Poznań: WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH, NAPRAW, POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W I ODDZIALE ZUS W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 12, INSPEKTORACIE W POZNANIU UL. FABRYCZNA 27/28 I INSPEKTORACIE W MIĘDZYCHODZIE UL. SŁOWACKIEGO 7.


Numer ogłoszenia: 464160 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu , ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8416866, faks 061 8416866.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zus.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH, NAPRAW, POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W I ODDZIALE ZUS W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 12, INSPEKTORACIE W POZNANIU UL. FABRYCZNA 27/28 I INSPEKTORACIE W MIĘDZYCHODZIE UL. SŁOWACKIEGO 7..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie przeglądów konserwacyjnych, napraw, pomiarów elektrycznych urządzeń dźwigowych w I Oddziale ZUS w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12, Inspektoracie w Poznaniu ul. Fabryczna 27/28 i Inspektoracie w Międzychodzie ul. Słowackiego 7..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wadium w postępowaniu nie jest wymagane.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: a. oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: a. oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: a. oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ, b. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, c. w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, dodatkowo winien przedłożyć dokument określony w Rozdz. V pkt 2.3) SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: a. co najmniej jedną osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki Dozoru Technicznego i świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji do 1 kV (D i E). Zamawiający wymaga aby kwalifikacje o których mowa powyżej posiadała ta sama osoba.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: a. oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) informacji wykonawcy (zgodnie z wzorem zał. nr 7 do SIWZ) o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ. U. nr 50 poz. 331, z późn. zm), a w przypadku przynależności - listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniona Karta oferty (złożona według zał. nr 4 do SIWZ); 2) Pełnomocnictwo, w przypadku umocowania do działania w imieniu Wykonawcy - złożone według zasad opisanych w Rozdz. IX pkt 7 SIWZ (wzór stanowi zał. nr 8 do SIWZ), a także obowiązkowo w przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie - złożone według zasad opisanych w Rozdz. IX pkt 8 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zus.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.zus.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań, pok. 118..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
-.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
I część zamówienia.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  I Oddział u Poznaniu ul Dąbrowskiego 12 (typy urządzeń: 3VF 1000 AA; PAE.5; MPGO 630AA) oraz Inspektorat w Międzychodzie ul. Słowackiego 7 (typ urządzenia: KALEA B).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 01.01.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
II część zamówienia.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  I Oddział u Poznaniu ul Dąbrowskiego 12 (typy urządzeń: DCO 630SF 1001 TL90) oraz Inspektorat w Poznaniu ul. Fabryczna 27/28 (typ urządzenia: Schindler S060)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 01.01.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Poznań: Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych, napraw, pomiarów elektrycznych urządzeń dźwigowych w I Oddziale ZUS w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12, Inspektoracie w Poznaniu ul. Fabryczna 27/28 i Inspektoracie w Międzychodzie ul. Słowackiego 7.


Numer ogłoszenia: 540462 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 464160 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8416866, faks 061 8416866.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych, napraw, pomiarów elektrycznych urządzeń dźwigowych w I Oddziale ZUS w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12, Inspektoracie w Poznaniu ul. Fabryczna 27/28 i Inspektoracie w Międzychodzie ul. Słowackiego 7..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie przeglądów konserwacyjnych, napraw, pomiarów elektrycznych urządzeń dźwigowych w I Oddziale ZUS w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12, Inspektoracie w Poznaniu ul. Fabryczna 27/28 i Inspektoracie w Międzychodzie ul. Słowackiego 7. a) I część zamówienia: I Oddział u Poznaniu ul Dąbrowskiego 12 (typy urządzeń: 3VF 1000 AA; PAE.5; MPGO 630AA) oraz Inspektorat w Międzychodzie ul. Słowackiego 7 (typ urządzenia: KALEA B) b) II część zamówienia: I Oddział u Poznaniu ul Dąbrowskiego 12 (typy urządzeń: DCO 630SF 1001 TL90) oraz Inspektorat w Poznaniu ul. Fabryczna 27/28 (typ urządzenia: Schindler S060).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
I część zamówienia


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 59107,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20472,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  20472,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  30853,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
II część zamówienia


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZEDEX Sp. J. R. Janc, B. Jankowiak, {Dane ukryte}, 60-418 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 59107,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17418,42


 • Oferta z najniższą ceną:
  17418,42
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22900,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi.poznan1@zus.pl
tel: 61 8416091
fax: 61 8411551
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-11-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 46416020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 765 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.zus.pl
Informacja dostępna pod: www.zus.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
I część zamówienia ZID-SERVICE Sp. z o. o.
Warszawa
2013-12-31 20 472,00
II część zamówienia ZEDEX Sp. J. R. Janc, B. Jankowiak
Poznań
2013-12-31 17 418,00