Warszawa: na dostawę mięsa i jego przetworów, wędlin i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie


Numer ogłoszenia: 477142 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" , ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8366662, faks 22 8366662.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Dom Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
na dostawę mięsa i jego przetworów, wędlin i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
na dostawę mięsa i jego prztworów, wędlin i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.11.00.00-2, 15.13.00.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
  • inne dokumenty

    ważne zezwolenie Państwoweej Inspekcji Saniarnej zezwalające na dostawę mięsa i jego przetworów - środek transportu przeznaczony do przewozu Srodków spożywczych nietrwałych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych i żywienia. Decyzja wydana przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub orgsan Inspekcji weterynaryjnej o produkcji lub obrocie artykuami żywnościowymi i spełnieniu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w obrocie oraz do zapewnieniawłaściwej jakości zdrowotnej tych artykułów.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 2)Opracowany przez Wykonawcę załącznik nr 3 do SIWZ pt. Kalkulacja cenowa 3) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia normy weterynaryjne obowiązujące w Unii Europejskiej - Dyr4ktywy Rady nr 64/433/EEC z dnia 26 czerwca 1964r w sprawie problemów zdrowotnych dotyczących produkcji i wprowadzania do obrotu świeżego mięsaoraz w ustawie z dnia 29.01.2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego oraz rozporządzenia Rady nr 178/2002/WE z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalającego ogólne zasady i wymagania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie tego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają waruni, dotyczące 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - posiadają ważne zezwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej zezwalającej na dostawę mięsa i jego przetworów, w szczególności na każy środek transportu przeznaczony do przewozu środków spożywczych nietrwałych;i

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.um.warszawa.pl www.bip.warszawa.pl www ogloszeniabzp.um.warszawa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dom Pom9ocy Społecznej Budowlani 01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 6 pok. nr 6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomoczy Społecznej Budowlani 01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 6 pok. nr 6.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@dpsbudowlani.pl
tel: 228 366 662
fax: 228 366 662
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-12-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 47714220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 300 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.um.warszawa.pl www.bip.warszawa.pl www ogloszeniabzp.um.warszawa.pl
Informacja dostępna pod: Dom Pom9ocy Społecznej Budowlani 01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 6 pok. nr 6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
15110000-2 Mięso
15130000-8 Produkty mięsne