robót sanitarnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru(w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

UWAGA:

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U.2014 r., poz. 1946 ze zm.)), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:

— nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

— posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub – w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych – zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Użyte powyżej sformułowanie „infrastruktura kolejowa” należy rozumieć w znaczeniu określonym w Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz.U. 2013 poz. 1594 z późn. zm.). Infrastruktura kolejowa – linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury.

Nie dopuszcza się wskazywania we wniosku tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

Do przeliczenia na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b) dostępności do niżej wymienionych narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych (co najmniej po 2 jednostki) w celu realizacji Zamówienia:

— w zakresie Zamówienia Częściowego A:

a. wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h, i

b. profilarka tłucznia, wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3, i

c. profilarka ławy torowiska, i

d. wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h, i

e. podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze, i

f. zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h, i

g. zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka) wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania, i

h. pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, posiadający własny system dystrybucji szyn długich lub pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, nie posiadający własnego systemu dystrybucji szyn długich, i

i. sprzęt do układania rozjazdów, i

j. pociąg sieciowy, i

k. palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m, i

l. żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 40t, i

m. żuraw samojezdny samochodowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 20t, i

n. koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3, i

o. zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki, i

p. walce gruntowe o wysokiej wydajności zagęszczania od 2 do 17 ton, i

q. spycharka gąsienicowa, wykorzystująca automatyczny system sterowania 3D,

r. wysokowydajna koparka o pojemności łyżki powyżej 1,5 m3 do wykonania wykopu o głębokości do 8 m, i

s. konstrukcje odciążające typu mostowego o prędkości przejazdu v= min 30 km/h i rozpiętości min. 20 m.

— w zakresie Zamówienia Częściowego B:

a. wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h,i

b. profilarka tłucznia, wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3, i

c. profilarka ławy torowiska, i

d. wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h, i

e. podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze, i

f. zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h, i

g. zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka) wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania, i

h. pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, posiadający własny system dystrybucji szyn długich lub pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, nie posiadający własnego systemu dystrybucji szyn długich

i. sprzęt do układania rozjazdów, i

j. pociąg sieciowy, i

k. palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m, i

l. żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 40t, i

m. żuraw samojezdny samochodowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 20t, i

n. koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3, i

o. zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki, i

p. walce gruntowe o wysokiej wydajności zagęszczania od 2 do 17 ton, i

q. spycharka gąsienicowa, wykorzystująca automatyczny system sterowania 3D, i

r. wysokowydajna koparka o pojemności łyżki powyżej 1,5 m3 do wykonania wykopu o głębokości do 8 m.

— w zakresie Zamówienia Częściowego C:

a. wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h, i

b. profilarka tłucznia, wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3, i

c. profilarka ławy torowiska, i

d. wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h, i

e. podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze, i

f. zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h, i

g. zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka), wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania, i

h. pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, posiadający własny system dystrybucji szyn długich lub pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, nie posiadający własnego systemu dystrybucji szyn długich

i. sprzęt do układania rozjazdów, i

j. pociąg sieciowy, i

k. palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m, i

l. żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 40t, i

m. żuraw samojezdny samochodowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 20t, i

n. koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3 i

o. zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki, i

p. walce gruntowe o wysokiej wydajności zagęszczania od 2 do 17 ton i

q. spycharka gąsienicowa, wykorzystująca automatyczny system sterowania 3D, i

r. wysokowydajna koparka o pojemności łyżki powyżej 1,5 m3 do wykonania wykopu o głębokości do 8 m.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi w zakresie wskazanym powyżej do wykonania Zamówienia w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia na potrzeby wykonania Zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający wniosek wspólny.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 8, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następujących zasad:

2.1. w zakresie Zamówienia Częściowego A:

1) ROBOTY TOROWE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 30 (trzydzieści) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 50.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie – Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego, odcinek nawierzchni torowej* na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej o długości 20 (dwudziestu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „ROBÓT TOROWYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2) SIEĆ TRAKCYJNA

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 30 (trzydziestu) kilometrów sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych) brutto – Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego zamówienia, odcinek sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o długości 10 (dziesięciu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „SIECI TRAKCYJNEJ” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

3) OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, obejmujących budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) poniższych typów obiektów inżynieryjnych:

a) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

b) tunelu o długości co najmniej 30m i szerokości co najmniej 2,5 m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „OBIEKTY INŻYNIERYJNE” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 200 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2.2. w zakresie Zamówienia Częściowego B:

1) ROBOTY TOROWE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 70.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie, przy czym co najmniej 10 (dziesięć) kilometrów nawierzchni torowej* wykonana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim – Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego, odcinek nawierzchni torowej na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej o długości 20 (dwudziestu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „ROBÓT TOROWYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2) SIEĆ TRAKCYJNA

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 45 (czterdzieści pięć) kilometrów sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 45.000.000, 00 PLN (czterdzieści pięć milionów złotych) brutto – Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego zamówienia, odcinek sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi o długości 10 (dziesięciu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „SIECI TRAKCYJNEJ” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

3) OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, obejmujących budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) poniższych typów obiektów inżynieryjnych:

a) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

b) tunelu o długości co najmniej 30m i szerokości co najmniej 2,5m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „OBIEKTY INŻYNIERYJNE” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 200 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2.3. w zakresie Zamówienia Częściowego C:

1) ROBOTY TOROWE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 70 (siedemdziesięciu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 90.000.000,00 PLN (dziewięćdziesiąt milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie, przy czym co najmniej 15 (piętnaście) kilometrów nawierzchni torowej wykonana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim – Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego, odcinek nawierzchni torowej* na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej o długości 20 (dwudziestu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „ROBÓT TOROWYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2) SIEĆ TRAKCYJNA

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 60 (sześćdziesiąt) kilometrów sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych) brutto- Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego zamówienia, odcinek sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o długości 10 (dziesięciu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „SIECI TRAKCYJNEJ” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

3) OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, obejmujących budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) poniższych typów obiektów inżynieryjnych:

a) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

b) tunelu o długości co najmniej 30m i szerokości co najmniej 2,5m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „OBIEKTY INŻYNIERYJNE” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 200 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2.4. w zakresie Zamówienia Częściowego D:

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a) budowa systemu zdalnego sterowania na magistralnych lub pierwszorzędnych liniach kolejowych, przystosowanego do sterowania, co najmniej 3 stacjami wyposażonymi w komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym o łącznej ilości minimum 30 (trzydziestu) zwrotnic – Wykonawca otrzyma 10 punktów (maksymalnie 100 pkt.).

b) budowa systemu ERTMS/ETCS na długości co najmniej 30 (trzydziestu) km linii kolejowej – Wykonawca otrzyma 10 punktów (maksymalnie 100 pkt.).

c) budowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2, w którym zrealizowana została współpraca z dostawcą systemu GSM-R, oraz który zakończył się przekazaniem do eksploatacji potwierdzonej przez właściwy organ administracji państwowej – Wykonawca otrzyma 10 punktów (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „SRK WRAZ Z TELETECHNIKĄ I ETCS” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW.

2.5. w zakresie Zamówienia Częściowego E:

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 10 (dziesięciu) kilometrów linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) o wartości co najmniej 4 000 000,00 PLN (słownie: czterech milionów złotych) brutto – Wykonawca otrzyma 10 punktów (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „LINII POTRZEB NIETRAKCYJNYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 100 PUNKTÓW.

2.6. w zakresie Zamówienia Częściowego F:

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a) rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3 – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „ROZBIÓRKI I BUDOWY BUDYNKÓW” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 100 PUNKTÓW.

2.7. w zakresie Zamówienia Częściowego G:

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 250 m3 – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.),

b) rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3 – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „ROZBIÓRKI I BUDOWY BUDYNKÓW” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 200 PUNKTÓW.

2.8. w zakresie Zamówienia Częściowego H:

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 250 m3 – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

b) rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3 – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „ROZBIÓRKI I BUDOWY BUDYNKÓW” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 200 PUNKTÓW.

UWAGA – Zamawiający uzna w/w roboty budowlane za wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wówczas, jeżeli ich prawidłowe wykonanie zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w sposób określony w pkt III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt I. niniejszego Ogłoszenia.

UWAGA – Zamawiający w ramach kwalifikacji oceniał będzie doświadczenie własne Wykonawcy (tj. zamówienia wykonane siłami własnymi Wykonawcy – jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum lub jako podwykonawca) a także doświadczenie podmiotu trzeciego, na które powołuje się Wykonawca, z zastrzeżeniem że za KAŻDE ZAMÓWIENIE WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI WYKONAWCY, tj. jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum lub jako podwykonawca LICZBA PUNKTÓW ZOSTANIE PRZYZNANA W PEŁNEJ WYSOKOŚCI, zgodnie ze wskazaniem odpowiednio w pkt. 2.1. – 2.8. powyżej, natomiast za KAŻDE ZAMÓWIENIE WYKONANE PRZEZ PODMIOT TRZECI Wykonawca otrzyma liczbę punktów wskazaną odpowiednio w pkt. 2.1. – 2.8. powyżej, podzieloną przez PIĘĆ.

3. Za każde niżej wymienione narzędzie / urządzenie techniczne, którym Wykonawca dysponuje bezpośrednio dla realizacji Zamówienia (nie na podstawie zobowiązania podmiotu trzeciego ) Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z następującą zasadą:

3.1. w zakresie Zamówienia Częściowego A:

a) wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

b) profilarka tłucznia wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3— Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

c) profilarka ławy torowiska – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

d) wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

e) podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

f) zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

g) zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka), wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania – Wykonawca otrzyma 5 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

h) pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, posiadający własny system dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 100 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 200 pkt) lub

h) pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, nie posiadający własnego systemu dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 50 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 100 pkt);

i) sprzęt do układania rozjazdów – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

j) pociąg sieciowy – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

k) palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

l) żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 40t – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

m) koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3 – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

n) zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt).

W ZAKRESIE „NARZĘDZI/URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 600 PUNKTÓW. POZOSTAŁE NARZĘDZIE / URZĄDZENIE TECHNICZNE NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

3.2. w zakresie Zamówienia Częściowego B:

a) wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

b) profilarka tłucznia wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3— Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

c) profilarka ławy torowiska – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

d) wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

e) podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

f) zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

g) zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka), wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania – Wykonawca otrzyma 5 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

h) pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, posiadający własny system dystrybucji szyn długich otrzyma 100 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 200 pkt) lub pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, nie posiadający własnego systemu dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 50 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 100 pkt);

i) sprzęt do układania rozjazdów – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

j) pociąg sieciowy – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

k) palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

l) żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 40t – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

m) koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3 – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

n) zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

W ZAKRESIE „NARZĘDZI/URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 600 PUNKTÓW. POZOSTAŁE NARZĘDZIE / URZĄDZENIE TECHNICZNE NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

3.3. w zakresie Zamówienia Częściowego C:

a) wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

b) profilarka tłucznia wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3— Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

c) profilarka ławy torowiska – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

d) wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

e) podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

f) zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

g) zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka), wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania – Wykonawca otrzyma 5 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

h) pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, posiadający własny system dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 100 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 200 pkt) lub

h) pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, nie posiadający własnego systemu dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 50 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 100 pkt);

i) sprzęt do układania rozjazdów – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

j) pociąg sieciowy – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

k) palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

l) żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 40 t – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

m) koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3 – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

n) zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt).

W ZAKRESIE „NARZĘDZI/URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 600 PUNKTÓW. POZOSTAŁE NARZĘDZIE / URZĄDZENIE TECHNICZNE NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

I. Zamawiający zaprosi do składania ofert 8 (ośmiu) Wykonawców, którzy uzyskają największą

liczbę punktów.

II. Zamawiający odstąpi od ograniczenia liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do

składania ofert w przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki jest mniejsza lub równa 8. W takim przypadku Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

III. W przypadku, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, dwóch lub więcej Wykonawców uzyska tyle samo punktów (na pozycjach od 1 do 8), wówczas o tym którzy Wykonawcy zostaną zaproszeni do składania ofert, decydować będzie wykazana wysokość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytowa Wykonawcy (suma wykazanych posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej).

IV. Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia przewidywanej w ogłoszeniu liczby Wykonawców, którzy mieli zostać zaproszeni do składania ofert (tj. 8) w sytuacji, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, więcej niż jeden Wykonawca ulokował się na tej samej pozycji (od pierwszej do ósmej).

V. Zamawiający informuje, że ze względu na fakt, iż przepis art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych odnosi się do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, a nie kwalifikacji Wykonawców do zaproszenia do składania ofert, w ramach kwalifikacji Wykonawców (w oparciu o zasady określone powyżej) nie będzie brał pod uwagę dokumentów uzupełnionych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Aukcja elektroniczna będzie przeprowadzona jeżeli zostaną złożone co najmniej 3 oferty w zakresie danego Zamówienia Częściowego niepodlegające odrzuceniu oraz jeżeli cena najkorzystniejszej oferty dla danego Zamówienia Częściowego spośród ofert niepodlegających odrzuceniu dla danego Zamówienia Częściowego przekroczy kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie danego Zamówienia Częściowego.

Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie cena.

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https:// zamowienia.plk-sa.pl

Aukcja odbędzie się zgodnie z Regulaminem prowadzenia aukcji i licytacji elektronicznych w

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. dostępnym na stronie internetowej:

https://zamowienia.plk-sa.pl

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

I.

Opis sposobu przygotowania Wniosku o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład wniosku muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

Pełnomocnictwo osób do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (rejestru lub innego dokumentu, właściwego dla danej formy organizacyjnej), to do wniosku należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta

Wykonawcy, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe umocowanie.

2.

Dokumenty wchodzące w skład wniosku mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii za wyjątkiem oświadczenia Wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia zasobów, które muszą być przedstawione w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład wniosku musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do wniosku pełnomocnictwa.

3.

Do zobowiązań innych podmiotów należy dołączyć dokument potwierdzający, że osoba/y podpisująca/e zobowiązanie jest/są uprawnione do działania w imieniu tego podmiotu. Dokument może być przedstawiony w formie oryginału lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii przez ten podmiot.

4.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

5.

Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4 oraz dodatkowo 1 kopia w wersji elektronicznej tj. zeskanowanego wniosku w formie nieedytowalnego pliku pdf na płycie DVD / CD lub innym nośniku danych. Na ofertach powinien być odpowiedni napis: „oryginał”, „kopia I”, „kopia II”, „kopia III”. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

Całość wniosku musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, połączone w oprawie grzbietowej lub w jedną całość inną techniką.

6.

Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wraz z Wnioskiem powinny być złożone oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami Sekcji III.2 Ogłoszenia o zamówieniu.

7.

Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składany wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.

Wykonawca może zastrzec we wniosku, oświadczeniem sporządzonym zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do Wzoru formularza wniosku, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wraz z zastrzeżeniem, o którym mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku zastrzeżenia części wniosku jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany

najpóźniej w dniu składania wniosków wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek w taki sposób, aby arkusze (kartki), których dotyczy tajemnica przedsiębiorstwa były w sposób trwały odłączone od pozostałej części wniosku. Ponadto każdy arkusz (kartka) objęty tajemnicą przedsiębiorstwa musi zostać opatrzony napisem informującym, że stanowi on tajemnicę przedsiębiorstwa (np. „Tajemnica przedsiębiorstwa”), natomiast wszystkie arkusze (kartki) zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być zszyte, w oprawie grzbietowej lub połączone w jedną całość inną techniką. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego punktu w

zakresie opisania oraz trwałego odłączenia arkuszy (kartek) objętych tajemnicą przedsiębiorstwa od pozostałej części wniosku Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych, np. podczas dokonywania wglądu we wnioski przez osoby trzecie.

Uwaga: w przypadku braku wykazania (niezłożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania wniosków, a w przypadku zastrzegania informacji w odpowiedzi na wezwanie do uzupełniania i/lub wyjaśniania wniosku – niezłożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania tych wyjaśnień i/lub uzupełnień wniosku), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia działań niezbędnych w celu zachowania ich poufności i informacje te staną się jawne odpowiednio od momentu otwarcia wniosków albo od terminu złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień wniosków.

9.

Zaleca się złożenie Wniosku jak i załączników, na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.plk-sa.pl

Miejsce składnia wniosków: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centralne Biuro Zamówień, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, segment B, przyziemie, pok. 0006.

II.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy.

Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego Postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną, za wyjątkiem wniosku oraz oferty, które muszą być złożone w formie pisemnej. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej.

III.

Informacje w zakresie istotnych zmian Umowy przedstawione będą szczegółowo w Tomie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa będzie wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności i na warunkach określonych w Umowie.

IV.

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Wartość zaliczki: do 10 % wartości Umowy. Zaliczka wypłacana będzie w transzach.

V.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

VI.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

VII.

Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przewiduje się udzielania żadnych wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania.

VIII.

Uwaga do pkt II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

— dla Zamówienie Częściowego A – maksymalnie 17 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w tym po 12 miesiącach zamknięcia całkowitego Lotu A należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie;

— dla Zamówienie Częściowego B – maksymalnie 23 miesiące od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w tym po 18 miesiącach zamknięcia całkowitego Lotu B oraz Lotu C należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie;

— dla Zamówienie Częściowego C – maksymalnie 23 miesiące od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w tym po 18 miesiącach zamknięcia całkowitego Lotu B oraz Lotu C należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie;

— dla Zamówienie Częściowego D – maksymalnie 43 miesiące od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w tym po 18 miesiącach zamknięcia całkowitego należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla Lotu B oraz Lotu C, a po kolejnych 12 miesiącach zamknięcia całkowitego należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla Lotu A;

— dla Zamówienie Częściowego E – maksymalnie 12 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w trakcie zamknięcia Lotu A;

— dla Zamówienie Częściowego F – maksymalnie 8 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w trakcie zamknięcia Lotu A;

— dla Zamówienie Częściowego G – maksymalnie 8 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w trakcie zamknięcia Lotu B;

— dla Zamówienie Częściowego H – maksymalnie 8 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w trakcie zamknięcia Lotu C.

UWAGA – Realizację robót planuje się w ramach 3 (trzech) Lotów (gdzie Lot traktowany jest jako odcinek linii kolejowej):

Lot A – odcinek Otwock – Pilawa (obejmuje Zamówienie Częściowe A, E oraz F),

Lot B – odcinek Pilawa – Dęblin (obejmuje Zamówienie Częściowe B oraz G),

Lot C – odcinek Dęblin – Lublin (obejmuje Zamówienie Częściowe C oraz H),

natomiast Zamówienie Częściowe D będzie realizowane łącznie w ramach wszystkich Lotów A, B oraz C.

Zamawiający informuje, iż wskazane powyżej w niniejszym punkcie oraz w punkcie II.3) Ogłoszenia terminy realizacji jest terminem maksymalnym i może ulec zmianie – zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie.

VIII.

Uwaga do pkt II.1.8) Części. Zamawiający informuję, iż zamówienie niniejsze zostało podzielone na 8 (osiem) CZĘŚCI (Zamówień Częściowych), a Wykonawca może składać Wnioski/Oferty w odniesieniu tylko do 1 (jednej) części.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.3.2016 (10:00)


TI Tytuł Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę
ND Nr dokumentu 100554-2016
PD Data publikacji 25/03/2016
OJ Dz.U. S 60
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 23/03/2016
DT Termin 25/04/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 2 - Procedura ograniczona
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
OC Pierwotny kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
RC Kod NUTS PL314

25/03/2016    S60    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę

2016/S 060-100554

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Osoba do kontaktów: Joanna Dąbrowska, Warszawa 03-734, POLSKA. Faks: +48 224732399. E-mail: joanna.dabrowska@plk-sa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2015, 2015/S 241-436552)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45100000, 45200000, 45210000, 45220000, 45230000, 45300000, 45400000, 45500000, 45234000, 45234115, 45312330, 45314000, 45314300, 45314310

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynków

Roboty inżynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej

Montaż anten radiowych

Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

Instalowanie infrastruktury okablowania

Układanie kabli

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

III.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

1.Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednego lub więcej Zamówień (co zostało potwierdzone końcowym protokołem odbioru) co najmniej:

1.1. w zakresie Zamówienia Częściowego A:

A) ROBOTY TOROWE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 30 (trzydziestu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy nawierzchni torowej na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji i każda z tych umów musi obejmować odcinek nie krótszy niż 15 (piętnaście) kilometrów nawierzchni torowej*, o wartości co najmniej 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) brutto dla każdego odcinka;

b. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 30 rozjazdów.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż pięciu projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

B) SIEĆ TRAKCYJNA

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 30 (trzydziestu) kilometrów sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) brutto.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji obejmujących odcinek nie krótszy niż 10 (dziesięciu) kilometrów sieci trakcyjnej* o wartości co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięciu milionów złotych) brutto dla jednego zamówienia i może dotyczyć, nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

C) STACJE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja co najmniej jednej stacji kolejowej przy czym budowa lub przebudowa stacji obejmowała co najmniej 6 (sześć) torów głównych wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem, siecią trakcyjną oraz co najmniej 2 (dwa) perony, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy lub modernizacji ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów/inwestycji.

D) OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych dostosowanych do prędkości min. 160 km/h:

— co najmniej 1 (jednego) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m (trzydzieści pięć metrów), i

— co najmniej 1 (jednego) tunelu o długości co najmniej 30 m i szerokości co najmniej 2,5 m.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

1.2. w zakresie Zamówienia Częściowego B:

A) ROBOTY TOROWE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja, co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 70 000 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie, przy czym co najmniej 10 (dziesięć) kilometrów nawierzchni torowej wykonana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy nawierzchni torowej na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji i każda z tych umów musi obejmować odcinek nie krótszy niż 25 (dwadzieścia pięć) kilometrów nawierzchni torowej*, o wartości co najmniej 35 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) brutto dla każdego odcinka, przy czym co najmniej połowa robót dla każdego odcinka była wykonana przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim, i

b. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 50 rozjazdów.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż pięciu projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

B) SIEĆ TRAKCYJNA

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 45 (czterdzieści pięć) kilometrów sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 45 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) brutto.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji obejmujących odcinek nie krótszy niż 15 (piętnaście) kilometrów sieci trakcyjnej* o wartości co najmniej 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) brutto dla jednego zamówienia i może dotyczyć, nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

C) STACJE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja co najmniej jednej stacji kolejowej przy czym budowa lub przebudowa stacji obejmowała co najmniej 6 (sześć) torów głównych wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem, siecią trakcyjną, co najmniej 2 (dwa) perony, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy lub modernizacji ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów/inwestycji.

D) OBIEKTY INZYNIERYJNE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych dostosowanych do prędkości min. 160 km/h:

— co najmniej 1 (jednego) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m (trzydzieści pięć metrów), i

— co najmniej 1 (jednego) tunelu o długości co najmniej 30 m i szerokości co najmniej 2,5 m.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

1.3. w zakresie Zamówienia Częściowego C:

A) ROBOTY TOROWE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 70 (siedemdziesięciu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 90 000 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesięciu milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie, przy czym co najmniej 15 (piętnaście) kilometrów nawierzchni torowej wykonana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy nawierzchni torowej na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji i każda z tych umów musi obejmować odcinek nie krótszy niż 35 (trzydzieści pięć) kilometrów nawierzchni torowej*, o wartości co najmniej 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) brutto dla każdego odcinka, przy czym co najmniej połowa robót dla każdego odcinka była wykonana przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim, i

b. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 60 rozjazdów.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż pięciu projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

B) SIEĆ TRAKCYJNA

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 60 (sześćdziesiąt) kilometrów sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 60 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) brutto.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji obejmujących odcinek nie krótszy niż 20 (dwadzieścia) kilometrów sieci trakcyjnej* o wartości co najmniej 20 000 000,00 PLN (słownie: piętnastu milionów złotych) brutto dla jednego zamówienia i może dotyczyć, nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

C) STACJE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja co najmniej jednej stacji kolejowej, przy czym budowa lub przebudowa stacji obejmowała co najmniej 6 (sześć) torów głównych wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem, siecią trakcyjną, co najmniej 2 (dwa) perony, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy lub modernizacji ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów/inwestycji.

D) OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych dostosowanych do prędkości min. 160 km/h:

— co najmniej 1 (jednego) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m (trzydzieści pięć metrów), i

— co najmniej 1 (jednego) tunelu o długości co najmniej 30 m i szerokości co najmniej 2,5 m.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

1.4. w zakresie Zamówienia Częściowego D:

SYSTEMY SRK

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a. kompleksowa budowa systemu zdalnego sterowania na magistralnych lub pierwszorzędnych liniach kolejowych, przystosowanego do sterowania, co najmniej 3 (trzema) stacjami wyposażonymi w komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym o łącznej ilości minimum 30 (trzydziestu) zwrotnic, i

b. budowa systemu ERTMS/ETCS na długości co najmniej 30 (trzydziestu) km linii kolejowej, i

c. budowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2, w którym zrealizowana została współpraca z dostawcą systemu GSM-R, oraz który zakończył się przekazaniem do eksploatacji potwierdzonej przez właściwy organ administracji państwowej.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.

1.5. w zakresie Zamówienia Częściowego E:

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 10 (pięćdziesięciu) kilometrów linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) o wartości co najmniej 4 000 000,00 PLN (słownie: czterech milionów złotych) brutto.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.

1.6. w zakresie Zamówienia Częściowego F:

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 1 (jednego) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.

1.7. w zakresie Zamówienia Częściowego G:

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 1 (jednego) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 250 m3 i rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 1 (jednego) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.

1.8. w zakresie Zamówienia Częściowego H:

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 2 (dwóch) budynków dwukondygnacyjnych o kubaturze co najmniej 250 m3 i rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 1 (jednego) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami dotyczącymi wiedzy i doświadczenia w powyższym zakresie w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania Zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku składania wniosku wspólnego, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający wniosek wspólny.

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

— w zakresie Zamówienia Częściowego A:

1. Kierownik Budowy (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie – co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej oraz doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), pełnione łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy, w realizacji co najmniej 2 (dwóch) umów w zakresie infrastruktury kolejowej o wartości realizacyjnej (kontraktowej) minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda.

2. Dyrektor kontraktu (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi roboty budowlane oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej przez okres co najmniej 12 miesięcy zdobyte w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, na co najmniej 2 (dwóch) inwestycjach, których wartość realizacyjna (kontraktowa) wynosiła minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda, przy czym przynajmniej 1 (jedna) z inwestycji musiała być realizowana w oparciu o uznany standard kontraktów inwestycyjnych (np. FIDIC, V0B/B, ICC/ NEC, CCAG lub inne równoważne).

3. Kierownik robót torowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie: co najmniej. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjne kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie robót torowych.

4. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru(w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie obiektów kubaturowych służących do prowadzenia ruchu pociągów (np. peronów, nastawni).

5. Kierownik robót mostowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych takich jak: most, wiadukt, estakada, przepust, ściany oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

6. Kierownik robót drogowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej drogowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) dróg w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

7. Kierownik zespołu geodezyjnego (1 osoba)

Uprawnienia: Uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1, 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520.): geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji;

Doświadczenie – wykonał, co najmniej 2 prace, zakończone i przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące opracowanie materiałów geodezyjnych (w tym numerycznych map do celów projektowych) dla modernizacji (rozbudowy, przebudowy) lub budowy zelektryfikowanej linii kolejowej.

8. Kierownik robót telekomunikacyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną/ telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

9. Kierownik robót sanitarnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

10. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie sieci trakcyjnych.

11. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

12. Kierownik ds. postępu, monitoringu robót i płatności.

Wykształcenie: wyższe techniczne.

Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku związanym z przygotowaniem harmonogramów i monitoringiem postępu robót oraz przepływami pieniężnymi na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej.

— w zakresie Zamówienia Częściowego B:

1. Kierownik Budowy (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie: – co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej oraz doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), pełnione łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy, w realizacji co najmniej 2 (dwóch) umów w zakresie infrastruktury kolejowej o wartości realizacyjnej (kontraktowej) minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda.

2. Dyrektor kontraktu (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi roboty budowlane oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej przez okres co najmniej 12 miesięcy zdobyte w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, na co najmniej 2 (dwóch) inwestycjach, których wartość realizacyjna (kontraktowa) wynosiła minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda, przy czym przynajmniej 1 (jedna) z inwestycji musiała być realizowana w oparciu o uznany standard kontraktów inwestycyjnych (np. FIDIC, V0B/B, ICC/ NEC, CCAG lub inne równoważne).

3. Kierownik robót torowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie: co najmniej. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie robót torowych.

4. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjnobudowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie obiektów kubaturowych służących do prowadzenia ruchu pociągów (np. peronów, nastawni).

5. Kierownik robót mostowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)w specjalności inżynieryjnej mostowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych takich jak: most, wiadukt, estakada, przepust, ściany oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

6. Kierownik robót drogowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej drogowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) dróg w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

7. Kierownik zespołu geodezyjnego (1 osoba)

Uprawnienia: Uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520.): geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji;

Doświadczenie – wykonał, co najmniej 2 prace, zakończone i przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące opracowanie materiałów geodezyjnych (w tym numerycznych map do celów projektowych) dla modernizacji (rozbudowy, przebudowy) lub budowy zelektryfikowanej linii kolejowej.

8. Kierownik robót telekomunikacyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną/ telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

9. Kierownik robót sanitarnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

10. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie sieci trakcyjnych.

11. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

12. Kierownik ds. postępu, monitoringu robót i płatności.

Wykształcenie: wyższe techniczne.

Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku związanym z przygotowaniem harmonogramów i monitoringiem postępu robót oraz przepływami pieniężnymi na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub odnowieniem infrastruktury kolejowej.

— w zakresie Zamówienia Częściowego C:

1. Kierownik Budowy (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Doświadczenie – co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej oraz doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), pełnione łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy, w realizacji co najmniej 2 (dwóch) umów w zakresie infrastruktury kolejowej o wartości realizacyjnej (kontraktowej) minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda.

2. Dyrektor kontraktu (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi roboty budowlane oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej przez okres co najmniej 12 miesięcy zdobyte w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, na co najmniej 2 (dwóch) inwestycjach, których wartość realizacyjna (kontraktowa) wynosiła minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda, przy czym przynajmniej 1 (jedna) z inwestycji musiała być realizowana w oparciu o uznany standard kontraktów inwestycyjnych (np. FIDIC, V0B/B, ICC/ NEC, CCAG lub inne równoważne).

3. Kierownik robót torowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie: co najmniej. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacją (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) infrastruktury kolejowej w zakresie robót torowych.

4. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru(w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie obiektów kubaturowych służących do prowadzenia ruchu pociągów (np. peronów, nastawni).

5. Kierownik robót mostowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych takich jak: most, wiadukt, estakada, przepust, ściany oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

6. Kierownik robót drogowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej drogowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) dróg w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

7. Kierownik zespołu geodezyjnego (1 osoba)

Uprawnienia: Uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520.): geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji;

Doświadczenie – wykonał, co najmniej 2 prace, zakończone i przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące opracowanie materiałów geodezyjnych (w tym numerycznych map do celów projektowych) dla modernizacji (rozbudowy, przebudowy) lub budowy zelektryfikowanej linii kolejowej.

8. Kierownik robót telekomunikacyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną/ telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

9. Kierownik robót sanitarnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

10. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie sieci trakcyjnych.

11. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

12. Kierownik ds. postępu, monitoringu robót i płatności (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe techniczne.

Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku związanym z przygotowaniem harmonogramów i monitoringiem postępu robót oraz przepływami pieniężnymi na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej.

— w zakresie Zamówienia Częściowego D:

1. Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym (2 osoby)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sterowania ruchem kolejowym na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

2. Kierownik robót telekomunikacyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną/ telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

3. Kierownik ds. postępu, monitoringu robót i płatności (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe techniczne.

Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku związanym z przygotowaniem harmonogramów i monitoringiem postępu robót oraz przepływami pieniężnymi na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) odnowieniem infrastruktury kolejowej.

4. Projektant ds. sterowania ruchem kolejowym (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Doświadczenie: doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków co najmniej 2 (dwóch) dokumentacji projektowych (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem obejmujących łącznie co najmniej 2 szlaki i 1 stację kolejową obejmującą przynajmniej cztery tory główne, w tym projekty stacyjnych urządzeń srk, ssp i urządzeń liniowych na szlakach, położonych na zelektryfikowanej linii kolejowej.

5. Projektant ds. telekomunikacji (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Doświadczenie: doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, co najmniej 2 (dwóch) dokumentacji projektowych (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych obejmujących łącznie instalacje urządzeń/systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej na co najmniej 2 szlakach i 1 stacji kolejowej z przynajmniej czterema torami głównymi.

— w zakresie Zamówienia Częściowego E:

1. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej.

2. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

— w zakresie Zamówienia Częściowego F:

1. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru(w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów kubaturowych o kubaturze co najmniej 150 m3.

— w zakresie Zamówienia Częściowego G:

1. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjnobudowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów kubaturowych o kubaturze co najmniej 250 m3.

2. Kierownik robót sanitarnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

— w zakresie Zamówienia Częściowego H:

1. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)w specjalności konstrukcyjnobudowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów kubaturowych o kubaturze co najmniej 250 m3.

2. Kierownik robót sanitarnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru(w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

UWAGA:

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U.2014 r., poz. 1946 ze zm.)), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:

— nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

— posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub – w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych – zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Użyte powyżej sformułowanie „infrastruktura kolejowa” należy rozumieć w znaczeniu określonym w Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz.U. 2013 poz. 1594 z późn. zm.). Infrastruktura kolejowa – linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury.

Nie dopuszcza się wskazywania we wniosku tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

Do przeliczenia na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b) dostępności do niżej wymienionych narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych (co najmniej po 2 jednostki) w celu realizacji Zamówienia:

— w zakresie Zamówienia Częściowego A:

a. wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h, i

b. profilarka tłucznia, wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3, i

c. profilarka ławy torowiska, i

d. wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h, i

e. podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze, i

f. zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h, i

g. zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka) wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania, i

h. pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, posiadający własny system dystrybucji szyn długich lub pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, nie posiadający własnego systemu dystrybucji szyn długich, i

i. sprzęt do układania rozjazdów, i

j. pociąg sieciowy, i

k. palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m, i

l. żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 40t, i

m. żuraw samojezdny samochodowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 20t, i

n. koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3, i

o. zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki, i

p. walce gruntowe o wysokiej wydajności zagęszczania od 2 do 17 ton, i

q. spycharka gąsienicowa, wykorzystująca automatyczny system sterowania 3D,

r. wysokowydajna koparka o pojemności łyżki powyżej 1,5 m3 do wykonania wykopu o głębokości do 8 m, i

s. konstrukcje odciążające typu mostowego o prędkości przejazdu v= min 30 km/h i rozpiętości min. 20 m.

— w zakresie Zamówienia Częściowego B:

a. wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h,i

b. profilarka tłucznia, wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3, i

c. profilarka ławy torowiska, i

d. wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h, i

e. podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze, i

f. zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h, i

g. zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka) wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania, i

h. pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, posiadający własny system dystrybucji szyn długich lub pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, nie posiadający własnego systemu dystrybucji szyn długich

i. sprzęt do układania rozjazdów, i

j. pociąg sieciowy, i

k. palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m, i

l. żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 40t, i

m. żuraw samojezdny samochodowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 20t, i

n. koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3, i

o. zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki, i

p. walce gruntowe o wysokiej wydajności zagęszczania od 2 do 17 ton, i

q. spycharka gąsienicowa, wykorzystująca automatyczny system sterowania 3D, i

r. wysokowydajna koparka o pojemności łyżki powyżej 1,5 m3 do wykonania wykopu o głębokości do 8 m.

— w zakresie Zamówienia Częściowego C:

a. wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h, i

b. profilarka tłucznia, wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3, i

c. profilarka ławy torowiska, i

d. wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h, i

e. podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze, i

f. zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h, i

g. zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka), wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania, i

h. pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, posiadający własny system dystrybucji szyn długich lub pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, nie posiadający własnego systemu dystrybucji szyn długich

i. sprzęt do układania rozjazdów, i

j. pociąg sieciowy, i

k. palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m, i

l. żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 40t, i

m. żuraw samojezdny samochodowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 20t, i

n. koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3 i

o. zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki, i

p. walce gruntowe o wysokiej wydajności zagęszczania od 2 do 17 ton i

q. spycharka gąsienicowa, wykorzystująca automatyczny system sterowania 3D, i

r. wysokowydajna koparka o pojemności łyżki powyżej 1,5 m3 do wykonania wykopu o głębokości do 8 m.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi w zakresie wskazanym powyżej do wykonania Zamówienia w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia na potrzeby wykonania Zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający wniosek wspólny.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 8, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następujących zasad:

2.1. w zakresie Zamówienia Częściowego A:

1) ROBOTY TOROWE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 30 (trzydzieści) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 50.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie – Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego, odcinek nawierzchni torowej* na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej o długości 20 (dwudziestu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „ROBÓT TOROWYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2) SIEĆ TRAKCYJNA

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 30 (trzydziestu) kilometrów sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych) brutto – Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego zamówienia, odcinek sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o długości 10 (dziesięciu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „SIECI TRAKCYJNEJ” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

3) OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, obejmujących budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) poniższych typów obiektów inżynieryjnych:

a) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

b) tunelu o długości co najmniej 30m i szerokości co najmniej 2,5 m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „OBIEKTY INŻYNIERYJNE” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 200 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2.2. w zakresie Zamówienia Częściowego B:

1) ROBOTY TOROWE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 70.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie, przy czym co najmniej 10 (dziesięć) kilometrów nawierzchni torowej* wykonana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim – Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego, odcinek nawierzchni torowej na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej o długości 20 (dwudziestu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „ROBÓT TOROWYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2) SIEĆ TRAKCYJNA

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 45 (czterdzieści pięć) kilometrów sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 45.000.000, 00 PLN (czterdzieści pięć milionów złotych) brutto – Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego zamówienia, odcinek sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi o długości 10 (dziesięciu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „SIECI TRAKCYJNEJ” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

3) OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, obejmujących budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) poniższych typów obiektów inżynieryjnych:

a) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

b) tunelu o długości co najmniej 30m i szerokości co najmniej 2,5m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „OBIEKTY INŻYNIERYJNE” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 200 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2.3. w zakresie Zamówienia Częściowego C:

1) ROBOTY TOROWE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 70 (siedemdziesięciu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 90.000.000,00 PLN (dziewięćdziesiąt milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie, przy czym co najmniej 15 (piętnaście) kilometrów nawierzchni torowej wykonana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim – Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego, odcinek nawierzchni torowej* na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej o długości 20 (dwudziestu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „ROBÓT TOROWYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2) SIEĆ TRAKCYJNA

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 60 (sześćdziesiąt) kilometrów sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych) brutto- Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego zamówienia, odcinek sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o długości 10 (dziesięciu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „SIECI TRAKCYJNEJ” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

3) OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, obejmujących budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) poniższych typów obiektów inżynieryjnych:

a) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

b) tunelu o długości co najmniej 30m i szerokości co najmniej 2,5m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „OBIEKTY INŻYNIERYJNE” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 200 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2.4. w zakresie Zamówienia Częściowego D:

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a) budowa systemu zdalnego sterowania na magistralnych lub pierwszorzędnych liniach kolejowych, przystosowanego do sterowania, co najmniej 3 stacjami wyposażonymi w komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym o łącznej ilości minimum 30 (trzydziestu) zwrotnic – Wykonawca otrzyma 10 punktów (maksymalnie 100 pkt.).

b) budowa systemu ERTMS/ETCS na długości co najmniej 30 (trzydziestu) km linii kolejowej – Wykonawca otrzyma 10 punktów (maksymalnie 100 pkt.).

c) budowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2, w którym zrealizowana została współpraca z dostawcą systemu GSM-R, oraz który zakończył się przekazaniem do eksploatacji potwierdzonej przez właściwy organ administracji państwowej – Wykonawca otrzyma 10 punktów (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „SRK WRAZ Z TELETECHNIKĄ I ETCS” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW.

2.5. w zakresie Zamówienia Częściowego E:

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 10 (dziesięciu) kilometrów linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) o wartości co najmniej 4 000 000,00 PLN (słownie: czterech milionów złotych) brutto – Wykonawca otrzyma 10 punktów (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „LINII POTRZEB NIETRAKCYJNYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 100 PUNKTÓW.

2.6. w zakresie Zamówienia Częściowego F:

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a) rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3 – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „ROZBIÓRKI I BUDOWY BUDYNKÓW” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 100 PUNKTÓW.

2.7. w zakresie Zamówienia Częściowego G:

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 250 m3 – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.),

b) rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3 – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „ROZBIÓRKI I BUDOWY BUDYNKÓW” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 200 PUNKTÓW.

2.8. w zakresie Zamówienia Częściowego H:

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 250 m3 – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

b) rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3 – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „ROZBIÓRKI I BUDOWY BUDYNKÓW” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 200 PUNKTÓW.

UWAGA – Zamawiający uzna w/w roboty budowlane za wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wówczas, jeżeli ich prawidłowe wykonanie zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w sposób określony w pkt III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt I. niniejszego Ogłoszenia.

UWAGA – Zamawiający w ramach kwalifikacji oceniał będzie doświadczenie własne Wykonawcy (tj. zamówienia wykonane siłami własnymi Wykonawcy – jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum lub jako podwykonawca) a także doświadczenie podmiotu trzeciego, na które powołuje się Wykonawca, z zastrzeżeniem że za KAŻDE ZAMÓWIENIE WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI WYKONAWCY, tj. jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum lub jako podwykonawca LICZBA PUNKTÓW ZOSTANIE PRZYZNANA W PEŁNEJ WYSOKOŚCI, zgodnie ze wskazaniem odpowiednio w pkt. 2.1. – 2.8. powyżej, natomiast za KAŻDE ZAMÓWIENIE WYKONANE PRZEZ PODMIOT TRZECI Wykonawca otrzyma liczbę punktów wskazaną odpowiednio w pkt. 2.1. – 2.8. powyżej, podzieloną przez PIĘĆ.

3. Za każde niżej wymienione narzędzie / urządzenie techniczne, którym Wykonawca dysponuje bezpośrednio dla realizacji Zamówienia (nie na podstawie zobowiązania podmiotu trzeciego ) Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z następującą zasadą:

3.1. w zakresie Zamówienia Częściowego A:

a) wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

b) profilarka tłucznia wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3— Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

c) profilarka ławy torowiska – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

d) wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

e) podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

f) zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

g) zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka), wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania – Wykonawca otrzyma 5 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

h) pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, posiadający własny system dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 100 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 200 pkt) lub

h) pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, nie posiadający własnego systemu dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 50 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 100 pkt);

i) sprzęt do układania rozjazdów – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

j) pociąg sieciowy – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

k) palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

l) żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 40t – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

m) koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3 – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

n) zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt).

W ZAKRESIE „NARZĘDZI/URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 600 PUNKTÓW. POZOSTAŁE NARZĘDZIE / URZĄDZENIE TECHNICZNE NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

3.2. w zakresie Zamówienia Częściowego B:

a) wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

b) profilarka tłucznia wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3— Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

c) profilarka ławy torowiska – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

d) wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

e) podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

f) zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

g) zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka), wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania – Wykonawca otrzyma 5 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

h) pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, posiadający własny system dystrybucji szyn długich otrzyma 100 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 200 pkt) lub pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, nie posiadający własnego systemu dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 50 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 100 pkt);

i) sprzęt do układania rozjazdów – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

j) pociąg sieciowy – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

k) palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

l) żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 40t – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

m) koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3 – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

n) zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

W ZAKRESIE „NARZĘDZI/URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 600 PUNKTÓW. POZOSTAŁE NARZĘDZIE / URZĄDZENIE TECHNICZNE NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

3.3. w zakresie Zamówienia Częściowego C:

a) wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

b) profilarka tłucznia wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3— Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

c) profilarka ławy torowiska – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

d) wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

e) podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

f) zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

g) zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka), wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania – Wykonawca otrzyma 5 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

h) pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, posiadający własny system dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 100 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 200 pkt) lub

h) pociąg do układki nawierzchni, poruszający się po subwarstwie tłucznia, nie posiadający własnego systemu dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 50 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 100 pkt);

i) sprzęt do układania rozjazdów – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

j) pociąg sieciowy – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

k) palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

l) żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 40 t – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

m) koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3 – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

n) zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt).

W ZAKRESIE „NARZĘDZI/URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 600 PUNKTÓW. POZOSTAŁE NARZĘDZIE / URZĄDZENIE TECHNICZNE NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

I. Zamawiający zaprosi do składania ofert 8 (ośmiu) Wykonawców, którzy uzyskają największą

liczbę punktów.

II. Zamawiający odstąpi od ograniczenia liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do

składania ofert w przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki jest mniejsza lub równa 8. W takim przypadku Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

III. W przypadku, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, dwóch lub więcej Wykonawców uzyska tyle samo punktów (na pozycjach od 1 do 8), wówczas o tym którzy Wykonawcy zostaną zaproszeni do składania ofert, decydować będzie wykazana wysokość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytowa Wykonawcy (suma wykazanych posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej).

IV. Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia przewidywanej w ogłoszeniu liczby Wykonawców, którzy mieli zostać zaproszeni do składania ofert (tj. 8) w sytuacji, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, więcej niż jeden Wykonawca ulokował się na tej samej pozycji (od pierwszej do ósmej).

V. Zamawiający informuje, że ze względu na fakt, iż przepis art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych odnosi się do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, a nie kwalifikacji Wykonawców do zaproszenia do składania ofert, w ramach kwalifikacji Wykonawców (w oparciu o zasady określone powyżej) nie będzie brał pod uwagę dokumentów uzupełnionych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.3) Informacje dodatkowe:

I.

Opis sposobu przygotowania Wniosku o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład wniosku muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

Pełnomocnictwo osób do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (rejestru lub innego dokumentu, właściwego dla danej formy organizacyjnej), to do wniosku należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta

Wykonawcy, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe umocowanie.

2.

Dokumenty wchodzące w skład wniosku mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii za wyjątkiem oświadczenia Wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia zasobów, które muszą być przedstawione w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład wniosku musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do wniosku pełnomocnictwa.

3.

Do zobowiązań innych podmiotów należy dołączyć dokument potwierdzający, że osoba/y podpisująca/e zobowiązanie jest/są uprawnione do działania w imieniu tego podmiotu. Dokument może być przedstawiony w formie oryginału lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii przez ten podmiot.

4.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

5.

Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4 oraz dodatkowo 1 kopia w wersji elektronicznej tj. zeskanowanego wniosku w formie nieedytowalnego pliku pdf na płycie DVD / CD lub innym nośniku danych. Na ofertach powinien być odpowiedni napis: „oryginał”, „kopia I”, „kopia II”, „kopia III”. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

Całość wniosku musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, połączone w oprawie grzbietowej lub w jedną całość inną techniką.

6.

Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wraz z Wnioskiem powinny być złożone oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami Sekcji III.2 Ogłoszenia o zamówieniu.

7.

Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składany wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.

Wykonawca może zastrzec we wniosku, oświadczeniem sporządzonym zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do Wzoru formularza wniosku, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wraz z zastrzeżeniem, o którym mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku zastrzeżenia części wniosku jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany

najpóźniej w dniu składania wniosków wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek w taki sposób, aby arkusze (kartki), których dotyczy tajemnica przedsiębiorstwa były w sposób trwały odłączone od pozostałej części wniosku. Ponadto każdy arkusz (kartka) objęty tajemnicą przedsiębiorstwa musi zostać opatrzony napisem informującym, że stanowi on tajemnicę przedsiębiorstwa (np. „Tajemnica przedsiębiorstwa”), natomiast wszystkie arkusze (kartki) zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być zszyte, w oprawie grzbietowej lub połączone w jedną całość inną techniką. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego punktu w

zakresie opisania oraz trwałego odłączenia arkuszy (kartek) objętych tajemnicą przedsiębiorstwa od pozostałej części wniosku Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych, np. podczas dokonywania wglądu we wnioski przez osoby trzecie.

Uwaga: w przypadku braku wykazania (niezłożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania wniosków, a w przypadku zastrzegania informacji w odpowiedzi na wezwanie do uzupełniania i/lub wyjaśniania wniosku – niezłożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania tych wyjaśnień i/lub uzupełnień wniosku), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia działań niezbędnych w celu zachowania ich poufności i informacje te staną się jawne odpowiednio od momentu otwarcia wniosków albo od terminu złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień wniosków.

9.

Zaleca się złożenie Wniosku jak i załączników, na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.plk-sa.pl

Miejsce składnia wniosków: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centralne Biuro Zamówień, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, segment B, przyziemie, pok. 0006.

II.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy.

Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego Postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną, za wyjątkiem wniosku oraz oferty, które muszą być złożone w formie pisemnej. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej.

III.

Informacje w zakresie istotnych zmian Umowy przedstawione będą szczegółowo w Tomie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa będzie wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności i na warunkach określonych w Umowie.

IV.

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Wartość zaliczki: do 10 % wartości Umowy. Zaliczka wypłacana będzie w transzach.

V.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

VI.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

VII.

Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przewiduje się udzielania żadnych wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania.

VIII.

Uwaga do pkt II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

— dla Zamówienie Częściowego A – maksymalnie 17 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w tym po 12 miesiącach zamknięcia całkowitego Lotu A należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie;

— dla Zamówienie Częściowego B – maksymalnie 23 miesiące od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w tym po 18 miesiącach zamknięcia całkowitego Lotu B oraz Lotu C należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie;

— dla Zamówienie Częściowego C – maksymalnie 23 miesiące od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w tym po 18 miesiącach zamknięcia całkowitego Lotu B oraz Lotu C należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie;

— dla Zamówienie Częściowego D – maksymalnie 43 miesiące od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w tym po 18 miesiącach zamknięcia całkowitego należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla Lotu B oraz Lotu C, a po kolejnych 12 miesiącach zamknięcia całkowitego należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla Lotu A;

— dla Zamówienie Częściowego E – maksymalnie 12 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w trakcie zamknięcia Lotu A;

— dla Zamówienie Częściowego F – maksymalnie 8 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w trakcie zamknięcia Lotu A;

— dla Zamówienie Częściowego G – maksymalnie 8 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w trakcie zamknięcia Lotu B;

— dla Zamówienie Częściowego H – maksymalnie 8 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w trakcie zamknięcia Lotu C.

UWAGA – Realizację robót planuje się w ramach 3 (trzech) Lotów (gdzie Lot traktowany jest jako odcinek linii kolejowej):

Lot A – odcinek Otwock – Pilawa (obejmuje Zamówienie Częściowe A, E oraz F),

Lot B – odcinek Pilawa – Dęblin (obejmuje Zamówienie Częściowe B oraz G),

Lot C – odcinek Dęblin – Lublin (obejmuje Zamówienie Częściowe C oraz H),

natomiast Zamówienie Częściowe D będzie realizowane łącznie w ramach wszystkich Lotów A, B oraz C.

Zamawiający informuje, iż wskazane powyżej w niniejszym punkcie oraz w punkcie II.3) Ogłoszenia terminy realizacji jest terminem maksymalnym i może ulec zmianie – zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie.

VIII.

Uwaga do pkt II.1.8) Części. Zamawiający informuję, iż zamówienie niniejsze zostało podzielone na 8 (osiem) CZĘŚCI (Zamówień Częściowych), a Wykonawca może składać Wnioski/Oferty w odniesieniu tylko do 1 (jednej) części.

III.1.4) Inne szczególne warunki:

W zakresie Zamówienia Częściowego A, B oraz C dopuszcza się wprowadzenie Podwykonawców do realizacji Zamówienia.

Zamawiający zastrzega jednocześnie, że warunkiem wprowadzenie Podwykonawców na roboty z zakresu wykonania nawierzchni torowej jest wskazanie takiego Podwykonawcy, który będzie je realizował sprzętem wysokowydajnościowym do potokowej wymiany nawierzchni tj.:

— kombajn torowy do potokowej wymiany nawierzchni z wagonami do przewozu podkładów i złącz.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29.3.2016 (10:00)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

III.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące

posiadania wiedzy i doświadczenia.

1.Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednego lub więcej Zamówień co najmniej:

1.1. w zakresie Zamówienia Częściowego A:

A) ROBOTY TOROWE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 30 (trzydziestu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy nawierzchni torowej na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji i każda z tych umów musi obejmować odcinek nie krótszy niż 15 (piętnaście) kilometrów nawierzchni torowej*, o wartości co najmniej 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) brutto dla każdego odcinka;

b. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 30 rozjazdów.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż pięciu projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

B) SIEĆ TRAKCYJNA

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 30 (trzydziestu) kilometrów sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) brutto.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji obejmujących odcinek nie krótszy niż 10 (dziesięciu) kilometrów sieci trakcyjnej* o wartości co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięciu milionów złotych) brutto dla jednego zamówienia i może dotyczyć, nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

C) STACJE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja co najmniej jednej stacji kolejowej przy czym budowa lub przebudowa stacji obejmowała co najmniej 6 (sześć) torów głównych wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem, siecią trakcyjną oraz co najmniej 2 (dwa) perony, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy lub modernizacji ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów/inwestycji.

D) OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych dostosowanych do prędkości min. 160 km/h:

— co najmniej 1 (jednego) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m (trzydzieści pięć metrów), i

— co najmniej 1 (jednego) tunelu o długości co najmniej 30 m i szerokości co najmniej 2,5 m.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

1.2. w zakresie Zamówienia Częściowego B:

A) ROBOTY TOROWE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja, co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 70 000 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie, przy czym co najmniej 10 (dziesięć) kilometrów nawierzchni torowej wykonana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy nawierzchni torowej na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji i każda z tych umów musi obejmować odcinek nie krótszy niż 25 (dwadzieścia pięć) kilometrów nawierzchni torowej*, o wartości co najmniej 35 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) brutto dla każdego odcinka, przy czym co najmniej połowa robót dla każdego odcinka była wykonana przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim, i

b. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 50 rozjazdów.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż pięciu projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

B) SIEĆ TRAKCYJNA

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 45 (czterdzieści pięć) kilometrów sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 45 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) brutto.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji obejmujących odcinek nie krótszy niż 15 (piętnaście) kilometrów sieci trakcyjnej* o wartości co najmniej 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) brutto dla jednego zamówienia i może dotyczyć, nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

C) STACJE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja co najmniej jednej stacji kolejowej przy czym budowa lub przebudowa stacji obejmowała co najmniej 6 (sześć) torów głównych wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem, siecią trakcyjną, co najmniej 2 (dwa) perony, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy lub modernizacji ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów/inwestycji.

D) OBIEKTY INZYNIERYJNE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych dostosowanych do prędkości min. 160 km/h:

— co najmniej 1 (jednego) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m (trzydzieści pięć metrów), i

— co najmniej 1 (jednego) tunelu o długości co najmniej 30 m i szerokości co najmniej 2,5 m.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

1.3. w zakresie Zamówienia Częściowego C:

A) ROBOTY TOROWE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 70 (siedemdziesięciu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 90 000 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesięciu milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie, przy czym co najmniej 15 (piętnaście) kilometrów nawierzchni torowej wykonana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy nawierzchni torowej na podstawie więcej niż jednej umowy to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji i każda z tych umów musi obejmować odcinek nie krótszy niż 35 (trzydzieści pięć) kilometrów nawierzchni torowej*, o wartości co najmniej 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) brutto dla każdego odcinka, przy czym co najmniej połowa robót dla każdego odcinka była wykonana przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim, i

b. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 60 rozjazdów.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż pięciu projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

B) SIEĆ TRAKCYJNA

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 60 (sześćdziesiąt) kilometrów sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 60 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) brutto.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji obejmujących odcinek nie krótszy niż 20 (dwadzieścia) kilometrów sieci trakcyjnej* o wartości co najmniej 20 000 000,00 PLN (słownie: piętnastu milionów złotych) brutto dla jednego zamówienia i może dotyczyć, nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

C) STACJE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacja co najmniej jednej stacji kolejowej, przy czym budowa lub przebudowa stacji obejmowała co najmniej 6 (sześć) torów głównych wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem, siecią trakcyjną, co najmniej 2 (dwa) perony, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy lub modernizacji ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów/inwestycji.

D) OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych dostosowanych do prędkości min. 160 km/h:

— co najmniej 1 (jednego) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m (trzydzieści pięć metrów), i

— co najmniej 1 (jednego) tunelu o długości co najmniej 30 m i szerokości co najmniej 2,5 m.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż trzech projektów / inwestycji.

1.4. w zakresie Zamówienia Częściowego D:

SYSTEMY SRK

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a. kompleksowa budowa systemu zdalnego sterowania na magistralnych lub pierwszorzędnych liniach kolejowych, przystosowanego do sterowania, co najmniej 3 (trzema) stacjami wyposażonymi w komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym o łącznej ilości minimum 30 (trzydziestu) zwrotnic, i

b. budowa systemu ETCS na długości co najmniej 30 (trzydziestu) km linii kolejowej, i

c. budowa systemu ETCS poziom 2, w którym zrealizowano integrację z systemem GSM-R, oraz który został dopuszczony do eksploatacji przez właściwy organ administracji państwowej.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.

1.5. w zakresie Zamówienia Częściowego E:

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 10 (dziesięciu) kilometrów linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) o wartości co najmniej 4 000 000,00 PLN (słownie: czterech milionów złotych) brutto.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.

1.6. w zakresie Zamówienia Częściowego F:

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 1 (jednego) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.

1.7. w zakresie Zamówienia Częściowego G:

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 1 (jednego) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 250 m3 i rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 1 (jednego) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.

1.8. w zakresie Zamówienia Częściowego H:

Roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 2 (dwóch) budynków dwukondygnacyjnych o kubaturze co najmniej 250 m3 i rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 1 (jednego) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3.

UWAGA – Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem ww. zakresu robót na podstawie więcej niż jednej umowy, to każda z tych umów może dotyczyć odrębnych projektów / inwestycji, lecz nie więcej niż dwóch projektów / inwestycji.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami dotyczącymi wiedzy i doświadczenia w powyższym zakresie w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania Zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku składania wniosku wspólnego, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający wniosek wspólny.

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

— w zakresie Zamówienia Częściowego A:

1. Kierownik Budowy (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie – co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej oraz doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), pełnione łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy, w realizacji co najmniej 2 (dwóch) umów w zakresie infrastruktury kolejowej o wartości realizacyjnej (kontraktowej) minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda.

2. Dyrektor kontraktu (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi roboty budowlane oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej przez okres co najmniej 12 miesięcy zdobyte w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, na co najmniej 2 (dwóch) inwestycjach, których wartość realizacyjna (kontraktowa) wynosiła minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda, przy czym przynajmniej 1 (jedna) z inwestycji musiała być realizowana w oparciu o uznany standard kontraktów inwestycyjnych (np. FIDIC, V0B/B, ICC/ NEC, CCAG lub inne równoważne).

3. Kierownik robót torowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie: co najmniej. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjne kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie robót torowych.

4. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru(w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie obiektów kubaturowych służących do prowadzenia ruchu pociągów (np. peronów, nastawni).

5. Kierownik robót mostowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych takich jak: most, wiadukt, estakada, przepust, ściany oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

6. Kierownik robót drogowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej drogowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) dróg w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

7. Kierownik zespołu geodezyjnego (1 osoba)

Uprawnienia: Uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1, 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520.): geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji;

Doświadczenie – wykonał, co najmniej 2 prace, zakończone i przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące opracowanie materiałów geodezyjnych (w tym numerycznych map do celów projektowych) dla modernizacji (rozbudowy, przebudowy) lub budowy zelektryfikowanej linii kolejowej.

8. Kierownik robót telekomunikacyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną/ telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

9. Kierownik robót sanitarnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

10. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie sieci trakcyjnych.

11. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

12. Kierownik ds. postępu, monitoringu robót i płatności.

Wykształcenie: wyższe techniczne.

Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku związanym z przygotowaniem harmonogramów i monitoringiem postępu robót oraz przepływami pieniężnymi na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej.

— w zakresie Zamówienia Częściowego B:

1. Kierownik Budowy (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie: – co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej oraz doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), pełnione łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy, w realizacji co najmniej 2 (dwóch) umów w zakresie infrastruktury kolejowej o wartości realizacyjnej (kontraktowej) minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda.

2. Dyrektor kontraktu (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi roboty budowlane oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej przez okres co najmniej 12 miesięcy zdobyte w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, na co najmniej 2 (dwóch) inwestycjach, których wartość realizacyjna (kontraktowa) wynosiła minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda, przy czym przynajmniej 1 (jedna) z inwestycji musiała być realizowana w oparciu o uznany standard kontraktów inwestycyjnych (np. FIDIC, V0B/B, ICC/ NEC, CCAG lub inne równoważne).

3. Kierownik robót torowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie: co najmniej. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie robót torowych.

4. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjnobudowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie obiektów kubaturowych służących do prowadzenia ruchu pociągów (np. peronów, nastawni).

5. Kierownik robót mostowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)w specjalności inżynieryjnej mostowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych takich jak: most, wiadukt, estakada, przepust, ściany oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

6. Kierownik robót drogowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej drogowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) dróg w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

7. Kierownik zespołu geodezyjnego (1 osoba)

Uprawnienia: Uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520.): geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji;

Doświadczenie – wykonał, co najmniej 2 prace, zakończone i przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące opracowanie materiałów geodezyjnych (w tym numerycznych map do celów projektowych) dla modernizacji (rozbudowy, przebudowy) lub budowy zelektryfikowanej linii kolejowej.

8. Kierownik robót telekomunikacyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną/ telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

9. Kierownik robót sanitarnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

10. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie sieci trakcyjnych.

11. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

12. Kierownik ds. postępu, monitoringu robót i płatności.

Wykształcenie: wyższe techniczne.

Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku związanym z przygotowaniem harmonogramów i monitoringiem postępu robót oraz przepływami pieniężnymi na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub odnowieniem infrastruktury kolejowej.

— w zakresie Zamówienia Częściowego C:

1. Kierownik Budowy (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Doświadczenie – co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej oraz doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), pełnione łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy, w realizacji co najmniej 2 (dwóch) umów w zakresie infrastruktury kolejowej o wartości realizacyjnej (kontraktowej) minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda.

2. Dyrektor kontraktu (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe.

Doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi roboty budowlane oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej przez okres co najmniej 12 miesięcy zdobyte w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, na co najmniej 2 (dwóch) inwestycjach, których wartość realizacyjna (kontraktowa) wynosiła minimum 100 000 000,00 PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) każda, przy czym przynajmniej 1 (jedna) z inwestycji musiała być realizowana w oparciu o uznany standard kontraktów inwestycyjnych (np. FIDIC, V0B/B, ICC/ NEC, CCAG lub inne równoważne).

3. Kierownik robót torowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie: co najmniej. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizacją (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) infrastruktury kolejowej w zakresie robót torowych.

4. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru(w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie obiektów kubaturowych służących do prowadzenia ruchu pociągów (np. peronów, nastawni).

5. Kierownik robót mostowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów inżynieryjnych takich jak: most, wiadukt, estakada, przepust, ściany oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

6. Kierownik robót drogowych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej drogowej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) dróg w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

7. Kierownik zespołu geodezyjnego (1 osoba)

Uprawnienia: Uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520.): geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji;

Doświadczenie – wykonał, co najmniej 2 prace, zakończone i przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące opracowanie materiałów geodezyjnych (w tym numerycznych map do celów projektowych) dla modernizacji (rozbudowy, przebudowy) lub budowy zelektryfikowanej linii kolejowej.

8. Kierownik robót telekomunikacyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną/ telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

9. Kierownik robót sanitarnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

10. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie sieci trakcyjnych.

11. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

12. Kierownik ds. postępu, monitoringu robót i płatności (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe techniczne.

Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku związanym z przygotowaniem harmonogramów i monitoringiem postępu robót oraz przepływami pieniężnymi na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej.

— w zakresie Zamówienia Częściowego D:

1. Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym (2 osoby)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sterowania ruchem kolejowym na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

2. Kierownik robót telekomunikacyjnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną/ telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

3. Kierownik ds. postępu, monitoringu robót i płatności (1 osoba)

Wykształcenie: wyższe techniczne.

Doświadczenie: co najmniej np. 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku związanym z przygotowaniem harmonogramów i monitoringiem postępu robót oraz przepływami pieniężnymi na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) odnowieniem infrastruktury kolejowej.

4. Projektant ds. sterowania ruchem kolejowym (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Doświadczenie: doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków co najmniej 2 (dwóch) dokumentacji projektowych (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem obejmujących łącznie co najmniej 2 szlaki i 1 stację kolejową obejmującą przynajmniej cztery tory główne, w tym projekty stacyjnych urządzeń srk, ssp i urządzeń liniowych na szlakach, położonych na zelektryfikowanej linii kolejowej.

5. Projektant ds. telekomunikacji (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Doświadczenie: doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, co najmniej 2 (dwóch) dokumentacji projektowych (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) w zakresie budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych obejmujących łącznie instalacje urządzeń/systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej na co najmniej 2 szlakach i 1 stacji kolejowej z przynajmniej czterema torami głównymi.

— w zakresie Zamówienia Częściowego E:

1. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej.

2. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

— w zakresie Zamówienia Częściowego F:

1. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru(w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów kubaturowych o kubaturze co najmniej 150 m3.

— w zakresie Zamówienia Częściowego G:

1. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjnobudowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów kubaturowych o kubaturze co najmniej 250 m3.

2. Kierownik robót sanitarnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

— w zakresie Zamówienia Częściowego H:

1. Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)w specjalności konstrukcyjnobudowlanej na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektów kubaturowych o kubaturze co najmniej 250 m3.

2. Kierownik robót sanitarnych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru(w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

UWAGA:

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U.2014 r., poz. 1946 ze zm.)), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:

— nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

— posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub – w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych – zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Użyte powyżej sformułowanie „infrastruktura kolejowa” należy rozumieć w znaczeniu określonym w Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz.U. 2013 poz. 1594 z późn. zm.). Infrastruktura kolejowa – linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury.

Nie dopuszcza się wskazywania we wniosku tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

Do przeliczenia na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b) dostępności do niżej wymienionych narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych (co najmniej po 1 jednostce) w celu realizacji Zamówienia:

— w zakresie Zamówienia Częściowego A:

a. wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h, i

b. profilarka tłucznia, wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3, i

c. profilarka ławy torowiska, i

d. wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h, i

e. podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze, i

f. zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h, i

g. zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka) wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania, i

h. maszyny do układki toru poruszającej się po subwarstwie tłucznia, posiadającej własny system dystrybucji szyn długich lub maszyny do układki toru, poruszającej się po subwarstwie tłucznia, nie posiadającej własnego systemu dystrybucji szyn długich, i

i. sprzęt do układania rozjazdów, i

j. pociąg sieciowy, i

k. palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m, i

l. żuraw samojezdny kolejowy o minimalnym udźwigu co najmniej 40t, i

m. żuraw samojezdny samochodowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 20t, i

n. koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3, i

o. zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki, i

p. walce gruntowe o wysokiej wydajności zagęszczania od 2 do 17 ton, i

q. spycharka gąsienicowa, wykorzystująca automatyczny system sterowania 3D,

r. wysokowydajna koparka o pojemności łyżki powyżej 1,5 m3 do wykonania wykopu o głębokości do 8 m, i

s. konstrukcje odciążające typu mostowego o prędkości przejazdu v= min 30 km/h i rozpiętości min. 20 m.

— w zakresie Zamówienia Częściowego B:

a. wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h,i

b. profilarka tłucznia, wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3, i

c. profilarka ławy torowiska, i

d. wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h, i

e. podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze, i

f. zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h, i

g. zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka) wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania, i

h. maszyny do układki toru poruszającej się po subwarstwie tłucznia, posiadającej własny system dystrybucji szyn długich lub maszyny do układki toru, poruszającej się po subwarstwie tłucznia, nie posiadającej własnego systemu dystrybucji szyn długich, i

i. sprzęt do układania rozjazdów, i

j. pociąg sieciowy, i

k. palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m, i

l. żuraw samojezdny kolejowy o minimalnym udźwigu co najmniej 40t, i

m. żuraw samojezdny samochodowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 20t, i

n. koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3, i

o. zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki, i

p. walce gruntowe o wysokiej wydajności zagęszczania od 2 do 17 ton, i

q. spycharka gąsienicowa, wykorzystująca automatyczny system sterowania 3D, i

r. wysokowydajna koparka o pojemności łyżki powyżej 1,5 m3 do wykonania wykopu o głębokości do 8 m.

— w zakresie Zamówienia Częściowego C:

a. wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h, i

b. profilarka tłucznia, wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3, i

c. profilarka ławy torowiska, i

d. wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h, i

e. podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze, i

f. zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h, i

g. zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka), wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania, i

h. maszyny do układki toru poruszającej się po subwarstwie tłucznia, posiadającej własny system dystrybucji szyn długich lub maszyny do układki toru, poruszającej się po subwarstwie tłucznia, nie posiadającej własnego systemu dystrybucji szyn długich, i

i. sprzęt do układania rozjazdów, i

j. pociąg sieciowy, i

k. palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m, i

l. żuraw samojezdny kolejowy o minimalnym udźwigu co najmniej 40t, i

m. żuraw samojezdny samochodowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 20t, i

n. koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3 i

o. zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki, i

p. walce gruntowe o wysokiej wydajności zagęszczania od 2 do 17 ton i

q. spycharka gąsienicowa, wykorzystująca automatyczny system sterowania 3D, i

r. wysokowydajna koparka o pojemności łyżki powyżej 1,5 m3 do wykonania wykopu o głębokości do 8 m.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi w zakresie wskazanym powyżej do wykonania Zamówienia w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia na potrzeby wykonania Zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający wniosek wspólny.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 8, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następujących zasad:

2.1. w zakresie Zamówienia Częściowego A:

1) ROBOTY TOROWE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 30 (trzydzieści) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 50.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie – Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego, odcinek nawierzchni torowej* na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej o długości 20 (dwudziestu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „ROBÓT TOROWYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2) SIEĆ TRAKCYJNA

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 30 (trzydziestu) kilometrów sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych) brutto – Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego zamówienia, odcinek sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o długości 10 (dziesięciu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „SIECI TRAKCYJNEJ” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

3) OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, obejmujących budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) poniższych typów obiektów inżynieryjnych:

a) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

b) tunelu o długości co najmniej 30m i szerokości co najmniej 2,5 m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „OBIEKTY INŻYNIERYJNE” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 200 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2.2. w zakresie Zamówienia Częściowego B:

1) ROBOTY TOROWE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 70.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie, przy czym co najmniej 10 (dziesięć) kilometrów nawierzchni torowej* wykonana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim – Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego, odcinek nawierzchni torowej na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej o długości 20 (dwudziestu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „ROBÓT TOROWYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2) SIEĆ TRAKCYJNA

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 45 (czterdzieści pięć) kilometrów sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 45.000.000, 00 PLN (czterdzieści pięć milionów złotych) brutto – Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego zamówienia, odcinek sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi o długości 10 (dziesięciu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „SIECI TRAKCYJNEJ” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

3) OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, obejmujących budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) poniższych typów obiektów inżynieryjnych:

a) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

b) tunelu o długości co najmniej 30m i szerokości co najmniej 2,5m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „OBIEKTY INŻYNIERYJNE” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 200 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2.3. w zakresie Zamówienia Częściowego C:

1) ROBOTY TOROWE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 70 (siedemdziesięciu) kilometrów nawierzchni torowej* pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 90.000.000,00 PLN (dziewięćdziesiąt milionów złotych) brutto, obejmującej podtorze, torowisko i odwodnienie, przy czym co najmniej 15 (piętnaście) kilometrów nawierzchni torowej wykonana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim – Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów nawierzchni torowej” rozumie sumę kilometrów nawierzchni torowej pojedynczego toru na linii dwutorowej zelektryfikowanej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego, odcinek nawierzchni torowej* na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej o długości 20 (dwudziestu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „ROBÓT TOROWYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2) SIEĆ TRAKCYJNA

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy, na zakres której składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), co najmniej 60 (sześćdziesiąt) kilometrów sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o wartości co najmniej 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych) brutto- Wykonawca otrzyma 30 punktów.

*Zamawiający pod pojęciem „kilometrów sieci trakcyjnej” rozumie sumę kilometrów sieci trakcyjnej w zakresie torów głównych zasadniczych i torów szlakowych, na których wykonywane były roboty opisane w ww. warunku.

Za każdy kolejny wybudowany lub przebudowany, w ramach powyższego zamówienia, odcinek sieci trakcyjnej* wraz z konstrukcjami wsporczymi o długości 10 (dziesięciu) km – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu.

W ZAKRESIE „SIECI TRAKCYJNEJ” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

3) OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, obejmujących budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) poniższych typów obiektów inżynieryjnych:

a) mostu, wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 35 m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

b) tunelu o długości co najmniej 30m i szerokości co najmniej 2,5m – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „OBIEKTY INŻYNIERYJNE” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 200 PUNKTÓW. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (ZAMÓWIENIA) NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

2.4. w zakresie Zamówienia Częściowego D:

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a) budowa systemu zdalnego sterowania na magistralnych lub pierwszorzędnych liniach kolejowych, przystosowanego do sterowania, co najmniej 3 stacjami wyposażonymi w komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym o łącznej ilości minimum 30 (trzydziestu) zwrotnic – Wykonawca otrzyma 10 punktów (maksymalnie 100 pkt.).

b) budowa systemu ETCS na długości co najmniej 30 (trzydziestu) km linii kolejowej – Wykonawca otrzyma 10 punktów (maksymalnie 100 pkt.).

c) budowa systemu ETCS poziom 2, w którym zrealizowano integrację z systemem GSM-R, oraz który został dopuszczony do eksploatacji przez właściwy organ administracji państwowej – Wykonawca otrzyma 10 punktów (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „SRK WRAZ Z TELETECHNIKĄ I ETCS” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 300 PUNKTÓW.

2.5. w zakresie Zamówienia Częściowego E:

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 10 (dziesięciu) kilometrów linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) o wartości co najmniej 4 000 000,00 PLN (słownie: czterech milionów złotych) brutto – Wykonawca otrzyma 10 punktów (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „LINII POTRZEB NIETRAKCYJNYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 100 PUNKTÓW.

2.6. w zakresie Zamówienia Częściowego F:

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a) rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3 – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „ROZBIÓRKI I BUDOWY BUDYNKÓW” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 100 PUNKTÓW.

2.7. w zakresie Zamówienia Częściowego G:

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 250 m3 – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.),

b) rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3 – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „ROZBIÓRKI I BUDOWY BUDYNKÓW” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 200 PUNKTÓW.

2.8. w zakresie Zamówienia Częściowego H:

Za każdą robotę budowlaną (zamówienie) zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oprócz robót budowlanych wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt III, ppkt 1, wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

a) budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 250 m3 – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

b) rozbiórka (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 150 m3 – Wykonawca otrzyma 10 punktów za obiekt (maksymalnie 100 pkt.).

W ZAKRESIE „ROZBIÓRKI I BUDOWY BUDYNKÓW” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 200 PUNKTÓW.

UWAGA – Zamawiający uzna w/w roboty budowlane za wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wówczas, jeżeli ich prawidłowe wykonanie zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w sposób określony w pkt III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt I. niniejszego Ogłoszenia.

UWAGA – Zamawiający w ramach kwalifikacji oceniał będzie doświadczenie własne Wykonawcy (tj. zamówienia wykonane siłami własnymi Wykonawcy – jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum lub jako podwykonawca) a także doświadczenie podmiotu trzeciego, na które powołuje się Wykonawca, z zastrzeżeniem że za KAŻDE ZAMÓWIENIE WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI WYKONAWCY, tj. jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum lub jako podwykonawca LICZBA PUNKTÓW ZOSTANIE PRZYZNANA W PEŁNEJ WYSOKOŚCI, zgodnie ze wskazaniem odpowiednio w pkt. 2.1. – 2.8. powyżej, natomiast za KAŻDE ZAMÓWIENIE WYKONANE PRZEZ PODMIOT TRZECI Wykonawca otrzyma liczbę punktów wskazaną odpowiednio w pkt. 2.1. – 2.8. powyżej, podzieloną przez PIĘĆ.

3. Za każde niżej wymienione narzędzie / urządzenie techniczne, którym Wykonawca dysponuje bezpośrednio dla realizacji Zamówienia (nie na podstawie zobowiązania podmiotu trzeciego ) Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z następującą zasadą:

3.1. w zakresie Zamówienia Częściowego A:

a) wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

b) profilarka tłucznia wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3— Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

c) profilarka ławy torowiska – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

d) wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

e) podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

f) zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

g) zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka), wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania – Wykonawca otrzyma 5 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

h) maszyny do układki toru poruszającej się po subwarstwie tłucznia, posiadającej własny system dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 100 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 200 pkt) lub

h) maszyny do układki toru, poruszającej się po subwarstwie tłucznia, nie posiadającej własnego systemu dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 50 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 100 pkt);

i) sprzęt do układania rozjazdów – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

j) pociąg sieciowy – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

k) palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

l) żuraw samojezdny kolejowy o minimalnym udźwigu co najmniej 40t – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

m) koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3 – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

n) zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt).

W ZAKRESIE „NARZĘDZI/URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 600 PUNKTÓW. POZOSTAŁE NARZĘDZIE / URZĄDZENIE TECHNICZNE NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

3.2. w zakresie Zamówienia Częściowego B:

a) wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

b) profilarka tłucznia wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3— Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

c) profilarka ławy torowiska – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

d) wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

e) podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

f) zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

g) zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka), wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania – Wykonawca otrzyma 5 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

h) maszyny do układki toru poruszającej się po subwarstwie tłucznia, posiadającej własny system dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 100 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 200 pkt) lub

h) maszyny do układki toru, poruszającej się po subwarstwie tłucznia, nie posiadającej własnego systemu dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 50 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 100 pkt);

i) sprzęt do układania rozjazdów – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

j) pociąg sieciowy – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

k) palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

l) żuraw samojezdny kolejowy o minimalnym udźwigu co najmniej 40t – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

m) koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3 – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

n) zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

W ZAKRESIE „NARZĘDZI/URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 600 PUNKTÓW. POZOSTAŁE NARZĘDZIE / URZĄDZENIE TECHNICZNE NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

3.3. w zakresie Zamówienia Częściowego C:

a) wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 600m3/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

b) profilarka tłucznia wyposażona w poprzeczną taśmę do rozprowadzania tłucznia w prawo i lewo i zasobnik tłucznia nie mniejszy niż 5 m3— Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

c) profilarka ławy torowiska – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

d) wysokowydajna podbijarka torowa dla nawierzchni z szyn na podkładach strunobetonowych i niższych typów, o wydajności nie mniejszej niż 1100 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

e) podbijarka rozjazdowa do podrozjezdnic betonowych, z boczną listwą wibracyjną do zagęszczania czoła podkładów o wydajności nie mniejszej niż 200 m/h w torze – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

f) zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów, o wydajności nie mniejszej niż 900 m/h – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

g) zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka), wyposażona w rejestrator zapisu procesu zgrzewania – Wykonawca otrzyma 5 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

h) maszyny do układki toru poruszającej się po subwarstwie tłucznia, posiadającej własny system dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 100 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 200 pkt) lub

h) maszyny do układki toru, poruszającej się po subwarstwie tłucznia, nie posiadającej własnego systemu dystrybucji szyn długich – Wykonawca otrzyma 50 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 100 pkt);

i) sprzęt do układania rozjazdów – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

j) pociąg sieciowy – Wykonawca otrzyma 20 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

k) palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe o minimalnej długości wbijanych pali 4m – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 40 pkt);

l) żuraw samojezdny kolejowy o minimalnym udźwigu co najmniej 40 t – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt);

m) koparka dwudrogowa z osprzętem chwytak, łyżka do skrawania-skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8m3 – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 10 pkt);

n) zestaw minimum 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki – Wykonawca otrzyma 10 pkt za jednostkę sprzętu (maksymalnie 20 pkt).

W ZAKRESIE „NARZĘDZI/URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH” WYKONAWCA MOŻE MAKSYMALNIE OTRZYMAĆ 600 PUNKTÓW. POZOSTAŁE NARZĘDZIE / URZĄDZENIE TECHNICZNE NIE BĘDĄ PUNKTOWANE.

I. Zamawiający zaprosi do składania ofert 8 (ośmiu) Wykonawców, którzy uzyskają największą

liczbę punktów.

II. Zamawiający odstąpi od ograniczenia liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do

składania ofert w przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki jest mniejsza lub równa 8. W takim przypadku Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

III. W przypadku, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, dwóch lub więcej Wykonawców uzyska tyle samo punktów (na pozycjach od 1 do 8), wówczas o tym którzy Wykonawcy zostaną zaproszeni do składania ofert, decydować będzie wykazana wysokość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytowa Wykonawcy (suma wykazanych posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej).

IV. Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia przewidywanej w ogłoszeniu liczby Wykonawców, którzy mieli zostać zaproszeni do składania ofert (tj. 8) w sytuacji, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, więcej niż jeden Wykonawca ulokował się na tej samej pozycji (od pierwszej do ósmej).

V. Zamawiający informuje, że ze względu na fakt, iż przepis art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych odnosi się do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, a nie kwalifikacji Wykonawców do zaproszenia do składania ofert, w ramach kwalifikacji Wykonawców (w oparciu o zasady określone powyżej) nie będzie brał pod uwagę dokumentów uzupełnionych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.3) Informacje dodatkowe:

I.

Opis sposobu przygotowania Wniosku o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład wniosku muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

Pełnomocnictwo osób do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (rejestru lub innego dokumentu, właściwego dla danej formy organizacyjnej), to do wniosku należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta

Wykonawcy, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe umocowanie.

2.

Dokumenty wchodzące w skład wniosku mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii za wyjątkiem oświadczenia Wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia zasobów, które muszą być przedstawione w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład wniosku musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do wniosku pełnomocnictwa.

3.

Do zobowiązań innych podmiotów należy dołączyć dokument potwierdzający, że osoba/y podpisująca/e zobowiązanie jest/są uprawnione do działania w imieniu tego podmiotu. Dokument może być przedstawiony w formie oryginału lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii przez ten podmiot.

4.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

5.

Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4 oraz dodatkowo 1 kopia w wersji elektronicznej tj. zeskanowanego wniosku w formie nieedytowalnego pliku pdf na płycie DVD / CD lub innym nośniku danych. Na ofertach powinien być odpowiedni napis: „oryginał”, „kopia I”, „kopia II”, „kopia III”. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

Całość wniosku musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, połączone w oprawie grzbietowej lub w jedną całość inną techniką.

6.

Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wraz z Wnioskiem powinny być złożone oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami Sekcji III.2 Ogłoszenia o zamówieniu.

7.

Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składany wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.

Wykonawca może zastrzec we wniosku, oświadczeniem sporządzonym zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do Wzoru formularza wniosku, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wraz z zastrzeżeniem, o którym mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku zastrzeżenia części wniosku jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany

najpóźniej w dniu składania wniosków wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek w taki sposób, aby arkusze (kartki), których dotyczy tajemnica przedsiębiorstwa były w sposób trwały odłączone od pozostałej części wniosku. Ponadto każdy arkusz (kartka) objęty tajemnicą przedsiębiorstwa musi zostać opatrzony napisem informującym, że stanowi on tajemnicę przedsiębiorstwa (np. „Tajemnica przedsiębiorstwa”), natomiast wszystkie arkusze (kartki) zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być zszyte, w oprawie grzbietowej lub połączone w jedną całość inną techniką. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego punktu w

zakresie opisania oraz trwałego odłączenia arkuszy (kartek) objętych tajemnicą przedsiębiorstwa od pozostałej części wniosku Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych, np. podczas dokonywania wglądu we wnioski przez osoby trzecie.

Uwaga: w przypadku braku wykazania (niezłożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania wniosków, a w przypadku zastrzegania informacji w odpowiedzi na wezwanie do uzupełniania i/lub wyjaśniania wniosku – niezłożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania tych wyjaśnień i/lub uzupełnień wniosku), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia działań niezbędnych w celu zachowania ich poufności i informacje te staną się jawne odpowiednio od momentu otwarcia wniosków albo od terminu złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień wniosków.

9.

Zaleca się złożenie Wniosku jak i załączników, na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.plk-sa.pl

Miejsce składnia wniosków: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centralne Biuro Zamówień, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, segment B, przyziemie, pok. 0006.

II.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy.

Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego Postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną, za wyjątkiem wniosku oraz oferty, które muszą być złożone w formie pisemnej. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej.

III.

Informacje w zakresie istotnych zmian Umowy przedstawione będą szczegółowo w Tomie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa będzie wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności i na warunkach określonych w Umowie.

IV.

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Wartość zaliczki: do 10 % wartości Umowy. Zaliczka wypłacana będzie w transzach.

V.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

VI.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

VII.

Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przewiduje się udzielania żadnych wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania.

VIII.

Uwaga do pkt II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

— dla Zamówienie Częściowego A – maksymalnie 17 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w tym po 12 miesiącach zamknięcia całkowitego Lotu A należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie;

— dla Zamówienie Częściowego B – maksymalnie 23 miesiące od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w tym po 18 miesiącach zamknięcia całkowitego Lotu B oraz Lotu C należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie;

— dla Zamówienie Częściowego C – maksymalnie 23 miesiące od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w tym po 18 miesiącach zamknięcia całkowitego Lotu B oraz Lotu C należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie;

— dla Zamówienie Częściowego D – maksymalnie 43 miesiące od Daty Rozpoczęcia, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do robót budowlanych związanych z systemem ETCS poziom2 czas realizacji trwać będzie nie krócej niż 13 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie ostatniego z zakończonych Zamówień Częściowych A, B, C;

— dla Zamówienie Częściowego E – maksymalnie 12 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w trakcie zamknięcia Lotu A;

— dla Zamówienie Częściowego F – maksymalnie 8 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w trakcie zamknięcia Lotu A;

— dla Zamówienie Częściowego G – maksymalnie 8 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w trakcie zamknięcia Lotu B;

— dla Zamówienie Częściowego H – maksymalnie 8 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych, w trakcie zamknięcia Lotu C.

UWAGA – Realizację robót planuje się w ramach 3 (trzech) Lotów (gdzie Lot traktowany jest jako odcinek linii kolejowej):

Lot A – odcinek Otwock – Pilawa (obejmuje Zamówienie Częściowe A, E oraz F),

Lot B – odcinek Pilawa – Dęblin (obejmuje Zamówienie Częściowe B oraz G),

Lot C – odcinek Dęblin – Lublin (obejmuje Zamówienie Częściowe C oraz H),

natomiast Zamówienie Częściowe D będzie realizowane łącznie w ramach wszystkich Lotów A, B oraz C.

Zamawiający informuje, iż wskazane powyżej w niniejszym punkcie oraz w punkcie II.3) Ogłoszenia terminy realizacji jest terminem maksymalnym i może ulec zmianie – zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie.

VIII.

Uwaga do pkt II.1.8) Części. Zamawiający informuję, iż zamówienie niniejsze zostało podzielone na 8 (osiem) CZĘŚCI (Zamówień Częściowych), a Wykonawca może składać Oferty w odniesieniu tylko do 1 (jednej) części.

III.1.4) Inne szczególne warunki:

Dopuszcza się wprowadzenie Podwykonawców do realizacji Zamówienia. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że w zakresie Zamówienia Częściowego A, B oraz C warunkiem wprowadzenia Podwykonawców na roboty z zakresu wykonania nawierzchni torowej jest wskazanie takiego Podwykonawcy, który będzie je realizował sprzętem

wysokowydajnościowym do potokowej wymiany nawierzchni tj.: kombajn torowy do potokowej wymiany nawierzchni z wagonami do przewozu podkładów i złącz.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25.4.2016 (10:00)


TI Tytuł Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę
ND Nr dokumentu 95247-2016
PD Data publikacji 22/03/2016
OJ Dz.U. S 57
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 18/03/2016
DT Termin 29/03/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 2 - Procedura ograniczona
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
OC Pierwotny kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
RC Kod NUTS PL314

22/03/2016    S57    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę

2016/S 057-095247

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Osoba do kontaktów: Joanna Dąbrowska, Warszawa 03-734, Polska. Faks: +48 224732399. E-mail: joanna.dabrowska@plk-sa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2015, 2015/S 241-436552)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45100000, 45200000, 45210000, 45220000, 45230000, 45300000, 45400000, 45500000, 45234000, 45234115, 45312330, 45314000, 45314300, 45314310

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynków

Roboty inżynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej

Montaż anten radiowych

Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

Instalowanie infrastruktury okablowania

Układanie kabli

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.3.2016 (10:00)

—.

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29.3.2016 (10:00)

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Osoba do kontaktów: Joanna Dąbrowska, 03-734 Warszawa, PL. Tel.: +48 224732482. E-mail: joanna.dabrowska@plk-sa.pl. Faks: +48 224732399. Adresy internetowe: www.plk-sa.pl


TITytułPolska-Warszawa: Roboty inżynieryjne i budowlane
NDNr dokumentu12441-2018
PDData publikacji11/01/2018
OJDz.U. S7
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/01/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura2 - Procedura ograniczona
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
OCPierwotny kod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
RCKod NUTSPL

11/01/2018    S7    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Roboty inżynieryjne i budowlane

2018/S 007-012441

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Warszawa 03-734, Polska. Faks: +48 224732399. E-mail: anna.bienczyk@plk-sa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.9.2017, 2017/S 187-383905)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45220000, 45100000, 45200000, 45210000, 45230000, 45300000, 45400000, 45500000, 45234000, 45234115, 45312330, 45314000, 45314300, 45314310

Roboty inżynieryjne i budowlane

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynków

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej

Montaż anten radiowych

Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

Instalowanie infrastruktury okablowania

Układanie kabli


Zamiast: 

Zamówienie nr: 1 Część nr: 8 - Nazwa: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” w ramach projektu POIIŚ 5.1-11.1 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock– Dęblin – Lublin, etap I”- Zamówienie Częściowe H – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Dęblin – Lublin

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 9 701 754,47 EUR


Powinno być: 

Zamówienie nr: 1 Część nr: 8 - Nazwa: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” w ramach projektu POIIŚ 5.1-11.1 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock– Dęblin – Lublin, etap I”- Zamówienie Częściowe H – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Dęblin – Lublin

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 9 701 754,47 PLN


TITytułPolska-Warszawa: Roboty inżynieryjne i budowlane
NDNr dokumentu12449-2018
PDData publikacji11/01/2018
OJDz.U. S7
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/01/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura2 - Procedura ograniczona
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
OCPierwotny kod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
RCKod NUTSPL

11/01/2018    S7    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Roboty inżynieryjne i budowlane

2018/S 007-012449

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Warszawa 03-734, Polska. Faks: +48 224732399. E-mail: anna.bienczyk@plk-sa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.9.2017, 2017/S 187-383905)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45220000, 45100000, 45200000, 45210000, 45230000, 45300000, 45400000, 45500000, 45234000, 45234115, 45312330, 45314000, 45314300, 45314310

Roboty inżynieryjne i budowlane

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynków

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej

Montaż anten radiowych

Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

Instalowanie infrastruktury okablowania

Układanie kabli


Zamiast: 

Zamówienie nr: 1 Część nr: 5 - Nazwa: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” w ramach projektu POIIŚ 5.1-11.1 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock– Dęblin – Lublin, etap I” – ZAmówienie częściowe E – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie Linii Potrzeb Nietrakcyjnych na odcinku Otwock – Pilawa

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 9 961 091,66 PLN


Powinno być: 

Zamówienie nr: 1 Część nr: 5 - Nazwa: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” w ramach projektu POIIŚ 5.1-11.1 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock– Dęblin – Lublin, etap I” – Zamówienie częściowe E – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie Linii Potrzeb Nietrakcyjnych na odcinku Otwock – Pilawa

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 9 961 091,65 PLN


TITytułPolska-Warszawa: Roboty inżynieryjne i budowlane
NDNr dokumentu383905-2017
PDData publikacji29/09/2017
OJDz.U. S187
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany26/09/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura2 - Procedura ograniczona
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
OCPierwotny kod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://www.plk-sa.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

29/09/2017    S187    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Roboty inżynieryjne i budowlane

2017/S 187-383905

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Polska
E-mail: anna.bienczyk@plk-sa.pl
Faks: +48 224732399


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.plk-sa.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka prawa handlowego w której Skarb Państwa posiada ponad 50 % akcji.
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport kolejowy zarządzanie liniami kolejowymi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050 – 175,850.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin.
Bezpośrednie cele i efekty przyszłej modernizacji linii kolejowej nr 7, które powinny być uwzględnione w zakresie wykonania wszystkich zadań to:
przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych oraz co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC tj. prędkości pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasażerskim do 160 km/h, a w ruchu towarowym do 120 km/h i maksymalnego nacisku 221 kN na oś,
dostosowanie modernizowanych i przebudowywanych kolejowych obiektów inżynieryjnych do przeniesienia obciążeń pionowych, zgodnych z modelami obciążeń podanymi w „Standardach technicznych – szczegółowych warunkach technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości 160 km/h (dla taboru konwencjonalnego)”,
spełnienie wymagań określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17.6.2008 r. w sprawie interoperacyjności kolei we Wspólnocie (z późn. zm.)
spełnienie wymagań Decyzji Komisji z dnia 25.1.2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei (2012/88/UE)” – zastosowanie po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia o niej państw członkowskich, zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem kolejowym na długości całej linii i wyposażenie obiektów, w których znajdują się urządzenia srk, w instalacje sygnalizacji pożaru i włamania oraz systemy gaszenia pożaru(niepowodujących podczas działania uszkodzeń w urządzeniach srk), optymalizacja układów torowych na stacjach i szlakach, zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych w wyniku zmniejszenia ich ilości oraz wyposażenia pozostałych przejazdów w nowoczesną sygnalizację i „nadzór wizualny”, poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych oraz usprawnienie ruchu kołowego w sąsiedztwie linii kolejowej poprzez budowę nowych dróg dojazdowych, poprawa jakości usług przewozowych i wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie po zakończeniu zadania realizowania oferty przewozowej z użyciem nowoczesnego taboru nowej generacji dla wprowadzenia wyższej prędkości operacyjnej oraz skrócenia czasu jazdy i zwiększenia przepustowości linii, optymalizacja posterunków ruchowych,
likwidacja peronów wyspowych na przystankach o ile to możliwe w poszczególnych lokalizacjach i zastąpienie ich peronami jednokrawędziowymi naprzemiennymi, poprawa stanu ochrony środowiska w czasie prowadzonych robót budowlanych i w czasie eksploatacji zmodernizowanej linii, zmniejszenie zagrożenia oddziaływania przewozu ładunków niebezpiecznych na środowisko, zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności, uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów przez:
zwiększenie komfortu podróży, skrócenie czasu podróży,
zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność),
zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków,
eliminację barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
dostosowanie peronów do obecnego i przyszłego taboru pasażerskiego zgodnie z obowiązującymi TSI.
Dokumentacja, którą udostępni Zamawiający:
Dokumentacja projektowa zostanie przedłożona przez Zamawiającego w zakresie projektów budowlanych i projektów wykonawczych niżej wymienionych branż:
Projekty budowlane – zagospodarowanie terenu
Projekty budowlane – architektura i konstrukcja
Projekty budowlane – urządzenia sterowania ruchem klejowym
Projekty budowlane – sieci i urządzenia telekomunikacyjne
Projekty budowlane i wykonawcze – sieć trakcyjna
Projekty budowlane i wykonawcze – elektroenergetyka
Projekty budowlane i wykonawcze – branża torowa
Projekty budowlane i wykonawcze – perony i mała architektura
Projekty budowlane i wykonawcze – geotechnika
Projekty budowlane i wykonawcze – branża drogowa
Projekty budowlane i wykonawcze – obiekty inżynieryjne
Projekty budowlane i wykonawcze – obiekty kubaturowe
Projekty budowlane i wykonawcze – branża wod – kan
Projekty wykonawcze – sieci i urządzenia telekomunikacyjne (usuwanie kolizji)
UWAGA – Przedmiotowe roboty prowadzone będą etapowo przy całodobowych i czasowych zamknięciach torowych. Planuje się realizację robót etapowo, tj.:
1) W pierwszym etapie planowane jest zamknięcie dwutorowe odcinka 2 i 3 tj. od Pilawy do Lublina z zachowaniem przejezdności stacji Pilawa i odcinka Pilawa – Garwolin (zamknięcie jednotorowe), odcinka Dęblin – Puławy Azoty (zamknięcie jednotorowe) i stacji Lublin, dla komunikowania pozostałych linii dochodzących, poprzez prowadzenie robót w fazach. Czas trwania zamknięcia – 18 miesięcy.
2) Po ukończeniu odcinka nr 2 tj. Pilawa – Dęblin zostanie zamknięty 1 odcinek jednotorowy Otwock – Pilawa na okres 12 kolejnych miesięcy, przy zachowaniu przejezdności stacji Otwock i Pilawa poprzez fazowanie.
W tym okresie wykorzystana będzie linia kolejowa nr 30 jako trasa objazdowa.
Przedmiot Zamówienia podzielono na 8 (osiem) CZĘŚCI (Zamówienia Częściowe):
— Zamówienie Częściowe A – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Pilawa;
— Zamówienie Częściowe B – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa – Dęblin;
— Zamówienie Częściowe C – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin;
— Zamówienie Częściowe D – wykonanie projektów i robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie srk wraz z teletechniką i ETCS na odcinku Otwock – Lublin;
— Zamówienie Częściowe E – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie Linii Potrzeb Nietrakcyjnych na odcinku Otwock – Pilawa;
— Zamówienie Częściowe F – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Otwock – Pilawa;
— Zamówienie Częściowe G – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Pilawa – Dęblin;
— Zamówienie Częściowe H – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Dęblin – Lublin.
Realizację przedmiotowego zakresu planuje się w ramach 3 (trzech) LOTÓW (gdzie LOT traktowany jest jako odcinek linii kolejowej):
Lot A – odcinek Otwock – Pilawa (obejmuje Zamówienie Częściowe A, E oraz F),
Lot B – odcinek Pilawa – Dęblin (obejmuje Zamówienie Częściowe B oraz G),
Lot C – odcinek Dęblin – Lublin (obejmuje Zamówienie Częściowe C oraz H)
natomiast Zamówienie Częściowe D będzie realizowane łącznie w ramach wszystkich Lotów A, B oraz C.
W zakresie Zamówienia Częściowego A przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:
układów torowych z podtorzem w tym budowa drugiego toru, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem,
przejazdów i przejść w poziomie szyn,
nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów,
dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,
dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,
kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji,
obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami,
peronów z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób niepełnosprawnych,
sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV,
elektroenergetyki do 1 kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych,
obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych,
usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce),
urządzeń ochrony środowiska,
kolidujących obiektów i sieci niezwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym F.
W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:
konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót,
zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,
zapewnienie obsługi geodezyjnej,
przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,
poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,
prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,
prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Roboty tymczasowe obejmują w szczególności:
roboty niezbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej,
roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:
1. Projekty wykonawcze w tym w szczególności:
Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,
Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,
Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji,
Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,
Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót.
2. Dokumenty powykonawcze w szczególności:
projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB;
geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami.
zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Otwock – Pilawa,
operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.
W zakresie Zamówienia Częściowego B przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:
układów torowych z podtorzem, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem,
przejazdów i przejść w poziomie szyn,
nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów,
dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,
dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,
kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji,
obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami,
peronów z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób niepełnosprawnych,
sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV,
linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN),
elektroenergetyki do 1 kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych,
obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych,
usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce),
urządzeń ochrony środowiska,
obiektów i sieci niezwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym G.
W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:
konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,
zapewnienie obsługi geodezyjnej,
przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,
poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,
prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,
prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Roboty tymczasowe obejmują w szczególności:
roboty niezbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej,
roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:
1. Projekty wykonawcze, w szczególności:
Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,
Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,
Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,
Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji,
Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,
Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót.
2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności:
projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB;
geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami,
zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Pilawa – Dęblin,
operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.
W zakresie Zamówienia Częściowego C przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:
układów torowych z podtorzem, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem,
przejazdów i przejść w poziomie szyn,
nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów,
dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,
dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,
kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji,
obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami, peronów z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób niepełnosprawnych,
sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV,
linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN),
elektroenergetyki do 1 kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych,
obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych,
usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce),
urządzeń ochrony środowiska,
obiektów i sieci niezwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym H.
W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:
konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót
zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,
zapewnienie obsługi geodezyjnej,
przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,
poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,
prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe – trzyzmianowym,
prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Roboty tymczasowe obejmują:
roboty niezbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej,
roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:
1. Projekty wykonawcze, w szczególności:
Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,
Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,
Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,
Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji,
Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,
Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót.
2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności:
projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB;
geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami, zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Dęblin – Lublin,
operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.
W zakresie Zamówienia Częściowego D przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:
urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) w tym: urządzeń stacyjnych i liniowych wraz z warstwą LCS oraz systemu ERTMS/ETCS poziom 2,
urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowo-drogowych,
kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: srk, telekomunikacyjnych wraz z usunięciem kolizji,
sieci transmisji danych dla potrzeb sterowania i kierowania ruchem kolejowym, i innych systemów,
oraz wykonanie następujących projektów:
Projekty wykonawcze – urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
Projekty wykonawcze – urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowo-drogowych,
Projekty wykonawcze -sieci i urządzenia telekomunikacyjne,
Projekty wykonawcze – urządzenia ERTMS/ETCS.
W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:
konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót
zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,
zapewnienie obsługi geodezyjnej,
przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,
poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,
prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe – trzyzmianowym,
prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Roboty tymczasowe obejmują:
roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:
1. Projekty wykonawcze, w szczególności:
Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,
Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,
Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,
Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i we współpracy z wykonawcą torowym,
Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,
Inne projekty branżowe technologiczne niezbędne do realizacji robót.
2. Dokumenty powykonawcze:
projekty powykonawcze w zakresie SRK wraz z systemami zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo drogowych, teletechniką i ETCS w podziale na odcinki Otwock – Pilawa, Pilawa – Dęblin, Dęblin – Lublin z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą robót torowych; geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami.
operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.
W zakresie Zamówienia Częściowego E przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:
linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) wraz z usunięciem kolizji
W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:
konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,
zapewnienie obsługi geodezyjnej,
przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,
poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,
prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,
prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Roboty tymczasowe obejmują:
roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu,
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:
1. Projekty wykonawcze, w szczególności:
Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,
Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,
Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,
Projekty fazowania robót jeśli takie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami,
Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,
Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót
2. Dokumenty powykonawcze:
projekty powykonawcze w zakresie linii potrzeb nietrakcyjnych z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą torowym i srk;
geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami,
operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.
W zakresie Zamówienia Częściowego F przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:
Rozbiórka budynku w km 32,853 -Rozbiórka budynku magazynowego w 38,853
Rozbiórka budynku schroniska drogowego w km
Rozbiórka budynku mieszkalnego w km 42,307
Rozbiórka budynku gospodarczego w km 42,317
Rozbiórka budynku w km 46,880
W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:
konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót
zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,
zapewnienie obsługi geodezyjnej,
przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,
poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,
prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,
prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Roboty tymczasowe obejmują:
roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu,
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:
1. Projekty wykonawcze w szczególności:
Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót:
Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.
Projekty technologii i organizacji rozbiórki i demontażu.
Projekty fazowania robót jeśli takie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami,
Inne projekty branżowe niezbędne do realizacji robót
2. Dokumenty powykonawcze w szczególności:
projekty powykonawcze w zakresie budynków wraz z instalacjami z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB i odpowiednich służb we współpracy z wykonawcą torowym,
geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami.
operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.
W zakresie Zamówienia Częściowego G przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:
Budynek – Warsztat Naprawczy, garaż.
W chwili obecnej w miejscu nowego budynku (warsztatu naprawczego, garażu) znajduje się istniejąca hala o konstrukcji stalowej.
Przewidziano rozbiórkę istniejącej konstrukcji hali i wykonanie nowej konstrukcji budynku.
Usytuowanie budynku znajduje się w okolicach km 103 w Dęblinie.
Budynek hali ma służyć do całorocznego, bieżącego utrzymania i naprawy sprzętu i urządzeń obsługi, organizacji i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Budynek administracyjny – ISE Dęblin
Budynek jest dwukondygnacyjny, murowany, podpiwniczony.
Obiekt pełni funkcję administracyjno – biurową oraz magazynową.
W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:
konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót
zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,
zapewnienie obsługi geodezyjnej,
przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie
poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,
prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,
prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Roboty tymczasowe obejmują w szczególności:
roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:
1. Projekty wykonawcze, w tym w szczególności:
Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,
Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,
Projekty technologii i organizacji rozbiórki i demontażu,
Projekty fazowania robót jeśli takie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami,
Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót.
2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności:
projekty powykonawcze w zakresie budynków wraz z instalacjami z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą zadania nr 2 oraz 4;
geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym, w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami,
operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.
W zakresie Zamówienia Częściowego H przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:
Puławy – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej. Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż., teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym].
Klementowice – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej. Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż., teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym].
Nałęczów – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej.
Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż.,teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym].
Sadurki – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej.
Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż.,teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym].
Motycz – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej.
Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż. ,teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym].
Rozbiórka budynku dwukondygnacyjnego murowanego o pow. ok. 106 m 2 w km 164
Rozbiórka budynku drewnianego o pow. ok. 24,0 m² w km 164.
W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:
konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót
zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,
zapewnienie obsługi geodezyjnej,
przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,
poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,
prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,
prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Roboty tymczasowe obejmują:
roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:
1. Projekty wykonawcze w tym w szczególności:
Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót:
Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,
Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,
Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji,
Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,
Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót.
2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności:
projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą zadania nr 3 oraz 4;geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami.
operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45220000, 45100000, 45200000, 45210000, 45230000, 45300000, 45400000, 45500000, 45234000, 45234115, 45312330, 45314000, 45314300, 45314310

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 80
2. Termin realizacji. Waga 10
3. Okres gwarancji. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
6060/ICZ3/17240/06867/15/P
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 241-436552 z dnia 12.12.2015


Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 060-100554 z dnia 25.3.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 057-095247 z dnia 22.3.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 037-059496 z dnia 23.2.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 030-047660 z dnia 2.2.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 014-019693 z dnia 21.1.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” w ramach projektu POIIŚ 5.1-11.1 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock– Dęblin – Lublin, etap I” – zamówienie częściowe a – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Pilawa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
5.6.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: Budimex Budownictwo Sp. z o.o./ Ferrovial Agroman S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 504 734 113,81 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 479 237 142,41 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 22
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 1 Część nr: 2 - Nazwa: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” w ramach projektu POIIŚ 5.1-11.1 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock– Dęblin – Lublin, etap I” – zamówienie częściowe b – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa – Dęblin
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.5.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: Mostostal Kraków S.A./PKP Energetyka S.A./ Schweerbau GmbH & CO. KG Bauunternehmen
ul. Ujastek 7
30-969 Kraków
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 786 547 775,09 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 734 815 228,10 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 22
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 1 Część nr: 3 - Nazwa: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” w ramach projektu POIIŚ 5.1-11.1 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock– Dęblin – Lublin, etap I” – zamówienie częściowe c – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.5.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: Astaldi S.p.A./ Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A./ Przedsiębiorstwo Budowy Dróg I Mostów Sp. z o.o./ “Zhol Zhondeushi” Company” LLP
ul. (via) G. V. Bona 65
00156 Rzym
Włochy

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 030 446 034,72 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 930 548 212,06 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 22
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 1 Część nr: 4 - Nazwa: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” w ramach projektu POIIŚ 5.1-11.1 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I” – zamówienie częściowe d – wykonanie projektów i robót modernizacji linii kolejowej nr 7
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.9.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: Thales Polska Sp. z o.o./ DP System Sp. z o.o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 801 715 329,31 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 607 852 132,66 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 42
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 1 Część nr: 8 - Nazwa: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” w ramach projektu POIIŚ 5.1-11.1 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock– Dęblin – Lublin, etap I”- Zamówienie Częściowe H – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Dęblin – Lublin
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.7.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Max – Bud Grzegorz Pawłowski
Szerokie 119
20-050 Lublin
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 9 701 754,47 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 10 982 046,45 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt POIIŚ 5.1-11.1 PN. „prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock– Dęblin – Lublin, etap I”.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.
2.Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest
Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
6.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.9.2017

TITytułPolska-Warszawa: Roboty inżynieryjne i budowlane
NDNr dokumentu467103-2017
PDData publikacji22/11/2017
OJDz.U. S224
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany21/11/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura2 - Procedura ograniczona
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
OCPierwotny kod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312330 - Montaż anten radiowych
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://www.plk-sa.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

22/11/2017    S224    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Roboty inżynieryjne i budowlane

2017/S 224-467103

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Polska
E-mail: anna.bienczyk@plk-sa.pl
Faks: +48 224732399


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.plk-sa.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka prawa handlowego w której Skarb Państwa posiada ponad 50 % akcji.
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport kolejowy zarządzanie liniami kolejowymi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050 – 175,850.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin.
Bezpośrednie cele i efekty przyszłej modernizacji linii kolejowej nr 7, które powinny być uwzględnione w zakresie wykonania wszystkich zadań to:
przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych oraz co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC tj. prędkości pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasażerskim do 160 km/h, a w ruchu towarowym do 120 km/h i maksymalnego nacisku 221 kN na oś,
dostosowanie modernizowanych i przebudowywanych kolejowych obiektów inżynieryjnych do przeniesienia obciążeń pionowych, zgodnych z modelami obciążeń podanymi w „Standardach technicznych – szczegółowych warunkach technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości 160 km/h (dla taboru konwencjonalnego)”,
spełnienie wymagań określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17.6.2008 r. w sprawie interoperacyjności kolei we Wspólnocie (z późn. zm.)
spełnienie wymagań Decyzji Komisji z dnia 25.1.2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei (2012/88/UE)” – zastosowanie po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia o niej państw członkowskich, zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem kolejowym na długości całej linii i wyposażenie obiektów, w których znajdują się urządzenia srk, w instalacje sygnalizacji pożaru i włamania oraz systemy gaszenia pożaru(niepowodujących podczas działania uszkodzeń w urządzeniach srk), optymalizacja układów torowych na stacjach i szlakach, zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych w wyniku zmniejszenia ich ilości oraz wyposażenia pozostałych przejazdów w nowoczesną sygnalizację i „nadzór wizualny”, poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych oraz usprawnienie ruchu kołowego w sąsiedztwie linii kolejowej poprzez budowę nowych dróg dojazdowych, poprawa jakości usług przewozowych i wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie po zakończeniu zadania realizowania oferty przewozowej z użyciem nowoczesnego taboru nowej generacji dla wprowadzenia wyższej prędkości operacyjnej oraz skrócenia czasu jazdy i zwiększenia przepustowości linii, optymalizacja posterunków ruchowych,
likwidacja peronów wyspowych na przystankach o ile to możliwe w poszczególnych lokalizacjach i zastąpienie ich peronami jednokrawędziowymi naprzemiennymi, poprawa stanu ochrony środowiska w czasie prowadzonych robót budowlanych i w czasie eksploatacji zmodernizowanej linii, zmniejszenie zagrożenia oddziaływania przewozu ładunków niebezpiecznych na środowisko, zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności, uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów przez:
zwiększenie komfortu podróży, skrócenie czasu podróży,
zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność),
zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków,
eliminację barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
dostosowanie peronów do obecnego i przyszłego taboru pasażerskiego zgodnie z obowiązującymi TSI.
Dokumentacja, którą udostępni Zamawiający:
Dokumentacja projektowa zostanie przedłożona przez Zamawiającego w zakresie projektów budowlanych i projektów wykonawczych niżej wymienionych branż:
Projekty budowlane – zagospodarowanie terenu
Projekty budowlane – architektura i konstrukcja
Projekty budowlane – urządzenia sterowania ruchem klejowym
Projekty budowlane – sieci i urządzenia telekomunikacyjne
Projekty budowlane i wykonawcze – sieć trakcyjna
Projekty budowlane i wykonawcze – elektroenergetyka
Projekty budowlane i wykonawcze – branża torowa
Projekty budowlane i wykonawcze – perony i mała architektura
Projekty budowlane i wykonawcze – geotechnika
Projekty budowlane i wykonawcze – branża drogowa
Projekty budowlane i wykonawcze – obiekty inżynieryjne
Projekty budowlane i wykonawcze – obiekty kubaturowe
Projekty budowlane i wykonawcze – branża wod – kan
Projekty wykonawcze – sieci i urządzenia telekomunikacyjne (usuwanie kolizji)
UWAGA – Przedmiotowe roboty prowadzone będą etapowo przy całodobowych i czasowych zamknięciach torowych. Planuje się realizację robót etapowo, tj.:
1) W pierwszym etapie planowane jest zamknięcie dwutorowe odcinka 2 i 3 tj. od Pilawy do Lublina z zachowaniem przejezdności stacji Pilawa i odcinka Pilawa – Garwolin (zamknięcie jednotorowe), odcinka Dęblin – Puławy Azoty (zamknięcie jednotorowe) i stacji Lublin, dla komunikowania pozostałych linii dochodzących, poprzez prowadzenie robót w fazach. Czas trwania zamknięcia – 18 miesięcy.
2) Po ukończeniu odcinka nr 2 tj. Pilawa – Dęblin zostanie zamknięty 1 odcinek jednotorowy Otwock – Pilawa na okres 12 kolejnych miesięcy, przy zachowaniu przejezdności stacji Otwock i Pilawa poprzez fazowanie.
W tym okresie wykorzystana będzie linia kolejowa nr 30 jako trasa objazdowa.
Przedmiot Zamówienia podzielono na 8 (osiem) CZĘŚCI (Zamówienia Częściowe):
— Zamówienie Częściowe A – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Pilawa;
— Zamówienie Częściowe B – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa – Dęblin;
— Zamówienie Częściowe C – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin;
— Zamówienie Częściowe D – wykonanie projektów i robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie srk wraz z teletechniką i ETCS na odcinku Otwock – Lublin;
— Zamówienie Częściowe E – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie Linii Potrzeb Nietrakcyjnych na odcinku Otwock – Pilawa;
— Zamówienie Częściowe F – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Otwock – Pilawa;
— Zamówienie Częściowe G – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Pilawa – Dęblin;
— Zamówienie Częściowe H – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Dęblin – Lublin.
Realizację przedmiotowego zakresu planuje się w ramach 3 (trzech) LOTÓW (gdzie LOT traktowany jest jako odcinek linii kolejowej):
Lot A – odcinek Otwock – Pilawa (obejmuje Zamówienie Częściowe A, E oraz F),
Lot B – odcinek Pilawa – Dęblin (obejmuje Zamówienie Częściowe B oraz G),
Lot C – odcinek Dęblin – Lublin (obejmuje Zamówienie Częściowe C oraz H)
natomiast Zamówienie Częściowe D będzie realizowane łącznie w ramach wszystkich Lotów A, B oraz C.
W zakresie Zamówienia Częściowego A przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:
układów torowych z podtorzem w tym budowa drugiego toru, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem,
przejazdów i przejść w poziomie szyn,
nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów,
dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,
dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,
kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji,
obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami,
peronów z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób niepełnosprawnych,
sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV,
elektroenergetyki do 1kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych,
obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych,
usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce),
urządzeń ochrony środowiska,
kolidujących obiektów i sieci niezwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym F.
W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:
konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót,
zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,
zapewnienie obsługi geodezyjnej,
przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,
poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,
prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,
prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Roboty tymczasowe obejmują w szczególności:
roboty niezbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej,
roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:
1. Projekty wykonawcze w tym w szczególności:
Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,
Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp., Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,
Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji,
Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,
Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót.
2. Dokumenty powykonawcze w szczególności:
projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB;
geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami.
zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Otwock – Pilawa,
operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.
W zakresie Zamówienia Częściowego B przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:
układów torowych z podtorzem, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem,
przejazdów i przejść w poziomie szyn,
nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów,
dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,
dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,
kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji,
obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami,
peronów z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób niepełnosprawnych,
sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV,
linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN),
elektroenergetyki do 1kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych,
obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych,
usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce),
urządzeń ochrony środowiska,
obiektów i sieci niezwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym G.
W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:
konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,
zapewnienie obsługi geodezyjnej,
przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,
poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,
prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,
prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Roboty tymczasowe obejmują w szczególności:
roboty niezbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej,
roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:
1. Projekty wykonawcze, w szczególności:
Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,
Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,
Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,
Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji,
Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,
Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót.
2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności:
projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB;
geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami,
zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Pilawa – Dęblin,
operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.
W zakresie Zamówienia Częściowego C przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:
układów torowych z podtorzem, wzmocnieniem gruntu, robotami okołotorowymi i odwodnieniem,
przejazdów i przejść w poziomie szyn,
nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów,
dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg dojazdowych/ technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,
dróg dojazdowych do obiektów budowlanych oraz dróg istniejących w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem,
kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: elektrycznych, wraz z usunięciem kolizji,
obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, przejść pod torami, peronów z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu barier „architektonicznych” dla osób niepełnosprawnych,
sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV,
linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN),
elektroenergetyki do 1kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych,
obiektów kubaturowych związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych,
usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce),
urządzeń ochrony środowiska,
obiektów i sieci niezwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze kolejowym z wyłączeniem wymienionych w Zamówieniu Częściowym H.
W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:
konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót
zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,
zapewnienie obsługi geodezyjnej,
przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,
poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,
prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe – trzyzmianowym,
prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Roboty tymczasowe obejmują:
roboty niezbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej,
roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:
1. Projekty wykonawcze, w szczególności:
Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,
Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,
Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,
Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i przeprowadzeniu koordynacji,
Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,
Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót.
2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności:
projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami również przekazanymi przez innych wykonawców potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB;
geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami, zebranie skompletowanie i skoordynowanie dokumentacji powykonawczej własnej i pozostałych wykonawców w ramach odcinka Dęblin – Lublin,
operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.
W zakresie Zamówienia Częściowego D przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:
urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) w tym: urządzeń stacyjnych i liniowych wraz z warstwą LCS oraz systemu ERTMS/ETCS poziom 2,
urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowo-drogowych,
kanalizacji kablowej głównych tras kablowych oraz kabli: srk, telekomunikacyjnych wraz z usunięciem kolizji,
sieci transmisji danych dla potrzeb sterowania i kierowania ruchem kolejowym, i innych systemów,
oraz wykonanie następujących projektów:
Projekty wykonawcze – urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
Projekty wykonawcze – urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowo-drogowych,
Projekty wykonawcze -sieci i urządzenia telekomunikacyjne,
Projekty wykonawcze – urządzenia ERTMS/ETCS.
W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:
konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót
zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,
zapewnienie obsługi geodezyjnej,
przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,
poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,
prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe – trzyzmianowym,
prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Roboty tymczasowe obejmują:
roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:
1. Projekty wykonawcze, w szczególności:
Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,
Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,
Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,
Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji na postawie danych otrzymanych od wykonawcy zakresu SRK i we współpracy z wykonawcą torowym,
Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,
Inne projekty branżowe technologiczne niezbędne do realizacji robót.
2. Dokumenty powykonawcze:
projekty powykonawcze w zakresie SRK wraz z systemami zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo drogowych, teletechniką i ETCS w podziale na odcinki Otwock – Pilawa, Pilawa – Dęblin, Dęblin – Lublin z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą robót torowych; geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami.
operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.
W zakresie Zamówienia Częściowego E przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:
linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) wraz z usunięciem kolizji
W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:
konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,
zapewnienie obsługi geodezyjnej,
przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,
poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,
prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,
prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Roboty tymczasowe obejmują:
roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu,
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:
1. Projekty wykonawcze, w szczególności:
Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,
Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,
Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,
Projekty fazowania robót jeśli takie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami,
Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,
Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót
2. Dokumenty powykonawcze:
projekty powykonawcze w zakresie linii potrzeb nietrakcyjnych z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą torowym i srk;
geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami,
operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.
W zakresie Zamówienia Częściowego F przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:
Rozbiórka budynku w km 32,853 -Rozbiórka budynku magazynowego w 38,853
Rozbiórka budynku schroniska drogowego w km
Rozbiórka budynku mieszkalnego w km 42,307
Rozbiórka budynku gospodarczego w km 42,317
Rozbiórka budynku w km 46,880
W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:
konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót
zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,
zapewnienie obsługi geodezyjnej,
przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,
poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,
prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,
prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Roboty tymczasowe obejmują:
roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu,
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:
1. Projekty wykonawcze w szczególności:
Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót:
Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.
Projekty technologii i organizacji rozbiórki i demontażu.
Projekty fazowania robót jeśli takie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami,
Inne projekty branżowe niezbędne do realizacji robót
2. Dokumenty powykonawcze w szczególności:
projekty powykonawcze w zakresie budynków wraz z instalacjami z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB i odpowiednich służb we współpracy z wykonawcą torowym,
geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami.
operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.
W zakresie Zamówienia Częściowego G przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:
Budynek – Warsztat Naprawczy, garaż.
W chwili obecnej w miejscu nowego budynku (warsztatu naprawczego, garażu) znajduje się istniejąca hala o konstrukcji stalowej.
Przewidziano rozbiórkę istniejącej konstrukcji hali i wykonanie nowej konstrukcji budynku.
Usytuowanie budynku znajduje się w okolicach km 103 w Dęblinie.
Budynek hali ma służyć do całorocznego, bieżącego utrzymania i naprawy sprzętu i urządzeń obsługi, organizacji i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Budynek administracyjny – ISE Dęblin
Budynek jest dwukondygnacyjny, murowany, podpiwniczony.
Obiekt pełni funkcję administracyjno – biurową oraz magazynową.
W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:
konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót
zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,
zapewnienie obsługi geodezyjnej,
przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie
poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,
prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,
prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Roboty tymczasowe obejmują w szczególności:
roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:
1. Projekty wykonawcze, w tym w szczególności:
Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót,
Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,
Projekty technologii i organizacji rozbiórki i demontażu,
Projekty fazowania robót jeśli takie będą konieczne w koordynacji z pozostałymi branżami,
Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót.
2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności:
projekty powykonawcze w zakresie budynków wraz z instalacjami z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika robót i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą zadania nr 2 oraz 4;
geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym, w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami,
operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.
W zakresie Zamówienia Częściowego H przedmiot zamówienia będzie obejmować prace związane z rozbiórką, budową, przebudową lub rozbudową następujących obiektów budowlanych:
Puławy – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej. Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż., teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym].
Klementowice – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej. Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż., teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym].
Nałęczów – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej.
Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż.,teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym].
Sadurki – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej, budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej.
Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż.,teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym].
Motycz – rozbiórka nastawni dysponującej i wykonawczej budowa jednej nowej nastawni w miejsce istniejących nastawni dysponującej i wykonawczej w systemie budownictwa modułowego umożliwiającego przyszłościową wygodną dekompozycję lokalizacyjno-funkcjonalną do aktualnie potrzebnej nowej technicznej powierzchni użytkowej.
Budynek nastawni wyposażony zostanie w instalacje, przyłącza i sieci: sanitarne, elektryczne, p.poż. ,teletechniczne, srk[sterowania ruchem kolejowym].
Rozbiórka budynku dwukondygnacyjnego murowanego o pow. ok. 106 m 2 w km 164
Rozbiórka budynku drewnianego o pow. ok. 24,0 m² w km 164.
W ramach realizacji i zakończenia robót przewiduje się w szczególności:
konieczność koordynacji i wzajemnej współpracy z wykonawcami robót pozostałych zadań i na pograniczu robót
zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie kosztów z tym związanych,
zapewnienie obsługi geodezyjnej,
przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie,
poniesienie kosztów zajętości terenów tj. czasowego zajęcia pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych,
prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-trzyzmianowym,
prowadzenie robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Roboty tymczasowe obejmują:
roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie w szczególności następujących dokumentów:
1. Projekty wykonawcze w tym w szczególności:
Projekty wynikające z harmonogramu robót i przyjętej organizacji robót:
Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.,
Projekty technologii i organizacji montażu i demontażu,
Projekty fazowania robót zbiorcze dla wszystkich branż wraz z automatyką oraz harmonogram robót i zamknięć torowych dla robót na poszczególnych odcinkach z zachowaniem przejezdności stacji,
Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego,
Inne projekty branżowe i technologiczne niezbędne do realizacji robót.
2. Dokumenty powykonawcze, w szczególności:
projekty powykonawcze wszystkich branż z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru oraz projektantów sprawujących nadzór autorski sporządzone na zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego do WINB we współpracy z wykonawcą zadania nr 3 oraz 4;geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami – w tym w szczególności Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z dokumentacją użytych do budowy materiałów i wbudowanych urządzeń z właściwymi świadectwami.
operat kolaudacyjny wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45220000, 45100000, 45200000, 45210000, 45230000, 45300000, 45400000, 45500000, 45234000, 45234115, 45312330, 45314000, 45314300, 45314310

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 80
2. Termin realizacji. Waga 10
3. Okres gwarancji. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
6060/ICZ3/17240/06867/15/P
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 241-436552 z dnia 12.12.2015


Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 060-100554 z dnia 25.3.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 057-095247 z dnia 22.3.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 037-059496 z dnia 23.2.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 030-047660 z dnia 2.2.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 014-019693 z dnia 21.1.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 5 - Nazwa: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” w ramach projektu POIIŚ 5.1-11.1 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock– Dęblin – Lublin, etap I” – ZAmówienie częściowe E – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie Linii Potrzeb Nietrakcyjnych na odcinku Otwock – Pilawa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.10.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AB Kauno Tiltai
ul. Ateities 46
LT-52502 Kowno
Litwa

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 9 961 091,66 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 13 443 900 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 10
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt POIIŚ 5.1-11.1 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock– Dęblin – Lublin, etap I”.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.
2.Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest
Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
6.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.11.2017

Adres: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: ewa.wrobel@plk-sa.pl
tel: +48 914715853
fax: +48 224732155
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-01-22
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 43655220151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-12-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PO]: Przetarg Ograniczony
Czas na realizację: 43 miesięcy
Wadium: 25000000 ZŁ
Szacowana wartość* 833 333 333 PLN  -  1 250 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.plk-sa.pl
Informacja dostępna pod: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” w ramach projektu POIIŚ 5.1-11.1 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa AB Kauno Tiltai
ul. Ateities 46, 52502 Kowno, Litwa
2017-10-27 13 443 900,00
„Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” w ramach projektu POIIŚ 5.1-11.1 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa Konsorcjum: Mostostal Kraków S.A./PKP Energetyka S.A./ Schweerbau GmbH & CO. KG Bauunternehmen
ul. Ujastek 7, 30-969 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
2017-05-29 734 815 228,00
„Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” w ramach projektu POIIŚ 5.1-11.1 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa Konsorcjum: Astaldi S.p.A./ Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A./ Przedsiębiorstwo Budowy Dróg I Mostów Sp. z o.o./ “Zhol Zhondeushi” Company” LLP
ul. (via) G. V. Bona 65, 00156 Rzym, Włochy
2017-05-29 930 548 212,00
„Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” w ramach projektu POIIŚ 5.1-11.1 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa Konsorcjum: Thales Polska Sp. z o.o./ DP System Sp. z o.o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2017-09-22 607 852 132,00
„Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock –Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” w ramach projektu POIIŚ 5.1-11.1 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa Max – Bud Grzegorz Pawłowski
Szerokie 119, 20-050 Lublin, woj. LUBELSKIE
2017-07-31 10 982 046,00