Siedlce: (Zam.Publ.7/2013) Monitoring systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach


Numer ogłoszenia: 442836 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Siedlcach , ul. Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 0-25 644-77-02, faks 0-25 632-23-27.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.siedlce.sr.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
(Zam.Publ.7/2013) Monitoring systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa monitorowania (całodobowo) systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 26 i ul. Berka Joselewicza 3. Monitorowanie systemu włamania i napadu w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach polegać będzie na przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego i przekazywaniu odpowiadających tym sygnałom informacji wskazanym przez Zamawiającego w umowie osobom. Monitorowanie sygnału włamania i napadu odbywać się będzie za pomocą radia (2 szt.) użyczonego bezpłatnie przez Wykonawcę Zamawiającemu przez okres realizacji umowy. Wszelkie naprawy, przeglądy i konserwacje nadajników radiowych świadczone będą przez Wykonawcę na jego koszt. DWykonawca zobowiązany będzie do podejmowania interwencji przez uzbrojoną załogę na każdy uzasadniony sygnał emitowany przez monitorowany lokalny system alarmowy. Czas przyjazdu grupy interwencyjnej - do 10 minut od chwili otrzymania zgłoszenia. Usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia powinny być świadczone przez osoby posiadające wymagane uprawnienia tj. licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia. Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu włamania i napadu (alarmowego) odbywać się będzie w systemie całodobowym (zarówno w dni wolne od pracy, dni świąteczne, oraz w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach pracy Sądu - od. godz. 8.00 do godz. 16.00; a także po godzinach pracy Sądu - od godz. 16.00 do godz. 8.00). Umowa zawarta zostanie na okres od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony został w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1 do umowy) oraz we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.10.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 01.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncesję MSWiA zezwalającą na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował lub realizuje: co najmniej jedną główną usługę rozumianą jako jedna umowa; o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj. polegającą na całodobowym monitorowaniu systemu sygnalizacji włamania i napadu; o wartości co najmniej 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych). oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający wymaga aby usługa polegająca na całodobowym monitorowaniu systemu sygnalizacji włamania i napadu była wykonywana przez osoby posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 6 ust. B pkt 2 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie: W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT w czasie realizacji umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę wynikającą ze zmiany tego podatku. Kwota netto wynagrodzenia będzie stała i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. zmiana danych adresowych Wykonawcy, w przypadku dokonania zmian organizacyjnych dotyczących Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.siedlce.sr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. B-pa Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, pok 102 (I piętro)..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. B-pa Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, pok 102.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Siedlce: (Zam. Publ.7/2013) Monitoring systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach


Numer ogłoszenia: 513276 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 442836 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 0-25 644-77-02, faks 0-25 632-23-27.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
(Zam. Publ.7/2013) Monitoring systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa monitorowania (całodobowo) systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 26 i ul. Berka Joselewicza 3. Monitorowanie systemu włamania i napadu w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach polegać będzie na przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego i przekazywaniu odpowiadających tym sygnałom informacji wskazanym przez Zamawiającego w umowie osobom. Monitorowanie sygnału włamania i napadu odbywać się będzie za pomocą radia (2 szt.) użyczonego bezpłatnie przez Wykonawcę Zamawiającemu przez okres realizacji umowy. Wszelkie naprawy, przeglądy i konserwacje nadajników radiowych świadczone będą przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca zobowiązany będzie do podejmowania interwencji przez uzbrojoną załogę na każdy uzasadniony sygnał emitowany przez monitorowany lokalny system alarmowy. Czas przyjazdu grupy interwencyjnej - do 10 minut od chwili otrzymania zgłoszenia. Usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia powinny być świadczone przez osoby posiadające wymagane uprawnienia tj. licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia. Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu włamania i napadu (alarmowego) odbywać się będzie w systemie całodobowym (zarówno w dni wolne od pracy, dni świąteczne, oraz w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach pracy Sądu - od. godz. 8.00 do godz. 16.00; a także po godzinach pracy Sądu - od godz. 16.00 do godz. 8.00). Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony został w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1 do umowy) oraz we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jerzy Strzaliński Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych CERBER, {Dane ukryte}, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1771,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  1771,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2007,36


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Kazimierzowska 31a, 08-110 Siedlce
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: tomasz.rycerz@siedlce.sr.gov.pl , beata.jonska@siedlce.sr.gov.pl
tel: 0-25 64 00 807
fax: 0-25 64 00 710
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-11-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 44283620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-10-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.siedlce.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. B-pa Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, pok 102 (I piętro).
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
(Zam. Publ.7/2013) Monitoring systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach Jerzy Strzaliński Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych CERBER
Siedlce
2013-12-11 1 771,00