Maków Mazowiecki: 04/2012


Numer ogłoszenia: 47952 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital-makow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
04/2012.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pak Nr 1- artykuły spożywcze Pak Nr 2- ryby Pak Nr 3- nabiał.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.80.00.00-6, 15.11.96.00-1, 15.50.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ na druku ZP 17 spełnia nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ na druku ZP 17 spełnia nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ na druku ZP 17 spełnia nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ na druku ZP 17 spełnia nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ na druku ZP 17 spełnia nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  oświadczenie, że Wykonawca spełniania warunki określone w art.22 ust.1 ustawy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-makow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pokój 335,część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.02.2012 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Maków Mazowiecki: 04/2012


Numer ogłoszenia: 133820 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 47952 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
04/2012.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pak Nr 1 - Artykuły spożywcze Pak Nr 1A- Mleko w proszku pełne Pak Nr 1B - Tłuszcze roślinne Pak Nr 2- Ryby Pak Nr 3- Nabiał.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.80.00.00-6, 15.11.96.00-1, 15.50.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Artykuły spożywcze


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POLARIS 62-800 {Dane ukryte} ul. Żołnierska 20a, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 71000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  69782,71


 • Oferta z najniższą ceną:
  69782,71
  / Oferta z najwyższą ceną:
  89388,91


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pak Nr1 A Mleko w proszku pełne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZAKŁAD MLECZARSKI Sp.zo.o. 09-100 {Dane ukryte} ul. Aleja Lipowa 6, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1580,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1580,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1680,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pak Nr -1B Tłuszcze roślinne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HURT I DETAL ART. SPOŻYWCZO - ROLNE 18-200 {Dane ukryte} ul. Szpitalna 24, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12888,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  12888,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17192,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pak Nr 2- Ryby


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HURTOWNIA RYB AKWEN 15-694 {Dane ukryte} ul. Szosa Knyszyńska 17 lok. 128, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 32360,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35644,73


 • Oferta z najniższą ceną:
  35644,73
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35811,46


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pak Nr 5 Nabiał


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZAKŁAD MLECZARSKI Sp.zo.o. 09-100 {Dane ukryte} ul. Aleja Lipowa 6, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 131069,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  134115,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  134115,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  150382,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-02-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4795220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-16
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: Pokój 335,część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
15119600-1 Mięso z ryb
15500000-3 Produkty mleczarskie
15800000-6 Różne produkty spożywcze
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Artykuły spożywcze POLARIS 62-800 Kalisz ul. Żołnierska 20a
Kalisz
2012-04-26 69 782,00
Pak Nr1 A Mleko w proszku pełne ZAKŁAD MLECZARSKI Sp.zo.o. 09-100 Płońsk ul. Aleja Lipowa 6
Płońsk
2012-04-26 1 580,00
Pak Nr -1B Tłuszcze roślinne HURT I DETAL ART. SPOŻYWCZO - ROLNE 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 24
Wysokie Mazowieckie
2012-04-26 12 888,00
Pak Nr 2- Ryby HURTOWNIA RYB AKWEN 15-694 Fasty ul. Szosa Knyszyńska 17 lok. 128
Fasty
2012-04-26 35 644,00