Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego


Numer ogłoszenia: 43901 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzenie wspólnych opinii biegłych sądowych, tj.: lekarza psychiatry i psychologa albo lekarza psychiatry i specjalisty psychoterapii uzależnień wpisanych na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.12.12.70-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 05.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia: co najmniej dwoma lekarzami psychiatrii oraz co najmniej dwoma psychologami lub co najmniej dwoma lekarzami psychiatrii oraz co najmniej dwoma specjalistami psychoterapii uzależnień lub co najmniej dwoma lekarzami psychiatrii oraz co najmniej jednym psychologiem i co najmniej jednym specjalistą psychoterapii uzależnień. Biegli - lekarz psychiatra, psycholog albo specjalista psychoterapii uzależnień zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu muszą być wpisani na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt.III.4.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem terminu ich wystawienia o którym mowa w pkt.III.4.2). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny byd wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.2). W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócid się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie III.4.2) i III.4.4) musi złożyd każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt. III.4) mogą zostad złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.03.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zakres i warunki zmian zawartej umowy -uregulowane są w Załączniku nr 7 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do 05.12.2014 r. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie przeprowadził dialogu technicznego.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego


Numer ogłoszenia: 104881 - 2014; data zamieszczenia: 15.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 43901 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzenie wspólnych opinii biegłych sądowych, tj.: lekarza psychiatry i psychologa albo lekarza psychiatry i specjalisty psychoterapii uzależnień wpisanych na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.12.12.70-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pani Sławomira Sitek , ul. Mielczarskiego 28/30 m. 41, 91-067 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Pan Marek Staniaszek, ul. Wierzbowa 42 m. 30, 90-133 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Pan Piotr Szubański, ul. Zdrowie 12/1, 94-302 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Pani Agnieszka Kazimierczak, ul. Czarnkowska 9/13 m. 41, 91-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Pani Dagmara Gawłowska, ul. Studzińskiego 71/10, 91-498 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Pani Małgorzata Bogus-Smak, ul. Jana Olbrachta 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki, kraj/woj. łódzkie.
 • Pani Agnieszka Kacperska, ul. Babickiego 7 m. 13, 94-056 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Pan Czesław Michalczyk, ul. Hubala 5/19, 94-048 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Pan Tomasz Kajl, ul. Ossowskiego 5 m.23, 91-089 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Pani Violetta Kopydłowska, ul. Białostocka 12 m. 30, 93-355 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 90000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  60000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  60000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  74495,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-03-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4390120140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-03-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 269 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Pani Sławomira Sitek
ul. Mielczarskiego 28/30 m. 41, 91-067 Łódź, woj. łódzkie
2014-05-15 6 000,00
Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Pan Marek Staniaszek
ul. Wierzbowa 42 m. 30, 90-133 Łódź, woj. łódzkie
2014-05-15 6 000,00
Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Pan Piotr Szubański
ul. Zdrowie 12/1, 94-302 Łódź, woj. łódzkie
2014-05-15 6 000,00
Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Pani Agnieszka Kazimierczak
ul. Czarnkowska 9/13 m. 41, 91-013 Łódź, woj. łódzkie
2014-05-15 6 000,00
Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Pani Dagmara Gawłowska
ul. Studzińskiego 71/10, 91-498 Łódź, woj. łódzkie
2014-05-15 6 000,00
Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Pani Małgorzata Bogus-Smak
ul. Jana Olbrachta 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie
2014-05-15 6 000,00
Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Pani Agnieszka Kacperska
ul. Babickiego 7 m. 13, 94-056 Łódź, woj. łódzkie
2014-05-15 6 000,00
Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Pan Czesław Michalczyk
ul. Hubala 5/19, 94-048 Łódź, woj. łódzkie
2014-05-15 6 000,00
Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Pan Tomasz Kajl
ul. Ossowskiego 5 m.23, 91-089 Łódź, woj. łódzkie
2014-05-15 6 000,00
Usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Pani Violetta Kopydłowska
ul. Białostocka 12 m. 30, 93-355 Łódź, woj. łódzkie
2014-05-15 6 000,00