TI Tytuł PL-Jastrzębie-Zdrój: Maszyny przemysłowe
ND Nr dokumentu 45701-2013
PD Data publikacji 09/02/2013
OJ Dz.U. S 29
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 06/02/2013
DT Termin 19/03/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 31200000 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
42000000 - Maszyny przemysłowe
51100000 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
OC Pierwotny kod CPV 31200000 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
42000000 - Maszyny przemysłowe
51100000 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
RC Kod NUTS PL227
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

09/02/2013    S29    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Jastrzębie-Zdrój: Maszyny przemysłowe

2013/S 029-045701

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 009, 008
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Jowita Kasprzyk
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423/+48 327564637
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 009, 008
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Jowita Kasprzyk
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423/+48 327564637
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 39
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Jowita Kasprzyk
44-330 Jastrzębie Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423/+48 327564637
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą na terenie szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ornontowice, JSW S.A. KWK „Budryk”.

Kod NUTS PL227

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą na terenie szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk”.
Termin wykonania zamówienia: do 20 miesięcy od daty zawarcia umowy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42000000, 31200000, 51100000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 20 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium należy wnieść w wysokości: 130.000,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawianych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT w formie przelewu w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do oferty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:
1) pkt. 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Dokumenty o których mowa w pkt 3.1) lit. a) i c) oraz pkt 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ponadto Wykonawca dołączy do oferty pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1. Wykaz wykonanych zamówień potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania lub wykonywania (wybudowania lub budowania) co najmniej jednej stacji odmetanowania w kopalni węgla kamiennego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały należycie wykonane. Wykonawca winien wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem (wybudowaniem lub budowaniem) stacji na kwotę min. 3 000 000,00 zł netto.
2. Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz w przepisach wykonawczych do ustawy, przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane kwalifikacje, w ilości minimum 8 osób w tym:
– 1 osoba posiadająca kwalifikacje Kierownika Działu Energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
– 1 osoba posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych lub mechanicznych maszyn i urządzeń na powierzchni w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
– 1 osoba posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń na powierzchni w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
– 2 osoby posiadające kwalifikacje osoby średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych lub mechanicznej maszyn i urządzeń na powierzchni w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
– 2 osoby posiadające kwalifikacje osoby średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń na powierzchni w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
– 1 osoba posiadająca kwalifikacje osoby średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej – teletechnicznej i automatyki w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z punktem 6.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie X SIWZ.
3. Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia (określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn zm. lub określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981 oraz w przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji/ uprawnień zawodowych oraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane kwalifikacje/uprawnienia, w ilości minimum 4 osób w tym:
– 1 osoba posiadająca łącznie:
- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
- kwalifikacje co najmniej osoby średniego dozoru ruchu w specjalności budowlanej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
– 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
– 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
– 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z punktem 6.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie X SIWZ.
4. Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje grupy G1 (określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci – Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) przewidzianymi do realizacji robót objętych zamówieniem wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych oraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, w ilości minimum 5 osób w tym:
– 2 osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno pomiarowym dla: urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego, elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń,
– 3 osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym dla: urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego, elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z punktem 6.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie X SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje/uprawnienia.
6. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych Podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty wymienione w punktach 1 – 5 oraz Oświadczenie dotyczące spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć w jednym egzemplarzu w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (tzn. w miejscu: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać wszystkich Wykonawców), podpisany przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
135/XII/ZZ/12.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: ..
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 40 PLN
Warunki i sposób płatności: SIWZ można odebrać u Zamawiającego, Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, parter, pok. nr 008, płatność w kasie lub za zaliczeniem pocztowym. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00-10:00 oraz 12:00-14:00.
Uwaga.
SIWZ można otrzymać również bezpłatnie, w wersji elektronicznej (na adres e-mail), po przesłaniu do Zamawiającego pisma na fax nr +48 327564445 (nie ma potrzeby wcześniejszego wykupu SIWZ w wersji papierowej).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.3.2013 - 11:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 17.5.2013
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.3.2013 - 12:00

Miejscowość

JSW S.A. Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, parter, sala nr 4.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, przy czym przekazanie za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zaleca się, aby faks został potwierdzony pisemnie.
Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zespół Zamówień Publicznych, Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, fax: +48 327564445.
W odniesieniu do pkt. IV.3.3 – Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych – informujemy, że SIWZ można otrzymać w wersji elektronicznej (nie ma potrzeby wcześniejszego wykupu SIWZ w wersji papierowej) po przesłaniu do Zamawiającego pisma na fax nr +48 327564445.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.2.2013
TI Tytuł PL-Jastrzębie-Zdrój: Maszyny przemysłowe
ND Nr dokumentu 78671-2013
PD Data publikacji 09/03/2013
OJ Dz.U. S 49
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 07/03/2013
DT Termin 03/04/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 31200000 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
42000000 - Maszyny przemysłowe
51100000 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
OC Pierwotny kod CPV 31200000 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
42000000 - Maszyny przemysłowe
51100000 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
RC Kod NUTS PL227

09/03/2013    S49    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Jastrzębie-Zdrój: Maszyny przemysłowe

2013/S 049-078671

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Al. Jana Pawła II 4, Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Jastrzębie-Zdrój44-330, POLSKA. Tel.: +48 327564423. Faks: +48 327564445. E-mail: gpytel@jsw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.2.2013, 2013/S 29-045701)

Przedmiot zamówienia:
CPV:42000000, 31200000, 51100000

Maszyny przemysłowe

Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

3. Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia (określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn zm. lub określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981 oraz w przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji/ uprawnień zawodowych oraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane kwalifikacje/uprawnienia, w ilości minimum 4 osób w tym:

– 1 osoba posiadająca łącznie:

- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

- kwalifikacje co najmniej osoby średniego dozoru ruchu w specjalności budowlanej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

– 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

– 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

– 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń

oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z punktem 6.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie X SIWZ.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

19.03.2013 (11:00)

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

17.05.2013

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

19.03.2013 (12:00)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

3.Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia (określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn zm. lub określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981 oraz w przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji/ uprawnień zawodowych oraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane kwalifikacje/uprawnienia tj.:

– osoba posiadająca łącznie:

- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

- kwalifikacje co najmniej osoby średniego dozoru ruchu w specjalności budowlanej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

– osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

– osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

– osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do projektowania bez ograniczeń,

– osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń,

– osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie X SIWZ.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

03.04.2013 (09:00)

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

31.05.2013

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

03.04.2013 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Maszyny przemysłowe
ND Nr dokumentu 271332-2013
PD Data publikacji 10/08/2013
OJ Dz.U. S 155
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 08/08/2013
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 31200000 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
42000000 - Maszyny przemysłowe
51100000 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
OC Pierwotny kod CPV 31200000 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
42000000 - Maszyny przemysłowe
51100000 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
RC Kod NUTS PL227
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

10/08/2013    S155    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Maszyny przemysłowe

2013/S 155-271332

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą na terenie szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ornontowice, JSW S.A. KWK „Budryk”.

Kod NUTS PL227

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą na terenie szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk”.
Termin wykonania zamówienia: do 20 miesięcy od daty zawarcia umowy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42000000, 31200000, 51100000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 12 606 885 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
135/XII/ZZ/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 29-045701 z dnia 9.2.2013

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 49-078671 z dnia 9.3.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą na tereni szybu VI w JSW S.A. KWK "Budryk"
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2013
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o. – lider, Zakład Specjalistycznych Robót Górniczych „ZSRG” Sp. z o.o.
ul. Boczna 24
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 324760602
Faks: +48 324760601

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 15 805 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 12 606 885 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.8.2013

Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-03-19
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 4570120131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 20 miesięcy
Wadium: 130000 ZŁ
Szacowana wartość* 4 333 333 PLN  -  6 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Armii Krajowej 56, 44-330 jastrzębie-zdrój, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
31200000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
42000000-6 Maszyny przemysłowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą na tereni szybu VI w JSW S.A. KWK "Budryk" Konsorcjum: Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o. – lider, Zakład Specjalistycznych Robót Górniczych „ZSRG” Sp. z o.o.
ul. Boczna 24, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2013-05-27 12 606 885,00