Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji


Numer ogłoszenia: 441268 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.kreatywna.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU


II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji.


II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji.


II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.25.00-7, 79.34.22.00-5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


WARUNKI UDZIAŁU


 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
  O udział w Konkursie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2. posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 5 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz doświadczenie gwarantujące właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli wykaże co najmniej trzy osoby do realizacji usługi, w tym: 4.1. jedna osoba, z co najmniej czteroletnim doświadczeniem w zakresie kreacji reklam i tworzenia strategii komunikacji i kampanii promocyjnych/ reklamowych, pełniącą funkcję koordynatora, 4.2. co najmniej dwie osoby z dwuletnim doświadczeniem w zakresie przygotowania/ planowania i realizacji/ wdrażania kampanii promocyjnych/ reklamowych. 4.3. co najmniej dwie osoby z dwuletnim doświadczeniem w zakresie projektowania graficznego przygotowania/ planowania i realizacji/ wdrażania kampanii promocyjnych/ reklamowych. 5. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. kreatywność, oryginalność - 35
 • 2. spójność z briefem (załącznik nr 2 do regulaminu) i Strategią Marki Łódź - 25
 • 3. wykorzystanie elementów kojarzących się z logo Łódź kreuje - 15
 • 4. zgodność zaproponowanych narzędzi i Strategii komunikacji do grup docelowych - 15
 • 5. adekwatność ceny do opracowanej strategii komunikacji i zawartości pracy konkursowej - 10


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:


 • Dostępny do dnia:
  12.11.2013, godzina 15:00.

 • Miejsce:
  Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź.


IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:


 • Data:
  12.11.2013, godzina 15:00.

 • Miejsce:
  Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź.


IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:


 • Termin:
  Do 9 grudnia 2013 r. do godz. 15:00.

 • Miejsce:
  Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź.


IV.3) NAGRODY


 • Rodzaj i wysokość nagród:
  Nagrodą w konkursie jest zaproszenie Autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem umowy będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Wartość przewidywanego zamówienia z wolnej ręki wyniesie maksymalnie 220.000,00 zł brutto.


Łódź: opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji


Numer ogłoszenia: 533542 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Czy ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 441268 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU


II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji.


II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji.


II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.25.00-7, 79.34.22.00-5.

SEKCJA III: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, wskazać projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

SEKCJA IV: WYNIKI KONKURSU


IV.1) LICZBA UCZESTNIKÓW:
31


IV.2) NAGRODY


 • Miejsce:
  1.


IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

 • Mosqi.to, Wigury 13/10, 90-302 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.2.2) Wartość nagrody


 • Wartość wydanej
  (wypłaconej)
  nagrody
  (bez VAT)
  :
  0 PLN.
Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-11-12
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 44126820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-10-29
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [KON]: - nierozpoznany -
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 35%
WWW ogłoszenia: www.kreatywna.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
79822500-7 Usługi projektów graficznych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Mosqi.to
Wigury 13/10, 90-302 Łódź, woj. łódzkie
2013-12-23 0,00