Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie przeglądów placów zabaw oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych


Numer ogłoszenia: 46311 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie przeglądów placów zabaw oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie przeglądów placów zabaw oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.35.61.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej niezależnie od ilości części, na które składa ofertę; Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zakres posiadanych uprawnień winien być zgodny z zapisem § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.). W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 12 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.1, III.3.2, III.3.3, III.3.4, III.3.5 oceniane będzie łącznie. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.03.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Park im. Mickiewicza, Park im. Struga, Zieleniec przy Hipotecznej i Pojezierskiej, Park Helenów, Park im. Szarych Szeregów, Skwer Gdański, Park R. Baden, Park Zaruskiego, Park 3 - go Maja, Zieleniec przy ul. Junackiej, Park Źródliska I, Park Podolski, Park nad Jasieniem, Park im. Legionów, Park im. Reymonta, Park im. Dąbrowskiego, Park im. Rejtana, Skwer im. Św. Kolbego, Park przy ul. Leczniczej, Park im. Słowackiego, Park Sielanka, Skwer im. Dubaniewicza, Zieleniec ul. Karpacka/Chocimska.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Park im. Mickiewicza, Park im. Struga, Zieleniec przy Hipotecznej i Pojezierskiej, Park Helenów, Park im. Szarych Szeregów, Skwer Gdański, Park R. Baden, Park Zaruskiego, Park 3 - go Maja, Zieleniec przy ul. Junackiej, Park Źródliska I, Park Podolski, Park nad Jasieniem, Park im. Legionów, Park im. Reymonta, Park im. Dąbrowskiego, Park im. Rejtana, Skwer im. Św. Kolbego, Park przy ul. Leczniczej, Park im. Słowackiego, Park Sielanka, Skwer im. Dubaniewicza, Zieleniec ul. Karpacka/Chocimska.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.35.61.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 40.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Park Poniatowskiego Zieleniec Gdańska Zieleniec Gdańska Kopernika Zieleniec pl Hallera Park Piłsudskiego Zieleniec Maratońska Zieleniec Wyspiańskiego Chodkiewicza Zieleniec Wileńska 57 Park nad Nerem Park Staromiejski, Zieleniec Lutomierska Drewnowska, Plac Piastowski, Park Matejki Park Sienkiewicza Park Staszica Zieleniec Pasaż Abramowskiego Zieleniec Pasaż Rubinsteina Park Widzewski Park Widzewska Górka I Park Widzewska Górka II Park wiejski Brójecka Zieleniec Paryska Skwer Stawy w Wiskitnie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Park Poniatowskiego Zieleniec Gdańska Zieleniec Gdańska Kopernika Zieleniec pl Hallera Park Piłsudskiego Zieleniec Maratońska Zieleniec Wyspiańskiego Chodkiewicza Zieleniec Wileńska 57 Park nad Nerem Park Staromiejski, Zieleniec Lutomierska Drewnowska, Plac Piastowski, Park Matejki Park Sienkiewicza Park Staszica Zieleniec Pasaż Abramowskiego Zieleniec Pasaż Rubinsteina Park Widzewski Park Widzewska Górka I Park Widzewska Górka II Park wiejski Brójecka Zieleniec Paryska Skwer Stawy w Wiskitnie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.35.61.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 40.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Wykonanie przeglądów placów zabaw oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych


Numer ogłoszenia: 94421 - 2012; data zamieszczenia: 25.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 46311 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie przeglądów placów zabaw oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przeglądów placów zabaw oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.35.61.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Park im. Mickiewicza, Park im. Struga, Zieleniec przy Hipotecznej i Pojezierskiej, Park Helenów, Park im. Szarych Szeregów, Skwer Gdański, Park R. Baden, Park Zaruskiego, Park 3 - go Maja, Zieleniec przy ul. Junackiej, Park Źródliska I, Park Podolski, Park nad Jasieniem, Park im. Legionów, Park im. Reymonta, Park im. Dąbrowskiego, Park im. Rejtana, Skwer im. Św. Kolbego, Park przy ul. Leczniczej, Park im. Słowackiego, Park Sielanka, Skwer im. Dubaniewicza, Zieleniec ul. Karpacka/Chocimska


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
16.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lechkom Leszek Paprotny, ul. Puszkina 35C, 44-274 Rybnik, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  31857,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Park Poniatowskiego Zieleniec Gdańska Zieleniec Gdańska Kopernika Zieleniec pl Hallera Park Piłsudskiego Zieleniec Maratońska Zieleniec Wyspiańskiego Chodkiewicza Zieleniec Wileńska 57 Park nad Nerem Park Staromiejski, Zieleniec Lutomierska Drewnowska, Plac Piastowski, Park Matejki Park Sienkiewicza Park Staszica Zieleniec Pasaż Abramowskiego Zieleniec Pasaż Rubinsteina Park Widzewski Park Widzewska Górka I Park Widzewska Górka II Park wiejski Brójecka Zieleniec Paryska Skwer Stawy w Wiskitnie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
15.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lechkom Leszek Paprotny, ul. Puszkina 35C, 44-274 Rybnik, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  26568,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4631120120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 40 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71356100-9 Usługi kontroli technicznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Park im. Mickiewicza, Park im. Struga, Zieleniec przy Hipotecznej i Pojezierskiej, Park Helenów, Park im. Szarych Szeregów, Skwer Gdański, Park R. Baden, Park Zaruskiego, Park 3 - go Maja, Zieleniec przy ul. Junackiej, Park Źródliska I, Park Podolski, Park Lechkom Leszek Paprotny
ul. Puszkina 35C, 44-274 Rybnik, woj. śląskie
2012-04-25 2 500,00
Park Poniatowskiego Zieleniec Gdańska Zieleniec Gdańska Kopernika Zieleniec pl Hallera Park Piłsudskiego Zieleniec Maratońska Zieleniec Wyspiańskiego Chodkiewicza Zieleniec Wileńska 57 Park nad Nerem Park Staromiejski, Zieleniec Lutomierska Drewnowska, Pla Lechkom Leszek Paprotny
ul. Puszkina 35C, 44-274 Rybnik, woj. śląskie
2012-04-25 2 400,00