Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYDŁUŻENIA POŁĄCZENIA DROGOWEGO REJONU TERMINALA CARGO Z DROGĄ KRAJOWĄ S1 - WĘZEŁ MIERZĘCICE, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: DO POSTĘPOWANIA Nr WI/P/140109/1 na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POŁĄCZENIA DROGOWEGO REJONU TERMINALA CARGO Z DROGĄ KRAJOWĄ S1 - WĘZEŁ MIERZĘCICE (UMOWA NR WI/P/140109/1/1 Z DNIA 12 SIERPNIA 2014 R.).


Numer ogłoszenia: 46131 - 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYDŁUŻENIA POŁĄCZENIA DROGOWEGO REJONU TERMINALA CARGO Z DROGĄ KRAJOWĄ S1 - WĘZEŁ MIERZĘCICE, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: DO POSTĘPOWANIA Nr WI/P/140109/1 na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POŁĄCZENIA DROGOWEGO REJONU TERMINALA CARGO Z DROGĄ KRAJOWĄ S1 - WĘZEŁ MIERZĘCICE (UMOWA NR WI/P/140109/1/1 Z DNIA 12 SIERPNIA 2014 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej drogi klasy G 1/2 o orientacyjnej długości 0,5 km wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych postępowań administracyjnych oraz przygotowaniem wniosku (z załącznikami) o wydanie decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19 lutego 2014 r. nr 2014 - 023568 (przekazanie do e-Notice, opublikowane w DUUE w dniu 13 sierpnia 2014 r. pod Nr 2014/S 154-277238), gdzie w punkcie VI.3) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego rejonu terminala CARGO z drogą krajową S1 - Węzeł Mierzęcice, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług. Wartość usług zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówień uzupełniających przewiduje się wykonanie: - rozszerzenie dokumentacji projektowej (podstawowej) o dodatkowe rozwiązania, których konieczność wynikła w trakcie prac projektowych lub w trakcie uzgodnień branżowych, - materiały do regulacji pasa drogowego, podziały nieruchomości. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zawarto w oparciu o wykonaną i uzgodnioną z GTL wielowariantową koncepcję przebiegu drogi. W październiku 2014 r. zostało skierowane do tut. Zarządu pismo GTL informujące, iż zlokalizowanie zakończenia drogi w dotychczasowej lokalizacji jest niecelowe z uwagi na niemożność zrealizowania zamierzonego pierwotnie zakresu inwestycji własnej. W latach 2009-2012 prowadzone były rozmowy pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Agencją Mienia Wojskowego na temat nabycia gruntów Agencji o pow. 24 ha położonych w bezpośrednim sąsiedztwie MPL Katowice w Pyrzowicach. W zamierzeniach władz Województwa Śląskiego przejęte grunty docelowo miały zostać wydzierżawione na rzecz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. Niestety, z uwagi na rozbieżności w wycenie gruntu Agencji Mienia Wojskowego, ostatecznie Województwo Śląskie zakończyło rozmowy z AMW i odstąpiło od nabycia przedmiotowych nieruchomości. W międzyczasie wybrano jeden z wariantów koncepcji do dalszej realizacji dokumentacji projektowej. Niestety, projektowana droga w wybranym wariancie kończyła się przed gruntami AMW, co w świetle zakończonej fiaskiem próby nabycia tych gruntów przez Województwo Śląskie, powodowało brak spełnienia zakładanego pierwotnego scenariusza, czyli doprowadzenie drogi bezpośrednio do gruntów będących własnością Województwa Śląskiego oraz lotniska. W ww. piśmie zaproponowano inne miejsce zlokalizowania ronda kończącego drogę, które zapewni możliwość skomunikowania obszaru lotniska z drogą S1. Z uwagi na fakt, iż zadaniem planowanej drogi jest skomunikowanie terenu bazy GTL z drogą S1 zakończenie inwestycji w pierwotnie uzgodnionym miejscu jest niecelowe. W związku z powyższym zachodzi potrzeba przeniesienia ronda kończącego drogę do granicy terenów GTL co też pociąga potrzebę wydłużenia projektowanej drogi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • AUTOSTRADA II SP. Z O.O., ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYDŁUŻENIA POŁĄCZENIA DROGOWEGO REJONU TERMINALA CARGO Z DROGĄ KRAJOWĄ S1 - WĘZEŁ MIERZĘCICE, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: DO POSTĘPOWANIA Nr WI/P/140109/1 na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POŁĄCZENIA DROGOWEGO REJONU TERMINALA CARGO Z DROGĄ KRAJOWĄ S1 - WĘZEŁ MIERZĘCICE (UMOWA NR WI/P/140109/1/1 Z DNIA 12 SIERPNIA 2014 R.).


Numer ogłoszenia: 55897 - 2015; data zamieszczenia: 21.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 46131 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYDŁUŻENIA POŁĄCZENIA DROGOWEGO REJONU TERMINALA CARGO Z DROGĄ KRAJOWĄ S1 - WĘZEŁ MIERZĘCICE, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: DO POSTĘPOWANIA Nr WI/P/140109/1 na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POŁĄCZENIA DROGOWEGO REJONU TERMINALA CARGO Z DROGĄ KRAJOWĄ S1 - WĘZEŁ MIERZĘCICE (UMOWA NR WI/P/140109/1/1 Z DNIA 12 SIERPNIA 2014 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej drogi klasy G 1/2 o orientacyjnej długości 0,5 km wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych postępowań administracyjnych oraz przygotowaniem wniosku (z załącznikami) o wydanie decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.04.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AUTOSTRADA II SP. Z O.O., ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 68344,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  79972,14


 • Oferta z najniższą ceną:
  79972,14
  / Oferta z najwyższą ceną:
  79972,14


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19 lutego 2014 r. nr 2014 - 023568 (przekazanie do e-Notice, opublikowane w dniu 13 sierpnia 2014 r. pod Nr 2014/S 154-277238), gdzie w punkcie VI.3) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego rejonu terminala CARGO z drogą krajową S1 - Węzeł Mierzęcice, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług. Wartość usług zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówień uzupełniających przewiduje się wykonanie: - rozszerzenie dokumentacji projektowej (podstawowej) o dodatkowe rozwiązania, których konieczność wynikła w trakcie prac projektowych lub w trakcie uzgodnień branżowych, - materiały do regulacji pasa drogowego, podziały nieruchomości. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zawarto w oparciu o wykonaną i uzgodnioną z GTL wielowariantową koncepcję przebiegu drogi. W październiku 2014 r. zostało skierowane do tut. Zarządu pismo GTL informujące, iż zlokalizowanie zakończenia drogi w dotychczasowej lokalizacji jest niecelowe z uwagi na niemożność zrealizowania zamierzonego pierwotnie zakresu inwestycji własnej. W latach 2009-2012 prowadzone były rozmowy pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Agencją Mienia Wojskowego na temat nabycia gruntów Agencji o pow. 24 ha położonych w bezpośrednim sąsiedztwie MPL Katowice w Pyrzowicach. W zamierzeniach władz Województwa Śląskiego przejęte grunty docelowo miały zostać wydzierżawione na rzecz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. Niestety, z uwagi na rozbieżności w wycenie gruntu Agencji Mienia Wojskowego, ostatecznie Województwo Śląskie zakończyło rozmowy z AMW i odstąpiło od nabycia przedmiotowych nieruchomości. W międzyczasie wybrano jeden z wariantów koncepcji do dalszej realizacji dokumentacji projektowej. Niestety, projektowana droga w wybranym wariancie kończyła się przed gruntami AMW, co w świetle zakończonej fiaskiem próby nabycia tych gruntów przez Województwo Śląskie, powodowało brak spełnienia zakładanego pierwotnego scenariusza, czyli doprowadzenie drogi bezpośrednio do gruntów będących własnością Województwa Śląskiego oraz lotniska. W ww. piśmie zaproponowano inne miejsce zlokalizowania ronda kończącego drogę, które zapewni możliwość skomunikowania obszaru lotniska z drogą S1. Z uwagi na fakt, iż zadaniem planowanej drogi jest skomunikowanie terenu bazy GTL z drogą S1 zakończenie inwestycji w pierwotnie uzgodnionym miejscu jest niecelowe. W związku z powyższym zachodzi potrzeba przeniesienia ronda kończącego drogę do granicy terenów GTL co też pociąga potrzebę wydłużenia projektowanej drogi.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4613120150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-04-02
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYDŁUŻENIA POŁĄCZENIA DROGOWEGO REJONU TERMINALA CARGO Z DROGĄ KRAJOWĄ S1 - WĘZEŁ MIERZĘCICE, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: DO POSTĘPOWANIA Nr WI/P/140109/1 na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POŁĄCZENIA DR AUTOSTRADA II SP. Z O.O.
ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice, woj. śląskie
2015-04-21 79 972,00