Sokołów Podlaski: Dostawa rękawiczek medycznych, bielizny medycznej i zestawów operacyjnych jednorazowego użytku w okresie 12 miesięcy.


Numer ogłoszenia: 463338 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. ks. Jana Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie, tel. 025 7817320, faks 025 7876083.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.spzozsokolow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa rękawiczek medycznych, bielizny medycznej i zestawów operacyjnych jednorazowego użytku w okresie 12 miesięcy..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i systematyczna dostawa rękawiczek medycznych, bielizny medycznej i zestawów operacyjnych jednorazowego użytku Zamówienie jest podzielone na 4 zadania..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.14.20-0, 33.14.10.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  Dokumenty potwierdzające,iż proponowane materiały są dopuszczone do obrotu i używania na obszarze RP zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, oraz dyrektywami UE (deklaracja zgodności) i posiadają aktualne świadectwa rejestracji.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się zmiany postanowień umowy w poniższym zakresie: a)zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, b) zmiany ceny jednostkowej netto poszczególnego asortymentu, w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonanie takich zmian, zmniejszenia ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu d) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie. e)wystąpienia przejściowego braku towaru z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu towaru zamiennego o parametrach nie gorszych od towaru objętego umową.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.spzozsokolow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Siedziba zamawiającego budynek biurowca 08-300 Sokołów Podlaski ul.ks.Bosko 5 pokój nr 13.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.11.2012 godzina 10:30, miejsce: Siedziba zamawiającego budynek biurowca 08-300 Sokołów Podlaski ul.ks.Bosko 5 pokój nr 37 -sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Rękawiczki chirurgiczne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rękawiczki chirurgiczne lateksowe, sterylne, pudrowane z prostym mankietem Rękawiczki chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe z prostym mankietem.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Rękawiczki diagnostyczne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rękawiczki diagnostyczne lateksowe pudrowe i bezpudrowe -Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe niesterylne-Rękawiczki diagnostyczne winylowe bezpudrowe niesterylne-.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Bielizna jednorazowego użytku.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Komplet pościeli z włókniny polipropylenowej j.u. 3- częściowy: poszewka 70 x 80 cm, poszwa 160 x 200 cm, prześcieradło 160 x 210 cm, gramatura min 25g/m2 Prześcieradło j.u. z włókniny 210 x 160 cm, gramatura min 25g/m2 Prześcieradło j.u. z włókniny polipropylenowej 210 x 80 cm, gramatura min 25g/m2 Fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 25 g/m2 bezpyłowy z rękawem na gumkę Podkład papierowo-foliowy w rolkach szerokości min. 50 cm długości min. 50 mb i perforacją co 38-40 cm Czepek chirurgiczny damski j.u. wykończony delikatną elastyczną gumką z włókniny polipropylenowej o gr. min16g/m2 Czepek chirurgiczny męski z włókniny polipropylenowej o gr. min 16g/m2 Maska chirurgiczna, trójwarstwowa, wiązanie na troki Maska chirurgiczna trójwarstwowa, wiązanie na gumkę Spodenki krótkie j.u. do kolonoskopii z otworem Komplet chirurgiczny ( bluza + spodnie ) j u , włóknina typu SMS , gramatura min 43g/m2, spodnie w pasie na trok, bluza z wycieciem V otoczon. lamówką Koszula pacjenta j.u. włókninowa, niepyląca , nieprześwitująca, gramatura min. 35g/m2, rękaw krótki Fartuch przedni folia Osłona na przewody 250 x 13 lub 14 cm Osłona na kończynę foliowana 30 x 80 cm Ochraniacze na buty foliowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zestawy operacyjne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Serweta chłonna jałowa, nieprzemakalna z przylepcem i otworem 75 x 90 cm owalna 6 x 8 +/- 1cm Serweta jałowa, nieprzemakalna bez otworu 50 x 60 cm +/- 1cm Serweta chłonna jałowa, nieprzemakalna z otworem 50 x 60 cm owalna 6 x 8 +/- 1cm Zestaw do obłożeń uniwersalny,zestaw do operacji artroskopii kolana Zestaw do cięcia cesarskiego,fartuch chirurgiczny jałowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Sokołów Podlaski: Dostawa rękawiczek medycznych,bielizny medycznej i zestawów operacyjnych


Numer ogłoszenia: 533308 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 463338 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. ks. Jana Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie, tel. 025 7817320, faks 025 7876083.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa rękawiczek medycznych,bielizny medycznej i zestawów operacyjnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek medycznych,bielizny medycznej i zestawow operacyjnych w okresie 12 miesięcy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.14.20-0, 33.14.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Rękawiczki chirurgiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mercator Medical S.A., {Dane ukryte}, 31-327 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13176,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13176,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13176,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Rękawiczki diagnostyczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
5.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mercator Medical S.A, {Dane ukryte}, 31-327 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 182015,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  176924,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  172050,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  211497,91


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Zestawy operacyjne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50940,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  56527,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  36434,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  56527,20


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. ks. Jana Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zp@spzozsokolow.pl
tel: 257 817 320
fax: 257 876 083
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-11-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 46333820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.spzozsokolow.pl
Informacja dostępna pod: Siedziba zamawiającego budynek biurowca 08-300 Sokołów Podlaski ul.ks.Bosko 5 pokój nr 13
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141420-0 Rękawice chirurgiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rękawiczki chirurgiczne Mercator Medical S.A.
Kraków
2012-12-31 13 176,00
Rękawiczki diagnostyczne Mercator Medical S.A
Kraków
2012-12-31 176 924,00
Zestawy operacyjne RMD Sp.z o.o.
Milanówek
2012-12-31 56 527,00