TITytułPolska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej
NDNr dokumentu437596-2016
PDData publikacji13/12/2016
OJDz.U. S240
TWMiejscowośćSZCZECINEK
AUNazwa instytucjiSkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/12/2016
DTTermin23/01/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV77231000 - Usługi gospodarki leśnej
OCPierwotny kod CPV77231000 - Usługi gospodarki leśnej
RCKod NUTSPL422
PL631
IAAdres internetowy (URL)www.szczecinek.lasy.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

13/12/2016    S240    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej

2016/S 240-437596

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Szczecinek
78-400
Polska
Osoba do kontaktów: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301
Kod NUTS: PL422


Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

I.2)Wspólne zamówienie
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Bobolice, Sławno, Świdwin, Świerczyna i operatu siedliskowego dla Nadl. Człuchów.

Numer referencyjny: ZR.270.2.4.2016
II.1.2)Główny kod CPV
77231000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Bobolice, Sławno, Świdwin, Świerczyna i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Człuchów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 393 300.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Bobolice, Sławno, Świdwin, Świerczyna.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL422
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictw: Bobolice, Sławno, Świdwin, Świerczyna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie projektów planów urządzenia lasu na okres od 1.1.2019 r. do 31.12.2028 r.,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, dla Nadleśnictw:

Bobolice (obręby leśne: Bobolice, Kurowo) dla powierzchni ogólnej 19209 ha

Sławno (obręby leśne: Stary Kraków, Nowy Kraków, Żukowo) dla powierzchni ogólnej 23928 ha

Świdwin (obręby leśne: Klęcko, Podwilcze, Świdwin) dla powierzchni ogólnej 24738 ha

Świerczyna (obręb leśny: Świerczyna) dla powierzchni ogólnej 16203 ha

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania dla każdego z projektów PUL w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 501 900.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/01/2017
Koniec: 31/01/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Część nie może być dzielona przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Człuchów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL631
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Człuchów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Człuchów (obręby leśne: Domisław, Lipie, Polnica)

powierzchnia ogólna nadleśnictwa – 22467 ha,

w tym lasy oraz grunty do zalesienia – 21395 ha.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 891 400.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/01/2017
Koniec: 15/01/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Część nie może być dzielona przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca winien spełniać wymagania w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych określonych w rozporządzeniu Min. Środowiska z dnia 9.8.2012 r. (Dz.U.2012.949).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 200 000 PLN, oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej 2 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

I. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie), Wykonawca składający ofertę:

— dotyczącą projektów pul – wykaże, że:

wykonał należycie co najmniej trzy projekty planów urządzenia lasu dla nadleśnictw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z których każdy: zatwierdzony został przez ministra właściwego do spraw środowiska i wykonany za cenę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN netto;

— dotyczącą operatu siedliskowego – wykaże, że:

wykonał należycie, co najmniej dwa operaty siedliskowe dla nadleśnictw, każdy za cenę nie mniejszą niż 700 000 PLN netto.

II. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

odpowiednim wyposażeniem technicznym, umożliwiającym wykonywanie prac urządzeniowych przy sporządzaniu planów urządzenia lasu obejmującym:

1) przyrządy do pomiarów drzew i drzewostanów, umożliwiające wykonywanie pomiarów średnicy drzew na wysokości 1,3 m z dokładnością do 1 mm oraz wysokości drzew;

2) dalmierze lub taśmy;

3) odbiorniki systemu nawigacji satelitarnej (GPS);

4) świdry przyrostowe;

5) system teleinformatyczny posiadający funkcjonalność niezbędną do wykonania dokumentacji urządzeniowej w postaci dokumentów elektronicznych, w tym do sporządzenia:

a) opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych oraz przedstawień graficznych,

b) baz danych,

c) map z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej (GIS).

III. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

co najmniej 4 osobami do wykonania zamówienia – liczone oddzielnie na każde z nadleśnictw. Osoby przeznaczone do wykonania niniejszego zamówienia muszą posiadać co najmniej trzyletni staż przy pracach związanych z opracowaniem PUL dla nadleśnictw oraz kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wymagane wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.)

oraz

dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże po 1 osobie na każde z nadleśnictw – do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia w ramach nadleśnictwa. Osoby te muszą posiadać, co najmniej sześcioletni staż przy pracach związanych z opracowaniem PUL dla nadleśnictw oraz kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wymagane wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.)

oraz

dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże, co najmniej 1 osobę, posiadającą nie mniejszy niż dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięć lat sprawującą nadzór nad pracami związanymi z opracowaniem PUL dla nadleśnictw – do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia. Osoba ta winna posiadać kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie niezbędne do wykonania nadzoru, wymagane wyższe wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/01/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/03/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/01/2017
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Mała sala konferencyjna.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 2) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3) Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert: Jednolity europejski dokument zamówienia. 4) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 1: 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 2: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN).

Zamawiający nie przewiduje: – zawarcia umowy ramowej; – wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; -.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2016
TITytułPolska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej
NDNr dokumentu30025-2017
PDData publikacji26/01/2017
OJDz.U. S18
TWMiejscowośćSZCZECINEK
AUNazwa instytucjiSkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany23/01/2017
DTTermin09/02/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV77231000 - Usługi gospodarki leśnej
OCPierwotny kod CPV77231000 - Usługi gospodarki leśnej
RCKod NUTSPL422
PL631
IAAdres internetowy (URL)www.szczecinek.lasy.gov.pl

26/01/2017    S18    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej

2017/S 018-030025

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 240-437596)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Szczecinek
78-400
Polska
Osoba do kontaktów: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301
Kod NUTS: PL422


Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Bobolice, Sławno, Świdwin, Świerczyna i operatu siedliskowego dla Nadl. Człuchów.

Numer referencyjny: ZR.270.2.4.2016
II.1.2)Główny kod CPV
77231000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Bobolice, Sławno, Świdwin, Świerczyna i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Człuchów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 240-437596

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1-2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Nazwa: Doświadczenie / Waga: 40.

Powinno być:

Nazwa: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób realizujących prace urządzeniowe, siedliskowe i fitosocjologiczne / Waga: 40.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/01/2017
Powinno być:
Data: 09/02/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/01/2017
Powinno być:
Data: 09/02/2017
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej
NDNr dokumentu96462-2017
PDData publikacji15/03/2017
OJDz.U. S52
TWMiejscowośćSZCZECINEK
AUNazwa instytucjiSkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany13/03/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV77231000 - Usługi gospodarki leśnej
OCPierwotny kod CPV77231000 - Usługi gospodarki leśnej
RCKod NUTSPL422
IAAdres internetowy (URL)www.szczecinek.lasy.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

15/03/2017    S52    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej

2017/S 052-096462

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Szczecinek
78-400
Polska
Osoba do kontaktów: Edward Nowik
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301
Kod NUTS: PL422


Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Bobolice, Sławno, Świdwin, Świerczyna i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Czł.

Numer referencyjny: ZR.270.2.1.2017
II.1.2)Główny kod CPV
77231000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Bobolice, Sławno, Świdwin, Świerczyna i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Człuchów.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 994 400.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Bobolice, Sławno, Świdwin, Świerczyna.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL422
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictw: Bobolice, Sławno, Świdwin, Świerczyna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie projektów planów urządzenia lasu na okres od 1.1.2019 r. do 31.12.2028 r.,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, dla Nadleśnictw:

Bobolice (obręby leśne: Bobolice, Kurowo) dla powierzchni ogólnej 19 209 ha

Sławno (obręby leśne: Stary Kraków, Nowy Kraków, Żukowo) dla powierzchni ogólnej 23 928 ha

Świdwin (obręby leśne: Klęcko, Podwilcze, Świdwin) dla powierzchni ogólnej 24738 ha

Świerczyna (obręb leśny: Świerczyna) dla powierzchni ogólnej 16 203 ha

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania dla każdego z projektów PUL w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.

Zamawiający nie dopuszcza skład.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób realizujących prace urządzeniowe, siedliskowe i fitosocjologiczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Człuchów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL422
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Człuchów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Człuchów (obręby leśne: Domisław, Lipie, Polnica)

powierzchnia ogólna nadleśnictwa – 22 467 ha,

w tym lasy oraz grunty do zalesienia – 21 395 ha.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób realizujących prace urządzeniowe, siedliskowe i fitosocjologiczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 240-437596
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
ZR.270.2.1.2017

Część nr:
1

Nazwa:

Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Bobolice, Sławno, Świdwin, Świerczyna.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/03/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary, Leśników 21
Raszyn
05-090
Polska
Tel.: +48 943740805
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
Kod NUTS: PL422

Adres internetowy:www.szczecinek.buligl.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 251 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 220 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
ZR.270.2.1.2017

Część nr:
2

Nazwa:

Wykonanie operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Człuchów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/03/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary, Leśników 21
Raszyn
05-090
Polska
Tel.: +48 943740805
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
Kod NUTS: PL422

Adres internetowy:www.szczecinek.buligl.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 742 800.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 740 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Część nr 1 pt. Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Bobolice, Sławno, Świdwin, Świerczyna – za cenę: 6 717 600,00 zł, obejmuje:

— Nadleśnictwo Bobolice: za cenę 1 652 400,00 zł;

— Nadleśnictwo Sławno: za cenę 1 954 800,00 zł;

— Nadleśnictwo Świdwin: za cenę 2 095 200,00 zł;

— Nadleśnictwo Świerczyna: za cenę 1 015 200,00 zł.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2017

Adres: ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Dane kontaktowe: email: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
tel: +48 943726300
fax: +48 943726301
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-01-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 43759620161
ID postępowania Zamawiającego: ZR.270.2.4.2016
Data publikacji zamówienia: 2016-12-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szczecinek.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Bobolice, Sławno, Świdwin, Świerczyna. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary, Leśników 21, 05-090 Raszyn, woj. MAZOWIECKIE
2017-03-10 6 220 000,00