Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Utrzymanie fontann i pomp na terenach parków i skwerów w Łodzi w 2012 roku


Numer ogłoszenia: 44493 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie fontann i pomp na terenach parków i skwerów w Łodzi w 2012 roku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w należytym stanie technicznym fontann i pomp działających w okresie letnim na terenie parków i skwerów w Łodzi w 2012 r. Szczegółowe zakresy prac są określone w poszczególnych częściach zamówienia.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.80.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi w zakresie obsługi i konserwacji instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej związanych z funkcjonowaniem fontann, zraszaczy, zbiorników wodnych, studni głębinowych o łącznej wartości minimum brutto: - dla części 1 zamówienia - 40 000 PLN, - dla części 2 zamówienia - 3 500 PLN, - dla części 3 zamówienia - 25 000 PLN, - dla części 4 zamówienia - 30 000 PLN, - dla części 5 zamówienia - 50 000 PLN, Uwaga: 1.W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość zrealizowanej usługi do dnia składania ofert. 2.Zamawiający nie dopuszcza, na potwierdzenie spełnienia ww. warunku, wykazania wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych tj. przebudowy, remontu i modernizacji instalacji i urządzeń energetycznych oraz wodno - kanalizacyjnych. 3. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, winien wykazać się na potwierdzenie spełnienia ww. warunku doświadczeniem o najwyższej wymaganej wartości tj. wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej 2 usług w ww. zakresie o łącznej wartości co najmniej 50 000 PLN brutto.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać dysponowanie co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, b) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 ze zm.) lub jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) jedną osobę z dyplomem inżyniera lub technika elektronika (wymóg tylko do części 1). Uwaga: Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 12 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami wskazanymi w pkt 9.1.4 bez względu na ile części składa ofertę


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.03.2012 godzina 08:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Obsługa i konserwacja fontann w parkach i skwerach na terenie Śródmieścia..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa fontann w parkach i na skwerach w niżej określonym zakresie: 1) Skwer Powstania Węgierskiego 1956 r. Podstawowy zakres prac: - odbiór i transport pomp z Leśnictwa Miejskiego w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 305 - montaż pomp , - utrzymanie fontanny w ruchu ciągłym (7 dni w tygodniu), - kontrola działania fontanny 2 razy dziennie w godzinach rannych i popołudniowych, - oczyszczanie misy, lustra wody oraz utrzymanie czystości wokół fontanny, - oczyszczanie odpływów, filtrów, - udrażnianie dysz, - wymiana uszczelek i bezpieczników, - zmywanie dna misy oraz wymiana wody (w razie potrzeby), - odczytywanie wskazań liczników 1 raz w miesiącu i przekazywanie informacji na piśmie do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ, - przygotowanie urządzeń fontanny na czas zimowy, - demontaż pomp w terminie do 31 października 2012 r. i dostarczenie do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ ul. Tymienieckiego 5 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (zdemontowane, zakonserwowane pompy winny zostać dostarczone przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym ich ponowne użytkowanie przez Zamawiającego), -bieżąca konserwacja urządzeń elektrycznych, mechanicznych, wodociągowych oraz urządzeń pompowni, - każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii fontanny, - przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego o wystąpieniu awarii, - usuwanie awarii w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu, -zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia w sytuacjach awaryjnych i gotowości do szybkiego usunięcia awarii, - wymiana przepalonych żarników lamp i projektorów, - demontaż i montaż pokryw (rozpoczęcie i zakończenie sezonu), - pomiar oporności izolacji instalacji i ochrony przeciwporażeniowej (rozpoczęcie sezonu), - konserwacja i czyszczenie lamp, projektorów, obudów, gniazd i rozdzielni, nastawa zabezpieczeń i czujników (rozpoczęcie sezonu). 2) Pasaż Rubinsteina Podstawowy zakres prac: - odbiór i transport pompy z Leśnictwa Miejskiego w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 305 - montaż pompy , - utrzymanie fontanny w ruchu ciągłym (7 dni w tygodniu), - kontrola działania fontanny 2 razy dziennie w godzinach rannych i popołudniowych, - oczyszczanie misy, lustra wody oraz utrzymanie czystości wokół fontanny, - oczyszczanie odpływów, filtrów, - udrażnianie dysz, - wymiana uszczelek i bezpieczników, - zmywanie dna misy oraz wymiana wody (w razie potrzeby), - odczytywanie wskazań liczników 1 raz w miesiącu i przekazywanie informacji na piśmie do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, - przygotowanie urządzeń fontanny na czas zimowy, - bieżąca konserwacja urządzeń elektrycznych, mechanicznych, wodociągowych oraz urządzeń pompowni, - demontaż pompy w terminie do 31 października 2012 r. i dostarczenie do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ ul. Tymienieckiego 5 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (zdemontowana, zakonserwowana pompa winna zostać dostarczona przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym ich ponowne użytkowanie przez Zamawiającego), -zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia w sytuacjach awaryjnych i gotowości do szybkiego usunięcia awarii. - każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii fontanny, - przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego o wystąpieniu awarii, - usuwanie awarii w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu, 3) Park Sienkiewicza i Park Matejki Podstawowy zakres prac: - odbiór i transport pomp z Leśnictwa Miejskiego w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 305 - montaż pomp, - utrzymanie fontann w ruchu ciągłym (7 dni w tygodniu), - kontrola działania fontann 2 razy dziennie w godzinach rannych i popołudniowych, - oczyszczanie mis, lustra wody oraz utrzymanie czystości wokół fontann, - oczyszczanie odpływów, filtrów, - udrażnianie dysz, - wymiana uszczelek i bezpieczników, - zmywanie dna mis oraz wymiana wody (w razie potrzeby), - odczytywanie wskazań liczników 1 raz w miesiącu i przekazywanie informacji na piśmie do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, - przygotowanie urządzeń fontann na czas zimowy, - demontaż pomp w terminie do 31 października 2012 r. i dostarczenie do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ ul. Tymienieckiego 5 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (zdemontowane, zakonserwowane pompy winny zostać dostarczone przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym ich ponowne użytkowanie przez Zamawiającego), -bieżąca konserwacja urządzeń elektrycznych, mechanicznych, wodociągowych oraz urządzeń pompowni, - każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii fontann, - przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego o wystąpieniu awarii, -zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia w sytuacjach awaryjnych i gotowości do szybkiego usunięcia awarii, - usuwanie awarii w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu. Okres świadczenia usługi: 01.05.2012 - 31.10.2012 r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.80.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Obsługa i konserwacja pomp zasilających stawy w parkach na terenie Polesia.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa i konserwacja pomp zasilających stawy w parkach na terenie Polesia w niżej określonym zakresie: 1.Park im. Poniatowskiego - jedna pompa. 2.Park im. Piłsudskiego - dwie pompy Podstawowy zakres prac: -dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji pomp, - kontrole i odczyty amperomierzy i manometrów, -włączanie do ruchu celem zapewnienia prawidłowej pracy agregatów, co dwa tygodnie, -włączanie pomp na polecenie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, -dozór pomieszczeń przepompowni w okresie opadów atmosferycznych oraz ochrona przed zalaniem, -dozór nad właściwym zabezpieczeniem przyłączy energetycznych i ich konserwacja, -bezzwłoczne informowanie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ o przypadkach dewastacji oraz awarii pomp (telefoniczne i pisemne), -usuwanie awarii pomp w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu, -składanie pisemnych sprawozdań z wykonanych prac zawierających informacje o stanie urządzeń, -wykonywanie wszelkich napraw w celu prawidłowego funkcjonowania pomp, Okres świadczenia usługi: 01.05.2012- 31.10.2012 r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.80.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Obsługa i konserwacja fontanny i sztucznego zbiornika wodnego w parku na terenie Bałut.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa i konserwacja fontann i sztucznego zbiornika w niżej określonym zakresie: 1.Park Staromiejski (fontanna) Podstawowy zakres prac: - zebranie i wywóz śmieci i gruzu z misy fontanny, - oczyszczenie zbiornika pompowni i sterowni, - mechaniczne oczyszczenie i udrożnienie odpływu i przelewu wody, - oczyszczenie i udrożnienie studzienek, - umycie ciśnieniowe elementów fontanny, - sprawdzenie stanu technicznego elementów składowych obsługujących fontannę w tym: zawory, zasuwy, pompy, wentylator, przewody doprowadzające i odprowadzające powietrze, rury, - uszczelnienie przewodów dopływu i odpływu wody, - naprawa elementów wylotowych, - uzupełnienie i dorobienie końcówek tryskaczy, - uregulowanie pracy całości urządzeń i sformatowanie działania strumienia wody, - wymiana zamków do pomieszczenia sterowni, - bieżący nadzór nad pracą urządzeń, - ciągły dozór techniczny i codzienne usuwanie zanieczyszczeń typu liście, kwiatostany, śmieci z misy fontanny, - czyszczenie misy fontanny, odkażanie instalacji wodnej, - regulacja poziomu wody, czyszczenie studzienki wodomierzowej zaworowej, - naprawa tryskaczy i zaworów, - regulacja poziomu wody, sprawdzenie instalacji elektrycznej, udrożnienie przewodów odpływowych, czyszczenie studni, - wymiana wody, - konserwacja aparatów sterujących pompowni, kontrola zbiornika retencyjnego podczas pracy pomp, - wymiana elementów tryskaczy, - przechowywanie kluczy do pomieszczenia sterowni oraz stały dozór zamknięcia pomieszczeń sterowni do czasu wyłonienia Wykonawcy obsługi fontanny w następnym sezonie. - każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii fontanny, - przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego o wystąpieniu awarii, - usuwanie awarii w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu, -zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia w sytuacjach awaryjnych i gotowości do szybkiego usunięcia awarii, 2.Utrzymanie w sprawności zbiornika wodnego w Parku Staromiejskim Podstawowy zakres prac: - odbiór i transport pompy z Leśnictwa Miejskiego w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 305 - montaż pompy (otrzymanej od Zamawiającego), -stały nadzór i bieżąca obsługa w celu utrzymania w dobrym stanie i sprawności urządzeń zbiornika oraz bieżąca obsługa obiektów urządzeń, - napełnianie zbiornika wodą z ujęcia studni głębinowej w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym w miarę potrzeb, - oczyszczenie studni przelewowej w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym, - sprawdzanie działania przelewów dopływowych i obiegu wody oraz poziomu wody w zbiorniku i korycie, - sprawdzanie działania i okresowa regulacja wyłącznika zegara czasu pracy studni głębinowej stosownie do aktualnych i prognozowanych wartości pogody oraz planowego dobowego czasu działania obiegu wody, - sprawdzanie ciągłości pracy i wydatku pompowni wody obiegowej na podstawie natężenia przelewu ze studni, - sprawdzanie stanu ogólnego koryta rzeki i otoczenia zbiornika, - sprawdzanie stanu terenu przyległego do zbiornika z uwagi na drożność i umocnienia trawiaste oraz sprawdzanie bruzd spływu wód opadowych, - oczyszczanie przelewu zbiornika głównego i rzeczki przelewowej (śmieci i odpady z drzew), - czyszczenie kratek wpustów deszczowych, - czyszczenie kraty wlewu i przelewu ulgowego z rzeczki do studni, - czyszczenie kraty wlotowej na ujściu pompowni przelewowej, -ograniczenie działania obiegu wody do godzin dziennych każdorazowo przy zachowaniu zasilania i automatycznego sterowania pompowni polegać będzie na wyłączaniu pompowni wody obiegowej i zamykaniu zastawki przelewu zbiornika, -włączanie obiegu - otwieranie zastawki przelewu, -wyłączanie i włączanie pompy studni głębinowej w miarę potrzeb, -oczyszczanie kraty na wlocie spustu, -obsługa studni i zasuwy regulującej stopień napełnienia studzienki rewizyjnej, -konserwacja zasuw i ich obsługa na przewodzie odpływowym drenażu dna koryta rzeki, -unieruchomienie zastawki w pozycji zamknięcia, -konserwacja zasuw na wszystkich rurociągach tak zasilających jak i spustowych, -czyszczenie rurociągu zasilającego od pompy do zbiornika głównego, -czyszczenie rurociągu przelewowego od studzienki przelewowej do zbiornika głównego, -naprawy i konserwacja zaworu zwrotnego w studzience przepompowej, -konserwacja zasuwy głównej w studzience przelewowej, -spuszczanie wody ze zbiornika pod stałym nadzorem, -oczyszczanie w miarę potrzeb krat wlotu spustu i przelewu spustowego, -czyszczenie rurociągu spustowego wody ze zbiornika wodnego do kanalizacji podczas spuszczania wody w celu przygotowania zbiornika do zimy, -zdemontowanie pompy w pompowni wody obiegowej w terminie do 31.10.2012 r. i dostarczenie do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ ul. Tymienieckiego 5 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (zdemontowana, zakonserwowana pompa winna zostać dostarczona przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym ich ponowne użytkowanie przez Zamawiającego), -każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii urządzeń obsługujących zbiornik wodny, -przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego o wystąpieniu awarii, - usuwanie awarii w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu, - zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia w sytuacjach awaryjnych i gotowości do szybkiego usunięcia awarii. Usluga świadczona w okresie: 01.05.2012 - 31.10.2012 r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.80.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Obsługa i konserwacja fontann i sztucznych zbiorników wodnych w parkach na terenie Widzewa.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa i konserwacja fontann i sztucznych zbiorników wodnych w niżej określonym zakresie: 1. Podstawowy zakres prac : a) bieżąca konserwacja urządzeń elektrycznych i wodno -kanalizacyjnych: - dwóch fontann: w Parku Podolskim przy ul. Tatrzańskiej i Parku 3 - go Maja przy ul. Małachowskiego - studni głębinowej w Parku Widzewskim przy Al. Piłsudskiego / ul. Niciarnianej; b) utrzymanie w czystości lustra wody i niecek dwóch ww. wymienionych fontann wraz z wymianą wody; c) utrzymanie w czystości lustra wody i niecek dwóch sztucznych zbiorników wodnych w Parku Źródliska I wraz z wymianą wody; d) kontrola poziomu i uzupełnienie wody w stawach w parku: - Widzewskim; - Źródliska I; - Źródliska II. e) odczytywanie wskazań liczników energetycznych i wodomierzy oraz przekazywanie tych informacji w formie pisemnej Zamawiającemu na koniec miesiąca wraz z fakturą, w rozbiciu na poszczególne obiekty i urządzenia; 2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: - sprawdzenie i udrożnienie kanalizacji przy fontannach ( na odcinku od fontanny do pierwszej studzienki kanalizacyjnej ) oraz sprawdzenie i usunięcie nadmiaru wody ze sterówki studni głębinowej przed sezonem wiosenno - letnim; - odbiór i transport pompy z Leśnictwa Miejskiego w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 305 - montaż pompy w Parku Podolskim, - wykonanie ( w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi ) pomiarów rezystancji izolacji kabli, przewodów, uziemienia oraz ochrony przeciwpożarowej izolacji. Protokoły z tych pomiarów Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 10 dni od rozpoczęcia prac konserwacyjnych; - oczyszczenie niecek fontann z zanieczyszczeń, napełnienie wodą i uruchomienie; - wymiana wody po uprzednim oczyszczeniu niecek fontann w trakcie sezonu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, uzależnionych od temperatury i czystości wody (około 12 razy w sezonie, w każdej z fontann i w zbiornikach wodnych); - utrzymanie czystości lustra wody dwóch fontann i dwóch sztucznych zbiorników wodnych, - przeglądy i konserwacja urządzeń wodno - kanalizacyjnych; - przeglądy, konserwacja i oczyszczanie szafek pomiarowo - rozdzielczych i urządzeń sterujących; - kontrola sprawności urządzeń sterujących ( czas uruchomiania i wyłączania fontann ); - kontrola sprawności urządzeń sterujących zasilaniem studni głębinowej; - udrażnianie i dorabianie dysz, - wymiana uszczelek i bezpieczników, - kontrola i uzupełnienie poziomu wody w stawie w parku Widzewskim (studnia głębinowa) oraz w parku Źródliska I i Źródliska II (studzienki wodomierzowe), - pozostawienie drożnej kanalizacji (na odcinku od fontanny do pierwszej studzienki kanalizacyjnej ) i zabezpieczenie urządzeń na okres zimowy; - każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii oraz dyspozycyjność w przypadku konieczności jej usunięcia, bądź zabezpieczenia urządzeń i obiektów towarzyszących, - przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego o wystąpieniu awarii, - usuwanie awarii w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu, -zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia w sytuacjach awaryjnych i gotowości do szybkiego usunięcia awarii, - włączanie fontann o godz.8:00 i wyłączanie o godz. 20:00 oraz interwencyjnie na telefoniczne zlecenie pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ w razie zaistnienia takiej konieczności, - demontaż pompy z parku Podolskiego w terminie do 31.10.2012 r. i dostarczenie do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ ul. Tymienieckiego 5 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (zdemontowana, zakonserwowana pompa winna zostać dostarczona przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym ich ponowne użytkowanie przez Zamawiającego). Okres świadczenia usługi: 01.05.2012 - 31.10.2012 r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.80.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Obsługa i konserwacja fontann w parkach na terenie Górnej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa i konserwacja fontann w parkach w niżej określonym zakresie: Zakres prac dla fontanny Św. Faustyna czerpiąca ze źródła Miłosierdzia na pl. Niepodległości: - montaż 6 lamp basenowych złożonych w pomieszczeniu pod fontanną; -dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji we wszystkie robocze dni tygodnia; usługa obejmuje: kontrolę i czyszczenie niecki górnej, basenu dolnego, krat czerpalnych, pomnika Św. Faustyny, regulowanie poziomu wysokości wody w niecce, uzupełnianie substancji chemicznych oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania fontanny zgodnie z instrukcją obsługi, która zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy; -wymiana zużytych, skradzionych i uszkodzonych źródeł światła tj. wszystkich żarówek i bezpieczników wraz z materiałami; -uzupełnianie zużytych części np. uszczelek; -usuwanie awarii (również w dni wolne od pracy) w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu lub w wypadku zagrożenia zdrowia lub życia, natychmiastowe odłączanie napięcia i naprawa urządzeń w możliwie najkrótszym terminie; -zabezpieczeniu obiektu na okres zimy (w tym wymontowanie i zakonserwowanie 6 lamp basenowych oraz złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego); -dostosowanie godzin pracy fontanny do pory roku, tj. od wschodu Słońca do północy; -comiesięczne odczytywanie wskazań liczników w ww. obiektach i przekazywanie pisemnej informacji do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ na koniec każdego miesiąca wraz z fakturą; -każdorazowe niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii (telefonicznie, e-mailem, faxem), a następnie potwierdzenie zgłoszeniem pisemnym, - składanie Zamawiającemu pisemnych sprawozdań z wykonywanych prac zawierających informację o stanie urządzeń i zużyciu energii elektrycznej i wody - 1 raz w miesiącu, a w przypadku awarii i dewastacji zagrażających bezpieczeństwu natychmiastowe zgłoszenie Zamawiającemu telefonicznie lub mailowo. Zakres prac dla fontanny na stawie w Parku im. Reymonta: - odbiór pomp z siedziby Leśnictwa Miejskiego-Łódź z/s w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 305 i ich montaż; - zabezpieczenie urządzeń na okres zimowy (w tym wymontowanie i zakonserwowanie pompy oraz złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego); -dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji instalacji 2 x w tyg. w poniedziałki i piątki; usługa obejmuje: kontrolę i czyszczenie kraty czerpalnej oraz rękawa filtrującego, regulowanie poziomu wysokości wody w stawie; -uzupełnianie zużytych części np. uszczelek, bezpieczników; -usuwanie awarii (również w dni wolne od pracy) w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu lub w wypadku zagrożenia zdrowia lub życia, natychmiastowe odłączanie napięcia i naprawa urządzeń w możliwie najkrótszym terminie; -dostosowanie godzin pracy fontanny do pory roku, tj. od wschodu do zachodu Słońca; -comiesięczne odczytywanie wskazań liczników w ww. obiektach i przekazywanie pisemnej informacji do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ na koniec każdego miesiąca wraz z fakturą; -każdorazowe niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii (telefonicznie, e-mailem, faxem), a następnie potwierdzenie zgłoszeniem pisemnym, - składanie Zamawiającemu pisemnych sprawozdań z wykonywanych prac zawierających informację o stanie urządzeń i zużyciu energii elektrycznej i wody - 1 raz w miesiącu, a w przypadku awarii i dewastacji zagrażających bezpieczeństwu natychmiastowe zgłoszenie Zamawiającemu tel. 638-47-16, fax. 638-47-47 lub mailowo. Zakres prac dla fontanny na Skwerze im. H. Dubaniewicza: - odbiór pomp z siedziby Leśnictwa Miejskiego-Łódź z/s w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 305 i ich montaż; - zabezpieczenie urządzeń na okres zimowy (w tym wymontowanie i zakonserwowanie pompy oraz złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego); -dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji instalacji 2 x w tyg. w poniedziałki i piątki; usługa obejmuje: kontrolę i czyszczenie kraty czerpalnej oraz usuwanie na bieżąco zanieczyszczeń z niecki, regulowanie poziomu wysokości wody w niecce, mycie niecki; -uzupełnianie zużytych części np. uszczelek, bezpieczników; -usuwanie awarii (również w dni wolne od pracy) w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu lub w wypadku zagrożenia zdrowia lub życia, natychmiastowe odłączanie napięcia i naprawa urządzeń w możliwie najkrótszym terminie; -dostosowanie godzin pracy fontanny do pory roku, tj. od wschodu do zachodu Słońca; -comiesięczne odczytywanie wskazań liczników w ww. obiektach i przekazywanie pisemnej informacji do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ na koniec każdego miesiąca wraz z fakturą; -każdorazowe niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii (telefonicznie, e-mailem, faxem), a następnie potwierdzenie zgłoszeniem pisemnym, - składanie Zamawiającemu pisemnych sprawozdań z wykonywanych prac zawierających informację o stanie urządzeń i zużyciu energii elektrycznej i wody - 1 raz w miesiącu, a w przypadku awarii i dewastacji zagrażających bezpieczeństwu natychmiastowe zgłoszenie Zamawiającemu tel. 638-47-16, fax. 638-47-47 lub mailowo. Zakres i charakterystyka przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na utrzymaniu w należytym stanie technicznym urządzeń iluminacyjnych, zapewniającym sprawność urządzeń elektrycznych. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1.sprawdzanie działania wyłączników przeciwporażeniowych, 2.oględziny oświetlenia tj. stanu widocznych części przewodów, ich połączeń i osprzętu, stanu czystości urządzeń oświetleniowych, poprawności zaprogramowania i działania ręcznego przełącznika czasowego, stanu ochrony przeciwpożarowej, stanu urządzeń sterowniczych i zabezpieczających w tablicy TPS, stanu napisów informacyjnych, ostrzegawczych, opisów i oznaczeń, 3.wymiana zużytych i uszkodzonych źródeł światła tj. wszystkich żarówek i bezpieczników wraz z zakupem ww. materiałów, 4.wymiana zużytych, uszkodzonych układów zapłonowych, stateczników w oprawach i projektorach wraz z zakupem ww. materiałów, 5.wymiana uszkodzonych i skradzionych drzwiczek i pokryw słupowych wraz z zakupem ww. materiałów, 6.wymiana uszkodzonych opraw i szkieł w oprawach i projektorach wraz z zakupem ww. materiałów, 7.wymiana uszkodzonych bądź wadliwych zabezpieczeń zwarciowych, różnicowo-prądowych, ochronników przeciwprzepięciowych i zegarów sterujących wraz z zakupem ww. materiałów, 8.umycie wszystkich opraw oświetleniowych po zimie do 30 maja 2012 roku, 9.malowanie raz w roku słupów nośnych farbą Noxyde Antistatic lub równoważną wraz z zakupem ww. materiału, 10.stała kontrola sprawności oświetlenia w godzinach załączania tj. w godzinach wieczornych i nocnych, 11.każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii - telefonicznie i pisemnie, 12.usuwanie awarii oświetlenia (również w dni wolne od pracy) w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu lub w wypadku bardzo poważnych uszkodzeń natychmiastowe odłączenie napięcia i naprawa urządzeń w możliwie najkrótszym terminie spowodowane: a)działaniem osób trzecich - poprzez zabezpieczenie dostępu do instalacji pod napięciem, b)naturalnym uszkodzeniem układu - zabezpieczenia poprzez natychmiastowe odłączenie napięcia i naprawa urządzeń w możliwie najkrótszym czasie, 13.zapewnienie sterowania ręcznego oświetlenia w przypadku awarii przełącznika mechanicznego, 14.okresowe ustawianie zegarów sterujących włączaniem i wyłączaniem oświetlenia w zależności od długości dnia i wskazań Zamawiającego, 15.składanie Zamawiającemu pisemnych sprawozdań z wykonywanych prac zawierających informację o stanie technicznym urządzeń i zużyciu energii elektrycznej jeden raz w miesiącu. Okres świadczenie usługi: 01.05.2012 - 31.10.2012 r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.80.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Utrzymanie fontann i pomp na terenach parków i skwerów w Łodzi w 2012 roku


Numer ogłoszenia: 78163 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 44493 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie fontann i pomp na terenach parków i skwerów w Łodzi w 2012 roku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w należytym stanie technicznym fontann i pomp działających w okresie letnim na terenie parków i skwerów w Łodzi w 2012 roku.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.80.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Obsługa i konserwacja fontann w parkach i skwerach na terenie Śródmieścia


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jacek Wosiewicz - pełnomocnik firm, ul. Lokajskiego 3/14, 94-003 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • AD Sp. z o. o., ul. Batorego 20, 02-591 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34540,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  37999,62


 • Oferta z najniższą ceną:
  37999,62
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40590,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Obsługa i konserwacja pomp zasilających stawy w parkach na terenie Polesia


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU ARMA - BŁYSK Arkadiusz Michalski, ul. Nawrot 84/86, 90-046 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2954,47 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2100,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2100,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Obsługa i konserwacja fontanny i sztucznego zbiornika wodnego w parku na terenie Bałut


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU ARMA - BŁYSK Arkadiusz Michalski, ul. Nawrot 84/86, 90-046 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22204,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25830,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  21600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  26996,04


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Obsługa i konserwacja fontann i sztucznych zbiorników wodnych w parkach na terenie Widzewa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jacek Wosiewicz - pełnomocnik firm, ul. Lokajskiego 3/14, 94-003 Łódź, kraj/woj. małopolskie.
 • AD Sp. z o. o., ul. Batorego 20, 02-591 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26287,71 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32841,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  32841,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36900,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Obsługa i konserwacja fontann w parkach na terenie Górnej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU ARMA - BŁYSK Arkadiusz Michalski, ul. Nawrot 84/86, 90-046 Łódź, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 39999,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13284,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13284,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36900,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4449320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 240 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Obsługa i konserwacja fontann w parkach i skwerach na terenie Śródmieścia Jacek Wosiewicz - pełnomocnik firm
ul. Lokajskiego 3/14, 94-003 Łódź, woj. łódzkie
2012-04-04 18 999,00
Obsługa i konserwacja fontann w parkach i skwerach na terenie Śródmieścia AD Sp. z o. o.
ul. Batorego 20, 02-591 Warszawa, woj. mazowieckie
2012-04-04 18 999,00
Obsługa i konserwacja pomp zasilających stawy w parkach na terenie Polesia PPHU ARMA - BŁYSK Arkadiusz Michalski
ul. Nawrot 84/86, 90-046 Łódź, woj. łódzkie
2012-04-04 2 100,00
Obsługa i konserwacja fontanny i sztucznego zbiornika wodnego w parku na terenie Bałut PPHU ARMA - BŁYSK Arkadiusz Michalski
ul. Nawrot 84/86, 90-046 Łódź, woj. łódzkie
2012-04-04 25 830,00
Obsługa i konserwacja fontann i sztucznych zbiorników wodnych w parkach na terenie Widzewa Jacek Wosiewicz - pełnomocnik firm
ul. Lokajskiego 3/14, 94-003 Łódź, woj. małopolskie
2012-04-04 16 420,00
Obsługa i konserwacja fontann i sztucznych zbiorników wodnych w parkach na terenie Widzewa AD Sp. z o. o.
ul. Batorego 20, 02-591 Warszawa, woj. mazowieckie
2012-04-04 16 420,00
Obsługa i konserwacja fontann w parkach na terenie Górnej PPHU ARMA - BŁYSK Arkadiusz Michalski
ul. Nawrot 84/86, 90-046 Łódź, woj. mazowieckie
2012-04-04 13 284,00