Katowice: dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla KZK GOP w Katowicach


Numer ogłoszenia: 481652 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego , ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 7438401, 7438501, faks 0-32 2519745.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.kzkgop.com.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: związek międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla KZK GOP w Katowicach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
1.2. Szczegółowe dane dotyczące mocy przyłączeniowej dla poszczególnych obiektów:
I. Budynek biurowy KZK GOP ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
Moc przyłączeniowa - 170kW
Napięcie zasilania 0,4kV
Zamawiający zalicza się do IV grupy przyłączeniowej.
Grupa taryfowa C21
II. Lokal użytkowy ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice
Moc przyłączeniowa dla przyłącza nr 1 (zasilanie podstawowe) - 50kW
Moc przyłączeniowa dla przyłącza nr 2 (zasilanie rezerwowe) - 50kW
Napięcie zasilania 0,4kV
Zamawiający zalicza się do IV grupy przyłączeniowej.
Grupa taryfowa C23
III. Obiekt / lokal użytkowy ul. Pocztowa 10, 40-002 Katowice
Moc przyłączeniowa - 5,7kW
Napięcie zasilania - 0,4kV
Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
Grupa taryfowa C11
IV. Obiekt / lokal użytkowy Pl. Wolskiego 0/0 , 41-902 Bytom
Moc przyłączeniowa - 40kW
Napięcie zasilania - 0,4kV
Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
Grupa taryfowa C11
V. Obiekt / lokal użytkowy Pl. Piastów 2, 44-100 Gliwice
Moc przyłączeniowa - 25kW
Napięcie zasilania - 0,4kV
Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
Grupa taryfowa C11
1.3. Przewidywane minimalne zużycie energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy (12 miesięcy) wyniesie 1 390MWh.
1.3.1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji dla niniejszego zamówienia zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku zwiększenia potrzeb energii w obiektach, na rzecz których prowadzone jest postępowanie. Przewidując prawo opcji, Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia podanej wielkości zamówienia do 15 % po cenach podanych w Formularzu cenowym.
1.3.2. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
1.3.3. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
1.4 Ilość nabytej energii elektrycznej będzie liczona według rzeczywistego zużycia tej energii przez Zamawiającego (tj. wg odczytów licznika energii elektrycznej), a w przypadku niemożności odczytu licznika, rozliczenie odbywać się będzie wg prognozy zużytej energii elektrycznej.
1.5. Dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) zgodnie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz 623 z późn. zm.), przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami umowy, oraz zgodnie z taryfą cen energii Wykonawcy, którą Zamawiający otrzyma w dniu zawarcia umowy.
1.6. Dostawa odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego na obszarze, na którym znajdują się miejsca do dostarczania energii elektrycznej. Operatorem Systemu Dystrybucji jest: Tauron Dystrybucja S.A.
2. Termin realizacji dostawy: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 01.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który, posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj.
   - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz
   - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

   Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie:
   - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
   - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz
   - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie o posiadaniu (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ten zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.3.1) ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.2) tiret drugie ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawienia dokumentu określono w pkt III.4.2) tiret drugie ogłoszenia.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
Każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przedstawić dokument wymieniony w pkt III.4.2) tiret pierwsze oraz drugie, a także dokument wymieniony w pkt III.4.4). W odniesieniu do pozostałych dokumentów (w tym oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) określonych w pkt III.3.1) Wykonawcy mogą złożyć wspólnie jeden dokument,
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.kzkgop.pl/modules.php?name=ogloszenia_biezace

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, I piętro, pokój 138 (Wydział Zamówień Publicznych).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.12.2013 godzina 10:30, miejsce: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 015 (kancelaria).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla KZK GOP w Katowicach


Numer ogłoszenia: 529928 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 481652 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 7438401, 7438501, faks 0-32 2519745.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: związek międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla KZK GOP w Katowicach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
1.2. Szczegółowe dane dotyczące mocy przyłączeniowej dla poszczególnych obiektów:
I. Budynek biurowy KZK GOP ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
Moc przyłączeniowa - 170kW
Napięcie zasilania 0,4kV
Zamawiający zalicza się do IV grupy przyłączeniowej.
Grupa taryfowa C21
II. Lokal użytkowy ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice
Moc przyłączeniowa dla przyłącza nr 1 (zasilanie podstawowe) - 50kW
Moc przyłączeniowa dla przyłącza nr 2 (zasilanie rezerwowe) - 50kW
Napięcie zasilania 0,4kV
Zamawiający zalicza się do IV grupy przyłączeniowej.
Grupa taryfowa C23
III. Obiekt / lokal użytkowy ul. Pocztowa 10, 40-002 Katowice
Moc przyłączeniowa - 5,7kW
Napięcie zasilania - 0,4kV
Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
Grupa taryfowa C11
IV. Obiekt / lokal użytkowy Pl. Wolskiego 0/0 , 41-902 Bytom
Moc przyłączeniowa - 40kW
Napięcie zasilania - 0,4kV
Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
Grupa taryfowa C11
V. Obiekt / lokal użytkowy Pl. Piastów 2, 44-100 Gliwice
Moc przyłączeniowa - 25kW
Napięcie zasilania - 0,4kV
Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
Grupa taryfowa C11
1.3. Przewidywane minimalne zużycie energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy (12 miesięcy) wyniesie 1 390MWh.
1.3.1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji dla niniejszego zamówienia zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku zwiększenia potrzeb energii w obiektach, na rzecz których prowadzone jest postępowanie. Przewidując prawo opcji, Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia podanej wielkości zamówienia do 15 % po cenach podanych w Formularzu cenowym.
1.3.2. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
1.3.3. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
1.4. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie liczona według rzeczywistego zużycia tej energii przez Zamawiającego (tj. wg odczytów licznika energii elektrycznej), a w przypadku niemożności odczytu licznika, rozliczenie odbywać się będzie wg prognozy zużytej energii elektrycznej.
1.5. Dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) zgodnie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz 623 z późn. zm.), przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami umowy, oraz zgodnie z taryfą cen energii Wykonawcy, którą Zamawiający otrzyma w dniu zawarcia umowy.
1.6. Dostawa odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego na obszarze, na którym znajdują się miejsca do dostarczania energii elektrycznej. Operatorem Systemu Dystrybucji jest: Tauron Dystrybucja S.A..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 GLIWICE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 580000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  664211,05


 • Oferta z najniższą ceną:
  664211,05
  / Oferta z najwyższą ceną:
  664211,05


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Barbary 21A, 40-053 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: kzkgop@kzkgop.com.pl
tel: (32)7438401
fax: (32)2519745
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-12-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 48165220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.kzkgop.com.pl
Informacja dostępna pod: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, I piętro, pokój 138 (Wydział Zamówień Publicznych)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla KZK GOP w Katowicach TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
GLIWICE
2013-12-20 664 211,00