TITytułPolska-Katowice: Usługi laboratoryjne
NDNr dokumentu438000-2016
PDData publikacji13/12/2016
OJDz.U. S240
TWMiejscowośćKATOWICE
AUNazwa instytucjiPolska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/12/2016
DTTermin27/12/2016
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV71900000 - Usługi laboratoryjne
OCPierwotny kod CPV71900000 - Usługi laboratoryjne
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.pgg.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) (2014/25/UE)

13/12/2016    S240    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi laboratoryjne

2016/S 240-438000

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Ruszer
Tel.: +48 327173861
E-mail: k.ruszer@pgg.pl
Faks: +48 327173917
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: www.pgg.pl/przetargi/

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pgg.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2017-2018.

II.1.2)Główny kod CPV
71900000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2017-2018.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Badania i wydanie opinii dotyczącej oceny zagrożenia metanowego, w tym zakwalifikowania wyrobisk (pomieszczeń) w pokładach metanowych do odpowiednich stopni niebezpieczeństwa wybuchu metanu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Badania i wydanie opinii dotyczącej oceny zagrożenia metanowego, w tym zakwalifikowania wyrobisk (pomieszczeń) w pokładach metanowych do odpowiednich stopni niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oznaczenie zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Oznaczenie zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie prognoz metanowości bezwzględnej dla ścian eksploatowanych w partii złoża (zadane parametry geometryczne ściany oraz jej postęp)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie prognoz metanowości bezwzględnej dla ścian eksploatowanych w partii złoża (zadane parametry geometryczne ściany oraz jej postęp).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk korytarzowych – jeden punkt obliczeniowy

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk korytarzowych – jeden punkt obliczeniowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prognozy metanowości bezwzględnej dla rejonów, pokładów i całości kopalni wynikających z wieloletnich harmonogramów eksploatacji i planów ruchu ( za jeden punkt obliczeniowy ściany)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Prognozy metanowości bezwzględnej dla rejonów, pokładów i całości kopalni wynikających z wieloletnich harmonogramów eksploatacji i planów ruchu ( za jeden punkt obliczeniowy ściany).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opinia projektu technicznego eksploatacji pokładów węgla zaliczanych do II-IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górniczego bez pozostawienia filaru granicznego

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opinia projektu technicznego eksploatacji pokładów węgla zaliczanych do II-IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górniczego bez pozostawienia filaru granicznego ( za jeden punkt obliczeniowy).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dynamiczna prognoza metanowości bezwzględnej na wybiegu ściany

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dynamiczna prognoza metanowości bezwzględnej na wybiegu ściany.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oznaczenie wskaźników wyrzutowych ( zwięzłości, desorpcji, delta P2, wydajność zwiercin)

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Oznaczenie wskaźników wyrzutowych ( zwięzłości, desorpcji, delta P2, wydajność zwiercin).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prognoza i ocena warunków klimatycznych dla prognozowanych wyrobisk i ścian ( za jeden wariant)

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Prognoza i ocena warunków klimatycznych dla prognozowanych wyrobisk i ścian ( za jeden wariant).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Badanie określające skłonność skał stropowych i spągowych do iskrzenia zapalającego metan w wyrobiskach dołowych (dla wyrobisk korytarzowych)

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Badanie określające skłonność skał stropowych i spągowych do iskrzenia zapalającego metan w wyrobiskach dołowych (dla wyrobisk korytarzowych).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Badanie określające skłonność skał stropowych i spągowych do iskrzenia zapalającego metan w wyrobiskach dołowych (dla wyrobisk ścianowych)

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Badanie określające skłonność skał stropowych i spągowych do iskrzenia zapalającego metan w wyrobiskach dołowych (dla wyrobisk ścianowych).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opinia rzeczoznawcy dotycząca zagrożenia wyrzutem skał i gazów przed rozpoczęciem robot górniczych w nowo udostępnionych częściach pokładów

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opinia rzeczoznawcy dotycząca zagrożenia wyrzutem skał i gazów przed rozpoczęciem robot górniczych w nowo udostępnionych częściach pokładów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ustalenie innych niż kryterialne, wartości granicznych metanowości

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ustalenie innych niż kryterialne, wartości granicznych metanowości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej uPzp lub ustawą.

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

2. Sytuacji finansowej

3. Zdolności technicznej lub zawodowej

określone w Części VIII oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 uPzp.

III. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i dołączyć do oferty:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ dotyczący:

1) Wykonawcy a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich. Wymagane jest wypełnienie następujących części JEDZ: część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust.5 pkt 1, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w części VIII SIWZ, część VI.

2) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku przesłanek wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnionego zasobu; Wymagane jest wypełnienie następujących części JEDZ:

— część II;

— część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 uPzp.

— część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w części VIII SIWZ oraz udostępnianego zasobu;

— część VI.

2. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.

IV. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Części VIII SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż:

1) dla zadania Nr 1 – 20 000 PLN;

2) dla zadania Nr 2 – 400 000 PLN;

3) dla Zadania Nr 3 – 20 000 PLN;

4) dla Zadania Nr 4 – 20 000 PLN;

5) dla Zadania Nr 5 – 20 000 PLN;

6) dla Zadania Nr 6 - 2 000 PLN;

7) dla Zadania Nr 7 – 30 000 PLN;

8) dla Zadania Nr 8 – 40 000 PLN;

9) dla Zadania Nr 9 – 15 000 PLN;

10) dla Zadania Nr 10 – 10 000 PLN;

11) dla Zadania Nr 11 – 10 000 PLN;

12) dla Zadania Nr 12 – 5 000 PLN;

13) dla Zadania nr 13 – 1 000 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się wiedzą i doświadczeniem oraz zdolnością finansową w zakresie jednego zadania, którego żądana w SIWZ wartość warunku jest największa

2. Wymagane dokumenty:

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.Na potwierdzenie, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w Części VIII, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów (zobowiązania o treści), z których będzie wynikać:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja finansowa podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 10 dni od otrzymania stosownego wezwania:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.

6. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, została uznana za najkorzystniejszą Wykonawca ten przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Części XI SIWZ potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się zdolnością techniczną lub zawodową to znaczy:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje:

a) w zakresie zadania Nr 1 usługi związane z wykonywaniem pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych o łącznej wartości brutto 100 000 PLN;

b) w zakresie zadania Nr 2 usługi związane z wykonywaniem pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych o łącznej wartości brutto 1 500 000 PLN;

c) w zakresie zadania Nr 3 usługi związane z wykonywaniem pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych o łącznej wartości brutto 90 000 PLN;

d) w zakresie zadania Nr 4 usługi związane z wykonywaniem pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych o łącznej wartości brutto 110 000 PLN;

e) w zakresie zadania Nr 5 usługi związane z wykonywaniem pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych o łącznej wartości brutto 80 000 PLN;

f) w zakresie zadania Nr 6 usługi związane z wykonywaniem pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych o łącznej wartości brutto 7 000 PLN;

g) w zakresie zadania Nr 7 usługi związane z wykonywaniem pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych o łącznej wartości brutto 80 000 PLN;

h) w zakresie zadania Nr 8 usługi związane z wykonywaniem pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych o łącznej wartości brutto 170 000 PLN;

i) w zakresie zadania Nr 9 usługi związane z wykonywaniem pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych o łącznej wartości brutto 70 000 PLN;

j) w zakresie zadania Nr 10 usługi związane z wykonywaniem pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych o łącznej wartości brutto 50 000 PLN;

k) w zakresie zadania Nr 11 usługi związane z wykonywaniem pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych o łącznej wartości brutto 60 000 PLN;

l) w zakresie zadania Nr 12 usługi związane z wykonywaniem pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych o łącznej wartości brutto 15 000 PLN;

m) w zakresie zadania Nr 13 usługi związane z wykonywaniem pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych o łącznej wartości brutto 3 000 PLN;

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się wiedzą i doświadczeniem oraz zdolnością finansową w zakresie jednego zadania, którego żądana w SIWZ wartość warunku jest największa

2. Dysponuje narzędziami/ wyposażeniem zakładu/ urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia publicznego tj.:

—Wykonawca posiada dostęp do laboratorium badawczego wyposażonego w urządzenia niezbędne do wykonania badań i sporządzania opinii w zakresie ilości wydzielającego się metanu pochodzenia naturalnego z określonej próbki węgla pobranej w danym pokładzie.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 42 170 PLN, w tym dla:

1) zadania nr 1: 1 700 PLN

2) zadania nr 2: 28 000 PLN

3) zadania nr 3: 1 600 PLN

4) zadania nr 4: 1 900 PLN

5) zadania nr 5: 1 300 PLN

6) zadania nr 6: 120 PLN

7) zadania nr 7: 1 300 PLN

8) zadania nr 8: 2 900 PLN

9) zadania nr 9: 1 200 PLN

10) zadania nr 10: 800 PLN

11) zadania nr 11:1 000 PLN

12) zadania nr 12: 300 PLN

13) zadania nr 13: 50 PLN.

W przypadku składania wadium na części wymaga się wniesienia wadium w wysokości równej sumie kwot wymaganych dla poszczególnych zadań.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowo wykonana dostawa/usługa/robota budowlana potwierdzona podpisanym przez osoby wskazane w umowie protokołem zdawczo-odbiorczym. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopii w/w protokołu.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na warunkach określonych w części XII SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

1. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie: kryterium ceny

2. Pozostałe warunki zgodnie z częścią XXII SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 090-162299
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/12/2016
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/12/2016
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział VI Rozdział 2 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2016
TITytułPolska-Katowice: Usługi laboratoryjne
NDNr dokumentu363272-2017
PDData publikacji15/09/2017
OJDz.U. S177
TWMiejscowośćKATOWICE
AUNazwa instytucjiPolska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany13/09/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV71900000 - Usługi laboratoryjne
OCPierwotny kod CPV71900000 - Usługi laboratoryjne
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.pgg.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

15/09/2017    S177    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi laboratoryjne

2017/S 177-363272

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Ruszer
Tel.: +48 327173861
E-mail: k.ruszer@pgg.pl
Faks: +48 327173917
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: www.pgg.pl/przetargi/

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w latach 2017-2018.

Numer referencyjny: 461700401
II.1.2)Główny kod CPV
71900000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w latach 2017-2018.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 4 372 070.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Badania i wydanie opinii dotyczącej oceny zagrożenia metanowego w tym zakwalifikowania wyrobisk (pomieszczeń) w pokładach metanowych do odpowiednich stopni niebezpieczeństwa wybuchu metanu – jedno wyr

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały PGG sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Badania i wydanie opinii dotyczącej oceny zagrożenia metanowego w tym zakwalifikowania wyrobisk (pomieszczeń) w pokładach metanowych do odpowiednich stopni niebezpieczeństwa wybuchu metanu – jedno wyr.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oznaczenie zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały PGG sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Oznaczenie zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie prognoz metanowości bezwzględnej dla ścian eksploatowanych w partii złoża ( zadane parakmetry geometryczne ściany oraz jej postęp)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały PGG sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie prognoz metanowości bezwzględnej dla ścian eksploatowanych w partii złoża ( zadane parakmetry geometryczne ściany oraz jej postęp).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk korytarzowych- jeden punkt obloiczeniowy

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały PGG sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk korytarzowych- jeden punkt obloiczeniowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prognozy metanowości bezwzględnej dla rejonów, pokładów i całości kopalni wynikających z wieloletnich harmonogramów eksploatacji i planów ruchu ( za jeden punkt obliczeniowy)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały PGG sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Prognozy metanowości bezwzględnej dla rejonów, pokładów i całości kopalni wynikających z wieloletnich harmonogramów eksploatacji i planów ruchu ( za jeden punkt obliczeniowy).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opinia projektu technicznego eksploatacji pokładów węgla zaliczanych do II-IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakłądu górniczego bez pozostawienia filaru granicznego ( za je

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały PGG sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opinia projektu technicznego eksploatacji pokładów węgla zaliczanych do II-IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakłądu górniczego bez pozostawienia filaru granicznego ( za je.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dynamiczna prognoza metanowości bezwzględnej na wybiegu ściany

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały PGG sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dynamiczna prognoza metanowości bezwzględnej na wybiegu ściany.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oznaczenie wskaźników wyrzutowych ( zwięzłości, dysorpcji, delta P2, wydajność zwiercin)

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały PGG sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Oznaczenie wskaźników wyrzutowych ( zwięzłości, dysorpcji, delta P2, wydajność zwiercin).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prognoza i ocena warunkó klimatycznych dla prognozowanych wyrobisk i ścian ( za jeden wariant)

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały PGG sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Prognoza i ocena warunkó klimatycznych dla prognozowanych wyrobisk i ścian ( za jeden wariant).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Badanie określające skłonbności skał stropowych i spągowych do iskrzenia zapalającego metan w wyrobiskach dołowych ( dla wyrobisk korytarzowych)

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały PGG sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Badanie określające skłonbności skał stropowych i spągowych do iskrzenia zapalającego metan w wyrobiskach dołowych ( dla wyrobisk korytarzowych).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Badanie określające skłonność skał stropowych i spągowych do iskrzenia zapalającego metan w wyrobiskach dołowych ( dla wyrobisk ścianowych)

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały PGG sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Badanie określające skłonność skał stropowych i spągowych do iskrzenia zapalającego metan w wyrobiskach dołowych ( dla wyrobisk ścianowych).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opinia rzeczoznwcy dotycząca zagrożenia wyrzutem skał i gazów przed rozpoczęciem robót górniczych w nowo udostępnionych częściach pokładów

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały PGG sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opinia rzeczoznwcy dotycząca zagrożenia wyrzutem skał i gazów przed rozpoczęciem robót górniczych w nowo udostępnionych częściach pokładów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 090-162299
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
461700401

Część nr:
1

Nazwa:

Badania i wydanie opinii dotyczącej oceny zagrożenia metanowego, w tym zakwalifikowania wyrobisk (pomieszczeń) w pokładach metanowych do odpowiednich stopni niebezpieczeństwa wybuchu metanu – jedno wy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/06/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ZOK SP. z o.o. – Lider Konsorcjum
ul. Boczna 24
Jastrzębie- Zdrój
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
Katowice
40-166
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
POK „Zachód”Sp. z o.o.
Ks. L. Tunkla 147B
Ruda Śląska
41-707
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Centrum Badań i DOzoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Lędzińska 8
Lędziny
43-143
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 169 050.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 178 020.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
461700401

Część nr:
2

Nazwa:

Oznaczenie zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/06/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ZOK Sp. z o.o. -Lider Konsorcjum
Boczna 24
Jastrzębie- Zdrój
44-335
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
Katowice
40-166
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
POK „Zachód” Sp. z o.o.
Ks. L. Tunkla 147B
Ruda Śląska
41-707
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Centrum Badań i DOzoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Lędzińska 8
Lędziny
43-143
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 828 280.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 982 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
461700401

Część nr:
3

Nazwa:

Opracowanie prognoz metanowości bezwzględnej dla ścian eksploatowanych w partii złoża ( zadane parametry geometryczne ściany oraz jej postęp)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/06/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ZOK Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum
Boczna 24
Jastrzębie- Zdrój
44-335
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
Katowice
40-166
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
POK „Zachód” Sp. z o.o.
Ks. L. Tunkla 147B
Ruda Śląska
41-707
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Lędzińska 8
Lędziny
43-143
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 162 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 170 100.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
461700401

Część nr:
4

Nazwa:

Opracowanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk korytarzowych – jeden punkt obliczeniowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/06/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ZOK Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
Boczna 24
Jatrzębie- Zdrój
44-335
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
Katowice
40-166
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
POK „Zachód” Sp. z o.o.
Ks.L.Tunkla 147B
Ruda Śląska
41-707
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Cebntrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Lędzińska 8
Lędziny
43-143
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 196 840.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 207 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
461700401

Część nr:
5

Nazwa:

Prognozy metanowości bezwzględnej dla rejonów, pokładów i całości kopalni wynikających z wieloletnich harmonogramów eksploatacji i planów ruchu ( za jeden punkt obliczeniowy ściany)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/06/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ZOK Sp. z o.o. -Lider Konsorcjum
Boczna 24
Jastzrębie- Zdrój
44-335
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
Katowice
40-166
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
POK „Zachód” Sp. z o.o.
Ks. L. Tunkla
Ruda Śląska
41-707
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Lędzińska 8
Lędziny
43-143
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 114 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 120 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
461700401

Część nr:
6

Nazwa:

Opinia projektu technicznego eksploatacji pokładów węgla zaliczanych do II-IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górniczego bez pozostawienia filaru granicznego ( za je

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/06/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ZOK Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
Boczna 24
Jastrzębie- Zdrój
44-335
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Główny Insytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
Katowice
40-166
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
POK „Zachód” Sp. z o.o.
Ks. L. Tunkla 147B
Ruda Śląska
41-707
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Lędzińska 8
Lędziny
43-143
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
461700401

Część nr:
7

Nazwa:

Dynamiczna prognoza metanowości bezwzględnej na wybiegu ściany

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/06/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ZOK Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum
Boczna 24
Jastrzębie- Zdrój
44-335
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
Katowice
40-166
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
POK „Zachód” Sp. z o.o.
Ks. L. Tunkla 147B
Ruda Śląska
41-707
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Lędzińska 8
Lędziny
43-143
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 135 300.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 142 120.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
461700401

Część nr:
8

Nazwa:

Oznaczenie wskaźników wyrzutowych ( zwięzłości, dysorpcji, delta P2, wydajność zwiercin)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/06/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ZOK Sp. z o.o.- Lider Konsorjcum
Boczna 24
Jastrzębie – Zdrój
44-335
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
Katowice
40-166
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
POK „Zachód” Sp. z o.o.
Ks. L. Tunkla 147B
Ruda Śląska
41-707
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Lędzińska 8
Lędziny
43-143
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 207 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 218 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
461700401

Część nr:
9

Nazwa:

Prognoza i ocena warunków klimatycznych dla prognozowanych wyrobisk i ścian

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/06/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ZOK Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum
Boczna 24
Jastrzębie – Zdrój
44-335
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Główny Insytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
Katowice
40-166
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
POK „Zachód” Sp. z o.o.
Ks. L. Tunkla 147B
Ruda Śląska
41-707
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Lędzińska 8
Lędziny
43-143
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 118 900.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 125 280.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
461700401

Część nr:
10

Nazwa:

Badanie określające skłonność skał stropowych i spągowych do iskrzenia zapalającego metan w wyrobiskach dołowych (dla wyrobisk korytarzowych)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/06/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ZOK Sp. z o.o. – LIder Konsorcjum
Boczna 24
Jastrzębie- Zdrój
44-335
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
Katowice
40-166
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
POK „Zachód” Sp. z o.o.
Ks. L. Tunkla 147B
Ruda Śląska
41-707
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Lędzińska 8
Lędziny
43-143
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 88 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 92 680.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
461700401

Część nr:
11

Nazwa:

Badanie określające skłonność skał stropowych i spągowych do iskrzenia zapalającego metan w wyrobiskach dołowych (dla wyrobisk ścianowych)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/06/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ZOK Sp. z o.o.
Boczna 24
Jastrzębie- Zdrój
44-335
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
Katowice
40-166
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
POK „Zachód” Sp. z o.o.
Ks. L. Tunkla 147B
Ruda Śląska
41-707
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Lędzińska 8
Lędziny
43-143
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 110 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 116 110.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
461700401

Część nr:
12

Nazwa:

Opinia rzeczoznawcy dotycząca zagrożenia wyrzutem skał i gazów przed rozpoczęciem robot górniczych w nowo udostępnionych częściach pokładów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/06/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ZOK Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum
Boczna 24
Jastrzębie- Zdrój
44-335
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Głowny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
Katowice
40-166
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
POK „Zachód” Sp. z o.o.
Ks.L.Tunkla 147B
Ruda Śląska
41-707
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Centrum Badań i DOzoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Lędzińska 8
Lędziny
43-143
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 760.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2017

TITytułPolska-Katowice: Usługi naprawcze i konserwacyjne
NDNr dokumentu363273-2017
PDData publikacji15/09/2017
OJDz.U. S177
TWMiejscowośćKATOWICE
AUNazwa instytucjiPolska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany13/09/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV50000000 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
OCPierwotny kod CPV50000000 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
RCKod NUTSPL
PL2
IAAdres internetowy (URL)www.pgg.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

15/09/2017    S177    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi naprawcze i konserwacyjne

2017/S 177-363273

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Ruszer
Tel.: +48 327173861
E-mail: k.ruszer@pgg.pl
Faks: +48 327173917
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: www.pgg.pl/przetargi/

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 110 kV dla Oddziału KWK Ruda.

Numer referencyjny: 461601314
II.1.2)Główny kod CPV
50000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 110 kV dla Oddziału KWK Ruda.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 3 590 985.60 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 – Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 110 kV dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 – Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 110 kV dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 – Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 110 kV dla Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 – Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 110 kV dla Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 019-032303
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
461601314

Część nr:
1

Nazwa:

Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 110 kV dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba oraz Ruch Bielszowice

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Mifama Opa Carbo Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 4
Mikołów
43-190
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 821 587.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 820 866.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
461601314

Część nr:
2

Nazwa:

Obsługa, naprawa i konserwacjaurządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 110 kV dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba oraz Ruch Bielszowice

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Mifama Opa Carbo Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 4
Mikołów
43-190
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 773 521.60 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 770 119.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2017

Adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: i.piwon@pgg.pl
tel: +48 327173763
fax: +48 327173113
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-12-27
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 43800020161
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-12-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 84340 ZŁ
Szacowana wartość* 2 811 333 PLN  -  4 217 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 13
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.pgg.pl
Informacja dostępna pod: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
71900000-7 Usługi laboratoryjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Badania i wydanie opinii dotyczącej oceny zagrożenia metanowego, w tym zakwalifikowania wyrobisk (pomieszczeń) w pokładach metanowych do odpowiednich stopni niebezpieczeństwa wybuchu metanu – jedno wy ZOK SP. z o.o. – Lider Konsorcjum
ul. Boczna 24, Jastrzębie- Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2017-06-23 178 020,00
Oznaczenie zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu ZOK Sp. z o.o. -Lider Konsorcjum
Boczna 24, 44-335 Jastrzębie- Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2017-06-23 2 982 200,00
Opracowanie prognoz metanowości bezwzględnej dla ścian eksploatowanych w partii złoża ( zadane parametry geometryczne ściany oraz jej postęp) ZOK Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum
Boczna 24, 44-335 Jastrzębie- Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2017-06-23 170 100,00
Opracowanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk korytarzowych – jeden punkt obliczeniowy ZOK Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
Boczna 24, 44-335 Jatrzębie- Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2017-06-23 207 200,00
Prognozy metanowości bezwzględnej dla rejonów, pokładów i całości kopalni wynikających z wieloletnich harmonogramów eksploatacji i planów ruchu ( za jeden punkt obliczeniowy ściany) ZOK Sp. z o.o. -Lider Konsorcjum
Boczna 24, 44-335 Jastzrębie- Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2017-06-23 120 000,00
Opinia projektu technicznego eksploatacji pokładów węgla zaliczanych do II-IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górniczego bez pozostawienia filaru granicznego ( za je ZOK Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
Boczna 24, 44-335 Jastrzębie- Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2017-06-23 4 200,00
Dynamiczna prognoza metanowości bezwzględnej na wybiegu ściany ZOK Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum
Boczna 24, 44-335 Jastrzębie- Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2017-06-23 142 120,00
Oznaczenie wskaźników wyrzutowych ( zwięzłości, dysorpcji, delta P2, wydajność zwiercin) ZOK Sp. z o.o.- Lider Konsorjcum
Boczna 24, 44-335 Jastrzębie – Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2017-06-23 218 400,00
Prognoza i ocena warunków klimatycznych dla prognozowanych wyrobisk i ścian ZOK Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum
Boczna 24, 44-335 Jastrzębie – Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2017-06-23 125 280,00
Badanie określające skłonność skał stropowych i spągowych do iskrzenia zapalającego metan w wyrobiskach dołowych (dla wyrobisk korytarzowych) ZOK Sp. z o.o. – LIder Konsorcjum
Boczna 24, 44-335 Jastrzębie- Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2017-06-23 92 680,00
Badanie określające skłonność skał stropowych i spągowych do iskrzenia zapalającego metan w wyrobiskach dołowych (dla wyrobisk ścianowych) ZOK Sp. z o.o.
Boczna 24, 44-335 Jastrzębie- Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2017-06-23 116 110,00
Opinia rzeczoznawcy dotycząca zagrożenia wyrzutem skał i gazów przed rozpoczęciem robot górniczych w nowo udostępnionych częściach pokładów ZOK Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum
Boczna 24, 44-335 Jastrzębie- Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2017-06-23 15 760,00
Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 110 kV dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba oraz Ruch Bielszowice Mifama Opa Carbo Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 4, 43-190 Mikołów, woj. ŚLĄSKIE
2017-04-28 820 866,00
Obsługa, naprawa i konserwacjaurządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 110 kV dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba oraz Ruch Bielszowice Mifama Opa Carbo Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 4, 43-190 Mikołów, woj. ŚLĄSKIE
2017-04-28 2 770 119,00