Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy


Numer ogłoszenia: 455568 - 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa , Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 443 14 00, faks (+48 22) 443 14 02.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.um.warszawa.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 200 000 EURO.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 14.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  a) dokument (np. pełnomocnictwo, Krajowy Rejestr Sądowy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. b) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków


  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
  nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 40
  • 2 - Jakość materiałów eksploatacyjnych - 60


  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
  tak, adres strony, na której będzie prowadzona: http://aukcje.um.warszawa.pl Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną, jeżeli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji. Datę i godzinę otwarcia i zamknięcia aukcji oraz pozostałe parametry aukcji elektronicznej, Zamawiający przekaże Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  nie


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy: ul. Senatorska 36, IVp., pok. 13..


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  26.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy: ul. Senatorska 36, IVp., pok. 13..


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
  1) Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt 12 i pkt 13, a w szczególności z zapisem pkt 13.2.2. SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Senatorskiej 36, w pok. Nr 16, (Sala Konferencyjna), IV piętro, w dniu 26.11.2012r. o godzinie 11:00 3) Numer sprawy: ZP/LL/271/II-242/12 4) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 5) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów..


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie


  Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy


  Numer ogłoszenia: 497928 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 455568 - 2012r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 443 14 00, faks (+48 22) 443 14 02.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy.


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Dostawy.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy..


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.13-6.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  05.12.2012.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  3.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  1.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 213008,13 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   249560,85


  • Oferta z najniższą ceną:
   249560,85
   / Oferta z najwyższą ceną:
   292000,00


  • Waluta:
   PLN.

  Adres: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
  woj. mazowieckie
  Dane kontaktowe: email: mkaras@um.warszawa.pl
  tel: +48 22 4431400
  fax: +48 22 4431402
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2012-11-25
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 45556820120
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2012-11-15
  Rodzaj zamówienia: dostawy
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: 18 dni
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: NIE
  Oferty częściowe: NIE
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: TAK
  Ilość części: 1
  Kryterium ceny: 40%
  WWW ogłoszenia: www.um.warszawa.pl
  Informacja dostępna pod: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy: ul. Senatorska 36, IVp., pok. 13.
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  30192113-6 Wkłady drukujące
  Wyniki
  Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
  Warszawa
  2012-12-07 249 560,00