Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: FREZOWANIE ORAZ REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 30.11.2013 R. (UMOWA Z DNIA 25.06.2013 R. NR WD/P/130509/1/1).


Numer ogłoszenia: 466180 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
FREZOWANIE ORAZ REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 30.11.2013 R. (UMOWA Z DNIA 25.06.2013 R. NR WD/P/130509/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FREZOWANIE ORAZ REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 30.11.2013 R. (UMOWA Z DNIA 25.06.2013 R. NR WD/P/130509/1/1). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: frezowaniu nawierzchni bitumicznych i remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznej. Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych do wykonania określa Opis Przedmiotu Zamówienia, Przedmiar i specyfikacje techniczne..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.05.2013 r. nr 196294-2013, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 30.11.2013 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować zakres robót usług objętych postępowaniem związanych z bieżącym (letnim i zimowym) utrzymaniem dróg. Zamówienie uzupełniające będzie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać: frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm - w ilości 560,0 m2 i remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu rozciełacza - 70,0 t. na ww. drogach wojewódzkich w powiecie lublinieckim. Obecny stan technicznych kwalifikuje wybrane odcinki dróg wojewódzkich na terenie powiatu lublinieckiego do remontu. Z uwagi na pozyskane przez Zamawiającego środki finansowej i fakt, iż stan nawierzchni na ww. drogach posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne, nierówności oraz dużą liczbę łat co ma niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego koniecznym jest przeprowadzenie remontu ciągu komunikacyjnego. Wykonanie remontu cząstkowego ma za zadanie przywrócenie przed okresem zimowym odpowiedniego stanu technicznego, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu, jak również zapobiegać dalszej degradacji nawierzchni. Remont ww. odcinków dróg zapewni poprawę komfortu użytkowania dróg przez użytkowników oraz polepszy warunki ruchu kołowego i zmniejszy uciążliwość dla otoczenia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., UL. KLONOWA 11, 42-700 LUBLINIEC, kraj/woj. śląskie.


Katowice: FREZOWANIE ORAZ REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 30.11.2013 R. (UMOWA Z DNIA 25.06.2013 R. NR WD/P/130509/1/1)


Numer ogłoszenia: 486508 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 466180 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
FREZOWANIE ORAZ REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 30.11.2013 R. (UMOWA Z DNIA 25.06.2013 R. NR WD/P/130509/1/1).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
FREZOWANIE ORAZ REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 30.11.2013 R. (UMOWA Z DNIA 25.06.2013 R. NR WD/P/130509/1/1). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: frezowaniu nawierzchni bitumicznych i remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznej. Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych do wykonania określa Opis Przedmiotu Zamówienia, Przedmiar i specyfikacje techniczne.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., UL. KLONOWA 11, 42-700 LUBLINIEC, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 42420,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  52176,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  52176,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  52176,60


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.05.2013 r. nr 196294-2013, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 30.11.2013 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować zakres robót usług objętych postępowaniem związanych z bieżącym (letnim i zimowym) utrzymaniem dróg. Zamówienie uzupełniające będzie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać: frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm - w ilości 560,0 m2 i remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu rozciełacza - 70,0 t. na ww. drogach wojewódzkich w powiecie lublinieckim. Obecny stan technicznych kwalifikuje wybrane odcinki dróg wojewódzkich na terenie powiatu lublinieckiego do remontu. Z uwagi na pozyskane przez Zamawiającego środki finansowej i fakt, iż stan nawierzchni na ww. drogach posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne, nierówności oraz dużą liczbę łat co ma niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego koniecznym jest przeprowadzenie remontu ciągu komunikacyjnego. Wykonanie remontu cząstkowego ma za zadanie przywrócenie przed okresem zimowym odpowiedniego stanu technicznego, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu, jak również zapobiegać dalszej degradacji nawierzchni. Remont ww. odcinków dróg zapewni poprawę komfortu użytkowania dróg przez użytkowników oraz polepszy warunki ruchu kołowego i zmniejszy uciążliwość dla otoczenia

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 46618020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
FREZOWANIE ORAZ REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 30.11. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O.
UL. KLONOWA 11, 42-700 LUBLINIEC, woj. śląskie
2013-11-27 52 176,00