Tychy: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) w budynkach Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 oraz Placu Baczyńskiego 1.


Numer ogłoszenia: 4644 - 2016; data zamieszczenia: 07.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach , ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.tychy.sr.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) w budynkach Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 oraz Placu Baczyńskiego 1..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) w budynkach Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 oraz Placu Baczyńskiego 1. Posterunek nr 1 - budynek Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Posterunek nr 2 - budynek Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Bałuckiego 4, Posterunek nr 3 - budynek Sądu Rejonowego w Tychach przy Placu Baczyńskiego 1. Ochrona fizyczna osób i mienia oraz terenu wokół budynków Zamawiającego, a także przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom realizowana będzie przez kwalifikowanych pracowników zatrudnionych u Wykonawcy w ramach umowy o pracę w sposób następujący: jednoosobowo przez 24 godziny przez 5 dni w tygodniu oraz w dni wolne od pracy - posterunek Nr 1 i Nr 2, jednoosobowo w godzinach od 7oo do 16oo przez 5 dni w tygodniu - posterunek Nr 1 i Nr 3..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.01.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dołączy: oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dołączy: oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia, wykaz co najmniej 2 usług polegających na ochronie obiektów w systemie całodobowym, trwającej minimum 12 kolejnych miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych brutto każda za okres 12 miesięcy, z których przynajmniej jedna jest lub była wykonywana w sądzie, wykonanych bądź wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością. Dowodami w powyższym zakresie są: poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa wyżej.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dołączy:oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym lub przedłoży pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania tegoż potencjału na czas wykonywania zamówienia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dołączy:imienny wykaz pracowników Wykonawcy, którzy będą wykonywać zamówienie wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Pracownicy wskazani w niniejszym wykazie muszą spełniać wymagania Zamawiającego, a to: 6.3.2.1. być zatrudnionymi u Wykonawcy w ramach umowy o pracę, 6.3.2.2. posiadać wpis na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony - zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 145 z 2005r., poz. 1221 z późn. zm.) - wraz z wykazem należy złożyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną posiadania przez pracowników Wykonawcy tych uprawnień. 6.3.2.2. być w kondycji fizycznej dającej gwarancję rzetelnego wykonywania obowiązków pracownika ochrony, zwłaszcza w zakresie fizycznej ochrony pracowników Zamawiającego w chwili bezpośredniego zagrożenia ich bezpieczeństwa (posiadać aktualne badania lekarskie) oraz aktualne badania psychofizyczne stwierdzające zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony (wykluczeni są pracownicy z dysfunkcją narządów mowy, ruchu, słuchu lub zaburzeniami psychicznymi). 6.3.2.4. nie być karanymi - nie figurować w Krajowym Rejestrze Karnym. 6.3.3. oświadczenie o dysponowaniu grupą interwencyjną, zdolnej dotrzeć do poszczególnych budynków Zamawiającego w czasie do 5 minut od zgłoszenia konieczności podjęcia interwencji, gdzie w treści tegoż oświadczenia należy wskazać adres siedziby grupy interwencyjnej, informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (członkowie grupy interwencyjnej winni posiadać wpis na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony oraz być zatrudnionymi w ramach umowy o pracę) wraz z listą osób członków grupy interwencyjnej, która winna zawierać co najmniej 4 nazwiska oraz wykazem wyposażenia grupy interwencyjnej (samochody będące na wyposażeniu grupy interwencyjnej) - dokumenty potwierdzające wskazane wyżej okoliczności i posiadanie uprawnień, należy dołączyć do oferty, w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dołączy: oświadczenie na temat sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a to świadczenia usług ochrony osób i mienia na sumę ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 4.000.000,00 złotych.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - doświadczenie - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tychy.sr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Bałuckiego 4, 43-100 Tychy, pokój Nr 17.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Tychach Biuro Podawcze - ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Tychy: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) w budynkach Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 oraz Placu Baczyńskiego 1.


Numer ogłoszenia: 20152 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 4644 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, {Dane ukryte}, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) w budynkach Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 oraz Placu Baczyńskiego 1..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) w budynkach Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 oraz Placu Baczyńskiego 1. Posterunek nr 1 - budynek Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Posterunek nr 2 - budynek Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Bałuckiego 4, Posterunek nr 3 - budynek Sądu Rejonowego w Tychach przy Placu Baczyńskiego 1. Ochrona fizyczna osób i mienia oraz terenu wokół budynków Zamawiającego, a także przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom realizowana będzie przez kwalifikowanych pracowników zatrudnionych u Wykonawcy w ramach umowy o pracę w sposób następujący: jednoosobowo przez 24 godziny przez 5 dni w tygodniu oraz w dni wolne od pracy - posterunek Nr 1 i Nr 2, jednoosobowo w godzinach od 7oo do 16oo przez 5 dni w tygodniu - posterunek Nr 1 i Nr 3,.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.01.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych ALAN, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 239326,83 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  232470,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  232470,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  232470,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-01-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 464420160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-01-06
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 382 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.tychy.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Bałuckiego 4, 43-100 Tychy, pokój Nr 17
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) w budynkach Sądu Rejonowego w Tychach Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych ALAN
Tychy
2016-01-29 232 470,00