Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Kraków: Roboty drogowe
NDNr dokumentu438822-2016
PDData publikacji14/12/2016
OJDz.U. S241
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/12/2016
DTTermin23/01/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233140 - Roboty drogowe
45233294 - Instalowanie sygnalizacji drogowej
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
OCPierwotny kod CPV45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233140 - Roboty drogowe
45233294 - Instalowanie sygnalizacji drogowej
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

14/12/2016    S241    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2016/S 241-438822

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice – Konieczna.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-95/16
II.1.2)Główny kod CPV
45233140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:

1) wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujących realizację:

a) odcinka 1 (odc. referencyjny nr 230 od km 0+000 do km 1+250)

b) odcinka 2 (odc. referencyjny nr 280 od km 5+010 do km końca odcinka ref. 290 tj. km 8+880)

2) wykonanie i montaż tablic informacyjno–pamiątkowych.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231220
45232310
45232410
45231300
45316110
45233294
45220000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 977, województwo małopolskie, powiat gorlicki, gmina Gorlice, Uście Gorlickie, miejscowość: Gorlice, Gładyszów, Zdynia, Konieczna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac

1) wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujących realizację:

a) odcinka 1 (odc. referencyjny nr 230 od km 0+000 do km 1+250) – w zakresie obejmującym w szczególności:

— zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

— roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

— wykonanie konstrukcji nawierzchni

— przebudowę skrzyżowania DW 977 z DK 28 oraz skrzyżowania DW 977 z drogami gminnymi zgodnie z dokumentacją projektową: wykonanie poszerzenia jezdni na DW 977 w obrębie skrzyżowania z DK 28 oraz skrzyżowania DW 977 z DG 270311K (ul. Krzewickiego); korekta wyokrągleń krawędzi na skrzyżowaniu DW 977 z ul. Armii Krajowej – Pod Lodownią oraz DW 977 z ul. Mieszka I, kompleksowe roboty związane z modernizacją istniejącej drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 977 z DK 28

— przebudowę kolidujących z poszerzeniem jezdni sieci uzbrojenia terenu: kanalizacyjnej, wodociągowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej niskiego i wysokiego ciśnienia, teletechnicznej oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej w postaci sygnalizatorów świetlnych i pętli indukcyjnych detekcji pojazdów zlokalizowanych w nawierzchni (zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci)

— regulację wysokościowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych

— budowę/przebudowę/regulację chodników, zatok autobusowych i poboczy

— wymianę krawężnika z budową bezpiecznika ulicznego

— budowę dodatkowych przejść dla pieszych

— przebudowę sieci elektroenergetycznej i słupów istniejącego oświetlenia ulicznego

— wykonanie dodatkowych wpustów ściekowych ulicznych ze studzienką i przykanalikiem odprowadzonych do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej

— regulację pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

— naprawę i umocnienie dna rowu i skarp na odcinku z odwodnieniem rowami drogowymi

— wprowadzenie uspokojenia ruchu. W tym elementów zgodnych z Katalogiem Rozwiązań Inżynieryjnych Podnoszących Bezpieczeństwo Użytkowania Dróg opracowanych przez Politechnikę Krakowską (wyspy środkowe, wyspy azylu dla pieszych, oznakowanie aktywne w formie sygnalizacji ostrzegawczej zasilane energią odnawianą, oświetlenie przejść dla pieszych)

— wprowadzenie stałej organizacji ruchu: nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne, zmienione i uzupełnione oznakowanie pionowe, zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW 977 z DK 28, wygrodzenia segmentowe, odtworzenie istniejących elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

— wykonanie i montaż znaków zmiennej treści

— roboty wykończeniowe i porządkowe

— wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1

— sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej

b) odcinka 2 (odc. referencyjny nr 280 od km 5+010 do km końca odcinka ref. 290 tj. km 8+880)-w zakresie obejmującym w szczególności:

— zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

— roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym demontaż istniejących betonowych słupów oświetleniowych będących własnością prywatną bez likwidacji podziemnej sieci zasilającej)

— remont istniejącej nawierzchni jezdni polegający na wzmocnieniu poprzez recykling górnych warstw konstrukcji nawierzchni wraz z wykonaniem nowych warstw asfaltowych

— budowę nowej konstrukcji na odcinkach przewidywanej korekty niwelety drogi

— wykonanie drenażu podłużnego drogi obniżającego poziom wody gruntowej

— uzupełnienie i utwardzenie poboczy gruntowych

Dalsza część opisu zamówienia znajduje się w pkt VI.3) Informacje dodatkowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100)

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN;

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN;

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/01/2017
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/01/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, p. 218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Opis przedmiotu zamówienia (ciąg dalszy z pkt II.2.4)

— dostosowanie wysokościowe istniejących elementów przekroju do parametrów jezdni i poboczy, w tym dostosowanie zjazdów do nowej niwelety drogi, regulacja wysokościowa istniejących zatok autobusowych, peronów i chodników

— uzupełnienie oświetlenia istniejących przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania DW 977 z DG 270901K w Gładyszowie

— wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu na wjeździe do obszaru zabudowanego w m. Gładyszów w postaci wyspy środkowej, oznakowania aktywnego w formie sygnalizacji ostrzegawczej zasilanego energią odnawialną

— korektę kątów przecięcia osi wlotów dróg bocznych i zjazdów

— remont i odtworzenie elementów związanych z odwodnieniem drogi

— odmulenie i regulacja istniejących rowów z profilowaniem dna i skarp oraz umocnieniem

— dostosowanie wysokościowe przepustów pod zjazdami do nowej niwelety, odtworzenie przepustów w istniejących parametrach, uzupełnienie – wykonanie brakujących przepustów pod zjazdami

— remont istniejących przepustów stalowych pod drogą, wymiana istniejących betonowych przepustów w złym stanie technicznym, remont istniejących przepustów betonowych

— wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi

— remont istniejących zatok i peronów przystankowych, budowa nowych peronów

— budowę chodnika

— przestawienie istniejącego ogrodzenia do granicy pasa drogowego

— wprowadzenie stałej organizacji ruchu: nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne, zmienione i uzupełnione oznakowanie pionowe, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

— wykonanie i montaż znaków zmiennej treści

— zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas prowadzonych prac ziemnych,

— roboty wykończeniowe i porządkowe

— wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1

— sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej

2) wykonanie i montaż tablic informacyjno–pamiątkowych

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

2. Planowane jest zgłoszenie zadania do Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EWT Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu EWT w dokumentach budowy.

3.Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zadania.

4.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia-znajdują się w cz. II SIWZ;

— trybu składania ofert-znajdują się w cz. IV SIWZ.

7.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pok. 220.

8.Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

9.Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

10.Kryteria oceny ofert:

a) cena – 60 %

b) okres gwarancji i rękojmi – 15 %

c) sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni – 20 %

d) doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy – 5 %

Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w cz. V SIWZ.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ (cz. VII pkt 4).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2016
TITytułPolska-Kraków: Roboty drogowe
NDNr dokumentu9798-2017
PDData publikacji11/01/2017
OJDz.U. S7
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany10/01/2017
DTTermin30/01/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233140 - Roboty drogowe
45233294 - Instalowanie sygnalizacji drogowej
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
OCPierwotny kod CPV45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233140 - Roboty drogowe
45233294 - Instalowanie sygnalizacji drogowej
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

11/01/2017    S7    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2017/S 007-009798

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 241-438822)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice – Konieczna.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-95/16
II.1.2)Główny kod CPV
45233140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:

1) wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujących realizację:

a) odcinka 1 (odc. referencyjny nr 230 od km 0+000 do km 1+250);

b) odcinka 2 (odc. referencyjny nr 280 od km 5+010 do km końca odcinka ref. 290 tj. km 8+880);

2) wykonanie i montaż tablic informacyjno–pamiątkowych.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 241-438822

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 23/01/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 30/01/2017
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/01/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/01/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

2. Planowane jest zgłoszenie zadania do Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EWT Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu EWT w dokumentach budowy.

Powinno być:

2. Niniejsze zamówienie dotyczy zadania inwestycyjnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pozyskanego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu EWT w dokumentach budowy.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty drogowe
NDNr dokumentu19329-2017
PDData publikacji19/01/2017
OJDz.U. S13
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany16/01/2017
DTTermin01/02/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233140 - Roboty drogowe
45233294 - Instalowanie sygnalizacji drogowej
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
OCPierwotny kod CPV45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233140 - Roboty drogowe
45233294 - Instalowanie sygnalizacji drogowej
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

19/01/2017    S13    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2017/S 013-019329

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 241-438822)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice – Konieczna.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-95/16
II.1.2)Główny kod CPV
45233140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:

1) wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujących realizację:

a) odcinka 1 (odc. referencyjny nr 230 od km 0+000 do km 1+250)

b) odcinka 2 (odc. referencyjny nr 280 od km 5+010 do km końca odcinka ref. 290 tj. km 8+880)

2) wykonanie i montaż tablic informacyjno–pamiątkowych.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/01/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 241-438822

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 30/01/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 01/02/2017
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/01/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 01/02/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe, pkt 1 Opis przedmiotu zamówienia (ciąg dalszy z pkt 2.4)
Zamiast:

— przestawienie istniejącego ogrodzenia do granicy pasa drogowego.

Powinno być:

Przedmiotowy tiret zostaje usunięty.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty drogowe
NDNr dokumentu34830-2017
PDData publikacji31/01/2017
OJDz.U. S21
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany27/01/2017
DTTermin13/02/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233140 - Roboty drogowe
45233294 - Instalowanie sygnalizacji drogowej
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
OCPierwotny kod CPV45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233140 - Roboty drogowe
45233294 - Instalowanie sygnalizacji drogowej
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

31/01/2017    S21    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2017/S 021-034830

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 241-438822)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice – Konieczna.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-95/16
II.1.2)Główny kod CPV
45233140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:

1) wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujących realizację:

a) odcinka 1 (odc. referencyjny nr 230 od km 0+000 do km 1+250)

b) odcinka 2 (odc. referencyjny nr 280 od km 5+010 do km końca odcinka ref. 290 tj. km 8+880)

2) wykonanie i montaż tablic informacyjno–pamiątkowych.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/01/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 241-438822

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

Treść podpunktu 1 a).

Powinno być:

Treść podpunktu 1a) wprowadzona pismem z dnia 27.1.2017, dostępna w zamiennych materiałach przetargowych z dnia 27.1.2017.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 01/02/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 13/02/2017
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/02/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 13/02/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie gazociągów
NDNr dokumentu136469-2017
PDData publikacji12/04/2017
OJDz.U. S72
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany10/04/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233294 - Instalowanie sygnalizacji drogowej
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
OCPierwotny kod CPV45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233294 - Instalowanie sygnalizacji drogowej
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

12/04/2017    S72    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie gazociągów

2017/S 072-136469

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice – Konieczna.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-95/16
II.1.2)Główny kod CPV
45231220
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:

1) wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujących realizację:

a) odcinka 1 (odc. referencyjny nr 230 od km 0+000 do km 1+250)

b) odcinka 2 (odc. referencyjny nr 280 od km 5+010 do km końca odcinka ref. 290 tj. km 8+880)

2) wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 12 188 578.86 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232310
45232410
45231300
45316110
45233294
45220000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 977, województwo małopolskie, powiat gorlicki, gmina Gorlice, Uście Gorlickie, miejscowość: Gorlice, Gładyszów, Zdynia, Konieczna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:

1) wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujących realizację:

a) odcinka 1 (odc. referencyjny nr 230 od km 0+000 do km 1+250)

b) odcinka 2 (odc. referencyjny nr 280 od km 5+010 do km końca odcinka ref. 290 tj. km 8+880)

2) wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 241-438822
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
ZDW-DN-4-271-95/16

Nazwa:

Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice – Konieczna

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/04/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Godrom” Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 5
Gorlice
38-300
Polska
Tel.: +48 183548030
E-mail: godrom@godrom.pl
Faks: +48 183548032
Kod NUTS: PL21

Adres internetowy:http://www.godrom.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 188 578.86 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 286 191.99 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Branża elektroenergetyczna, branża gazowa, branża teletechniczna, zieleń, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2017

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-01-23
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 43882220161
ID postępowania Zamawiającego: ZDW-DN-4-271-95/16
Data publikacji zamówienia: 2016-12-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 150000 ZŁ
Szacowana wartość* 5 000 000 PLN  -  7 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233140-2 Roboty drogowe
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice – Konieczna Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Godrom” Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice, woj. MAŁOPOLSKIE
2017-04-06 14 286 191,00