Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Ruda Śląska: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej Senior w Rudzie Śląskiej.


Numer ogłoszenia: 483066 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej , ul. Puszkina 7, 41-704 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2481774, faks 032 2481774 w. 33.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej Senior w Rudzie Śląskiej..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na wyszczególnione poniżej pakiety: Pakiet nr 1 Dostawa przetworów spożywczych Pakiet nr 2 Dostawa artykułów sypkich Pakiet nr 3 Dostawa artykułów nabiałowych Pakiet nr 4 Dostawa pieczywa Pakiet nr 5 Dostawa wypieków cukierniczych Pakiet nr 6 Dostawa warzyw świeżych i suszonych Pakiet nr 7 Dostawa owoców świeżych Pakiet nr 8 Dostawa warzyw i owoców mrożonych Pakiet nr 9 Dostawa ryb mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych Pakiet nr 10 Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego oraz podrobów Pakiet nr 11 Dostawa mięsa i podrobów drobiowych Pakiet nr 12 Dostawa wędlin Pakiet nr 13 Dostawa jaj kurzych Pakiet nr 14 Dostawa czekolad i wyrobów cukierniczych Pakiet nr 15 Dostawa napojów bezalkoholowych.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.13.10.00-5, 15.41.00.00-5, 15.61.00.00-7, 15.82.11.50-5, 15.83.00.00-5, 15.84.10.00-5, 15.50.00.00-3, 15.43.00.00-1, 15.89.80.00-9, 15.81.00.00-9, 03.22.00.00-9, 03.21.00.00-6, 03.22.00.00-9, 15.33.11.70-9, 15.31.11.00-2, 15.20.00.00-0, 15.22.00.00-6, 15.23.40.00-7, 15.11.00.00-2, 15.11.40.00-0, 15.11.20.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 15.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.dps-senior.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dom Pomocy Społecznej Senior w Rudzie Śląskiej, przy ul. Puszkina 7, w Dziale Techniczno-Zaopatrzeniowym, pokój nr 4..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.12.2013 godzina 11:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Senior w Rudzie Śląskiej, 41- 704 Ruda Śląska, ul. Puszkina 7, pokój nr 1.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
DOSTAWA PRZETWORÓW SPOŻYWCZYCH.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa artykułu Sugerowana wielkość opakowania Jm. Orientacyjna ilość zamówienia Cena jedn. netto Wartość netto I Przetwory, tłuszcze roślinne 1 Ananas kons. plastry-(masa netto bez zalewy) 300-1000g kg 9,0 +/- 20% 2 Brzoskwinie kons.-(masa netto bez zalewy) 300-1000g kg 5,0 +/- 20% 3 Chrzan tarty na kwasku cytrynowym 170-300g kg 12,0 +/- 20% 4 Ćwikła z chrzanem 250-500g kg 6,0 +/- 20% 5 Dżemy owocowe niskosłodzone z kawałkami owoców (różne smaki) 250-350g kg 44,0 +/- 20% 6 Fasola czerwona, biała konserwowa-(masa netto bez zalewy) 200-500g kg 4,0 +/- 20% 7 Fasola szparagowa konserwowa-(masa netto bez zalewy) 200-1000g kg 45,0 +/- 20% 8 Groszek konserwowy- (masa netto bez zalewy) 200-500g kg 55,0 +/- 20% 9 Krem chrzanowy 170-300g kg 3,0 +/- 20% 10 Ketchup łagodny(minimum 55%przecieru pomidorowego 250-1000g kg 82,0 +/- 20% 11 Koncentrat pomidorowy30% 800-1000g kg 65,0 +/- 20% 12 Koncentrat pomidorowy30% 180-250g kg 25,0 +/- 20% 13 Koncentrat buraczany płynny min.12%soku z buraków 180-500g kg 5,0 +/- 20% 14 Krem czekoladowy do smarowania z dodatkiem orzechów 180-400g kg 10,0 +/- 20% 15 Kukurydza konserwowa- (masa netto bez zalewy) 200-500g kg 8,0 +/- 20% 16 Miód naturalny 200-500g kg 8,0 +/- 20% 17 Musztarda delikatesowa 800-1000g kg 61,0 +/- 20% 18 Musztarda delikatesowa 150-250g kg 30,0 +/- 20% 19 Ocet 10% 0,5l l 40,0 +/- 20% 20 Ogórki konserwowe całe -(masa netto bez zalewy) 900-1000g kg 90,0 +/- 20% 21 Olej uniwersalny rzepakowy 0,90-1,0 l l 290,0 +/- 20% 22 Olej słonecznikowy 0,5-1,0l l 15,0 +/- 20% 23 Papryka konserwowa słodka płaty -(masa netto bez zalewy) 500-1000g kg 5,0 +/- 20% 24 Powidła śliwkowe 280-500g kg 25,0 +/- 20% 25 Przyprawa do zup w płynie 900-1000g l 195,0 +/- 20% 26 Seler konserwowy (nitki)-(masa netto bez zalewy) 280-500g kg 4,5 +/- 20% 27 Sos słodko kwaśny, chiński, meksykański, itp.. 300-600g kg 12,0 +/- 20% 28 Zaprawa cytrynowa min.40%soku z cytryny 0,5-1l l 260,0 +/- 20% 29 Majonez sałatkowy 180-300g kg 40,0 +/- 20% 30 Majonez sałatkowy 800-1200g kg 45,0 +/- 20% II Konserwy mięsne 1 Mielonka konserwowa 100-300g kg 24,00 +/- 20% 2 Szynka konserwowa wieprzowa 100-300g kg 3,00 +/- 20% 3 Szynka konserwowa drobiowa 100-300g kg 6,00 +/- 20% 4 Pasztet drobiowy smakowy 100-200g kg 8,00 +/- 20% 5 Pasztet drobiowy 160g kg 30,00 +/- 20% 6 Pasztet wieprzowy 100-300g kg 65,00 +/- 20%.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.13.10.00-5, 15.41.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SYPKICH.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa artykułu Sugerowana wielkość opakowania Jm Orientacyjna ilość zamówienia Cena jedn. netto Wartość netto 1 Budyń - różne smaki (bez cukru) 1000g kg 30,0 +/- 20% 2 Budyń - różne smaki (bez cukru) 35-60g kg 10,0 +/- 20% 3 Bulion grzybowy, sypki 500-1000g kg 2,0 +/- 20% 4 Cukier kryształ 1000g kg 1300,0 +/- 20% 5 Cukier wanilinowy 10-50g kg 0,7 +/- 20% 6 Cynamon mielony 10-20g kg 0,2 +/- 20% 7 Czosnek granulowany, polski 10-20g kg 7,0 +/- 20% 8 Galaretka owocowa, różne smaki 75-100g kg 20,0 +/- 20% 9 Gałka muszkatołowa, mielona 10-20g kg 0,1 +/- 20% 10 Herbata expresowa owocowa, różne smaki 30-40g kg 1,5 +/- 20% 11 Herbata expresowa czarna a,100 szt. 100-150g kg 50,0 +/- 20% 12 Herbata expresowa ziołowa (mięta, melisa, rumianek) 30-40g kg 0,5 +/- 20% 13 Kakao extra, ciemne 100-200g kg 2,0 +/- 20% 14 Kasza gryczana, cała 500-1000g kg 15,0 +/- 20% 15 Kasza jęczmienna , średnia 500-1000g kg 55,0 +/- 20% 16 Kasza manna 500-1000g kg 50,0 +/- 20% 17 Kaszka mleczno - ryżowa (smakowa) 230g kg 12,0 +/- 20% 18 Kawa naturalna mielona 100% 250-500g kg 30,0 +/- 20% 19 Kawa zbożowa 200-500g kg 15,0 +/- 20% 20 Kleik ryżowy 160-200g kg 5,0 +/- 20% 21 Kminek 10-20g kg 0,3 +/- 20% 22 Koperek suszony 10-25g kg 0,2 +/- 20% 23 Kwasek cytrynowy 10-20g kg 1,0 +/- 20% 24 Liść laurowy 5-20g kg 0,2 +/- 20% 25 Majeranek 5-20g kg 0,8 +/- 20% 26 Makaron 4 jajeczny - łazanki * 250-1000g kg 23,0 +/- 20% 27 Makaron 4 jajeczny - nitki * 250-1000g kg 60,0 +/- 20% 28 Makaron 4-jajeczny - (kolanka, rurki, muszelki, świderki) * 250-1000g kg 110,0 +/- 20% 29 Mąka pszenna poznańska 1000g kg 350,0 +/- 20% 30 Mąka ziemniaczana 1000g kg 210,0 +/- 20% 31 Mąka żytnia żurek 1000g kg 20,0 +/- 20% 32 Papryka słodka mielona 10-20g kg 2,0 +/- 20% 33 Pieprz czarny mielony 10-20g kg 2,8 +/- 20% 34 Płatki kukurydziane smakowe 500-1000g kg 8,0 +/- 20% 35 Płatki owsiane 500g kg 25,0 +/- 20% 36 Płatki ryżowe 200-500g kg 18,0 +/- 20% 37 Przyprawa warzywna do potraw 75-200g kg 14,0 +/- 5% 38 Rosół drobiowy, sypki 500-3000g kg 28,0 +/- 20% 39 Ryż biały 1000g kg 120,0 +/- 20% 40 Sos pieczeniowy jasny 25-50g kg 1,7 +/- 5% 41 Sos pieczeniowy ciemny 25-50g kg 4,0 +/- 20% 42 Sos sałatkowy, różne smaki 8-20g kg 0,5 +/- 20% 43 Sól spożywcza jodowana 1000g kg 190,0 +/- 20% 44 Sucharki 280-300g kg 7,0 +/- 20% 45 Ziele angielskie 10-20g kg 0,4 +/- 20% 46 Żelatyna spożywcza wieprzowa 50g kg 5,0 +/- 20%.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.61.00.00-7, 15.82.11.50-5, 15.83.00.00-5, 15.84.10.00-5, 15.85.10.00-8, 15.86.00.00-4, 15.87.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
DOSTAWA ARTYKUŁÓW NABIAŁOWYCH.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp Nazwa artykułu Sugerowana wielkość opakowania Jm Orientacyjna ilość zamówienia Cena jedn. netto Wartość netto 1 Deser wielosmakowy: ryżowy, z kaszą manną 120-200g kg 55,00 +/- 20% 2 Deser wielosmakowy z bitą śmietaną na bazie budyniu, twarożku 120-200g kg 90,00 +/- 20% 3 Jogurt owocowy 100-200g kg 280,00 +/- 20% 4 Jogurt naturalny 150-200g kg 160,00 +/- 20% 5 Maślanka naturalna karton 1L l 350,00 +/- 20% 6 Maślanka owocowa 250-500g kg 60,00 +/- 20% 7 Kefir naturalny 150-200g kg 80,00 +/- 20% 8 Margaryna do smarowania pieczywa z dodatkiem masła 500g kg 8,00 +/- 20% 9 Margaryna mleczna zwykła 250g kg 130,00 +/- 20% 10 Masło extra 82% 200g kg 750,00 +/- 20% 11 Mix tłuszczowy do smarowania min 75% tłuszczu(zawartość tłuszczu mlecznego min.12%) 200-250g kg 100,00 +/- 50% 12 Mleko 2% 5-20l l 5400,00 +/- 20% 13 Mleko 2% w folii 1l l 270,00 +/- 20% 14 Ser biały półtłusty - krajanka Kg kg 300,00 +/- 20% 15 Ser podpuszczkowy pleśniowy 100-200g kg 6,00 +/- 30% 16 Ser domowy z kminkiem 150-200g kg 70,00 +/- 20% 17 Ser wielosmakowy fromage 75-100g kg 30,00 +/- 20% 18 Ser żółty łagodny 45% 1000-3000g kg 75,00 +/- 30% 19 Ser żółty wędzony 1000-2000g kg 10,00 +/- 30% 20 Serek topiony kremowy - kostka,27% tł.(pochodzenia zwierzęcego)-różne smaki 100g kg 85,00 +/- 20% 21 Serek topiony kremowy wędzony 1000-2000g kg 50,00 +/- 30% 22 Serek homogenizowany różne smaki 100-200g kg 235,00 +/- 20% 23 Serek naturalny homogenizowany 100-200g kg 55,00 +/- 20% 24 Serek kanapkowy twarożkowy, kremowy - różne smaki 100-150g kg 85,00 +/- 20% 25 Serek twarożkowy wiejski ziarnisty 200g kg 130,00 +/- 20% 26 Śmietanka do kawy 10% tłuszczu 10 g szt. 1100,00 +/- 20% 27 Śmietana spożywcza słodka 18% tłuszczu 250-500ml l 165,00 +/- 20% 28 Śmietana 12% tłuszczu homogenizowana 180g-400g kg 5,00 +/- 20% 29 Śmietana 30%tłuszczu- kremówka 200-500g kg 10,00 +/- 30% 30 Smalec wieprzowy kostka 200-250g kg 20,00 +/- 20% 31 Napój probiotyczny 100g kg 5,00 +/- 30% 32 Drożdże piekarnicze świeże 42-100g kg 2,50 +/- 30%.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.50.00.00-3, 15.43.00.00-1, 15.89.80.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
DOSTAWA PIECZYWA.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p Nazwa artykułu Sugerowana waga jednostkowa Jm Orientacyjna ilość zamówienia Cena jedn. netto Wartość netto 1 Chleb pszenno- żytni krojony 900-1000g kg 6000,0 +/- 20% 2 Chleb wielosmakowy - krojony (np.słonecznikowy, sojowy, graham, cebulowy, razowy itp.) 400-500g kg 670,0 +/- 20% 3 Wek krojony 300g-500g kg 90,0 +/- 20% 4 Bułka kajzerka 50g kg 700,0 +/- 30% 5 Pieczywo mleczne (rogal, chałka) 50g-100g kg 35,0 +/- 30% 6 Bułka mleczna 50g-100g kg 100,0 +/- 30% 7 Bułka tarta 400-500g kg 110,0 +/- 30%.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.81.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
DOSTAWA WYPIEKÓW CUKIERNICZYCH.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa artykułu Sugerowana waga jednostkowa Jm Orientacyjna ilość zamówienia Cena jedn. netto Wartość netto 1 Rogalik z różnymi nadzieniami 50-100g kg 90,0 +/- 20% 2 Drożdżówka wielosmakowa 80-120g kg 55,0 +/- 20% 3 Drożdżówka z ograniczoną ilością cukru 80-120g kg 15,0 +/- 20% 4 Jagodzianka 50-100g kg 45,0 +/- 20% 5 Pączki z różnymi nadzieniami 80-100g kg 120,0 +/- 20% 6 Pączki z ograniczoną ilością cukru, bez polewy 80-100g kg 30,0 +/- 20% 7 Ciastka W-Z 80-100g kg 15,0 +/- 20% 8 Sernik na drożdżowym spodzie kg 70,0 +/- 20% 9 Ciasto drożdżowe z posypką kg 50,0 +/- 20% 10 Ciasto z owocami na drożdżowym spodzie kg 60,0 +/- 20% 11 Ciasto z owocami na piaskowym spodzie kg 90,0 +/- 20% 12 Szarlotka kg 70,0 +/- 20% 13 Sernik na cieście ucieranym kg 60,0 +/- 20% 14 Rolada z bitą śmietaną kg 25,0 +/- 20% 15 Ptysie miniaturki ze śmietaną, budyniem kg 10,0 +/- 20% 16 Ciasteczka kokosanki kg 35,0 +/- 20% 17 Piernik z bakaliami kg 15,0 +/- 20% 18 Babeczki piaskowe 50-100g kg 85,0 +/- 20%.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.81.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
DOSTAWA WARZYW ŚWIEŻYCH I SUSZONYCH.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa artykułu Sugerowana waga jednostkowa Jm Orientacyjna ilość zamówienia Cena jedn. netto Wartość netto 1 Buraki kg 300,0 +/- 20% 2 Botwinka kg 20,0 +/- 20% 3 Brokuły różyczka kg 5,0 +/- 20% 4 Cebula kg 220,0 +/- 20% 5 Cebulka zielona, szczypiorek (I-IV m-c) kg 20,0 +/- 20% 6 Cebulka zielona, szczypiorek- (V-VI m-c) kg 20,0 +/- 20% 7 Czosnek polski kg 15,0 +/- 20% 8 Kalafior różyczka kg 5,0 +/- 20% 9 Kalarepa kg 30,0 +/- 20% 10 Kapusta biała kg 370,0 +/- 20% 11 Kapusta biała młoda kg 85,0 +/- 20% 12 Kapusta czerwona kg 320,0 +/- 20% 13 Kapusta czerwona młoda kg 15,0 +/- 20% 14 Kapusta kiszona kg 350,0 +/- 20% 15 Kapusta pekińska kg 55,0 +/- 20% 16 Kapusta włoska kg 80,0 +/- 20% 17 Kapusta włoska młoda kg 5,0 +/- 20% 18 Koperek zielony (I-IV m-c) kg 20,0 +/- 20% 19 Koperek zielony (V-VI m-c) kg 20,0 +/- 20% 20 Ogórki kiszone kg 80,0 +/- 20% 21 Ogórki małosolne kg 15,0 +/- 20% 22 Ogórki zielone (I-V m-c) kg 40,0 +/- 20% 23 Ogórki zielone (VI m-c) kg 25,0 +/- 20% 24 Papryka czerwona kg 15,0 +/- 20% 25 Pieczarki kg 130,0 +/- 20% 26 Pietruszka korzeń kg 350,0 +/- 20% 27 Pietruszka zielona(I-IV m-c) kg 60,0 +/- 20% 28 Pietruszka zielona(V-VI m-c) kg 30,0 +/- 20% 29 Pomidory (I-V m-c) kg 180,0 +/- 20% 30 Pomidory (VI m-c) kg 70,0 +/- 20% 31 Por kg 75,0 +/- 20% 32 Rzodkiewka (I-IV m-c) 100g pęczek 35,0 +/- 20% 33 Rzodkiewka (V-VI m-c) 100g pęczek 40,0 +/- 20% 34 Sałata zielona (I-IV m-c) 200g szt. 10,0 +/- 20% 35 Sałata zielona (V-VI m-c) 300g szt. 50,0 +/- 20% 36 Seler korzeń kg 400,0 +/- 20% 37 Marchew kg 1050,0 +/- 20% 38 Ziemniaki kg 8100,0 +/- 20% 39 Ziemniaki młode (VI m-c) kg 900,0 +/- 20% 40 Fasola kolorowa kg 5,0 +/- 20% 41 Fasola Jaś kg 20,0 +/- 20% 42 Groch łuszczony kg 25,0 +/- 20% 43 Grzyby suszone kg 0,5 +/- 20%.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  03.22.00.00-9, 03.21.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
DOSTAWA OWOCÓW ŚWIEŻYCH.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa artykułu Sugerowana waga jednostkowa Jedn. miary Orientacyjna ilość zamówienia Cena jedn. netto Wartość netto 1 Arbuz kg 60 +/- 30% 2 Banany 200g/szt kg 800 +/- 30% 3 Brzoskwinia 150g/szt kg 15 +/- 30% 4 Czereśnie kg 40 +/- 30% 5 Grapefruit 300-400g/szt kg 60 +/- 30% 6 Jabłka kg 750 +/- 30% 7 Jabłka deserowe 200g/szt kg 450 +/- 30% 8 Jagody kg 3 +/- 30% 9 Mandarynki 80-100g/szt kg 370 +/- 30% 10 Nektaryny 150g/szt kg 15 +/- 30% 11 Owoce kiwi 100-120g/szt kg 75 +/- 30% 12 Pomarańcze 200g/szt kg 560 +/- 30% 13 Truskawki świeże kg 230 +/- 10% 14 Winogrona deserowe kg 20 +/- 30% 15 Rabarbar kg 200 +/- 30%.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  03.22.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW MROŻONYCH.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa artykułu Sugerowana wielkość opakowania Jm Orientacyjna ilość zamówienia Jedn. cena netto Wartość netto 1 Brokuły 450g kg 5,0 +/- 10% 2 Brokuły 2000-2500g kg 55,0 +/- 10% 3 Brukselka 450g kg 3,0 +/- 10% 4 Brukselka 2000-2500g kg 15,0 +/- 10% 5 Kalafior 450g kg 5,0 +/- 10% 6 Kalafior 2000-2500g kg 65,0 +/- 10% 7 Mieszanka kompotowa (wiśnia, aronia, czarna porzecza, śliwka, truskawka) 450g kg 10,0 +/- 10% 8 Mieszanka kompotowa (wiśnia, aronia, czarna porzecza, śliwka, truskawka) 2000-2500g kg 450,0 +/- 10% 9 Szpinak 450g kg 5,0 +/- 10% 10 Szpinak 2000-2500g kg 130,0 +/- 10% 11 Truskawki 450g kg 5,0 +/- 10% 12 Truskawki 2000-2500g kg 20,0 +/- 10%.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.33.11.70-9, 15.31.11.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
DOSTAWA RYB MROŻONYCH, WĘDZONYCH I PRZETWORÓW RYBNYCH.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa artykułu Sugerowana wielkość opakowania Jm Orientacyjna ilość zamówienia Cena jedn. netto Wartość netto 1 Filety z zielonego śledzia kg 40,0 +/- 50% 2 Filety z mintaja płaty SHP kg 30,0 +/- 50% 3 Filety z dorsza płaty, b/skóry, SHP kg 20,0 +/- 50% 4 Filet z pangi trymowanej płaty, SHP kg 230,0 +/- 30% 5 Filety z matiasa b/skóry solone kg 75,0 +/- 30% 6 Filety z matiasa b/skóry solone 150-500g kg 9,0 +/- 30% 7 Filety śledziowe w oleju z różnymi dodatkami kg 18,0 +/- 30% 8 Filety śledziowe w oleju z różnymi dodatkami 150-500g kg 1,0 +/- 30% 9 Sałatka z filetów śledziowych w majonezie kg 22,0 +/- 30% 10 Sałatka z filetów śledziowych w majonezie 100-500g kg 2,0 +/- 30% 11 Sałatka -krajanka z filetów śledziowych w oleju z różnymi dodatkami kg 18,0 +/- 30% 12 Sałatka - krajanka z filetów śledziowych w oleju z różnymi dodatkami 100-500g kg 7,0 +/- 30% 13 Koreczki śledziowe z różnymi dodatkami kg 10,0 +/- 30% 14 Koreczki śledziowe z różnymi dodatkami 100-500g kg 2,0 +/- 30% 15 Klopsy rybne opiekane w zalewie 1000-3000g kg 20,0 +/- 30% 16 Klopsy rybne opiekane w zalewie 100-500g kg 3,0 +/- 30% 17 Pasty rybne(z makreli, tuńczyka, łososia itp.) kg 20,0 +/- 30% 18 Pasty rybne(z makreli, tuńczyka, łososia itp.) 50-170g kg 9,0 +/- 30% 19 Płaty śledziowe marynowane 2000-4000g kg 35,0 +/- 30% 20 Płaty śledziowe marynowane 100-500g kg 2,0 +/- 30% 21 Makrela wędzona ,tusza kg 180,0 +/- 30% 22 Szproty wędzone kg 9,0 +/- 30% 23 Paprykarz* 150-400g kg 52,0 +/- 30% 24 Szproty w oleju 150-200g kg 67,0 +/- 30% 25 Tuńczyk w oleju - kawałki 150-200g kg 25,0 +/- 30% 26 Śledzie w oleju o zaw.min.60% mięsa rybnego 150-200g kg 3,0 +/- 30% 27 Śledzie w pomidorach o zaw. min. 60% mięsa rybnego. 150-200g kg 13,0 +/- 30% 28 Ryba w galarecie 170-200g kg 13,0 +/- 30%.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.20.00.00-0, 15.22.00.00-6, 15.23.40.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
DOSTAWA MIĘSA WIEPRZOWEGO I WOŁOWEGO ORAZ PODROBÓW.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa artykułu Jm Orientacyjna ilość zamówienia Cena jedn. netto Wartość netto 1 Boczek wieprzowy bez kości -świeży kg 5,0 +/- 30% 2 Flaki wołowe parzone, cięte kg 40,0 +/- 30% 3 Karczek wieprzowy bez kości - świeży kg 15,0 +/- 30% 4 Łopatka wieprzowa bez kości - świeża kg 700,0 +/- 30% 5 Mięso mielone wieprzowo-wołowe - świeże kg 8,0 +/- 50% 6 Nóżki wieprzowe - świeże kg 40,0 +/- 30% 7 Ozory wieprzowe - świeże kg 45,0 +/- 30% 8 Płuca wieprzowe - świeże kg 40,0 +/- 30% 9 Schab wieprzowy bez kości - świeży kg 170,0 +/- 30% 10 Słonina mielona - świeża kg 30,0 +/- 30% 11 Wołowe ekstra bez kości - świeże kg 20,0 +/- 50% 12 Wołowe z kością, antrykot - świeże kg 120,0 +/- 30% 13 Żeberka wieprzowe, paski - świeże kg 70,0 +/- 30%.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.11.00.00-2, 15.11.40.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
DOSTAWA MIĘSA I PODROBÓW DROBIOWYCH.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa artykułu Sugerowana waga jednostkowa Jm. Orientacyjna ilość zamówienia Cena jedn. netto Wartość netto 1 Kurczaki świeże 1300 -1700g kg 85,0 +/- 30% 2 Porcje rosołowe mrożone -paczkowane 500g -1500g kg 300,0 +/- 30% 3 Serca z indyka świeże kg 25,0 +/- 30% 4 Udka z kurczaka, ćwiartki - świeże 350-400g kg 40,0 +/- 30% 5 Wątróbka z kurczaka -świeża kg 65,0 +/- 30% 6 Żołądki z indyka - świeże kg 40,0 +/- 30% 7 Filety z kurczaka - świeże kg 120,0 +/- 30% 8 Filety z indyka - świeże kg 15,0 +/- 30% 9 Podudzie z kurczaka - świeże 150g-180g kg 270,0 +/- 30% 10 Filet z udźca z kurczaka, bez skóry - świeży 100-160g kg 120,0 +/- 30% 11 Filet z udźca z kurczaka, ze skórą - świeży 120 - 180g kg 150,0 +/- 30% 12 Udziec z kurczaka z kością - świeży 150-180g kg 15,0 +/- 30%.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.11.20.00-6, 15.11.23.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
DOSTAWA WĘDLIN.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa artykułu Nazwa własna dostarczanego artykułu Jm Orientacyjna ilość zamówienia Cena jedn. netto Wartość netto 1 Baleron gotowany kg 55,0 +/- 30% 2 Blok drobiowy kg 80,0 +/- 50% 3 Blok wieprzowy kg 75,0 +/- 50% 4 Boczek rolowany faszerowany kg 60,0 +/- 30% 5 Boczek wędzony surowy, paski bez kości, kg 160,0 +/- 30% 6 Filet z indyka wędzony, pieczony - płat kg 30,0 +/- 30% 7 Frankfuterki wieprzowe surowe, wędzone kg 10,0 +/- 30% 8 Kiełbasa biała parzona, wieprzowa kg 60,0 +/- 30% 9 Kiełbasa wieprzowa grubo mielona, podsuszana -kanapkowa kg 75,0 +/- 50% 10 Kiełbasa parówkowa wieprzowa kg 250,0 +/- 50% 11 Kiełbasa wieprzowa surowa, wędzona kg 9,0 +/- 30% 12 Kiełbasa wieprzowa swojska pieczona - cienka kg 115,0 +/- 50% 13 Kiełbasa wieprzowa grubo mielona, parzona - kanapkowa kg 110,0 +/- 50% 14 Kiełbasa wieprzowa szynkowa kg 75,0 +/- 30% 15 Kiełbasa śląska drobiowa kg 80,0 +/- 30% 16 Kiełbasa śląska wieprzowa kg 70,0 +/- 30% 17 Kiełbasa toruńska kg 110,0 +/- 30% 18 Kiełbasa zwyczajna wieprzowa kg 115,0 +/- 30% 19 Kiełbaski wieprzowe z serem kg 10,0 +/- 30% 20 Krupniok śląski kg 45,0 +/- 30% 21 Bułczanka kg 20,0 +/- 30% 22 Metka wieprzowa grubo mielona, podwędzana kg 100,0 +/- 50% 23 Metka smakowa (cebulowa, tatarska, łososiowa) kg 20,0 +/- 50% 24 Mielonka wieprzowa kg 90,0 +/- 30% 25 Mortadela wieprzowa kg 90,0 +/- 30% 26 Ogonówka parzona kg 145,0 +/- 50% 27 Parówki drobiowe kg 320,0 +/- 50% 28 Parówki śląskie wieprzowe kg 170,0 +/- 50% 29 Pasztetowa popularna kg 45,0 +/- 50% 30 Pasztetowa podwędzana kg 45,0 +/- 50% 31 Polędwica sopocka kg 50,0 +/- 50% 32 Polędwica z indyka kg 45,0 +/- 30% 33 Rolada drobiowa faszerowana kg 135,0 +/- 50% 34 Salami wieprzowe szlachetne kg 13,0 +/- 30% 35 Salceson jasny kg 60,0 +/- 30% 36 Salceson ozorkowy kg 50,0 +/- 30% 37 Szynka drobiowa kg 40,0 +/- 30% 38 Szynka gotowana wieprzowa kg 20,0 +/- 50% 39 Szynka konserwowa wieprzowa kg 80,0 +/- 50% 40 Szynka wieprzowa w galarecie z warzywami kg 35,0 +/- 30% 41 Szynka wieprzowa (np.wiejska, swojska itp.) kg 30,0 +/- 50%.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.13.11.30-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
DOSTAWA JAJ KURZYCH.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA lp. Nazwa artykułu Sugerowana waga jajka Jm Orientacyjna ilość zamówienia Cena jedn. netto Wartość netto 1 Jaja kurze 63g-73g (L) szt. 14 500 - 10%.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  03.14.25.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
DOSTAWA CZEKOLAD I WYROBÓW CUKIERNICZYCH.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA lp. Nazwa artykułu Sugerowana wielkość opakowania Jm Orientacyjna Ilość zamówienia Cena jedn. netto Wartość netto 1 Biszkopty 100-500g kg 2,00 +/- 30% 2 Biszkopty 1000-3000g kg 45,00 +/- 30% 3 Bombonierka - czekoladki nadziewane 100-200g kg 5,00 +/- 30% 4 Cukierki czekoladowe (nadzienie kakaowe, orzechowe, rumowe, np. michałki itp.) luz kg 10,00 +/- 30% 5 Ciastka maślane 800-2500g kg 5,00 +/- 30% 6 Ciastka deserowe (kakaowe, z cukrem, z kokosem itp.) 800-2500g kg 18,00 +/- 30% 7 Ciastka deserowe oblewane czekoladą 800-2500g kg 5,00 +/- 30% 8 Ciasteczka deserowe z nadzieniem owocowym, kremowym 800-2500g kg 5,00 +/- 30% 9 Pierniki nadziewane w czekoladzie 800-2500g kg 5,00 +/- 30% 10 Biszkopty z galaretką w czekoladzie 800-1000g kg 10,00 +/- 30% 11 Galaretka w czekoladzie 1000g kg 6,00 +/- 30% 12 Praliny nadziewane (min. 40%masy kakaowej) 1000g kg 3,00 +/- 30% 13 Czekolada mleczna (min.30% masy kakaowej) 100g szt. 30,00 +/- 30% 14 Ciastka bez dodatku cukru 70g-150g kg 5,00 +/- 30% 15 Wafelki bez dodatku cukru 70-150g kg 2,00 +/- 30% 16 Zestaw świąteczny wielkanocny w czekoladzie mlecznej 100g szt. 150,00 +/- 30%.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.84.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
DOSTAWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA lp. Nazwa artykułu Sugerowana waga jednostkowa Jm. Orientacyjna ilość zamówienia Cena jedn. netto Wartość netto 1 Napoje owocowe pasteryzowane niegazowane ( min. 25% soku ) 1000 -2000ml l 280,00 +/- 30% 2 Soczki owocowo-warzywne 100% przecierowe, 250-330ml l 110,00 +/- 30% 3 Soki owocowo - warzywne 100% przecierowe, 750-1000ml l 200,00 +/- 30% 4 Syrop wysoko słodzony 330-500ml l 22,00 +/- 30% 5 Woda mineralna gazowowana/niegazowana 1500 ml szt. 20,00 +/- 30% 6 Soki owocowe 100% 1000ml l 280,00 +/- 30%.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.98.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Ruda Śląska: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej Senior w Rudzie Śląskiej.


Numer ogłoszenia: 284365 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 483066 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej, ul. Puszkina 7, 41-704 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2481774, faks 032 2481774 w. 33.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej Senior w Rudzie Śląskiej..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na wyszczególnione poniżej pakiety: Pakiet nr 1 Dostawa przetworów spożywczych Pakiet nr 2 Dostawa artykułów sypkich Pakiet nr 3 Dostawa artykułów nabiałowych Pakiet nr 4 Dostawa pieczywa Pakiet nr 5 Dostawa wypieków cukierniczych Pakiet nr 6 Dostawa warzyw świeżych i suszonych Pakiet nr 7 Dostawa owoców świeżych Pakiet nr 8 Dostawa warzyw i owoców mrożonych Pakiet nr 9 Dostawa ryb mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych Pakiet nr 10 Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego oraz podrobów Pakiet nr 11 Dostawa mięsa i podrobów drobiowych Pakiet nr 12 Dostawa wędlin Pakiet nr 13 Dostawa jaj kurzych Pakiet nr 14 Dostawa czekolad i wyrobów cukierniczych Pakiet nr 15 Dostawa napojów bezalkoholowych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.13.10.00-5, 15.41.00.00-5, 15.61.00.00-7, 15.82.11.50-5, 15.83.00.00-5, 15.84.10.00-5, 15.50.00.00-3, 15.43.00.00-1, 15.89.80.00-9, 15.81.00.00-9, 03.22.00.00-9, 03.21.00.00-6, 03.22.00.00-9, 15.33.11.70-9, 15.31.11.00-2, 15.20.00.00-0, 15.22.00.00-6, 15.23.40.00-7, 15.11.00.00-2, 15.11.40.00-0, 15.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa przetworów spożywczych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU GASTROHURT, ul. Tysiąclecia 32, 42-140 Panki, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11091,27 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8852,78


 • Oferta z najniższą ceną:
  8852,78
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13138,97


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa artykułów sypkich


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU GASTROHURT, ul. Tysiąclecia 32, 42-140 Panki, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14593,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11030,38


 • Oferta z najniższą ceną:
  11030,38
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21559,31


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa artykułów nabiałowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Semi Spółka z o.o., ul. Moniuszki 13, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 49130,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50298,66


 • Oferta z najniższą ceną:
  50298,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  50298,66


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa pieczywa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych MISTER Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Sp. J., Jeziorko 99c, 26-006 Nowa Słupia, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14547,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13793,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  13793,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15592,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa wypieków cukierniczych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Piekarnia-Cukiernia LUNA Jolanta Oleksiak, ul. Dąbrowskiego 29, 41-710 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11333,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10470,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  10470,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12685,77


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Dostawa warzyw świeżych i suszonych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo - Usługowa Damex, ul. Bytomska 86/1, 41-940 Piekary Śląskie, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16201,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22030,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  22030,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22030,76


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Dostawa owoców świeżych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo - Usługowa Damex, ul. Bytomska 86/1, 41-940 Piekary Śląskie, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10964,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10944,18


 • Oferta z najniższą ceną:
  10944,18
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10944,18


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Dostawa warzyw i owoców mrożonych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hurtownia Mrożonek ŚNIEŻYNKA Renata Idzikowska, Ślizów, 56-500 Syców, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3922,82 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3361,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  3361,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3712,24


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Dostawa ryb mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AJEX-POL Sp. z o. o, ul. Gazowa 14, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15773,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16188,17


 • Oferta z najniższą ceną:
  16188,17
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16188,17


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego oraz podrobów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MRÓZ Spółka Akcyjna, ul. Koźmińska 5a, 63-810 Borek Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15640,47 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16990,94


 • Oferta z najniższą ceną:
  16990,94
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17616,26


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Dostawa mięsa i podrobów drobiowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Przetwórstwa Drobiu MARIKA Spółka Jawna J.M.E.K. Wróbel, ul. Straconki 20, 43-300 Bielsko Biała, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10355,85 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10056,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  10056,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10056,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Dostawa wędlin


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DANESS Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 168, 44-337 Jastrzębie Zdrój, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 36725,09 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35475,82


 • Oferta z najniższą ceną:
  35475,82
  / Oferta z najwyższą ceną:
  43628,32


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Dostawa jaj kurzych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ferma Drobiu Gabriela Skarbek, Ogrodzona 169, 43-426 Dębowiec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5510,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5024,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  5024,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10048,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Dostawa czekolad i wyrobów cukierniczych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Piekarnia Lipianin G.W. Lipianin, Przylesie 32, 49-351 Przylesie, kraj/woj. opolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4805,09 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4740,79


 • Oferta z najniższą ceną:
  4740,79
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5050,89


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Dostawa napojów bezalkoholowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Piekarnia Lipianin G.W. Lipianin, Przylesie 32, 49-351 Przylesie, kraj/woj. opolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4342,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4148,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  4148,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4280,19


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Puszkina 7, 41704 Ruda Śląska
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: dps_senior@wp.pl
tel: 322 481 774
fax: 032 2481774 w. 33
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-12-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 48306620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-25
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 6 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 15
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://bip.dps-senior.pl
Informacja dostępna pod: Dom Pomocy Społecznej Senior w Rudzie Śląskiej, przy ul. Puszkina 7, w Dziale Techniczno-Zaopatrzeniowym, pokój nr 4.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
03142500-3 Jaja
03210000-6 Zboża i ziemniaki
03220000-9 Warzywa, owoce i orzechy
15110000-2 Mięso
15112000-6 Drób
15112300-9 Wątróbki drobiowe
15114000-0 Podroby
15131000-5 Konserwy i przetwory z mięsa
15131130-5 Wędliny
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15234000-7 Ryby wędzone
15311100-2 Chipsy i frytki
15331170-9 Warzywa mrożone
15410000-5 Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15430000-1 Tłuszcze jadalne
15500000-3 Produkty mleczarskie
15610000-7 Produkty przemiału ziarna
15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15821150-5 Sucharki
15830000-5 Cukier i produkty pokrewne
15840000-8 Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze
15841000-5 Kakao
15851000-8 Produkty mączne
15860000-4 Kawa, herbata i podobne produkty
15870000-7 Przyprawy i przyprawy korzenne
15898000-9 Drożdże
15980000-1 Napoje bezalkoholowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa przetworów spożywczych FHU GASTROHURT
ul. Tysiąclecia 32, 42-140 Panki, woj. śląskie
2013-12-31 8 852,00
Dostawa artykułów sypkich FHU GASTROHURT
ul. Tysiąclecia 32, 42-140 Panki, woj. śląskie
2013-12-31 11 030,00
Dostawa artykułów nabiałowych Semi Spółka z o.o.
ul. Moniuszki 13, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
2013-12-31 50 298,00
Dostawa pieczywa Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych MISTER Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Sp. J.
Jeziorko 99c, 26-006 Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie
2013-12-31 13 793,00
Dostawa wypieków cukierniczych Piekarnia-Cukiernia LUNA Jolanta Oleksiak
ul. Dąbrowskiego 29, 41-710 Ruda Śląska, woj. śląskie
2013-12-31 10 470,00
Dostawa warzyw świeżych i suszonych Firma Handlowo - Usługowa Damex
ul. Bytomska 86/1, 41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
2013-12-31 22 030,00
Dostawa owoców świeżych Firma Handlowo - Usługowa Damex
ul. Bytomska 86/1, 41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
2013-12-31 10 944,00
Dostawa warzyw i owoców mrożonych Hurtownia Mrożonek ŚNIEŻYNKA Renata Idzikowska
Ślizów, 56-500 Syców, woj. dolnośląskie
2013-12-31 3 361,00
Dostawa ryb mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych AJEX-POL Sp. z o. o
ul. Gazowa 14, 42-202 Częstochowa, woj. śląskie
2013-12-31 16 188,00
Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego oraz podrobów MRÓZ Spółka Akcyjna
ul. Koźmińska 5a, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie
2013-12-31 16 990,00
Dostawa mięsa i podrobów drobiowych Zakład Przetwórstwa Drobiu MARIKA Spółka Jawna J.M.E.K. Wróbel
ul. Straconki 20, 43-300 Bielsko Biała, woj. śląskie
2013-12-31 10 056,00
Dostawa wędlin DANESS Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 168, 44-337 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie
2013-12-31 35 475,00
Dostawa jaj kurzych Ferma Drobiu Gabriela Skarbek
Ogrodzona 169, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie
2013-12-31 5 024,00
Dostawa czekolad i wyrobów cukierniczych Piekarnia Lipianin G.W. Lipianin
Przylesie 32, 49-351 Przylesie, woj. opolskie
2013-12-31 4 740,00
Dostawa napojów bezalkoholowych Piekarnia Lipianin G.W. Lipianin
Przylesie 32, 49-351 Przylesie, woj. opolskie
2013-12-31 4 148,00