Góra Kalwaria: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Gminy Góra Kalwaria wraz  z dowozem  i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie gminy Góra Kalwaria


Numer ogłoszenia: 457636 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Gminy Góra Kalwaria wraz  z dowozem  i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie gminy Góra Kalwaria.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Notebook z systemem - 8 szt. Wymagania minimalne Zastosowanie Komputer przenośny typu notebook będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do sieci Internet oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. Procesor wielordzeniowy, dedykowany do zastosowań mobilnych osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 397 punktów Pamięć RAM 4 GB, Pamięć masowa SATA 500GB 5400 obr na min Ekran 15,6 cal, rozdzielczość 1366 x 768 Karta graficzna zintegrowana Karta dźwiękowa zintegrowana Karta sieciowa 10 na 100 na 1000 Mbps Komunikacja bezprzewodowa WiFi w standardzie 802.11 b na g na n, Bluetooth Zasilanie akumulator minimum 6-komorowy, zasilacz Wbudowane porty wejścia, wyjścia VGA (D-Sub), HDMI, minimum 4 porty: USB 3.0, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, czytnik kart pamięci, wbudowana kamera i mikrofon, Inne wymagania dostarczony komputer musi posiadać niezbędne sterowniki i oprogramowanie do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jego podzespołów pod systemami operacyjnymi Windows 7, dedykowana torba do notebooka. Inne wymagania 2 lata gwarancji od daty dostawy w miejscu instalacji komputera wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji. Gwarancja (zero martwych pikseli) - nie dopuszcza się świecących pikseli. Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 telefoniczne, faksem, e-mailem), w przypadku braku możliwości naprawienia w ww. terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 - do oferty należy załączyć dokument potwierdzający. System operacyjny Windows 7 - zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośniki 2. Notebook - 4 szt. Wymagania minimalne Zastosowanie Komputer przenośny typu notebook będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do sieci Internet oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. Procesor wielordzeniowy, dedykowany do zastosowań mobilnych osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 397 punktów Pamięć RAM 2 GB, Dysk twardy SATA 500GB 5400 obr na min Ekran 15,6 cal, rozdzielczość 1366 x 768 Karta graficzna zintegrowana Karta dźwiękowa zintegrowana Karta sieciowa 10 na 100 na 1000 Mbps Komunikacja bezprzewodowa WiFi w standardzie 802.11 b na g na n, Bluetooth Zasilanie akumulator minimum 6-komorowy, zasilacz Wbudowane porty wejścia, wyjścia VGA (D-Sub), HDMI, minimum 3 porty: USB 2.0, 3.0, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, czytnik kart pamięci, wbudowana kamera i mikrofon, Inne wymagania dostarczony komputer musi posiadać niezbędne sterowniki i oprogramowanie do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jego podzespołów pod systemami operacyjnymi Windows 7, dedykowana torba do notebooka, napęd optyczny DVD - RW z oprogramowaniem, Inne wymagania 2 lata gwarancji od daty dostawy w miejscu instalacji komputera wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji. Gwarancja (zero martwych pikseli) - nie dopuszcza się świecących pikseli. Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 telefoniczne, faksem, e-mailem), w przypadku braku możliwości naprawienia w ww. terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 - do oferty należy załączyć dokument potwierdzający. System operacyjny Windows 7 - zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośniki 3. Kompletny zestaw interaktywny składający się z tablicy multimedialnej, projektora i podstawy z montażem - 4 szt. Wymagania minimalne tablicy Technologia elektromagnetyczna, dotykowa. Powierzchnia robocza 158,8 x 118,0 Format 4:3 Rozdzielczość 9600 x 9600 Przekątna wymiaru interaktywnego 197,60cm (77,9 cal) Powierzchnia tablicy: ceramiczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; powierzchnia matowa, nie skupiająca światła, bezpieczna dla oczu uczniów i nauczycieli. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych Głośniki - kompatybilne z tablicą, aktywna póła na pisaki Polska wersja oprogramowania Szkolenie : bezpłatne godzinne u klienta Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Podstawa jezdna z regulacją wysokości i wysięgnikiem do projektora Gwarancja - 5 lat na tablicę 1 rok na pozostałe elementy Wymagania minimalne projektor Obsługa proporcji 4:3 oraz 16:9 Jasność ANSI min. 2600 Żywotność lampy min 3000 h Generowana rozdzielczość 1024 x 768 Kontrast 1000:1 Obsługa wejścia video typu D-SUB oraz audio typu minijack Wbudowany głośnik Możliwość montażu podsufitowego Możliwość obrotu generowanego obrazu o 180 stopni w celu projekcji podsufitowej Pilot, kable, torba Gwarancja - 3 lata.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawę polegającą/ce na dostawie sprzętu komputerowego i multimedialnego (łącznie w jednej dostawie) na kwotę min. 50.000,00 zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 2.Wypełniony formularz - wycena ofertowa ( zał. 6 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1)przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2)zmniejszenia zakresu realizacji dostawy, 3)terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a)   jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, b)   wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, 4)zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji dostawy, 5)wydłużenia terminu gwarancji, 6)zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 7)wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 8)zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
POKL.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Gminy Góra Kalwaria wraz  z dowozem  i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie gminy Góra Kalwaria


Numer ogłoszenia: 75786 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 457636 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Gminy Góra Kalwaria wraz  z dowozem  i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie gminy Góra Kalwaria.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Notebook z systemem - 8 szt. Wymagania minimalne Zastosowanie Komputer przenośny typu notebook będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do sieci Internet oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. Procesor wielordzeniowy, dedykowany do zastosowań mobilnych osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 397 punktów Pamięć RAM 4 GB, Pamięć masowa SATA 500GB 5400 obr na min Ekran 15,6 cal, rozdzielczość 1366 x 768 Karta graficzna zintegrowana Karta dźwiękowa zintegrowana Karta sieciowa 10 na 100 na 1000 Mbps Komunikacja bezprzewodowa WiFi w standardzie 802.11 b na g na n, Bluetooth Zasilanie akumulator minimum 6-komorowy, zasilacz Wbudowane porty wejścia, wyjścia VGA (D-Sub), HDMI, minimum 4 porty: USB 3.0, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, czytnik kart pamięci, wbudowana kamera i mikrofon, Inne wymagania dostarczony komputer musi posiadać niezbędne sterowniki i oprogramowanie do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jego podzespołów pod systemami operacyjnymi Windows 7, dedykowana torba do notebooka. Inne wymagania 2 lata gwarancji od daty dostawy w miejscu instalacji komputera wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji. Gwarancja (zero martwych pikseli) - nie dopuszcza się świecących pikseli. Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 telefoniczne, faksem, e-mailem), w przypadku braku możliwości naprawienia w ww. terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 - do oferty należy załączyć dokument potwierdzający. System operacyjny Windows 7 - zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośniki 2. Notebook - 4 szt. Wymagania minimalne Zastosowanie Komputer przenośny typu notebook będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do sieci Internet oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. Procesor wielordzeniowy, dedykowany do zastosowań mobilnych osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 397 punktów Pamięć RAM 2 GB, Dysk twardy SATA 500GB 5400 obr na min Ekran 15,6 cal, rozdzielczość 1366 x 768 Karta graficzna zintegrowana Karta dźwiękowa zintegrowana Karta sieciowa 10 na 100 na 1000 Mbps Komunikacja bezprzewodowa WiFi w standardzie 802.11 b na g na n, Bluetooth Zasilanie akumulator minimum 6-komorowy, zasilacz Wbudowane porty wejścia, wyjścia VGA (D-Sub), HDMI, minimum 3 porty: USB 2.0, 3.0, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, czytnik kart pamięci, wbudowana kamera i mikrofon, Inne wymagania dostarczony komputer musi posiadać niezbędne sterowniki i oprogramowanie do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jego podzespołów pod systemami operacyjnymi Windows 7, dedykowana torba do notebooka, napęd optyczny DVD - RW z oprogramowaniem, Inne wymagania 2 lata gwarancji od daty dostawy w miejscu instalacji komputera wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji. Gwarancja (zero martwych pikseli) - nie dopuszcza się świecących pikseli. Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 telefoniczne, faksem, e-mailem), w przypadku braku możliwości naprawienia w ww. terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 - do oferty należy załączyć dokument potwierdzający. System operacyjny Windows 7 - zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośniki 3. Kompletny zestaw interaktywny składający się z tablicy multimedialnej, projektora i podstawy z montażem - 4 szt. Wymagania minimalne tablicy Technologia elektromagnetyczna, dotykowa. Powierzchnia robocza 158,8 x 118,0 Format 4:3 Rozdzielczość 9600 x 9600 Przekątna wymiaru interaktywnego 197,60cm (77,9 cal) Powierzchnia tablicy: ceramiczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; powierzchnia matowa, nie skupiająca światła, bezpieczna dla oczu uczniów i nauczycieli. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych Głośniki - kompatybilne z tablicą, aktywna póła na pisaki Polska wersja oprogramowania Szkolenie : bezpłatne godzinne u klienta Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Podstawa jezdna z regulacją wysokości i wysięgnikiem do projektora Gwarancja - 5 lat na tablicę 1 rok na pozostałe elementy Wymagania minimalne projektor Obsługa proporcji 4:3 oraz 16:9 Jasność ANSI min. 2600 Żywotność lampy min 3000 h Generowana rozdzielczość 1024 x 768 Kontrast 1000:1 Obsługa wejścia video typu D-SUB oraz audio typu minijack Wbudowany głośnik Możliwość montażu podsufitowego Możliwość obrotu generowanego obrazu o 180 stopni w celu projekcji podsufitowej Pilot, kable, torba Gwarancja - 3 lata..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: POKL.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P. H.U. Compan Wojciech Watkowski, {Dane ukryte}, 09-200 Sierpc, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 49430,89 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  59784,79


 • Oferta z najniższą ceną:
  59784,79
  / Oferta z najwyższą ceną:
  59784,79


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-11-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 45763620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30213100-6 Komputery przenośne
32322000-6 Urządzenia multimedialne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Gminy Góra Kalwaria wraz  z dowozem  i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie gminy Góra Kalwaria P. H.U. Compan Wojciech Watkowski
Sierpc
2014-03-06 59 784,00