Warszawa: Dostawa do magazynu Urzędu m.st. Warszawy Urzędu Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27 materiałów eksploatacyjnych do drukarek i sprzętu informatycznego


Numer ogłoszenia: 44268 - 2011; data zamieszczenia: 15.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów , ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5651562, faks 022 5651562.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mokotow.waw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa do magazynu Urzędu m.st. Warszawy Urzędu Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27 materiałów eksploatacyjnych do drukarek i sprzętu informatycznego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do magazynu Urzędu Dzielnicy Mokotów fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, serwerów i sprzętu informatycznego znajdującego się na wyposażeniu Urzędu Dzielnicy Mokotów..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.19.21.12-9, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.19.23.00-4, 30.23.43.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.03.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
6.000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy zł.)


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek o wartości nie mniejszej niż 260 000,00 zł brutto.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy zł)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Druk oferta (wzór druku załącznik nr 1 do SIWZ) Formularz cenowy (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ) Informacja o części zamówienia powierzonej podwykonawcom, jeśli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ), Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
tak, adres strony, na której będzie prowadzona: aukcje.um.warszawa.pl


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mokotow.waw.pl/zampubl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.mokotow.waw.pl/zampubl lub siedziba zamawiającego, pokój 118, cena - wersja papierowa - 10 zł brutto; wersja elektroniczna płyta CD - 5 zł brutto.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.03.2011 godzina 13:30, miejsce: Pokój 118 w siedzibie zamawiającego.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Dostawa do magazynu Urzędu m.st. Warszawy Urzędu Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27 materiałów eksploatacyjnych do drukarek i sprzętu informatycznego


Numer ogłoszenia: 87498 - 2011; data zamieszczenia: 21.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 44268 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5651562, faks 022 5651562.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa do magazynu Urzędu m.st. Warszawy Urzędu Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27 materiałów eksploatacyjnych do drukarek i sprzętu informatycznego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do magazynu Urzędu Dzielnicy Mokotów fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, serwerów i sprzętu informatycznego znajdującego się na wyposażeniu Urzędu Dzielnicy Mokotów..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.19.21.12-9, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.19.23.00-4, 30.23.43.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski, {Dane ukryte}, Bydgoszcz, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 218159,35 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  155894,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  155894,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  169990,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: mokotow.wzp@um.warszawa.pl
tel: 225651560
fax: 225651560
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-22
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 4426820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 7 dni
Wadium: 6 ZŁ
Szacowana wartość* 200 PLN  -  300 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mokotow.waw.pl
Informacja dostępna pod: www.mokotow.waw.pl/zampubl lub siedziba zamawiającego, pokój 118, cena - wersja papierowa - 10 zł brutto; wersja elektroniczna płyta CD - 5 zł brutto
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192112-9 Głowice barwiące do maszyn drukujących
30192113-6 Wkłady drukujące
30192300-4 Taśmy barwiące
30234300-1 Płyty kompaktowe (CD)
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa do magazynu Urzędu m.st. Warszawy Urzędu Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27 materiałów eksploatacyjnych do drukarek i sprzętu informatycznego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski
Bydgoszcz
2011-04-21 155 894,00