Biała Podlaska: Dostawa laptopa z oprogramowaniem, skanera i ekranu projekcyjnego, przeznaczonych na potrzeby realizacji projektu pt.: Bibliotekarz XXI wieku - przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy


Numer ogłoszenia: 45240 - 2011; data zamieszczenia: 15.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II , ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 344 99 00, faks 83 344 99 50.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pswbp.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa laptopa z oprogramowaniem, skanera i ekranu projekcyjnego, przeznaczonych na potrzeby realizacji projektu pt.: Bibliotekarz XXI wieku - przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa laptopa z oprogramowaniem, skanera i ekranu projekcyjnego, przeznaczonych na potrzeby realizacji projektu pt.: Bibliotekarz XXI wieku - przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.31.00-6, 48.00.00.00-8, 30.21.61.10-0, 38.65.34.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia żadnego szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia żadnego szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia żadnego szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia żadnego szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia żadnego szczegółowego warunku w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, innych podmiotów, w takiej sytuacji jest zobowiązany złożyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (Ww. zobowiązanie może zastąpić np. umowa przedwstępna, porozumienie, umowa o współdziałaniu lub inny dokument, z którego będzie wynikać stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy własnego potencjału). 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). 2.1. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i winno być dołączone do oferty (dokument ten może zastąpić np. umowa konsorcjum / spółki cywilnej, jeżeli zawiera ww. informacje), 2.2. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. 2.3. Przepisy i wymagania dotyczące nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. stosuje się odpowiednio do każdego Wykonawcy. Wymagane jest złożenie lub podpisanie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy przez każdego z partnerów / wspólników w imieniu swojej firmy / prowadzonej działalności gospodarczej. 3. Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, potwierdzające uprawnienie osoby lub osób podpisujących ofertę. W celu ustalenia zasad reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę, Zamawiający zaleca, dołączenie do oferty oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 6. W zakresie potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć opis oferowanego asortymentu pozwalający na ocenę zgodności oferowanych elementów oraz ich parametrów z wymaganiami (np.: podanie producenta i modelu urządzenia, opisy techniczne i funkcjonalne urządzenia itp.).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.pswbp.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, pok. 23 ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska,.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.03.2011 godzina 15:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Przedmiot niniejszego postępowania zamawiany jest na potrzeby projektu pt.: Bibliotekarz XXI wieku - przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw zgodnie z umową nr 396/POKL.08.01.01-06-041/10-00 z dnia 30.12.2010r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 45242 - 2011; data zamieszczenia: 15.03.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
45240 - 2011 data 15.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 344 99 00, fax. 83 344 99 50.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z następujących powodów: 1.1. Wprowadzenia zmian w umowie nr 396/POKL.08.01.01-06-041/10-00 z dnia 30.12.2010 r. w zakresie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą oraz zaistnienia zmian wynikających z samej realizacji umowy nr 396/POKL.08.01.01-06-041/10-00 (np. opóźnienia w realizacji projektu niezależne od stron umowy itp.) mające wpływ na przedmiot i warunki umowy zawartej z Wykonawcą, których wcześniej nie dało się przewidzieć. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy nr 396/POKL.08.01.01-06-041/10-00 z dnia 30.12.2010r. 1. 2. Zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę asortymentu, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili złożenia oferty. Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej staranności, aby uzyskać od producenta informację odnośnie kontynuowania lub zaprzestania produkcji oferowanego przez siebie asortymentu i zaoferować w zamian przedmiot umowy o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności w zakresie wskazanym w SIWZ oraz przedstawić na piśmie propozycje zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy nr nr 396/POKL.08.01.01-06-041/10-00 z dnia 30.12.2010r. 1.3. Wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (takich jak klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, pożar itp.) Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy nr 396/POKL.08.01.01-06-041/10-00 z dnia 30.12.2010r. 1.4. Wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy nr 396/POKL.08.01.01-06-041/10-00 z dnia 30.12.2010r. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych: 3.1. zmiana osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy, 3.2. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony..


Biała Podlaska: Dostawa laptopa z oprogramowaniem, skanera i ekranu projekcyjnego, przeznaczonych na potrzeby realizacji projektu pt.: Bibliotekarz XXI wieku - przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy


Numer ogłoszenia: 110773 - 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 45240 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 344 99 00, faks 83 344 99 50.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa laptopa z oprogramowaniem, skanera i ekranu projekcyjnego, przeznaczonych na potrzeby realizacji projektu pt.: Bibliotekarz XXI wieku - przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa laptopa z oprogramowaniem, skanera i ekranu projekcyjnego, przeznaczonych na potrzeby realizacji projektu pt.: Bibliotekarz XXI wieku - przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.31.00-6, 48.00.00.00-8, 30.21.31.10-0, 38.65.34.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt pt.: Bibliotekarz XXI wieku - przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw zgodnie z umową nr 396/POKL.08.01.01-06-041/10-00 z dnia 30.12.2010 r..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Komputer 3000 Grzegorz Laszuk, {Dane ukryte}, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6016,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7230,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5903,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7230,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sidorska , 21500 Biała Podlaska
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: r.olczuk@pswbp.pl
tel: 83 344 99 00
fax: 83 344 99 50
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4524020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 7 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.pswbp.pl
Informacja dostępna pod: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, pok. 23 ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska,
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30213100-6 Komputery przenośne
30216110-0 Skanery komputerowe
38653400-1 Ekrany projekcyjne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa laptopa z oprogramowaniem, skanera i ekranu projekcyjnego, przeznaczonych na potrzeby realizacji projektu pt.: Bibliotekarz XXI wieku - przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy Komputer 3000 Grzegorz Laszuk
Biała Podlaska
2011-04-08 7 230,00