Bydgoszcz: Dostawa obojów dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 448268 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego , ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.filharmonia.bydgoszcz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa obojów dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 nowych (jednakowa marka i jednakowe modele, strojone: a 442-443 Hz.) obojów marki Marigaux model 910, pełen automat. dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Specyfikacja instrumentu: 1. Marka Marigaux model: 910, pełen automat. 2. Rok produkcji: 2013. 3. Gwarantowany serwis autoryzowany przez producenta instrumentu w postaci odpowiedniego certyfikatu. 4. Gwarantowanie serwisu technicznego dotyczącego instrumentu - realizacja napraw w ciągu 48 godzin od momentu dostarczenia instrumentu do siedziby Wykonawcy. Dostawa instrumentu do siedziby Wykonawcy na koszt Zamawiającego, po naprawie powrót instrumentów do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 5. Instrumenty fabrycznie nowe (z certyfikatem producenta), bez jakichkolwiek pęknięć, strojne i wyrównane barwowo we wszystkich rejestrach. 6. Każdy instrument musi posiadać: futerał, futrzany pokrowiec, wycior, śrubokręt oraz smar do smarowania korków. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 7. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 2 letniego okresu gwarancji. 8. W okresie gwarancyjnym Wykonawca dokona co najmniej 2 bezpłatnych przeglądów serwisowych, koszty dostarczenie instrumentów pokrywa Wykonawca. Przeglądy serwisowe odbędą się jeden raz w ciągu każdego roku(po zakończeniu sezonu artystycznego), z zastrzeżeniem, że ostatni z przeglądów zostanie dokonany nie wcześniej niż dwa miesiące przed upływem terminu gwarancji. 9. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. 10. W cenie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, w tym na korekty intonacyjne i regulacje mechaniki. Likwidacja ewentualnych pęknięć w otworach dźwiękowych wyłącznie przy użyciu wkładek grenadillowych oraz oryginalnych form otworów Marigaux. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia instrumentów jeśli nie będą spełniały oczekiwań wskazanego przez Zamawiającego eksperta pod względem brzmieniowym i intonacyjnym, zgodnie z zapisami projektu umowy. 12. Podane nazwy wyrobów są przykładowe i mają na celu doprecyzowanie wymagań Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie instrumentu lub jego części - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych).


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.31.42.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 27.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oswiadczenie i dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie. Ocena nastapi według formuły spełnia/nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oswiadczenie i dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie. Ocena nastapi według formuły spełnia/nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oswiadczenie i dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie. Ocena nastapi według formuły spełnia/nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oswiadczenie i dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie. Ocena nastapi według formuły spełnia/nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oswiadczenie i dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie. Ocena nastapi według formuły spełnia/nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Folder lub inne dokumenty, na podstawie których Zamawiający będzie mógł potwierdzić zgodność parametrów proponowanego instrumentu z parametrami określonym w SIWZ. Złożenie tego dokumentu jest niezbędne tylko w przypadku składania oferty równoważnej w stosunku do wskazanej przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia marki i modelu instrumentu. Do opisów lub fotografii produktów należy dołączyć oświadczenie poświadczające ich autentyczność.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić w przypadku konieczności przesunięcia terminów umownych, w razie wystąpienia siły wyższej , przez którą strony rozumieją takie zdarzenia lub okoliczność, na które Strona nie ma wpływu i nie zostało ono przez nią wywołane oraz przeciw któremu ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem umowy, a którego skoro wystąpiło, nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub go przezwyciężyć (np. klęski żywiołowe, strajki wojnę, decyzje rządowe uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie, itp.)


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.11.2013 godzina 08:30, miejsce: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz Pokój nr 16 - Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
do 13.12.2013.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Bydgoszcz: Dostawa obojów dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 480644 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 448268 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa obojów dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 nowych (jednakowa marka i jednakowe modele, strojone: a 442-443 Hz.) obojów marki Marigaux model 910, pełen automat. dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Specyfikacja instrumentu: 1. Marka Marigaux model: 910, pełen automat. 2. Rok produkcji: 2013. 3. Gwarantowany serwis autoryzowany przez producenta instrumentu w postaci odpowiedniego certyfikatu. 4. Gwarantowanie serwisu technicznego dotyczącego instrumentu - realizacja napraw w ciągu 48 godzin od momentu dostarczenia instrumentu do siedziby Wykonawcy. Dostawa instrumentu do siedziby Wykonawcy na koszt Zamawiającego, po naprawie powrót instrumentów do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 5. Instrumenty fabrycznie nowe (z certyfikatem producenta), bez jakichkolwiek pęknięć, strojne i wyrównane barwowo we wszystkich rejestrach. 6. Każdy instrument musi posiadać: futerał, futrzany pokrowiec, wycior, śrubokręt oraz smar do smarowania korków. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 7. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 2 letniego okresu gwarancji. 8. W okresie gwarancyjnym Wykonawca dokona co najmniej 2 bezpłatnych przeglądów serwisowych, koszty dostarczenie instrumentów pokrywa Wykonawca. Przeglądy serwisowe odbędą się jeden raz w ciągu każdego roku(po zakończeniu sezonu artystycznego), z zastrzeżeniem, że ostatni z przeglądów zostanie dokonany nie wcześniej niż dwa miesiące przed upływem terminu gwarancji. 9. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. 10. W cenie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, w tym na korekty intonacyjne i regulacje mechaniki. Likwidacja ewentualnych pęknięć w otworach dźwiękowych wyłącznie przy użyciu wkładek grenadillowych oraz oryginalnych form otworów Marigaux. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia instrumentów jeśli nie będą spełniały oczekiwań wskazanego przez Zamawiającego eksperta pod względem brzmieniowym i intonacyjnym, zgodnie z zapisami projektu umowy. 12. Podane nazwy wyrobów są przykładowe i mają na celu doprecyzowanie wymagań Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie instrumentu lub jego części - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.31.42.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Manufaktur Orlowski, {Dane ukryte}, Berlin, kraj/woj. Niemcy.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 98846,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  119335,87


 • Oferta z najniższą ceną:
  119335,87
  / Oferta z najwyższą ceną:
  119335,87


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-11-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 44826820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 13 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.filharmonia.bydgoszcz.pl
Informacja dostępna pod: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37310000-4 Instrumenty muzyczne
37314200-4 Oboje
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa obojów dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Manufaktur Orlowski
Berlin
2013-11-22 119 335,00