Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Czyszczenie i konserwacja pomników, tablic oraz Grobu Nieznanego Żołnierza usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Śródmieście


Numer ogłoszenia: 47686 - 2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łódź Delegatura Łódź-Śródmieście , ul. Piotrkowska 153/211, 90-440 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385757, 6385756, faks 042 6385775.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Czyszczenie i konserwacja pomników, tablic oraz Grobu Nieznanego Żołnierza usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Śródmieście.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest : Obiekt A Czyszczenie i konserwacja 12 pomników i 4 tablic usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście Obiekt B Czyszczenie i konserwacja Grobu Nieznanego Żołnierza usytuowanego na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście w tym prace ogrodniczo porządkowe na kwietnikach wokół grobu.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.00.00.00-5, 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.31.20.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PzpWykaz osób (min. 3) niezbędnych do wykonania zamówienia (wraz z danymi na temat ich kwalifikacji, a także z zakresem wykonywanych czynności), dla obiektu B również kwalifikacji ogrodniczych osób wykonujących zamówienie. W przypadku Pomnika im. Tadeusza Kościuszki oraz Grobu Nieznanego Żołnierza wymagane są kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PzpWykaz zrealizowanych usług (min. dwóch prac o wartości co najmniej 10.000,00 zł każda) z ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, zbliżonych co do zakresu niniejszego zamówieniem, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
UMŁ Delegatura Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153, Referat Komunalny II p. pok. 212.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.03.2010 godzina 10:00, miejsce: UMŁ Delegatura Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153, Referat Komunalny II p. pok. 212.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Obiekt A. Konserwacja i czyszczenie pomników, tablic usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacja i czyszczenie pomników, tablic usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.00.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Obiekt B.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacja i czyszczenie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz prace ogrodniczo - porządkowe na kwietnikach wokół grobu, usytuowanego na pl. Katedralnym, przy ul. Piotrkowskiej 265 ( teren wpisany do Rejestru Zabytków ).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.00.00.00-5, 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Czyszczenie i konserwacja pomników, tablic oraz Grobu Nieznanego Żołnierza usytuowanych na terenie działania Delegatury łódź-Śródmieście


Numer ogłoszenia: 85008 - 2010; data zamieszczenia: 25.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 47686 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łódź Delegatura Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153/211, 90-440 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385757, 6385756, faks 042 6385775.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Czyszczenie i konserwacja pomników, tablic oraz Grobu Nieznanego Żołnierza usytuowanych na terenie działania Delegatury łódź-Śródmieście.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest : Obiekt A Czyszczenie i konserwacja 12 pomników i 4 tablic usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście Obiekt B Czyszczenie i konserwacja Grobu Nieznanego Żołnierza usytuowanego na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście w tym prace ogrodniczo porządkowe na kwietnikach wokół grobu.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.00.00.00-5, 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.31.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Obiekt A Czyszczenie i konserwacja 12 pomników i 4 tablic usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CHYBO-TEX, ul. Zagrodowa 10/20, 93-354 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21681,27 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18788,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  18788,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20984,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Obiekt B Czyszczenie i konserwacja Grobu Nieznanego Żołnierza usytuowanego na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście w tym prace ogrodniczo porządkowe na kwietnikach wokół grobu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU ARMA BŁYSK, ul. Nawrot 84/86, 90-046 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12863,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13534,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13534,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14722,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-03-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4768620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-02-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: UMŁ Delegatura Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153, Referat Komunalny II p. pok. 212
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
77300000-3 Usługi ogrodnicze
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77312000-0 Usługi usuwania chwastów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Obiekt A Czyszczenie i konserwacja 12 pomników i 4 tablic usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście CHYBO-TEX
ul. Zagrodowa 10/20, 93-354 Łódź, woj. łódzkie
2010-03-25 18 788,00
Obiekt B Czyszczenie i konserwacja Grobu Nieznanego Żołnierza usytuowanego na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście w tym prace ogrodniczo porządkowe na kwietnikach wokół grobu PPHU ARMA BŁYSK
ul. Nawrot 84/86, 90-046 Łódź, woj. łódzkie
2010-03-25 13 534,00