Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r


Numer ogłoszenia: 445754 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w z zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi na rok 2012 z języka polskiego na język obcy, jak i z języka obcego na język polski. Zakres tłumaczeń obejmuję: tłumaczenie pisemne standardowe w trybie zwykłym, tłumaczenie pisemne standardowe w trybie ekspresowym, tłumaczenie pisemne standardowe odręczne w trybie zwykłym, tłumaczenie pisemne standardowe odręczne w trybie ekspresowym, tłumaczenie przysięgłe w trybie zwykłym, tłumaczenie przysięgłe w trybie ekspresowym, tłumaczenie symultaniczne z zapewnieniem aparatury technicznej, tłumaczenie symultaniczne bez zapewnienia aparatury technicznej, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie specjalistyczne-pisemne nieprzysięgłe w trybie zwykłym, tłumaczenie specjalistyczne-pisemne nieprzysięgłe w trybie ekspresowym, tłumaczenie specjalistyczne-pisemne przysięgłe w trybie zwykłym, tłumaczenie specjalistyczne-pisemne przysięgłe w trybie ekspresowym, specjalistyczne-pisemne nieprzysięgłe w trybie zwykłym, specjalistyczne-pisemne nieprzysięgłe w trybie ekspresowym..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.53.00.00-8, 79.54.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 21.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1.1 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie niżej dokonanego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1.1 Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.1.2 Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, potwierdzone udokumentowanym należytym wykonaniem lub wykonywaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1.1.2.1 usługi tłumaczenia pisemnego standardowego (rozumianego jako zwykłego nieprzysięgłego) w poszczególnych grupach językowych, wymienionych w części II siwz - opis przedmiotu zamówienia: a) W grupie językowej I co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski, z każdego spośród wymienionych w pkt. 1.1.2.7. zakresów tematycznych. b) W grupie językowej II co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski, z dowolnie wybranych wymienionych w pkt. 1.1.2.7. zakresów tematycznych. c) W grupie językowej IV co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski, z dowolnie wybranych wymienionych w pkt. 1.1.2.7. zakresów tematycznych. 1.1.2.2 usługi tłumaczenia specjalistycznego (pisemnego ) w I grupie językowej wymienionej w części II siwz - opis przedmiotu zamówienia: - co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski z zakresu tłumaczeń specjalistycznych, dotyczących tematyki finansów publicznych, ekonomii, prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, procesów inwestycyjnych z różnych dziedzin, zrównoważonego rozwoju, gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz zamówień publicznych. Przy zastrzeżeniu, że w pkt 1.1.2.1 - 1.1.2.2. pojedyncza usługa przetłumaczenia winna obejmować co najmniej 5 stron obliczeniowych tekstu, przyjmując, że za stronę obliczeniową uznaje się stronę zwierającą 1800 znaków ze spacjami. 1.1.2.3 usługi tłumaczenia pisemnego przysięgłego w poszczególnych grupach językowych, wymienionych w części II siwz - opis przedmiotu zamówienia: - W grupie językowej I co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski, z dowolnie wybranych, wymienionych w pkt. 1.1.2.7., zakresów tematycznych. Przy zastrzeżeniu, że pojedyncza usługa przetłumaczenia winna obejmować co najmniej 5 stron obliczeniowych tekstu, przyjmując, że za stronę obliczeniową uznaje się stronę zwierającą 1125 znaków ze spacjami. 1.1.2.4 usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego w poszczególnych grupach językowych, wymienionych w części II siwz - opis przedmiotu zamówienia: - W grupie językowej I co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski, z dowolnie wybranych, wymienionych w pkt. 1.1.2.7. zakresów tematycznych. 1.1.2.5 usługi tłumaczenia specjalistycznego (ustnego konsekutywnego) w I grupie językowej wymienionej części II siwz - opis przedmiotu zamówienia: - co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski z zakresu tłumaczeń specjalistycznych, dotyczących tematyki finansów publicznych , ekonomii, prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, procesów inwestycyjnych z różnych dziedzin zrównoważonego rozwoju, gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz zamówień publicznych - 1.1.2.6 usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego w poszczególnych grupach językowych, wymienionych w części II siwz - opis przedmiotu zamówienia: - W grupie językowej I co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski, z zakresów tematycznych: dyplomacja, współpraca międzynarodowa, administracja publiczna rządowa i samorządowa. 1.1.2.7 Wymagane jest, aby zamówienia na usługę tłumaczeń wykazanych przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym punkcie SIWZ - dotyczyły poniżej wymienionych zakresów tematycznych: 1) Administracja publiczna i samorządowa 2) Współpraca międzynarodowa 3) Nieruchomości 4) Gospodarka i przedsiębiorczość 5) Finanse publiczne 6) Prawo 7) Infrastruktura komunalna 8) Geodezja i obrót nieruchomościami 9) Akta stanu cywilnego 10) Projekty unijne 11) Architektura 12) Historia i sztuka 1.1.3 Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.1.4 Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.1.5 Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.2 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 1.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 1.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1.1.1 - 1.1.5 SIWZ oceniane będzie łącznie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w pkt III.3.1.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w pkt III.3.1.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w pkt III.3.1.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w pkt III.3.1.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych W Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.01.2012 godzina 11:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO NA Projekt Unii Europejskiej FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013 IDEA- Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego obszaru wiedzy - współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu dla Europy Środkowej Termin wykonania zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 21 grudnia 2012 roku lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 u.p.z.p, stanowiącego 20 % wartości zamówienia podstawowego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Janikowo: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych rekreacyjno - sportowych w Szkole Podstawowej w Janikowie, Gmina Janikowo, w ramach projektu Zostań Omnibusem - zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym.


Numer ogłoszenia: 6109 - 2011; data zamieszczenia: 05.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3514411, 3583621, faks 052 3513519 , strona internetowa www.janikowo.com.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych rekreacyjno - sportowych w Szkole Podstawowej w Janikowie, Gmina Janikowo, w ramach projektu Zostań Omnibusem - zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych rekreacyjno - sportowych w Szkole Podstawowej w Janikowie, Gmina Janikowo, w ramach projektu Zostań Omnibusem - zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym.W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych rekreacyjno-sportowych w liczbie 30 godzin lekcyjnych zgodnie z otrzymanym harmonogramem zajęć według przyjętego programu nauczania. Zajęcia będą prowadzone w grupach do 15 osób. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.10.00.00-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Uzasadnienie prawne: W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: 1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków; 2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 3) poniesieniem straty w mieniu publicznym; 4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem są usługi niepriorytetowe określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym Dz.U. 2010 nr 12 poz. 68. Zgodnie z art. 5 ust 1 i 1a ustawy Prawo zamówień publicznych: Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a Pzp, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: 1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków; 2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 3) poniesieniem straty w mieniu publicznym; 4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. W przypadku przedmiotowego postępowania zastosowanie trybu negocjacyjnego jest celowe z uwagi na uniemożliwienie terminowej realizacji zadań w ramach projektu Zostań Omnibusem- zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym. Harmonogram projektu zakłada realizację poszczególnych zadań w ściśle określonych terminach oraz zakończenie zadania do czerwca 2011 roku. Zastosowanie procedury otwartej na wyłonienie wykonawców zajęć wydłuży procedurę wyboru wykonawców z uwagi na terminy w niej określone oraz na możliwość składania odwołań co może doprowadzić nawet do unieważnienia i powtórzenia całej procedury. Zastosowanie procedury otwartej w przeciwieństwie do procedury z wolnej ręki ze względu na dużą ilość postępowań związanych z wyłonieniem wszystkich wykonawców zajęć uniemożliwi rozpoczęcie projektu w jednakowym czasie a w konsekwencji wpłynie na prawidłową jego realizację. Data rozpoczęcia realizacji projektu jest istotna z uwagi na obowiązek beneficjenta osiągnięcia wskaźników realizacji projektu. Zastosowanie procedury otwartej uniemożliwi osiągnięcie zakładanych w projekcie wskaźników realizacji projektu. Zastosowanie trybu negocjacyjnego jest uzasadnione także z uwagi na osiągnięcie zakładanego celu projektu, którym jest również wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych chłopców i dziewcząt z terenów wiejskich i miejskich w szkołach objętych projektem. Dla osiągnięcia tego celu zasadnym jest aby zajęcia z danych przedmiotów prowadzili nauczyciele, którzy na codzień prowadzą je z dziećmi w danej szkole ponieważ najlepiej znają ich potrzeby edukacyjne.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Karolina Ochocka, ul. Słoneczna 47, 88-160 Janikowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


Łódź: Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r


Numer ogłoszenia: 105876 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 445754 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w z zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi na rok 2012 z języka polskiego na język obcy, jak i z języka obcego na język polski. Zakres tłumaczeń obejmuję: tłumaczenie pisemne standardowe w trybie zwykłym, tłumaczenie pisemne standardowe w trybie ekspresowym, tłumaczenie pisemne standardowe odręczne w trybie zwykłym, tłumaczenie pisemne standardowe odręczne w trybie ekspresowym, tłumaczenie przysięgłe w trybie zwykłym, tłumaczenie przysięgłe w trybie ekspresowym, tłumaczenie symultaniczne z zapewnieniem aparatury technicznej, tłumaczenie symultaniczne bez zapewnienia aparatury technicznej, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie specjalistyczne-pisemne nieprzysięgłe w trybie zwykłym, tłumaczenie specjalistyczne-pisemne nieprzysięgłe w trybie ekspresowym, tłumaczenie specjalistyczne-pisemne przysięgłe w trybie zwykłym, tłumaczenie specjalistyczne-pisemne przysięgłe w trybie ekspresowym, specjalistyczne-pisemne nieprzysięgłe w trybie zwykłym, specjalistyczne-pisemne nieprzysięgłe w trybie ekspresowym..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.53.00.00-8, 79.54.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Unii Europejskiej FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013 IDEA Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LIDEX Spółka z o.o.,, ul. Magiera 16/17, 01-873 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 145196,09 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  154109,89


 • Oferta z najniższą ceną:
  114984,26
  / Oferta z najwyższą ceną:
  742752,27


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-01-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 44575420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 347 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych W Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
79540000-1 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r LIDEX Spółka z o.o.,
ul. Magiera 16/17, 01-873 Łódź, woj. łódzkie
2012-04-04 154 109,00