Jankowice: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Świerklany w roku 2013


Numer ogłoszenia: 473770 - 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Świerklany , ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, woj. śląskie, tel. 032 4327500, faks 032 4327509.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.swierklany.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Świerklany w roku 2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Świerklany. Dostawa będzie się odbywała na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą w grupie taryfowej C12b. Usługi dystrybucyjne świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. Dane szczegółowe: Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną: 52 Całkowita moc umowna [kW] 193,69 Grupa taryfowa: C12b Sterowanie oświetleniem ulicznym: Zegary astronomiczne CPA 3.1. Odstrojenie: +45 min/-30 min Szacunkowe zużycie roczne: [MWh] 239/501 - dzień/noc (C12b)..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) zawartą generalną umowę dystrybucyjną z TAURON Dystrybucja S.A.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. załącznik nr 1 - Formularz Oferty; 2. oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile ich prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika wprost z odpisu właściwego rejestru, ewidencji lub statutu (jeśli dotyczy); 3. oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). Pełnomocnik może być umocowany do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 4. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników, z której wynikać będzie sposób reprezentacji spółki (jeśli dotyczy); 5. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie ilości punktów poboru energii elektrycznej (załącznik nr 1 do umowy) w przypadku budowy nowych punktów poboru energii elektrycznej bądź ich likwidacji.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.swierklany.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Świerklany ul. Świerklańska 54 44-264 Jankowice Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych - biuro nr 15, parter.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świerklany ul. Świerklańska 54 44-264 Jankowice sekretariat - biuro nr 21, I piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Jankowice: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Świerklany w roku 2013


Numer ogłoszenia: 21592 - 2013; data zamieszczenia: 15.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 473770 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, woj. śląskie, tel. 032 4327500, faks 032 4327509.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Świerklany w roku 2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Świerklany w roku 2013. Dostawa będzie się odbywała na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą w grupie taryfowej C12b. Usługi dystrybucyjne świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. Dane szczegółowe: Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną: 52 Całkowita moc umowna [kW] 193,69 Grupa taryfowa: C12b Sterowanie oświetleniem ulicznym: Zegary astronomiczne CPA 3.1. Odstrojenie: +45 min/-30 min Szacunkowe zużycie roczne: [MWh] 239/501 - dzień/noc (C12b).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 192510,23 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  206552,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  206552,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  221688,93


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Kościelna 85, 44-266 Świerklany
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@swierklany.pl
tel: 324 327 500
fax: 32 43 27 501
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 47377020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 391 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.swierklany.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Świerklany ul. Świerklańska 54 44-264 Jankowice Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych - biuro nr 15, parter
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Świerklany w roku 2013 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
Gliwice
2013-01-15 206 552,00