Warszawa: na dostawę mleka i jego przetworów oraz artykułów tłuszczowych dla Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie


Numer ogłoszenia: 478046 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" , ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8366662, faks 22 8366662.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Dom Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
na dostawę mleka i jego przetworów oraz artykułów tłuszczowych dla Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
na dostawę mleka i jego przetworów oraz artykułów tłuszczowych dla Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.40.00.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 02.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - posiadają ważnie zezwolenie Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej zezwalającej na dostawę mleka i jego przetworów lub w przypadku innych Wykonawców niż Spółdzielnie Mleczarskie oświadczenie Spółdzielni, iż posiada ważne zezwolenie Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej zezwalające na dostawę mleka i jego przetworów w szczególnoścna każdy środek Transportu przxznaczony do przewozu środków spożywczych nietrwałych


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - zrealizowali co jedno zamówienie o wielkościi charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienianajmniej


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem - co najmniej jeden środek transportub przeznaczony do przewozu środków spożywczych nietrwałych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych i żywienia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy warunki dotyczące osobami zdalnymi do wykonanai zamówienia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące ekonomicznej i finansowej


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  ważne zezwolenie Państwowej Inspekcji Samniutarnejzezwalające na dostawę mleka i jego przetworów lub w przypadku Innych wykonawców niż Spółdzielnie Mleczrskie o swiadczenie Spółdzielni, iż posiada ważnie zezwolenia Panstwowej Inspekcji Weterynaryjnej zezwalające na dostawę mleka i jego przetworów - środek transporty przeznaczony do przewozu środków spożywczych nietrwqłych zgodnie z ustawą z dnia 11 masja 2001 r. o warunkach zdrowotnych i żywienia, Decyzja wydana przez właściwy organ Pańswowej Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji Weterynaryjnej o produkcji lub obrocie artykułami Zywnościowymi i spełnieniu wymagań koniecznych do zapewniwnia higieny w procesi produkcji lub obrocie do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowywg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 2) Opracowany przez Wykonawcę załącznik Nr 3 so SIWZ pt. Kalkulacja cenow 3) Oświadczenie Wykonawcy, że stosują zasady systemu HACCP

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.um.warszawa.pl. www.bip.warszawa.pl. www.ogloszeniabzp.um.warszawa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dom Pomocy Społecznej Budowlani 01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 6 pok. 6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.01.2014 godzina 10:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Budowlani 01 - 128 Warszawa ul. Elekcyjna 6 pok. nr 6.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 478412 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
478046 - 2013 data 21.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8366662, fax. 22 8366662.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  02.01.2014.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  04.12.2013.
Adres: Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@dpsbudowlani.pl
tel: 228 366 662
fax: 228 366 662
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-01-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 47804620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.um.warszawa.pl. www.bip.warszawa.pl. www.ogloszeniabzp.um.warszawa.pl
Informacja dostępna pod: Dom Pomocy Społecznej Budowlani 01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 6 pok. 6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne