Maków Mazowiecki: 01W/NICI CHIRUR.?2010


Numer ogłoszenia: 44 - 2010; data zamieszczenia: 04.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
01W/NICI CHIRUR.?2010.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawy: NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.11.21-4, 33.14.11.24-5.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.01.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., art. 24. 5. Udokumentują pozytywne doświadczenie jako realizatorzy podobnych zamówień z okresu ostatnich trzech lat..

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Warunki techniczne (jakość) - 40


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1)
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-makow.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.szpital-makow.pl.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.01.2010 godzina 10:00, miejsce: KANCELARIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ- ZESPÓŁ ZAKŁADÓW Ul. Witosa 2 06-200 Maków Maz..


IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Maków Mazowiecki: 01W/NICI CHIRUR/2010


Numer ogłoszenia: 41708 - 2010; data zamieszczenia: 15.02.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 44 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
01W/NICI CHIRUR/2010.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.11.21-4, 33.14.11.24-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet Nr. 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • YAVO Sp z o.o., {Dane ukryte}, 97-400 BEŁCHATÓW, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1725,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1725,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  1725,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3994,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet Nr. 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson&Johnson Sp z o.o., {Dane ukryte}, 02-135 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3188,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10072,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6822,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10072,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
pAKIET nR. 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DAMEN Sp z o.o., {Dane ukryte}, 05-261 MARKI k/Warszawy, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8039,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8469,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8039,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23998,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet Nr. 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AESCULAP CHIFA Sp z o.o., {Dane ukryte}, 64-300 NOWY TOMYŚL, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 33681,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  37864


 • Oferta z najniższą ceną:
  33681,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  86788,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet Nr. 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AESCULAP CHIFA Sp z o.o., {Dane ukryte}, 64-300 NOWY TOMYŚL, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1263,16 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1263,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  1263,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1263,16


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet Nr. 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROMEDICA S.C., {Dane ukryte}, 87-100 TORUŃ, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12390,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12390,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12390,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet Nr. 7.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CEFARM S.A., {Dane ukryte}, 01-248 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 216,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  216,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  216,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  624,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet Nr. 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • YAVO Sp z o.o., ul. {Dane ukryte}, 97-400 BEŁCHATÓW, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17967,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17967,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  17967,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17967,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet Nr.9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson&Johnson Sp z o.o., {Dane ukryte}, 02-135 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7321,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7321,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  7321,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9225,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet Nr 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson&Johnson Sp z o.o., {Dane ukryte}, 02-135 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1582,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3188,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  1582,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3188,04


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-01-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-01-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 373 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: www.szpital-makow.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141121-4 Szwy chirurgiczne
33141124-5 Podkładki pod skalpele
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet Nr. 1 YAVO Sp z o.o.
BEŁCHATÓW
2010-02-15 1 725,00
Pakiet Nr. 2 Johnson
WARSZAWA
2010-02-15 10 072,00
pAKIET nR. 3 DAMEN Sp z o.o.
MARKI k/Warszawy
2010-02-15 8 469,00
Pakiet Nr. 4 AESCULAP CHIFA Sp z o.o.
NOWY TOMYŚL
2010-02-15 37 864,00
Pakiet Nr. 5 AESCULAP CHIFA Sp z o.o.
NOWY TOMYŚL
2010-02-15 1 263,00
Pakiet Nr. 6 PROMEDICA S.C.
TORUŃ
2010-02-15 12 390,00
Pakiet Nr. 7. CEFARM S.A.
WARSZAWA
2010-02-15 216,00
Pakiet Nr. 8 YAVO Sp z o.o.
BEŁCHATÓW
2010-02-15 17 967,00
Pakiet Nr.9 Johnson
WARSZAWA
2010-02-15 7 321,00
Pakiet Nr 10 Johnson
WARSZAWA
2010-02-15 3 188,00