Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Zakup licencji i dostawa do Zamawiającego gotowych materiałów multimedialnych do nauki języków obcych (w ramach indywidualizacji nauczania dla klas I - III szkół podstawowych) dla istniejącej platformy e-learningowej LMS będącej własnością Zamawiającego dla potrzeb projektu systemowego Wyjątkowy uczeń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr ref. DOA-ZP-III.271.23.2014


Numer ogłoszenia: 47237 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup licencji i dostawa do Zamawiającego gotowych materiałów multimedialnych do nauki języków obcych (w ramach indywidualizacji nauczania dla klas I - III szkół podstawowych) dla istniejącej platformy e-learningowej LMS będącej własnością Zamawiającego dla potrzeb projektu systemowego Wyjątkowy uczeń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr ref. DOA-ZP-III.271.23.2014.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup licencji i dostawa do Zamawiającego gotowych materiałów multimedialnych do nauki języka angielskiego (w ramach indywidualizacji nauczania dla klas I - III szkół podstawowych) dla istniejącej platformy e-learningowej LMS będącej własnością Zamawiającego..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.19.00.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 28.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Strony ustalają, iż przez zmiany istotne umowy przyznające prawo do jej zmiany rozumieją: 2.1. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Prawo zmiany nie obejmuje zmiany Umowy w przypadku zamiany stawki podatku od towarów i usług, 2.2. zmiany w pozostałych przypadkach szczegółowo opisanych w treści niniejszej umowy. 3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającemu, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. 5. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zawiera pełen zestaw uzgodnień pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze pisemne i ustne umowy i ustalenia. 6. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 7. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 8. Wszelkie zmiany i poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie za obopólną zgodą Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.03.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok. 8 sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Wyjątkowy uczeń realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zamwaijący nie żąda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 3. Zamawiający nie przewiduje: - zawarcia umowy ramowej - składania ofert wariantowych - rozliczania w walutach obcych - aukcji elektronicznej - dynamicznego systemu zakupów - zwrotu kosztów udziału w postępownaiu - udzielenie zamówień uzupełniających wprowdzenia zatrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia - skorzystania z prawa opcji.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Zakup licencji i dostawa do Zamawiającego gotowych materiałów multimedialnych do nauki języków obcych (w ramach indywidualizacji nauczania dla klas I - III szkół podstawowych) dla istniejącej platformy e-learningowej LMS będącej własnością Zamawiającego dla potrzeb projektu systemowego Wyjątkowy uczeń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. DOA-ZP-III.271.23.2014


Numer ogłoszenia: 78075 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 47237 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup licencji i dostawa do Zamawiającego gotowych materiałów multimedialnych do nauki języków obcych (w ramach indywidualizacji nauczania dla klas I - III szkół podstawowych) dla istniejącej platformy e-learningowej LMS będącej własnością Zamawiającego dla potrzeb projektu systemowego Wyjątkowy uczeń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. DOA-ZP-III.271.23.2014.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup licencji i dostawa do Zamawiającego gotowych materiałów multimedialnych do nauki języka angielskiego (w ramach indywidualizacji nauczania dla klas I - III szkół podstawowych) dla istniejącej platformy e-learningowej LMS będącej własnością Zamawiającego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.19.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Wyjątkowy uczeń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.03.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • O.P.W. DOSKOMP Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum,, ul. Piotra Skargi 12, 93-036 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • YOUNG DIGITAL PLANET S.A., ul. Słowackiego 175, Gdańsk, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 208333,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  137760,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  137760,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  137760,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-03-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4723720140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-03-05
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 15 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup licencji i dostawa do Zamawiającego gotowych materiałów multimedialnych do nauki języków obcych (w ramach indywidualizacji nauczania dla klas I - III szkół podstawowych) dla istniejącej platformy e-learningowej LMS będącej własnością Za O.P.W. DOSKOMP Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum,
ul. Piotra Skargi 12, 93-036 Łódź, woj. łódzkie
2014-04-09 68 880,00
Zakup licencji i dostawa do Zamawiającego gotowych materiałów multimedialnych do nauki języków obcych (w ramach indywidualizacji nauczania dla klas I - III szkół podstawowych) dla istniejącej platformy e-learningowej LMS będącej własnością Za YOUNG DIGITAL PLANET S.A.
ul. Słowackiego 175, Gdańsk, woj. Polska
2014-04-09 68 880,00