Katowice: dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla KZK GOP w Katowicach


Numer ogłoszenia: 478628 - 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego , ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 7438401, 7438501, faks 0-32 2519745.


 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  http://www.kzkgop.com.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Związek Międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla KZK GOP w Katowicach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
2. Szczegółowe dane dotyczące mocy przyłączeniowej:
I. Budynek biurowy KZK GOP ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
Moc przyłączeniowa - 170kW
Napięcie zasilania 0,4kV
Zamawiający zalicza się do IV grupy przyłączeniowej.
Grupa taryfowa C21
II. Lokal użytkowy ul. Warszawka 4, 40-006 Katowice
Moc przyłączeniowa dla przyłącza nr 1 (zasilanie podstawowe) - 50kW
Moc przyłączeniowa dla przyłącza nr 2 (zasilanie rezerwowe) - 50kW
Napięcie zasilania 0,4kV
Zamawiający zalicza się do IV grupy przyłączeniowej.
Grupa taryfowa C23
III. Obiekt lokal użytkowy ul. Pl. Wolskiego 0/0, 41-902 Bytom
Moc przyłączeniowa - 40kW
Napięcie zasilania - 0,4kV
Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
Grupa taryfowa C11
Planowane zużycie energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy (12 miesięcy) wynosi ok. 1500MWh.
3. Dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) zgodnie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz 623 z późn. zm.), przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami umowy, oraz zgodnie z taryfą cen energii Wykonawcy, którą Zamawiający otrzyma w dniu zawarcia umowy.
4. Dostawa odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na obszarze którego znajdują się miejsca do dostarczania energii elektrycznej. Operatorem Systemu Dystrybucji jest: Tauron Dystrybucja S.A..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 01.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; tj.:
   - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz
   - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej)
   Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów:
   - Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
   - Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenia o posiadaniu (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o posiadaniu (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
ZP/DOA/5/PZ/58/12

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, I piętro, pokój 138 (Wydział Zamówień Publicznych).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.12.2012 godzina 10:30, miejsce:
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pok. nr 014 (kancelaria) w godz. pracy KZK GOP, tj. w godzinach od 7:00 do 15:00.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 478644 - 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
478628 - 2012 data 29.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 7438401, 7438501, fax. 0-32 2519745.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ZP/DOA/5/PZ/58/12.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kzkgop.pl.


Numer ogłoszenia: 495984 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
478628 - 2012 data 29.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 7438401, 7438501, fax. 0-32 2519745.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2012 godzina 10:30, ....

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2012 godzina 10:30, ....


Katowice: dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla KZK GOP w Katowicach


Numer ogłoszenia: 5370 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 478628 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 7438401, 7438501, faks 0-32 2519745.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Związek Międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla KZK GOP w Katowicach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
1.2 Szczegółowe dane dotyczące mocy przyłączeniowej:
I. Budynek biurowy KZK GOP ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
Moc przyłączeniowa - 170kW
Napięcie zasilania 0,4kV
Zamawiający zalicza się do IV grupy przyłączeniowej.
Grupa taryfowa C21
II. Lokal użytkowy ul. Warszawka 4, 40-006 Katowice
Moc przyłączeniowa dla przyłącza nr 1 (zasilanie podstawowe) - 50kW
Moc przyłączeniowa dla przyłącza nr 2 (zasilanie rezerwowe) - 50kW
Napięcie zasilania 0,4kV
Zamawiający zalicza się do IV grupy przyłączeniowej.
Grupa taryfowa C23
III. Obiekt / lokal użytkowy ul. Pl. Wolskiego 0/0 , 41-902 Bytom
Moc przyłączeniowa - 40kW
Napięcie zasilania - 0,4kV
Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
Grupa taryfowa C11
Planowane zużycie energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy (12 miesięcy) wynosi ok. 1500MWh.
1.3 Dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) zgodnie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz 623 z późn. zm.), przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami umowy, oraz zgodnie z taryfą cen energii Wykonawcy, którą Zamawiający otrzyma w dniu zawarcia umowy.
1.4 Dostawa odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego na obszarze, którego znajdują się miejsca do dostarczania energii elektrycznej. Operatorem Systemu Dystrybucji jest: Tauron Dystrybucja S.A..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla KZK GOP w Katowicach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 660000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  693884,57


 • Oferta z najniższą ceną:
  693884,57
  / Oferta z najwyższą ceną:
  693884,57


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Barbary 21A, 40-053 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: kzkgop@kzkgop.com.pl
tel: (32)7438401
fax: (32)2519745
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 47862820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-28
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: ZP/DOA/5/PZ/58/12
Informacja dostępna pod: Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, I piętro, pokój 138 (Wydział Zamówień Publicznych)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla KZK GOP w Katowicach TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
Gliwice
2013-01-04 693 884,00