Wrocław: zamówienie uzupełniające do zadania PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU PSM II STOPNIA WE WROCŁAWIU - ETAP I (WYMIANA STROPÓW).


Numer ogłoszenia: 46470 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego, ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, faks 71 3560210 , strona internetowa psmpodwale.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zamówienie uzupełniające do zadania PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU PSM II STOPNIA WE WROCŁAWIU - ETAP I (WYMIANA STROPÓW)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Roboty rozbiórkowe, 2) Przebudowa stropów drewnianych na ogniotrwałe z płyt WPS100 na dźwigarach stalowych, 3) Roboty porządkowe - utylizacja odpadów - do wysokości 30% i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, co w zamówieniu podstawowym.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-0, 45.45.30.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Wykonanie robót uzupełniających w myśl rozdziału I pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zapisem w ogłoszeniu przetargu p-kt II.1.5) ), Przedmiotem zamówień uzupełniających są roboty budowlane polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Cukrownicza 6,, 57-200 Ząbkowice Śląskie, kraj/woj. dolnośląskie.


Wrocław: Zamówienie uzupełniające do zadania PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU PSM II STOPNIA WE WROCŁAWIU - ETAP I (WYMIANA STROPÓW)


Numer ogłoszenia: 60604 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 46470 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego, ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, faks 71 3560210.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zamówienie uzupełniające do zadania PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU PSM II STOPNIA WE WROCŁAWIU - ETAP I (WYMIANA STROPÓW).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Roboty rozbiórkowe, 2) Przebudowa stropów drewnianych na ogniotrwałe z płyt WPS100 na dźwigarach stalowych, 3) Roboty porządkowe - utylizacja odpadów.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-0, 45.35.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Rzemieślnicza, {Dane ukryte}, 57-200 Ząbkowice Śląskie, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 60975,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  75000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  75000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  75000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Wykonanie robót uzupełniających w myśl rozdziału I pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zapisem w ogłoszeniu przetargu p-kt II.1.5) ), Przedmiotem zamówień uzupełniających są roboty budowlane polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Adres: ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: administracja@psmpodwale.pl
tel: 713 460 210
fax: 713 560 210
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4647020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-02-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: psmpodwale.pl/
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zamówienie uzupełniające do zadania PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU PSM II STOPNIA WE WROCŁAWIU - ETAP I (WYMIANA STROPÓW) Spółdzielnia Rzemieślnicza
Ząbkowice Śląskie
2014-02-20 75 000,00